ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Спеціалізація «Практична психологія»Спеціалізація «Практична психологія»

 

З навчально-методичного комплексу «Наскрізна програма практики» фахової підготовки студентів спеціальності 6.030103 «Практична психологія» упор. З. О. Гаркавенко, І. В. Каськов, І. О. Лапченко, О. В. Летяк, О. Я. Митник, Т. В. Середюк, А. С. Шапошнікова,; за ред. В. І. Бондаря, В. Г. Панка

Виробнича стажистська практика є інтегральною підсумком базової професійної підготовки практичного психолога, узагальненням та презентацією знань, вмінь та навичок, отриманих студентом в процесі навчання, передбачає залучення студентів з базовим кваліфікаційним рівнем «бакалавр» до виконання типових задач діяльності практичного психолога у закладах освіти.

Виробнича стажистська практика проводиться протягом 2 тижнів з відривом від навчання на базі загальноосвітніх навчальних закладів. Студент може проходити практику за місцем проживання та роботи у разі подання відповідної заяви на профільну кафедру.

Зміст, мета та основні завдання стажистської практики походять із змісту професійної діяльності практичного психолога та відповідають усім його виробничим функціям.

Метою стажистської практики є оволодіння студентами на базі отриманих теоретичних знань, професійних вмінь і навичок, технологіями діяльності практичного психолога, зокрема, здійснення організаційно-методичної, психодіагностичної, консультативної, просвітницької, навчальної функцій, формування індивідуального стилю професійної діяльності.

Стажистська практика за своїм змістом та структурою є аналогом професійної діяльності практичного психолога навчального закладу і відповідає змісту функціонування психологічної служби системи освіти України.

На досягнення мети практики спрямовано наступні завдання:

- актуалізація та поглиблення володіння вміннями, пов’язаними із реалізацією основних функцій практичного психолога навчального закладу;

- актуалізація та розвиток вмінь професійного спілкування з різними категоріями клієнтів (учасниками навчально-виховного процесу);

- актуалізація та розвиток вмінь аналізувати процеси та результати професійної діяльності, а також оцінки її ефективності;

- формування та розвиток вмінь узагальнювати та презентувати результати своєї діяльності.

Напрями стажистської практики відображують основні напрями роботи практичного психолога у навчальному закладі.

 

Зміст практики

Вивчаючи діяльність практичного психолога навчального закладу та питання організації навчально-виховного процесу необхідно:

- ознайомитись із документацією практичного психолога навчального закладу та нормативними документами психологічної служби системи освіти України.

- встановити контакт із адміністрацією навчального закладу, педагогічним та дитячим колективом;

- проаналізувати та скласти опис загальних характеристик навчального закладу (тип начального закладу, кількість учнів, кількість педагогічного колективу, особливості організації навчально-виховного процесу).

На робочому місці практичного психолога необхідно:

- скласти план роботи практичного психолога (на місці проходження практики), статистичний звіт практичного психолога, а також забезпечити ведення журналу щоденного обліку роботи практичного психолога;

- підготувати та провести індивідуальні та групові діагностичні сесії для різних категорій учасників навчально-виховного процесу (розробка методики, проведення обстеження, обробка результатів, оформлення висновків і рекомендацій);

- підготувати та провести просвітницькі бесіди для різних категорій учасників навчально-виховного процесу (розробка плану проведення, розробка та підготовка наочних матеріалів, сценарій проведення, опис результатів);

- взяти участь у індивідуальному та груповому консультування учасників навчально-виховного процесу, описати результати та рекомендації;

- підготувати та провести один урок за програмами курсів за вибором (психологічний урок);

- підготувати матеріали для проведення батьківських зборів (педагогічної ради), скласти описовий звіт за результатами проведення.

 

Модульна структура стажистської практики (3 кредитів)

1 модуль –«Організаційно-методична готовність практичного психолога до виконання виробничих функцій»-36 год. (1 кредити).

2 модуль -«Операційно-технологічна діяльність практичного психолога навчального закладу» - 72 год. (2 кредити).

