Розрахунок виходу основної продукції рослинництва 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахунок виходу основної продукції рослинництваСільсько­господарська культура Площа посіву Середньо­річна врожай­ність, ц/га Валовий збір, ц Вміст к.од. в 1 ц. прод. Всього корм. од., ц
га %
озима пшениця 34,0   45,0   1,19 1820,7
ярий ячмінь 18,0   30,0   1,13 610,2
гречка 16,0   27,0   1,30 561,6
люпин (з/м) 18,0       1,29 5340,6
цукровий буряк 16,0   400,0   0,21  
картопля 16,0   200,0   0,31  
кукурудза на силос 18,0   350,0   0,20  
однорічні трави (сіно) 16,0   60,0   0,51 489,6
багаторічні трави (з/м) 35,8   250,0   0,20  
Разом 187,8         14208,7
на 1 га ріллі           75,6
сінокіс 14,9   60,0   0,51 455,9
пасовище            
Всього 202,7         14664,6
на 1 га с.-г. угідь           72,3

 

Таблиця 5.6

Розрахунок прямих затрат на виробництво основної продукції рослинництва

Сільсько­господарська культура Площа посіву, га Урожай­ність, ц/га Прямі затрати Разом на 1 га, грн. Всього затрат, грн.
постійні на 1 га, грн. змінні на 1 га, грн.
озима пшениця 34,0 45,0 429,61 5,789 690,11 23463,9
ярий ячмінь 18,0 30,0 266,93 5,416 429,41 7729,4
гречка 16,0 27,0 308,22 10,956 604,03 9664,5
люпин (з/м) 18,0   352,37 5,984 1728,69 31116,4
цукровий буряк 16,0 400,0 1625,14 1,996 2411,54 38584,6
картопля 16,0 200,0 2153,36 2,601 2673,56 42776,9
кукурудза на силос 18,0 350,0 404,57 1,305 861,32 1503,8
однорічні трави (сіно) 16,0 60,0 138,95 1,173 209,33 3349,3
багаторічні трави (з/м) 35,8 250,0 192,06 0,670 359,6 12872,2
Разом 187,8          
на 1 га ріллі           910,9
на 1 к. од.           12,0
сінокіс 14,9 60,0 160,18 3,226 353,74 672,1
пасовище            
Всього 202,7          
на 1 га с.-г. угідь           847,2

Ефективність використання земель у системі організації території на ландшафтно-екологічній основі слід розраховувати в порівнянні з даними ефективності при існуючій організації використання земель. На основі проведених розрахунків проводиться порівняльний аналіз організації вико­ристання земель у сільськогосподарському підприємстві (табл. 5.7).

Таблиця 5.7.

Порівняльний аналіз еколого-економічної ефективності землеко­ристування

Показник     Існуюча організація території Проектна агроландшафтна організація +,– до існуючого
Загальна площа, га 232,9 232,9  
Сільськогосподарська освоєність території, % 100,0 87,0 -3,0
Розораність території, % 99,3 80,6 -18,7
Виробництво продукції, ц к.о.      
всього 8571,3 14664,6 +6093,3
на 1 га ріллі 37,2 75,6 +38,4
на 1 га с.-г. угідь 37,0 72,3 +35,3
Затрати, грн.      
всього 197417,7 171733,0 -25684,7
на 1 га ріллі 860,3 910,9   +50,6
на 1 га с.-г. угідь 853,5 847,2 -6,3
Втрати гумусу, ц      
всього -2061,2 -1617,2 -444,0
на 1 га ріллі -9,1 -9,4 +0,3
на 1 га с.-г. угідь -8,9 -8,0 -0,9
Коефіцієнт екологічної стабільності території 0,8 0,16  

 

Згідно з даними табл. 5.7 зробити власні висновки щодо переваг (недоліків) використання земель у системі агроландшафтної організації території та рекомендації щодо вдосконалення структури агроландшафтів на ландшафтно-екологічній основі з метою ведення екологічно безпечного сільського господарства.

