П.І. Мендусь, А.С.ТеслюкевичМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

П.І. Мендусь, А.С.ТеслюкевичОСНОВИ ГІДРОМЕЛІОРАЦІЙ

 

За редакцією професора А. М. Рокочинського

Навчальний посібник

 

Європейська кредитно-трансферна система

Для студентів напряму підготовки

6.060103 “Гідротехніка ( водні ресурси)”

Рівне - 2012


УДК 626.8 (075)

ББК 40.6 я7-6

О-75

 

Затверджено вченою радою Національного університету водного господарства та природокористування.

(Протокол № 2 від 24 лютого 2012 р.)

 

Рецензенти:

Ткачук М.М, доктор технічних наук, професор Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне);

Нестерук Й.П, кандидат технічних наук, доцент Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне).

А.М. Рокочинський, Г.І. Сапсай, В.Г. Муранов, П.І. Мендусь,

А.С. Теслюкевич та ін.

О-75Основи гідромеліорацій: Навч. посібник / за редакцією професора А. М. Рокочинського .– Рівне : НУВГП, 2012. – 264 с.:іл.

Навчальний посібник містить програмний матеріал дисципліни «Основи гідромеліорацій», контрольну тестову програму, глосарій основних термінів, список рекомендованої літератури.

Наведена характеристика методів меліорації земель в гумідній та арідній зонах, конструкції гідромеліоративних систем, принципи проектування та розрахунку елементів гідромеліоративних систем спеціальні види гідромеліорацій.

Посібник відповідає затвердженій робочій програмі дисципліни «Основи гідромеліорацій» та призначений для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки 6.060103 “Гідротехніка ( водні ресурси)”.

Табл. . Іл. . Бібліогр. Назв.

УДК 626.8 (075)

ББК 40.6 я7-6

Ó Рокочинский А.М, Сапсай Г.І, Муранов В.Г,

Мендусь П.І, Теслюкевич А.С., 2012

Ó Національний університет водного

господарства та природокористування, 2012

 
 
 

Передмова (А.М. Рокочинський ) 7

1.Загальні відомості про меліорацію земель в Україні ( А.М. Рокочинський, Г.І. Сапсай, В.Г. Муранов, П.І. Мендусь, А.С. Теслюкевич) 8

1.1. Сутність меліорації земель. Класифікація меліорацій. 8

1.2. З історії розвитку меліорації 14

Контрольні питання: 19

2. Осушення земель (А.М. Рокочинський, Г.І. Сапсай, В.Г. Муранов,П.І. Мендусь, А.С. Теслюкевич) 20

2.1. Водний режим ґрунтів. Вимоги сільськогосподарських культур до водного режиму 20

2.1.1. Водний режим ґрунтів(В.П. Волошин) 20

2.1.2. Норма осушення. 21

2.1.3. Водно-балансові розрахунки(С.В. Шалай) 25

2.1.4. Встановлення необхідності і спрямованості меліоративних заходів 28

Контрольні питання: 29

2.2. Види заболочених земель та їх характеристика. 30

Типи водного живлення методи. 30

і способи осушення. 30

2.2.1. Заболочені землі та їх характеристика. 30

2.2.2. Типи водного живлення та причини надлишкового зволоження 34

2.2.3. Методи і способи осушення. 38

Контрольні питання: 39

2.3. Осушувальні системи. 39

2.3.1. Загальна характеристика осушувальної системи.. 39

2.3.2. Регулююча мережа(П.П. Волк) 43

2.3.3. Провідна мережа(Р.М. Коптюк) 61

2.3.4. Водоприймачі 69

Контрольні питання: 70

2.4. Проектування і розрахунки. 71

окремих елементів осушувальних систем.. 71

2.4.1. Розрахункові витрати.. 71

2.4.2. Гідравлічні розрахунки.. 73

2.4.3. Визначення витрат і діаметрів закритих колекторів. 76

2.4.4. Огороджуюча осушувальна мережа. 79

2.4.5. Дороги на системі 82

2.4.6. Споруди на осушувальних системах. 84

Контрольні питання: 88

2.5. Управління водним режимом грунтів. 88

2.5.1. Методи і способи зволоження осушуваних земель. 90

2.5.2. Підґрунтове зволоження. 91

2.5.3. Дощування осушуваних земель. 92

2.5.4. Конструктивні особливості осушувально-зволожувальних систем 95

Контрольні питання: 98

3. Зрошування земель (А.М. Рокочинський, Г.І. Сапсай, В.Г. Муранов, П.І. Мендусь, А.С. Теслюкевич) 99

3.1 Зрошування земель і зрошувальні системи. 99

3.1.1. Поняття про зрошування земель. Економічна ефективність зрошування 99

3.1.2. Види зрошування. Встановлення необхідності у зрошуванні земель 99

3.1.3. Способи зрошування(В.А. Живиця, С.М. Кропивко) 101

3.1.4. Вплив зрошування на ґрунт, рослини i мікроклімат. 101

3.1.5. Обводнення земель. 102

3.1.6. Зрошувальна система та її елементи.. 103

Контрольні питання: 105

3.2 Режим зрошування сільськогосподарських культур. 105

3.2.1. Оптимальні умови для розвитку сільськогосподарських культур 105

3.2.2. Сумарне водоспоживання сільськогосподарських культур. 106

3.2.3. Зрошувальна i поливна норми(М.Є. Козішкурт) 108

3.2.4. Режим зрошування окремої сільськогосподарської культури(М.Є. Козішкурт) 112

