ТОП 10:

Значення і роль ЕА, основні принципиЗначення і роль ЕА, основні принципи

В сучасних умовах особливого значення набуває економічний аналіз(ЕА) як на мікро.,так і на макрорівнях. Аналіз на макрорівні набуває конкретності,цілеспрямованості та поділяється на:

-фінансовий і управлінський аналіз;

-аналіз бізнес планів;

-аналіз інвестиційних проектів;

-аналіз ринку;

-аналіз технічних умов підприємства і відповідальності їх технічним умовам галузі;

-аналіз комерційного ризику;

-аналіз фінансової активності підприємства.

Значення ЕА обумовлено його роллю в системі управління підприємством

Усі найважливіші функції управління базуються на результатах аналізу.Отже ЕА є важливим інструментом ефективного управління підприємством.

Основні принципи аналізу

-комплексності;

-системності;

-оперативність;прогресивність;

-динамічність;

-об`активність

-ефективність

Економічний аналіз як функція управління і елемент керуючої системи

Забезпечення ефективності діяльності підприємства ґрунтується на побудові сучасної інформаційної системи управління. З точки зору управління підприємство являє собою складну господарську організацію, для якої характерне багатоцільове функціонування та численні внутрішні та зовнішні зв’язки.

Підприємство можна розглядати як технологічну, соціальну і економічну систему, що складається з об’єкта і суб’єкта управління.

Об’єкт управління – господарська діяльність, що пов’язана з виробництвом, реалізацією, наданням послуг, виконанням робіт.

Суб’єкт управління – це відповідні органи управління.

Існує 2 типи систем:

*Закрита – має жорсткі фіксовані межі і її дії відносно незалежні від навколишнього середовища.

*Відкрита – взаємодіє з навколишнім середовищем, сама себе не забезпечує і залежить від зовнішніх змін. Підприємства відносяться до відкритих систем.

Зворотній зв'язок – отримання інформації про стан керованого об’єкта.

Прямий зв'язок – доведення команди до керованого об’єкта.

Прямий і зворотній зв'язок являє собою інформаційну систему управління.

У зв’язку з функціями управління розрізняють 3 види аналізу:

*Перспективний;

*Ретроспективний;

*Оперативний.

При плануванні використовують усі види ЕА:

*Ретроспективний – для визначення тенденцій;

*Оперативний – під час здійснення господарських операцій;

*Перспективний – передбачає аналіз плану з точки зору їх реальності та ефективності.

В організації виробництва використовують перспективний( дає змогу розробляти організаційні заходи) та оперативний (дає змогу виявляти відхилення).

Для забезпечення мотивації використовують ретроспективний (результати діяльності за рік, квартал) та оперативний (своєчасне виявлення порушень в системі мотивації).

Контроль – основується на результатах оперативного і ретроспективного аналізу з метою пошуку втрачених можливостей і резервів на майбутнє.

Роль ЕА в системі управління підприємства визначається тим, що усі управлінські рішення базуються на результатах аналізу.

Предмет і завдання ЕА

Зміст ЕА визначається предметом його вивчення і метою, що сталася перед ним, а також завданнями, які за допомогою економічного аналізу вирішуються.

Предметом ЕА є господарські операції, економічні і фінансові результати діяльності підприємства.

До господарських процесів відносять:

) виробництво;

)реалізацію;

)постачання;

До економічних і фінансових результатів відносять:

) обсяг виробництва;

) витрати;

) дохід від реалізації;

) собівартість;

) чистий прибуток.

Фактори, під впливом яких здійснюються господарські процеси і формуються результати діяльності підприємства поділяються на:

*Зовнішні;

*Внутрішні.

Сукупність зовнішніх факторів визначає середовище, у якому підприємство здійснює свою діяльність і називається воно – маркетингове середовище. Умовно воно поділяється на макро і мікро середовище. Макро середовище представляється силами демографічними, економічними, природними, політичними, культурними. Мікросередовище представляється силами, що безпосередньо мають відношення до підприємства, а саме жителі району, банки, інвестиційні компанії, державні установи.

Зовнішні фактори не залежать від підприємства і тому, дії підприємства спрямовуються на їх вивчення, з метою урахування їх впливу.

Внутрішні фактори підлягають регулюванню зі сторони підприємства і до них відносять:

*Матеріальні

*Трудові

*Фінансові

Основними завданнями економічного аналізу є:

)Оцінка ефективності господарських зв’язків підприємства

)Аналіз основних тенденцій розвитку підприємства

)Перевірка виконання плану по основних показниках

)Виявлення і кількісне обчислення ступеня впливу основних факторів на результат господарської діяльності

)Виявлення, вивчення і використання резервів

)Надання вичерпної інформації для прийняття управлінських рішень.