Графік та організація стажистської практики

день вид діяльності 1 тиждень 2 тиждень
пн робота в навчальних закладах    
вт робота в навчальних закладах    
ср робота в навчальних закладах    
чт групові консультації*    
пт самостійна робота    

* - день проведення групових консультацій може бути змінено відповідно до узгоджених домовленостей всіх учасників практики.

Етапи та терміни проходження стажистської практики

1 етап - ознайомчий (2 дні): знайомство із навчальним закладом, педагогічним колективом, документацією практичного психолога, узгодження графіку зустрічей тощо;

2 етап– стажування на базі практики (10 днів): виконання завдань практики;

3 етап – підсумковий (2 дні): узагальнення результатів практики, підготовка та оформлення звіту, оформлення та презентація результатів індивідуального завдання.

 

Форми і види контролю

Попередній контроль здійснюється під час підготовки студентів до проходження практики (на настановній конференції).

Поточний контроль здійснюється відповідно до складеного студентом та затвердженого методистом кафедри індивідуальним планом практики (додаток Б), який включає етапність, терміни виконання та тематику індивідуальних завдань практики.

Індивідуальний план заноситься в щоденник практики (додаток В) студентом і хід виконання його контролюється методистом від кафедри і методистом від бази практики.

Підсумковий контроль передбачає контроль виконання студентом всієї програми практики, в тому числі індивідуальних творчих завдань, а також написання звіту(додаток Е), який оформлюється згідно вимог до написання документів такого виду.

За результатами проходження практики керівником практики від бази складається характеристика – відгук на студента (додаток Г).

Критерії оцінювання результатів практики згідно вимог модульно-рейтингової і кредитно-модульної системи:

- Ступінь виконання студентами завдань практики;

- Якість психологічних знань, проявлених під час практики та їх відображення у звітній документації;

- Рівень сформованості умінь та навичок практичної роботи студентів як майбутніх фахівців із психології.

 

Розподіл балів за окремими видами робіт

Модуль 1 (вид роботи) Модуль 2 (види робіт) Всього (балів)
Журнал щоденного обліку роботи практичного психолога Методичні матеріали: - психологічні картки (додаток Д1, Д2); - план-конспект просвітницької бесіди; - план-конспект психологічного уроку; - описовий звіт за результатами проведення батьківських зборів (педагогічної ради); - протоколи супервізійних сесії (додаток Д3)  

Підведення підсумків практики

Письмовий звіт разом із щоденником подається у встановлений термін (не пізніше трьох днів до закінчення практики) керівнику практики для перевірки, рецензування та допуску до захисту.

До захисту допускаються студенти, які повністю виконали програму практики, представили звіт згідно із встановленою формою та одержали позитивну характеристику від керівника від бази практики.

Підсумки практики підводяться у процесі складання студентом диференційованого заліку керівнику практики від університету. Диференційована оцінка з практики заноситься в екзаменаційну відомість та проставляється в заліковій книжці.

 

Додатки

Додаток А

Звіт

про проходження

навчальної/виробничої _____________________ практики

(зазначити вид практики)

студента-практиканта… курсу __________групи,

спеціальності _________________________

денної (заочної) форми навчання

________________________________________________

(прізвище, ім 'я, по-батькові)

 

Місце проходження практики:

__________________________

Термін проходження практики:

__________________________

Керівник практики (від кафедри) :

__________________________

Керівник від бази практики:

__________________________

Звіт захищений (дата,оцінка, підпис)

______________________

(прописом)

 

Київ-20__


 

Додаток Б

Зразок форми індивідуального плану практики:

(є універсальним шаблоном для всіх видів практики)

Затверджую

Керівник практики

---------------------------

ПІБ керівника практики

«_____»______________20__р.

