ТОП 10:

Зміст і обсяг курсових робіт. 

Курсова робота включає вступ, основна частина; висновки та пропозиції; список використаних джерел; додатки.

Рекомендовані плани за тематикою курсових робіт з дисципліни наведені у розділі 2.

Перед формуванням тексту курсової роботи студент узагальнює, систематизує і обробляє зібрані матеріали по кожній позиції плану. Виконуються необхідні обчислювальні роботи. Робляться фрагменти висновків за проаналізованими матеріалами. Підбирається відповідний ілюстративний матеріал (малюнки, графіки, таблиці, схеми, діаграми тощо).

В процесі цієї роботи визначається необхідність залучення по окремих позиціях плану додаткового теоретичного та фактичного матеріалу.

Після такої підготовчої роботи студент приступає до написання курсової роботи.

Зміст усіх розділів і параграфів курсової роботи повинен відповідати їх назві.

Вступ повинен починають з окремої сторінки, складатись із 3-4 сторінок тексту, в якому обґрунтовується актуальність та практична значимість проблеми, що досліджується, ступінь її дослідженості, формуються мета та завдання курсової роботи, визначаються об’єкт, предмет та методологічна основа дослідження, характеризуються джерела одержаної інформації.

Перший розділ курсової роботи повинен містити теоретико-методичні основи досліджуваної проблеми. Цей розділ повинен бути теоретичною базою досліджуваних питань та передумовою дослідження конкретно-фінансових, прикладних питань з обраної теми. В першому розділі рекомендується з відповідними посиланнями на джерела інформації аналізувати різні точки зору з досліджуваних питань із аргументацією власної точки зору.

У другому розділі курсової роботи:

- в підпункті 2.1необхідно розглянути особливості нарахування та сплати податків в підприємстві, проаналізувати динаміку складу нарахованих податків (Додаток Д) та розглянути структуру нарахованих податків. Необхідно проаналізувати: наявність, склад, структуру та оборотність дебіторської та кредиторської заборгованості по розрахунках з бюджетом за матеріалами досліджуваного господарства (Додаток Е).

- в підпункті 2.2 потрібно првести оцінку та аналіз податкового навантаження на підприємство ( Додаток Ж). Для того щоб зрозуміти за рахунок чого можна зменшити податкове навантаження на дохід( виручка) від реалізації товарів, робіт, послуг проведемо факторний аналіз. Провівши факторний аналіз, можна буде зрозуміти за рахунок чого змінюється значення даного показника (Додаток И).

Отже, для проведення факторного аналізу зміни податкового навантаження на дохід від реалізації потрібно розрахувати показник податкового навантаження за формулою ( ПН ) і занесемо дані у таблицю.

( 1.1 )

де ПН – податкове навантаження, %;

П – загальний розмір податків, тис. грн..;

В – виручка від реалізації продукції, тис. грн..

Потім потрібно розрахувати зміну даного показника за рахунок зміни загальної вартості податків:

( 1.2 )

( 1.3 )

Наступне, необхідно розрахувати зміну податкового навантаження на виручку продукції за рахунок зміни виручки від реалізації продукції:

 

(1.4)

(1.5)

Останнє, необхідно провести перевірку правильності розрахунків, використовуючи наступні формули:

(1.6)

(1.7)

Для характеристики економічних процесів та виявлення стійких тенденцій аналіз здійснюється, як правило, не менше ніж за три роки (періоди). Дані повинні бути наведені у порівнянні з висновками після кожної таблиці, виявлених тенденцій і результатів. Цей та наступні розділи роботи повинні містити, окрім табличного матеріалу відповідні малюнки, схеми або графіки.

- в підпункті 2.3. необхідно навести порядок складання господарством декларації, з обов’язковим наведенням цієї декларації в додатках.

У третьому розділі курсової роботи студент повинен, на основі здійсненого детального аналізу в другому розділі внести пропозиції що до усунення в ході аналізу недоліків та удосконалення досліджуваного питання. Розділ повинен носити прикладний, пропозиційний і впроваджувальний характер. В ньому повинні бути наведені власні пропозиції студента по вдосконаленню фінансів, з належними обґрунтуваннями та рекомендаціями.

При необхідності пропозиції та рекомендації, наведені в третьому розділі курсової роботи, повинні супроводжуватись фінансовими розрахунками та визначенням очікуваного економічного і соціального ефекту від їх впровадження.

Висновки і пропозиції розміщують безпосередньо після основного тексту роботи, починаючи з нової сторінки. В них мають бути концептуально відображені основні результати виконаної роботи. У висновках повинні знайти відбиття ті результати, які відповідають темі і завданням роботи.

Висновки формулюються студентом на підставі змісту основних розділів роботи в їх логічній послідовності. Вони містять 5-9 пунктів, пронумерованих арабськими цифрами. Кожен пункт пишеться в межах одного абзацу і викладається конкретно, чітко, логічно, аргументо-вано з використанням за можливості цифрового матеріалу.

Після зроблених висновків студент повинен надати конкретні пропозиції, які логічно випливають з курсової роботи. Обсяг висновків і пропозицій – 3-4 сторінки.

Список використаних джерел оформлюють згідно з вимогами ВАК України (Бюлетень ВАК України.-1997.-№2.). Приклади оформлення біб-ліографічного опису у списку використаних джерел наведено в додатку В.

Список використаних джерел має містити не менше 25 літературних джерел, опублікованих переважно за останні 5 років.

Додатки оформлюють як продовження курсової роботи на наступних її сторінках, які не нумеруються.

Рекомендований обсяг кожного з розділів курсової роботи – від 10 до 15 сторінок друкованого тексту.

Зразок рецензії та завдання на курсову роботу подано у додатках А та Б, відповідно.

Курсова робота складається з таких складових:

- титульний лист;

- рецензія;

- завдання на курсову роботу;

- зміст;

- вступ;

- основні розділи;

- висновки та пропозиції;

- список використаних джерел;

- додатки (в разі необхідності).

Обробка й аналіз зібраного матеріалу мають здійснюватися в точній відповідності з календарним графіком, затвердженим керівником. Приклад графіка виконання курсової роботи наведено в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.201.14 (0.007 с.)