ТОП 10:

Графік та організація стажистської практикидень вид діяльності 1 тиждень 2 тиждень
пн робота в навчальних закладах    
вт робота в навчальних закладах    
ср робота в навчальних закладах    
чт групові консультації*    
пт самостійна робота    

* - день проведення групових консультацій може бути змінено відповідно до узгоджених домовленостей всіх учасників практики.

Етапи та терміни проходження стажистської практики

1 етап - ознайомчий (2 дні): знайомство із навчальним закладом, педагогічним колективом, документацією практичного психолога, узгодження графіку зустрічей тощо;

2 етап– стажування на базі практики (10 днів): виконання завдань практики;

3 етап – підсумковий (2 дні): узагальнення результатів практики, підготовка та оформлення звіту, оформлення та презентація результатів індивідуального завдання.

 

Форми і види контролю

Попередній контроль здійснюється під час підготовки студентів до проходження практики (на настановній конференції).

Поточний контроль здійснюється відповідно до складеного студентом та затвердженого методистом кафедри індивідуальним планом практики (додаток Б), який включає етапність, терміни виконання та тематику індивідуальних завдань практики.

Індивідуальний план заноситься в щоденник практики (додаток В) студентом і хід виконання його контролюється методистом від кафедри і методистом від бази практики.

Підсумковий контроль передбачає контроль виконання студентом всієї програми практики, в тому числі індивідуальних творчих завдань, а також написання звіту(додаток Е), який оформлюється згідно вимог до написання документів такого виду.

За результатами проходження практики керівником практики від бази складається характеристика – відгук на студента (додаток Г).

Критерії оцінювання результатів практики згідно вимог модульно-рейтингової і кредитно-модульної системи:

- Ступінь виконання студентами завдань практики;

- Якість психологічних знань, проявлених під час практики та їх відображення у звітній документації;

- Рівень сформованості умінь та навичок практичної роботи студентів як майбутніх фахівців із психології.

 

Розподіл балів за окремими видами робіт

Модуль 1 (вид роботи) Модуль 2 (види робіт) Всього (балів)
Журнал щоденного обліку роботи практичного психолога Методичні матеріали: - психологічні картки (додаток Д1, Д2); - план-конспект просвітницької бесіди; - план-конспект психологічного уроку; - описовий звіт за результатами проведення батьківських зборів (педагогічної ради); - протоколи супервізійних сесії (додаток Д3)  

Підведення підсумків практики

Письмовий звіт разом із щоденником подається у встановлений термін (не пізніше трьох днів до закінчення практики) керівнику практики для перевірки, рецензування та допуску до захисту.

До захисту допускаються студенти, які повністю виконали програму практики, представили звіт згідно із встановленою формою та одержали позитивну характеристику від керівника від бази практики.

Підсумки практики підводяться у процесі складання студентом диференційованого заліку керівнику практики від університету. Диференційована оцінка з практики заноситься в екзаменаційну відомість та проставляється в заліковій книжці.

 

Необхідна документація практики

1. Індивідуальний план практики

2. Щоденник практики

3. Звіт з практики

4. Характеристика-відгук на студента від бази практики

Всі перераховані документи подаються у папці (в окремих файлах кожен документ) за вказаним переліком з титульною сторінкою (додаток А)


 

Додатки

Додаток А

Титульна сторінка звіту про проходження практики

(є універсальним шаблоном для всіх видів практики)

Міністерство освіти та науки України

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

Інститут педагогіки та психології

 

Кафедра практичної психології

(або Кафедра психології і педагогіки)

Звіт

про проходження

навчальної/виробничої _____________________ практики

(зазначити вид практики)

студента-практиканта… курсу __________групи,

спеціальності _________________________

денної (заочної) форми навчання

________________________________________________

(прізвище, ім 'я, по-батькові)

 

Місце проходження практики:

__________________________

Термін проходження практики:

__________________________

Керівник практики (від кафедри) :

__________________________

Керівник від бази практики:

__________________________

Звіт захищений (дата,оцінка, підпис)

______________________

(прописом)

 

Київ-20__


 

Додаток Б

Зразок форми індивідуального плану практики:

(є універсальним шаблоном для всіх видів практики)

Затверджую

Керівник практики

---------------------------

ПІБ керівника практики

«_____»______________20__р.

 

№ з/п Етап практики Завдання етапу, організація розподілу виконання завдань практики Термін виконання завдання Примітки
         

 

Додаток В

Зразок форми щоденника практики

(є універсальним шаблоном для всіх видів практики)

№з/п Дата Зміст роботи (відповідно до індивідуального плану) Результати роботи Відмітка про виконання керівника від бази практики

Додаток Г

ВІДГУК-ХАРАКТЕРИСТИКА КЕРІВНИКА ПРАКТИКИ

(є універсальним шаблоном для всіх видів практики)

Студент, (П.І.П.) проходив практику на базі (назва установи).

За період практики зарекомендував себе ______________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Враховуючи вищевикладене, вважаю, що (П.І.П.) виконав програму та індивідуальний план практики в повному обсязі і доцільно його допустити до захисту.

 

Керівник практики

_______________ _______________ ______________

(посада) (підпис) (П.І.П)

 

___.______________. 20__ р.


Додаток Д.1

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.214.179 (0.01 с.)