 

Характеристика методу ЕА

Метод ЕА-являє собою діалектичний підхід до виявлення госп. процесів в їх становленні та розвитку.

Особливостями діалектичного підходу є те, що усі явища досліджуються, розглядаються в їх взаємозв’язку та русі зміні та розвитку. При цьому розглядається розвиток боротьби протилежностей на засаді законів реальної дійсності.

Особливостями методу ЕА є

-система показників

-виявлення взаємозв’язків між познаками

-виявлення причин змін показників

Методика ЕА – сукупність способів і прийомів виконання аналітичної роботи

Елементами ЕА є

-цілі і задачі аналізу

-обєкти і суб’єкти аналізу

-система показників

-розробка програми аналіт. дослід у послідов.та періоді

-вибір способів і прийомів ЕА

-інформаційне забезпечення аналізу

-побудова орган.системи

-вибір технічних засобів і технологій досліджень

-вимоги до вихідною інфляції

-споживачі результату аналізу

Класифікація способу і прийомів ЕА

екон.ін-я в цілях аналіз обробляється за допомогою великої кількості способів і прийомів:

І)загально-наукові

ІІ)спеціальні:

1)економіко-логічні

=методи загального аналізу(гранулювання, порівняння, розрахунок величин, групування, балансовий, графічний, деталізований)

=метод факторного аналізу

2)економіко математичні методи(мат.програмування, ек.статистичний, економетричні,ек.кібернетика)

Система показників ЕА

Показники, щ використовуються в ЕА:

1)кількісні можна виразити чисельно їх застосовують для хар-ки кількості, вартості, структури, динаміки об’єкт. Поділяються:

=абсолютні хар-ка обсягу, величини об’єкта застосовуються як вартісні і натуральні

=відносні хар-ка структури об’єкта, динаміки, ефективності використання(виробіток, фондовіддача)

2)Якісні не мають чисельного вираження

 

7) Моделювання господарських операцій і явищ

Модель – це умовний образ об’єкту, що відображає його основний характер, а саме:

- властивості

- взаємозв’язки

- закономірності розвитку

Етапи моделювання:

1. Побудова моделі

- визначення кінцевої мети побудови моделі

- вивчення об’єкта з метою виявлення суттєвих характеристик

- формування моделі

- експеримент або теоретичний аналіз

- коректування моделі за результатом порівняння аналізу

2. Постановка задачі і визначення методів її вирішення

3. Аналіз отриманого результату

 

8) Поняття, типи і завдання факторного агалізу

Факторний аналіз – це методики комплексного і системного вивчення та виміру впливу факторів на результативний показник

Типи факторного аналізу:

1. Детермінований і статистичний

2. Прямий і обернений

3. Одноступінчастий та багатоступінчастий

4. Статичний і динамічний

Основні завдання факторного аналізу

1. Відбір факторів , які визначають досліджувані, результативні показники

2. Класифікація і систематизація факторів

3. Визначення форми залежності між факторними та результативними показниками

4. Моделювання зв’язків між результативними і факторними показниками

5. Кількісне обчислення впливу факторів на зміну результативного показника

Стохастичне моделювання

Стохастичне моделювання факторних систем взаємозв'язків окремих сторін господарської діяльності спирається на узагальнення закономірностей варіювання значень економічних показників - кількісних характеристик факторів і результатів господарської діяльності.

Першою передумовою стохастичного моделювання є наявність сукупності спостережень, тобто можливість повторно вимірити параметри того самого явища в різних умовах.

Другою передумовою застосування стохастичного підходу моделювання зв'язків є якісна однорідність.

Третьою передумовою стохастичного аналізу є достатня чисельність сукупності спостережень, що дозволяє з достатньою надійністю і точністю виявити закономірності та зв'язки.

Четверта передумова стохастичного підходу - наявність методів, що дозволяють виявити кількісні параметри зв'язків економічних показників на основі масових даних вимірювань

Виконання даних вимог є важливою передумовою застосування методів і достовірності отриманих результатів. Основна особливість стохастичного факторного аналізу полягає в тому, що не можна складати модель шляхом якісного (теоретичного) аналізу, а необхідно застосовувати кількісний аналіз емпіричних даних.

