ТОП 10:

Навчально-методична література1. Закон України «Про систему оподаткування» від 18.02.97 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР). - 1997. — №16. —С. 119.

2. Закон України «Про державну податкову службу в Україні» від 24.12.94 р. // ВВР. — 1994. — № 15. —С. 84.

3. Закон України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» №2181-111 від 21 грудня 2000 р. //ВВР. —2001.— № 10. —С. 44.

4. Закон України «Про податок на додану вартість» № 168/97-ВР від 3 квітня 1997 р. //ВВР. — 1997. — №21. — С. 156.

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції Закону № 283/97-ВР від 22.05.97 р. // ВВР. — 1997. — № 27. — С. 181.

Декрет КМУ «Про акцизний збір» № 18-92 від 26 грудня 1992 р. // ВВР— 1993. — № 10. —С. 82.

Закон України «Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби» № 329/95-ВР від 15 вересня 1995 р. // ВВР. — 1995. — № 40. — С. 297.

Закон України «Про ставки акцизного збору та ввізного мита на тютюнові вироби» № 30/96-ВР від 6 лютого 1996 р. // ВВР. —- 1996. — №8. —Ст. 32.

9. Закон України «Про ставки акцизного збору і ввізного мита на спирт етиловий та алкогольні напої № 178/96-ВР » від 7 травня 1996 р. // ВВР—1996.— №28. —Ст. 131.

10. Закон України «Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби та шини до них» № 216/96-ВР від 24 травня 1996 р. //ВВР. — 1996. — №32. — Ст. 151.

11. Закон України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)» № 313/96-ВР від 11 липня 1996 р. // ВВР. — 1996. —№42.— Ст. 201.

12. Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» № 889-ІV від 22 травня 2003 р. // ВВР. — 2003. — № 37. — Ст. 308.

13. Закон України «Про Єдиний митний тариф» № 2097-ХІІ від 5 лютого 1992р.//ВВР.— 1992. —№ 19. — Ст. 259.

14. Митний кодекс України № 92-ІУ від 11 липня 2002 р. // ВВР. — 2002. — № 38—39. — Ст. 288.

15. Закон України «Про фіксований сільськогосподарський податок» № 320-ХГУ від 17 грудня 1998 р. // Урядовий кур'єр. — 1999. — 6 січня.

16. Указ Президента «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва» № 746/99 від 28 червня 1999 р. //Урядовий кур'єр. — 1999. — 13 липня.

17. Закон України «Про плату за землю» в редакції Закону № 378/96-ВР від 19.09.96 // ВВР. — 1996. — № 45. — Ст. 238.

18. Закон України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» № 400/97-ВР від 26 червня 1997 р. // ВВР. — 1997. — №37. —Ст. 237.

19. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» № 2240-111 від 18 січня 2001 р. // ВВР. — 2001. — № 14. — Ст. 71.

20. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» № 1105-ХІУ від 23 вересня 1999 р. //ВВР. — 1999. — №46-47. — Ст. 403.

21. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» № 1533-ИІ від 2 березня 2000 р. // ВВР. — 2000. — №22. — Ст. 171.

22. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» № 875-ХІІ від 21 березня 1991 р. // ВВР. — 1991. — № 21. —Ст. 252.

23. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку справляння збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду» № 1012 від 6 липня 1998 р. // Урядовий кур'єр. — 1998. — 16 липня.

24. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку справляння збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору для користування водами для потреб енергетики і водного транспорту» № 1494 від 16 серпня 1999 р.

25. Наказ Мінекоресурсів, Мінфіну, ДПАУ та ін. «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення і справляння платежів за користування надрами для видобування корисних копалин» № 51/128/307/128 від 13 червня 2000 р.

26. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, та його справляння» № 115 від 29 січня 1999 р.

27. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку обчислення та внесення до Державного бюджету України рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат» № 256від 22 березня 2001 р.

28. Постанова КМУ «Про затвердження Положення про порядок обчислення і сплати до державного бюджету рентної плати за транспортування нафти магістральними нафтопроводами та за транзитне транспортування трубопроводами аміаку, природного газу територією України» № 1742від 29 листопада 2000 р.

29. Декрет КМУ «Про державне мито» № 7-934ФС від 21 січня 1993 р.// ВВР. —1993. —№13. —Ст. 113.

30. Закон України «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» у редакції Закону № 75/97-ВР від 18.02.97//ВВР.— 1997. —№5. —Ст. 117.

31. Декрет КМУ «Про податок на промисел» № 24-93 від 17 березня 1993 р. // ВВР. — 1993. — № 19. — Ст. 208.

32. Декрет КМУ «Про місцеві податки і збори» № 56-93 від 20 травня 1993 р. // ВВР. — 1993. — № ЗО. — Ст. 336.

33. Андрущенко В. Л. Фінансова думка Заходу у XX столітті: (теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів).— Львів: Каменяр, 2000.

34. Буряковский В. В. и др. Налоги: Учебное пособие. — Днепропетровск: Пороги, 1998.