 

№ з/п Етап практики Завдання етапу, організація розподілу виконання завдань практики Термін виконання завдання Примітки
         

 

Додаток В

спеціалізація «Практична психологія»

 

З навчально-методичного комплексу «Наскрізна програма практики» фахової підготовки студентів спеціальності 6.030103 «Практична психологія» упор. З. О. Гаркавенко, І. В. Каськов, І. О. Лапченко, О. В. Летяк, О. Я. Митник, Т. В. Середюк, А. С. Шапошнікова,; за ред. В. І. Бондаря, В. Г. Панка

Виробнича стажистська практика є інтегральною підсумком базової професійної підготовки практичного психолога, узагальненням та презентацією знань, вмінь та навичок, отриманих студентом в процесі навчання, передбачає залучення студентів з базовим кваліфікаційним рівнем «бакалавр» до виконання типових задач діяльності практичного психолога у закладах освіти.

Виробнича стажистська практика проводиться протягом 2 тижнів з відривом від навчання на базі загальноосвітніх навчальних закладів. Студент може проходити практику за місцем проживання та роботи у разі подання відповідної заяви на профільну кафедру.

Зміст, мета та основні завдання стажистської практики походять із змісту професійної діяльності практичного психолога та відповідають усім його виробничим функціям.

Метою стажистської практики є оволодіння студентами на базі отриманих теоретичних знань, професійних вмінь і навичок, технологіями діяльності практичного психолога, зокрема, здійснення організаційно-методичної, психодіагностичної, консультативної, просвітницької, навчальної функцій, формування індивідуального стилю професійної діяльності.

Стажистська практика за своїм змістом та структурою є аналогом професійної діяльності практичного психолога навчального закладу і відповідає змісту функціонування психологічної служби системи освіти України.

На досягнення мети практики спрямовано наступні завдання:

- актуалізація та поглиблення володіння вміннями, пов’язаними із реалізацією основних функцій практичного психолога навчального закладу;

- актуалізація та розвиток вмінь професійного спілкування з різними категоріями клієнтів (учасниками навчально-виховного процесу);

- актуалізація та розвиток вмінь аналізувати процеси та результати професійної діяльності, а також оцінки її ефективності;

- формування та розвиток вмінь узагальнювати та презентувати результати своєї діяльності.

Напрями стажистської практики відображують основні напрями роботи практичного психолога у навчальному закладі.

 

Зміст практики

Вивчаючи діяльність практичного психолога навчального закладу та питання організації навчально-виховного процесу необхідно:

- ознайомитись із документацією практичного психолога навчального закладу та нормативними документами психологічної служби системи освіти України.

- встановити контакт із адміністрацією навчального закладу, педагогічним та дитячим колективом;

- проаналізувати та скласти опис загальних характеристик навчального закладу (тип начального закладу, кількість учнів, кількість педагогічного колективу, особливості організації навчально-виховного процесу).

На робочому місці практичного психолога необхідно:

- скласти план роботи практичного психолога (на місці проходження практики), статистичний звіт практичного психолога, а також забезпечити ведення журналу щоденного обліку роботи практичного психолога;

- підготувати та провести індивідуальні та групові діагностичні сесії для різних категорій учасників навчально-виховного процесу (розробка методики, проведення обстеження, обробка результатів, оформлення висновків і рекомендацій);

- підготувати та провести просвітницькі бесіди для різних категорій учасників навчально-виховного процесу (розробка плану проведення, розробка та підготовка наочних матеріалів, сценарій проведення, опис результатів);

- взяти участь у індивідуальному та груповому консультування учасників навчально-виховного процесу, описати результати та рекомендації;

- підготувати та провести один урок за програмами курсів за вибором (психологічний урок);

- підготувати матеріали для проведення батьківських зборів (педагогічної ради), скласти описовий звіт за результатами проведення.

 

Модульна структура стажистської практики (3 кредитів)

1 модуль –«Організаційно-методична готовність практичного психолога до виконання виробничих функцій»-36 год. (1 кредити).

2 модуль -«Операційно-технологічна діяльність практичного психолога навчального закладу» - 72 год. (2 кредити).

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.94.21.209 (0.012 с.)