Аналіз руху робочої сили

Для аналізу руху труд.ресурсів і забезпечення ними під-ва обчисл.і оцінюють в динаміці такі показники :

1. Коеф.обороту труд.ресірсів по прийому

Кі=число прийн.на роботу / ч сер.обл

2.Коеф.обороту труд.ресурсів з вибуття

К= к-сть звільнених/ ч сер.обл

3.Коеф.загал.обороту труд.ресурсів

К=к-сть прийнятих+вибутих / ч сер.обл

4.Коеф.плинності кадрів

К=к-сть звіл.за власними бажанням+за поруш.труд.дисципліни / ч сер.обл

 

Аналіз фонду з/п

Загальний аналіз фонду з/п передбачає:

-оцінку виконання плану;

-оцінку динаміки;

-розрах.абсол.та відносної економії або перевитрат,основного і додаткового фонду з/п в цілому по під-ву та за категоріями працівників;

Доказом раціонального господарювання під-ва є випередження темпів зростання обсягів реаліз.над темпами зростання витрат на оплату праці.

Ефективне використання коштів на оплату праці характер.наступні показники:

1.темпи зростання ПП на кожен % зміни середньої з/п;

2.обсяг реаліз.у розрах.на 1 грн.витрачених коштів на оплату праці;

3.прибуток у розрах. На 1 грн. витрачених коштів на оплату праці;

Для оцінки основних факторів на зміну фонду з/п викор. наступні моделі:

,

Для оцінки впливу зміни обсягу реаліз.на зміну фонду з/п викор.таку модель:

V – обсяг реал.прод-ї

Використовуючи один з методів детермінованого факторного аналізу можна розрах.вплив фактору на зміну фонду з/п.

 

25).Загальні положення аналізу ОЗ;

З метою аналізу ОЗ їх класифікують за певними ознаками:

) за належністю розрізняють:

*власні;

*орендовані.

) за характером участі у процесі виробництва:

*невиробничі(будівлі, споруди);

*виробничі (торгівля, будівництво, с/г);

) за використанням:

*працюючі(знаходяться в експлуатації);

*непрацюючі(на складах).

Для оцінки ОЗ використовують узагальнюючі та часткові сткові показники. До узагальнюючих відносять:

)фондовіддача;

)фондомісткість;

) рентабельність;

)оборотність;

)коефіцієнт використання виробничих потужностей.

До часткових відносять:

)запаси на 1 м2 виробничої торговельної площі;

)чистий прибуток на 1 м2 виробничої торговельної площі.

Загал.аналіз вир-ва прод-ї

Виробнича програма під-ва – це виконання планових показників обсягу випущеної прод-ї.

Етапи загал.аналізу вир-ва промисл.прод-ї:

1.Оцінка виробн.програми випуску прод-ї в цілому в розрізі видів прод-ї,в розрізі структурних підрозділів (абс.та відн.відх-я)

2.Оцінка динаміки випуску прод-ї в цілому за стр-ю та функціон.підрозділами (абс.та відн.відх, пит.вага кожного виду прод-ї у загал.обсязі,середньорічні темпи росту).

3.Аналіз зміни стр-ри обсягу прод-ї порівн. з планом і в динаміці.

4.Обчислення і оцінка показників ритмічності випуску прод-ї

 

Критм= Факт.обсяг випущ.прод-ї(але не вище плану) / Обсяг планового випуску прод-ї

5.Обчислення і оцінка рівномірності випущеної прод-ї

V- коеф.варіації,або нерівномірності

Х-пит.вага,або обсяг виробл.прод-ї,або ступінь викон-я плану

Хсер-сер.пит.вага

n-кіл-сть періодів,що підлягають аналізу

Позитивно оцінюється наближення до 100%.

Аналіз якісного стану ОЗ

Якісний стан основних засобів визначається:

1) структура ОЗ

2) відповідність ОЗ голоним вимогам НТР галузі

3) рівень забезпеченості підприємста необхідним устаткуванням

4) термін експлуатації ОЗ

5) ступінь зносу ОЗ

Для оцінки якісного стану ОЗ використовують систему коефіцієнтів:

1 Коефіцієнт здатності=Залишкова вартість ОЗ кін./Первісна вартість ОЗ кін

2 К зносу= Сума нарах. зносу/ПВкін

3 К оновлення=ОЗ надійшли/ ПВкін

4 К вибуття=ОЗ вибули/ ПВпоч

5 К приросту ОЗ=(ОЗнад-ОЗвиб)/ ПВкін

6 Фондозабезпеченість=Озсер/Чисел сер

7 Фондоозброєність=Серед вар актив частини ОЗ/Чис сер

8 К автоматизації(механізації)=Чсер чия праця автом/Чсер

 