3.2.5. Режим зрошування сівозміни.. 114

Контрольні питання: 117

3.3. Зрошувальні системи при різних способах поливу сільськогосподарських культур 118

3.3.1. Основні способи зрошування. 118

3.3.2. Всмоктування i фільтрація води у ґрунті 119

3.3.3. Поверхневе зрошування(С.П. Мендусь) 120

3.3.4. Дощування і дощувальні системи(В.А. Живиця, С.М.Кропивко) 130

3.3.5. Дрібнодисперсне зволоження. 145

3.3.6. Внутрішньоґрунтове зрошування. 149

3.3.7. Мікрозрошування сільськогосподарських культур. 150

3.3.8. Субіригація. 153

Контрольні питання: 154

3.4. Проектування і розрахунки провідної зрошувальної мережі 155

3.4.1. Типи зрошувальної мережі 155

3.4.2. Відкрита провідна зрошувальна мережа. 155

3.4.3. Трубчаста зрошувальна мережа. 168

Контрольні питання: 171

3.5. Джерела зрошування та охорона довкілля. 172

3.5.1. Види джерел води для зрошування і обводнення. 172

3.5.2. Узгодження режиму зрошування сільськогосподарських культур з режимом вододжерела 173

3.5.3. Якість поливних вод 174

3.5.4. Природоохоронні заходи.. 175

Контрольні питання: 175

4. Спеціальні види гідромеліорацій (А.М. Рокочинський, Г.І. Сапсай, В.Г. Муранов, П.І. Мендусь, А.С. Теслюкевич ) 177

4.1. Заходи боротьби з руйнівною дією води. 177

4.1.1. Підтоплення територій(В.А. Живиця) 177

4.1.2.Захист територій і населених пунктів від паводків(В.А.Живиця) 184

4.1.3. Рекультивація і ренатуралізація земель.(С.Ю. Громаченко) 195

Лісотехнічні і ландшафтні меліорації(С.М. Козішкурт) 195

Контрольні питання: 200

4.2. Меліорація засолених земель. 201

4.2.1. Причини засолення і заболочування зрошуваних земель. Класифікація засолених ґрунтів 201

4.2.2. Методи меліорації засолених земель(М.Є. Козішкурт) 204

4.2.3. Промивання засолених ґрунтів (М.Є. Козішкурт) 205

4.2.4. Типи дренажів на зрошуваних землях. 207

4.2.5 Проектування і розрахунок дренажу. 208

Контрольні питання: 211

4.3. Теплові меліорації (В.П. Востріков) 211

4.3.1. Тепловий фактор у житті рослин. 211

Теплові меліорації 211

4.3.2. Методи та способи теплових меліорацій.. 213

4.3.4. Еколого – економічні аспекти219теплових меліорацій.. 219

Контрольні питання: 221

Тестова програма. 222

Термінологічний словник. 250

Література. 262

 

 

 

Передмова

 

Дисципліна “Основи гідромеліорацій” включена до переліку рекомендованих навчальних дисциплін підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” напряму підготовки “Гідротехніка (водні ресурси)”. Вона є першою, яка достатньою мірою знайомить майбутнього фахівця професійного спрямування “Гідромеліорація” із завданнями та проблемами галузі водного господарства, а також шляхами їх вирішення.

Тому при написанні посібникаавтори ставили наступні завдання:

по-перше: дати студентам зрозуміти значення гідромеліорацій земель як засобу ефективного ведення сільськогосподарського виробництва;

по-друге: ознайомити студентів зі станом та проблемами гідромеліорацій на сучасному етапі, шляхами їх можливого вирішення або мінімізації;

по-третє: дати студентам основи знань з питань регулювання водного режиму ґрунтів і відповідних технологій, проектування і розрахунків елементів гідромеліоративних систем, спеціальних видів гідромеліорацій;

по-четверте: мобілізувати студентів на глибоке, творче та свідоме вивчення дисципліни як відповідного ступеня оволодіння спеціальністю.

Заклади вищої освіти України повинні готувати спеціалістів нового типу, які можуть кваліфіковано впроваджувати в практику різних галузей економіки досягнення науково-технічного пргресу. Це потребує реформування вищої школи шляхом впровадження динамічної ступеневої підготовки фахівців, інноваційних технологій навчання, удосконалення механізму оволодіння спеціальністю і становлення фахівців.

Головною метою навчальної дисципліни “Основи гідромеліорацій” є формування у майбутніх фахівців умінь та знань сучасних технологій регулювання водного режиму ґрунтів, конструкцій, методів проектування та розрахунку гідромеліоративних систем.

Загальні відомості про меліорацію земель в Україні

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.234.169 (0.008 с.)