ТОП 10:

Аналіз ефектиності використання ОЗЕфективність використання ОЗ характеризує узагальнюючий та часткови показники. До узагальнюючих показників відносять

1 Фондовіддача=Реалізація (випуск прод)/ОЗсер

2 Фондомісткість=Озсер/реалізац(випуск прод)

3 Рентабельність ОЗ=ЧП/Озсер

4Оборотність ОЗ=(Озсер*Д)/∑нарах амортизац

До часткових показників відносять:

1 К використ устаткув=Фактично відпрац час/год / час норматив

2 К викор устат за потуж=Факт викон обсяг робіт/норматив обсяг робіт згідно з проект потуж

Етапи аналізу якісного стану та ефективного використанння ОЗ:

1 Обчислення показників якісного стану та ефективності їх використання цілому по підприємству та по його функціональних підрозділах

2 Обчислення абсолютної та відносної зміни цих показників

3 визначення впливу показників ефективності використаних ОЗ на зміну ралізації (випуску прод) та ЧП підприємства

4 Кількісне обчислення резервів збільшення обсягів реалізації та рентабельності підприємства за рахунок підвищення ефективного використання ОЗ.

 

Загал.положення аналізу матер.оборт.ресурсів

До складу матер.ресурсів, витрачених у вир-ві, належать:

1.сировина та осн.матеріали,які викор.як основні та допоміжні матеріали для вир-ва прод-ї,робіт та послуг, що були придбані у сторонніх організаціях;

2.купівельні н/в фабрикати та комплект.вироби;

3.паливо та енергія,що придбані у сторонніх організаціях для технол.цілей;

4.тара і тарні матеріали,що викор. при вир-ві;

5.буд.матеріали і запасні частини,що витрачені на технол.цілі;

6.допоміжні та ін..матеріали;

 

Оцінка забезпечення під-ва матер.оборот.ресурсами

Аналіз забезпеченості під-ва сировиною і матеріалами здійсн.на основі матеріал.балансів,які склад.за видами сировини і матеріалів.

Зп+Над-я=Вик-я+Ін.виб-я+Зкін

Запаси промислових під-в – це активи , які :

-утримуються для подальшого продажу за умов звичайної госп.дія-ті;

-перебувають у процесі вир-ва, з метою подал.продажу продукту вир-ва;

-утримуються для споживання під час вир-ва прод-ї,виконання робіт,надання послуг,а також упр-я під-вом.

Забезпеченість під-ва запасами сировини та матеріалів обчисл. у днях.

Здні-забезпеченість

Зсер-сер.запаси сир.і матеріалів

ВП-викор.сировина

d-трив.днів у періоді

Позитивно оцінюється прискорення показника забезпеченості.

 

Аналіз ефективності викор.матер.обор.ресурсів

До показників ефективності викор.матер.ресурсів відносять:

1.Матеріаловіддача – характ.обсяг випущеної прод-ї на 1 грн. Витраченої сировини або матеріалів.

ВП-випуск прод-ї

2.матеріаломісткість

3.Рентабельність сировини і матеріалів – характ.скільки ЧП припадає на 1 грн.викор.сировини

 

Мета і завдання аналізу виробництва і реалізації . промислової продукції

Основним завданням промисл.під-в є найбільш повне забезпечення попитом населення високоякісн.прод-ю.

Обсяг вир-ва прод-ї – це важливий показник дія-ті промисл.під-в,від якого залежить ефективність його дія-ті.

Метою аналізу випуску прод-ї є обєктивна оцінка обсягу виробленої прод-ї,виявлення резервів зростання його,розробка організаційно-екон.захлдів,щодо екон.ефективності вир-ва.

Завданнями аналізу є :

1.Оцінка виконання плану і динаміки випуску прод-ї в цілому за стр-ою, ассортиментом,структурними підрозділами.

2.Оцінка ритмічності та рівномірності випуску прод-ї.

3.Аналіз осн.факторів на обсяг випущеної прод-ї.

4.Виявлення резервів зростання обсягу та удосконалення стр-ри промисл.прод-ї

 

Загал.аналіз вир-ва прод-ї

Виробнича програма під-ва – це виконання планових показників обсягу випущеної прод-ї.

Етапи загал.аналізу вир-ва промисл.прод-ї:

1.Оцінка виробн.програми випуску прод-ї в цілому в розрізі видів прод-ї,в розрізі структурних підрозділів (абс.та відн.відх-я)

2.Оцінка динаміки випуску прод-ї в цілому за стр-ю та функціон.підрозділами (абс.та відн.відх, пит.вага кожного виду прод-ї у загал.обсязі,середньорічні темпи росту).

3.Аналіз зміни стр-ри обсягу прод-ї порівн. з планом і в динаміці.

4.Обчислення і оцінка показників ритмічності випуску прод-ї

 

Критм= Факт.обсяг випущ.прод-ї(але не вище плану) / Обсяг планового випуску прод-ї

5.Обчислення і оцінка рівномірності випущеної прод-ї

V- коеф.варіації,або нерівномірності

Х-пит.вага,або обсяг виробл.прод-ї,або ступінь викон-я плану

Хсер-сер.пит.вага

n-кіл-сть періодів,що підлягають аналізу

Позитивно оцінюється наближення до 100%.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.214.184.250 (0.005 с.)