Аналіз асортименту, структури та якості промислової продукції - 33

Аналіз ефективності викор.матер.обор.ресурсів - 30

Аналіз ефективності використання економічного потенціалу - 43

Аналіз ефективності використання ОЗ - 27

Аналіз ефективності використання труд. ресурсів - 23

Аналіз забезпечення підприємства ОЗ. - 26

Аналіз реалізації промислової продукції - 35

Аналіз руху робочої сили - 22

Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності - 42

Аналіз фонду з/п - 24

Аналіз чисельності складу і кваліфікації працівників під-ва - 21

Аналіз якісного стану ОЗ - 44

Витрати промислового під-ва та їх аналітична класифікація: - 36

Детерміноване моделювання і аналіз факторних систем (ФС) - 10

Економічна інформація та їх класифікація; - 17

Економічний аналіз як функція управління і елемент керуючої системи -2

Загал.аналіз вир-ва прод-ї - 32

Загал.положення аналізу матер.оборт.ресурсів - 28

Загальний аналіз витрат - 37

Загальні положення аналізу ОЗ; - 25

Загальні положення аналізу фінансового стану - 41

Значення і роль ЕА, основні принципи -1

Класифікація економіко-математичних методів. - 12

Класифікація способу і прийомів ЕА -5

Класифікація факторів в економічному аналізі - 9

Мета і завдання аналізу виробництва і реалізації . промислової продукції - 31

Методи комплексної оцінки господарської діяльності - 16

Методи кореляційно-регресивного аналізу - 13

Методи лінійного і динамічного програмування - 14

Методи теорії ігор і масового обслуговування - 15

Моделювання господарських операцій і явищ -7

Організаційно-інформаційна модель аналізу; - 18

Організація економічного аналізу та його інформаційне забезпечення - 19

Організація та основні методи аналітичної роботи на підприємстві - 20

Оцінка забезпечення під-ва матер. оборот. ресурсами - 29

Поняття, типи і завдання факторного аналізу -8

Предмет і завдання ЕА -3

Система показників ЕА -6

Стохастичне моделювання - 11

Структурна логічна модель аналізу факторної системи прямих трудових витрат - 39

Структурно логічна модель факторної системи аналізу прямих матеріальних витрат у собівартості - 38

Структурно логічна модель факторної системи, аналіз витрат на 1 грн - 40

Факторний аналіз виробництва промислової продукції - 34

Характеристика методу ЕА -4

 

 

Інтегральний метод

Умови використання методу:

)Безперервне диференціювання функцій у, де аргументом виступає х;

)Співвідношення швидкостей зміни факторів є постійною величиною.

 

Інтегральний метод для моделей типу y=x*z

DYx=1/2(Z0+Z1)Dx

DYz=1/2(Xo+X1) Dz

Перевірка: Dy=DYx+DYz

Інтегральний метод для моделей типу y=x*z*c

DYx=1/2(ZoC1+Z1Co)Dx+1/3DxDzDc

DYz=1/2(XoC1+X1Co)Dz+1/3DxDzDc

DYc=1/2(XoZ1+X1Zo)Dc+1/3DxDzDc

Перевірка:Dy=DYx+DYz+DYc

Інтегральний метод для моделей типу y=b/a

DYa=Da/Db ln |а10|

DYb=Dy-DYa

Логарифмічний метод для моделей типу y=x/z

Y=x*z*c

DYx=lg x1/x0*k

DYz=lg z0/z1*k

Де k=Dy/lg y1/yo

Перевірка:Dу=DУх+DУв

Логарифмічний метод для моделей типу y=x/z

Dyx=ln x1/x0*k

Dyz=ln z0/z1*k

Перевірка Dy=Dyx+Dyz

Значення і роль ЕА, основні принципи

В сучасних умовах особливого значення набуває економічний аналіз(ЕА) як на мікро.,так і на макрорівнях. Аналіз на макрорівні набуває конкретності,цілеспрямованості та поділяється на:

-фінансовий і управлінський аналіз;

-аналіз бізнес планів;

-аналіз інвестиційних проектів;

-аналіз ринку;

-аналіз технічних умов підприємства і відповідальності їх технічним умовам галузі;

-аналіз комерційного ризику;

-аналіз фінансової активності підприємства.

Значення ЕА обумовлено його роллю в системі управління підприємством

Усі найважливіші функції управління базуються на результатах аналізу.Отже ЕА є важливим інструментом ефективного управління підприємством.

Основні принципи аналізу

-комплексності;

-системності;

-оперативність;прогресивність;

-динамічність;

-об`активність

-ефективністьПоследнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.210.24.208 (0.033 с.)