 

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

1. Альбом типичных решений размещения линейных рубежей при почвозащитной контурно-мелиоративной организации территории склонов в хозяйствах Лесостепной, Степной и Засушливой зон Украинской ССР / А.В.Грушецкий, В.Н.Кривов, Н.М.Паночко и др. – К., 1990.
2. Вернадский В.И. Биосфера. – М.: Мысль, 1967. – 232 с.
3. Бураков В.И., Дубинский Г.П. Почвозащитное устройство агро­ландшафта. – Харьков: Вища шк., 1985. – 216 с.
4. Временные методические указания по разработке почвозащитной системы земледелия с контурно-мелиоративной организацией территории / Сост.: А.Г. Тарарико, Г.И. Миронов, В.Ф. Сайко. – К.: Госагропром, 1987. – 65 с.
5. Генсірук С. А. Регіональне природокористування. – Львів: Світ, 1992. – 336 с.
6. Гродзинський М.Д. Основи ландшафтної екології: Підручник. – К.: Либідь, 1993. – 224 с.
7. Добряк Д.С., Тихонов А.Г., Гребенюк Н.В. Теоретичні засади сталого розвитку землекористування у сільському господарстві. – К.: Урожай, 2004. – 136 с.
8. Довідник поживності кормів / М.М.Карпусь, С.І.Карпович, А.В.Малієнко та ін.; За ред. М.М. Карпуся. – К.: Урожай, 1988. – 400 с.
9. Дроздяк М.В. Екологічні та економічні результати інтенсивного землеробства // Використання, оцінка та впорядкування земель. – Львів, 1995. – С. 31–35.
10. Жученко А.А. Адаптивное растениеводство (эколого-генетические основы). – Кишинев: Штиинца, 1990.– 766 с.
11. Захист ґрунтів від ерозії / В.А. Джамаль, М.М. Шелякін, В.О. Білолипський та ін. – К.: Урожай, 1986. – 240 с.
12. Казьмир П.И. Противоэрозионная организация территории: Учеб. пособие. – Львов: Львов. с.-х. ин-т, 1988. – 125 с.
13. Казьмір П.Г., Дроздяк М.В. Еколого-економічні аспекти оптимізації просторової структури сільськогосподарських угідь // Планування та використання земель: досвід і перспективи: Міжнар. зб. наук. праць. – Львів; Дубляни: ЛДАУ, 2000. – С. 145–151.
14. Казьмір П.Г., Дроздяк М.В. Планування використання сільських територій // Вісн. аграрної науки. Спеціальний випуск. – 2001.– С. 26-28.
15. Каштанов А.Н., Щербаков А.П., Швебс Г.И., Петров Н.Г., Лыков А.М. О концепции ландшафтного земледелия // Вестник РАСХН. – 1992. – № 4. – С. 39–41.
16. Ковда В.А. Проблемы защиты почвенного покрова и биосферы планеты. – Пущино: ОНТИ НЦБИ АН СССР, 1989. – 156 с.
17. Ландшафтное земледелие / Под общей ред. Г.А.Романенко и А.Н.Каштанова. – Москва, 1994. – 92 с.
18. Лопырев М.И., Рябов Е.И. Защита земель от эрозии и охрана природы: Учеб. пособие для вузов. – М.: Агропромиздат, 1989. – 240 с.
19. Методика визначення балансу гумусу в грунті в природних умовах областей Західного регіону України. – Чернівці, 1992. – 35 с.
20. Методичні рекомендації оцінки екологічної стабільності агроландшафтів та сільськогосподарського землекористування. – К.: Ін-т землеустрою УААН, 2001. – 15 с.
21. Охорона ґрунтів: Підручник / М.К.Шикула, О.Ф.Гнатенко, Л.Р.Петренко, М.В.Капштик. – 2-ге вид., випр. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2004. – 398 с.
22. Противоэрозионная организация территории / Л.Я. Новаковский, Д.С. Добряк, А.И. Сизоненко и др.; Под ред. Л.Я. Новаковского. – К.: Урожай, 1990. – 124 с.
23. Організаційно-економічні параметри ресурсоощадних технологій виробництва продукції рослинництва і тваринництва / П.С. Березівський, Б.В. Більський, Я.Я. Дудаш, З.П. Березівський. – Львів: Укр. технології, 2000. – 223 с.
24. Підвищення ефективності використання, відтворення і охорони земельних ресурсів регіону / П.П. Борщевський, М.О. Чернюк, В.М. Заремба та ін. – К.: Аграрна наука, 1998. – 240 с.
25. Пилипенко О.І., Юхновський В.Ю., Ведмідь М.М. Системи захисту ґрунтів від ерозії. – К.: Культурно-освітній, видавничо-поліграфічний центр «Златояр», 2004. – 435 с.
26. Пойкер Х.И. Культурный ландшафт: формирование и уход. – М.: Агропромиздат, 1987. – 176 с.
27. Стойко Н.Є. Ор­га­ні­за­ція ви­ко­рис­тан­ня зе­мель в еро­зійно не­без­печ­них лан­дшаф­тах: Мо­ног­ра­фія. – Львів: НВФ "Укр. тех­но­ло­гії", 2005. – 144 с.
28. Тарарико А.Г. Агроэкологические основы почвозащитного земледелия. – К.: Урожай, 1990. – 184 с.
29. Чупахин В.М., Андриишин М.В. Ландшафты и землеустройство. – М.: Агропромиздат, 1989. – 255 с.
30. Шикула М.К., Гнатенко О.Ф., Петренко Л.Р., Капштик М.В. Охорона ґрунтів. – К.: Знання, 2001. – 400 с.
31. Экологическая оптимизация агроландшафта. - М.: Наука, 1987. – 240 с.