35. ВинокуровД. Оптимізація податків: практичний аспект//Податки та бухгалтерський облік. — 2002. — № 53.

36. Данілов О. Д, Фліссак Н. П. Податкова система та шляхи її реформування: Навч. посіб. — К.: Парламентське вид-во, 2001.

37. Держава — податки — бізнес: Монографія / В. М. Суторміна, В. М. Федосов, В. Л. Андрущенко. — К.: Либідь, 1992.

38. Дернберг Ричард Л. Международное налогообложение. — М.:ЮНИТИ, 1997.

39. Д'яконова І.І. Податки та податкова політика України. — К.: Наукова думка, 1997.

40. Завгороднип В. П. Налоги и налоговьій контроль в Украине. —К.:А.С.К.,2001.

41. Крисоватий А.І., Десятнюк О.М. Податкова система: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт- бланш, 2006 – 331 с.

42. Крушельницька, Т. А. Особливості розвитку податкової системи України і країн-членів Європейського Союзу [Текст] / Т. А. Крушельницька // Інвестиції: Практика та досвід : аналіз. Прогнози. Коментар. - 2010. - № 12. - С. 60-62

43. Кучеряеенко Н. П. Налоговое право. — X.: Консум, 1998.

44. Макконнелл Кемпбелл Р., Брю Стенли Л. Зкономикс: Принципи, проблеми и политика: В 2 т. / Пер. с англ. 11-го изд. — М.: Республика, 1992.

45. Мединська Т. Аналіз досвіду зарубіжних податкових систем у створенні сприятливого податкового клімату [Текст] / Т. Мединська // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. - 2010. - № 6. - С. 124-128

46. Мельник П. В. Розвиток податкової системи в перехідній економіці. -— Ірпінь: Академія ДПА України, 2001.

47. Налоги и налогообложение / Под ред. И. Г. Русаковой и др. — М.: Финансьі, ЮНИТИ, 1998.

48. Налоговые системи зарубежных стран / Под ред. Князева В. Г.и др. — М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1997.

49. Нерушенко И. Б. Теории инфляции и инфляционная политика.— М.: Наука, 1986.

50. Опарін В.М. Фінанси (заг. теорія): Навч. посіб.- К.: КНЕУ,1999. – 451 с.

51. Податкова система України / За ред. В.М. Федосова — К.: Либідь, 1994.

52. Пропозиції ФПУ щодо окремих напрямів реформування податкової системи України [Текст] // Профспілкові вісті : всеукраїнська профспілкова газета. - 2010. - № 24. - С. 5

53. Пушкарева В. М. История финансовой мьісли и политики налогов: Учебное пособие. — М.: ИНФРА-М, 1996.

54. Самузльсон П. Зкономика: В 2-х т. / Пер. с англ. — М,: МГП «АЛГОН», 1992.

55. Соколовська А. М. Податкова система Украши: теорія та практика становлення. — К.: НДФІ, 2001. – 289 с.

56. Федосов В., Опарін В., Льовочкін С. Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрямки: Монографія. — К,: КНЕУ, 2002. – 312 с.

57. Шабліста Л. М. Податки як засіб структурної перебудови економіки: Монографія. — К.: Інститут економіки НАН Украши, 2000.- 256 с.

58. Покрещук О. Податковий кодекс у системі сучасних орієнтирів модернізації національної податкової системи [Текст] / О. Покрещук, І. Педь // Голос України: інформаційно-аналітичне видання Верховної Ради. Виходить українською та російською мовами. - 2010. - № 109(16.06). - С. 17

59. Ярошенко Ф. Реформування податкової системи України в контексті прийняття податкового кодексу (коментарі до пропозицій Міністерства фінансів України) [Текст] / Ф. Ярошенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України. - 2010. - № 7. - С. 3-21

60. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року з доповненнями.


Додаток А

 

РЕЦЕНЗІЯ

 

на курсову роботу студента (ки) ____ курсу ______ групи ______за спеціальністю “Податкова система” __________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

__________________________________________________________________

Тема курсової роботи ______________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Приблизна схема рецензії:

 

1. Актуальність теми.

2. Стисла характеристика кожної глави курсової роботи послідовність та логічність, повнота та достовірність, новизна вивчення проблеми, використання передового досвіду та прогресивних методів дослідження (економіко-математичних методів, ПЕОМ), прийняття самостійних рішень, значимість пропозицій, економічне обґрунтування, цілеспрямованість та практичне використання, недоліки.

3. Якість оформлення роботи, таблиць, графіків, діаграм тощо.

4. Загальна оцінка курсової роботи.

5. Висновок про можливість допущення курсової роботи до захисту та оцінка роботи за чотирибальною системою: відмінно, добре, задовільно і незадовільно.

 

Рецензент:

Керівник

Курсової роботи ___________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

“______”___________________200___р. ________________________

( підпис)

 

 


Додаток Б

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ

КАФЕДРА ФІНАНСІВ

 

 

Курсова

Робота

 

з дисципліни «Податкова система»

 

на тему:

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.210.24.208 (0.011 с.)