Додаток А

Характеристика та кількісна оцінка градієнтних критеріїв виділення елементарних ландшафтно-екологічних територіальних одиниць [1]

 

Індекс ділянки Елемент рельєфу Шифр агрогруп Тип зволоження Рослинний покрив Площа, га
привододільні схили 0-1° 45г достатнє рілля 6,4
верхня частина схилу 3-5° 50г недостатнє рілля 20,3
привододільні схили 0-1° 45г достатнє рілля 19,7
нижня частина схилу 3-5° 45г недостатнє рілля 7,9
дно широкої балки 208г надмірне рілля 11,5
привододільні схили 3-5° 49г достатнє рілля 26,8
верхня частина схилу 3-5° 45г недостатнє рілля 18,6
схил 3-5°   недостатнє пасовище 2,7
верхня частина схилу 4-5° 221д недостатнє рілля 1,1
нижня частина схилу 4-5° 50г недостатнє рілля 2,9
широке дно балки 208г надмірне рілля 10,3
схили балки 3-4° 50г недостатнє рілля 23,8
привододільні схили 0-1° 45г достатнє рілля 9,7
нижня частина схилу 1-3° 45г достатнє рілля 14,8
привододільні схили 1-3° 45г достатнє рілля 13,5
яр   надмірне рілля 2,4
привододільні схили 1-3° 45г достатнє рілля 5,0

 

Додаток Б

Визначення пріоритетності сільськогосподарського використання елементарних ландшафтних територіальних одиниць1

№ ділян­ки Ґрунтово-кліматичні та рельєфні умови елементарних ландшафтно-екологічних територіальних одиниць Орні землі Кормові угіддя Лісові угіддя Інші угіддя
інтенсив. використ. обмежен. використ. сіножаті пасовища
схили 0-1°, темно-сірі опідзолені ґрунти та чорноземи опідзолені, достатнє зволоження, рілля 6,4          
схили 3-5°, південної експозиції, темно-сірі опідзолені ґрунти та чорноземи опідзолені середньозмиті, недостатнє зволоження, рілля   30,3        
схили 0-1°, опідзолені ґрунти та чорноземи опідзолені, достатнє зволоження, рілля 29,7          
схили 3-5°, північно-східної експозиції, темно-сірі опідзолені ґрунти та чорноземи опідзолені, недостатнє зволоження, рілля   7,9        
днище балки, опідзолені намиті ґрунти, надмірне зволоження, рілля     11,5      
схили 3-5°, північної експозиції, темно-сірі опідзолені ґрунти та чорноземи опідзолені слабозмиті, недостатнє зволоження, рілля   26,8        
схили 1-3°, північно-східної експозиції, темно-сірі опідзолені ґрунти та чорноземи опідзолені, достатнє зволоження, рілля   18,6        
схили 3-5°, виходи порід, недостатнє зволоження, пасовище     2,7      
схили 4-5°, східної експозиції, деформовані ґрунти, недостатнє зволоження, рілля     1,1      
схили 4-5°, південно-західної експозиції, темно-сірі опідзолені ґрунти та чорноземи опідзолені середньозмиті, недостатнє зволоження, рілля     2,9      
днище балки, опідзолені намиті ґрунти, надмірне зволоження, рілля     16,3      
схили 3-5°, темно-сірі опідзолені ґрунти та чорноземи опідзолені середньозмиті, недостатнє зволоження, рілля   33,8        
схили 1-3° західної експозиції, темно-сірі опідзолені ґрунти та чорноземи опідзолені, достатнє зволоження, пасовище 10,7          
нижня частина схилу 1-3° південно-східної експозиції, темно-сірі опідзолені ґрунти та чорноземи опідзолені, достатнє зволоження, рілля 14,8          
привододільні схили 1-3° південно-східної експозиції, темно-сірі опідзолені ґрунти та чорноземи опідзолені, достатнє зволоження, рілля 13,5          
яр, виходи порід         2,4  
привододільні схили 1-3° південно-західної експозиції, темно-сірі опідзолені ґрунти та чорноземи опідзолені, достатнє зволоження, рілля 5,0          

[1] У межах території землекористування.

Додаток ВПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; просмотров: 375; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.83.14 (0.018 с.)