ТОП 10:

Формування й закріплення тем курсових робіт.Міністерство аграрної політики ТА ПРОДОВОЛЬСТВА України

Дніпропетровський державний аграрний університет

Навчально-науковий інститут економіки

КАФЕДРА ФІНАНСИ

 

«Податкова система»

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ПО ВИКОНАННЮ КУРСОВИХ РОБІТ

СТУДЕНТАМИ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

НАПРЯМУ 0305 „ЕКОНОМІКА І ПІДПРИЄМНИЦТВО” ЗА

СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 6.030508 „ФІНАНСИ І КРЕДИТ”

 

 

Дніпропетровськ 2012

 

Методичні рекомендації по виконанню курсових робіт з дисципліни «ПОДАТКОВА СИСТЕМА » студентами денної та заочної форм навчання напряму 0305 „Економіка і підприємництво” за спеціальністю 6.030508 „Фінанси і кредит”

 

Укладачі: проф., к.т.н. Катан Л.І., ас. Крючко Л.С., ас. Максимова С.В.

Затверджено на засіданні кафедри фінансів ДДАУ протокол № _____

від “____.” ___________20 р.

 

Схвалено радою факультету обліку і фінансів

протокол №____ від “___”__________20 р.

 


ЗМІСТ

 

Вступ.. 4

1. Організація виконання студентами курсової роботи.. 6

1.1. Формування й закріплення тем курсових робіт. 6

1.2. Порядок та послідовність виконання курсової роботи. 7

1.3. Зміст і обсяг курсових робіт. 8

1.4. Рецензування і захист курсової роботи. 13

2. РЕКОМЕНДАЦІЙНІ ТЕМИ ТА ПЛАНИ КУРСОВИХ РОБІТ. 15

2.1. Рекомендовані теми курсових робіт. 15

2.2. Рекомендовані плани курсових робіт. 15

3. Вимоги до оформлення курсових робіт. 19

4. Навчально-методична література.. 26

ДОДАТКИ………………………………………………………………………..31

 


 

Вступ

Теоретичний курс „Податкова система” – одна із спеціальних базових дисциплін підготовки студентів економічних спеціальностей. Курс „Податкова система” має міжгалузевий характер. Засвоєння теоретичних засад оподаткування підприємств створює ту основу, на якій базується вивчення прикладних фінансових дисциплін, які розкривають конкретні питання організації взаємовідносин підприємств з фінансовою системою.

Метою вивчення курсу є надання студентам знань щодо сутності та основ побудови податкової системи і податкової роботи у державі та оподаткування підприємств.

Курсова робота за своєю сутністю повинна бути завершена самостійним дослідженням студентом однієї з важливих фінансових проблем. На підставі її кафедра визначає рівень підготовки студента, ступінь оволодіння ним теоретичними знаннями та вміння використовувати набуті в процесі навчання знання для виконання конкретного дослідження.

Метою і завданням курсової роботи є:

- закріплення, поглиблення та систематизація одержаних в процесі навчання знань;

- відпрацювання навичок та вміння узагальнювати теоретичні матеріали і працювати з літературою;

- вироблення вміння працювати із статистичними довідниками і аналізувати практичну фінансово-економічну інформацію;

- розвиток вміння чітко обґрунтовувати власні висновки, рекомендації та пропозиції, щодо вдосконалення існуючої практики в галузі досліджуваної проблеми;

- закріплення оволодіння студентом в ході навчання системним та комплексним підходом, сучасною методологією та методикою здійснення досліджень, інструментарієм та технологічними прийомами обґрунтування фінансово-економічних рішень.

Основні принципи виконання курсової роботи слідуючі:

- ініціативність та добровільність у виборі студентом конкретної теми курсової роботи;

- обов’язковість для без винятку студентів виконання курсової роботи;

- самостійність виконання курсової роботи;

- індивідуальність консультування науковим керівником кожного студента по темі і змісту його курсової роботи;

- особиста відповідальність кожного студента за своєчасне і якісне виконання курсової роботи та додержання встановленого даними методичними вказівками регламенту її написання.


1. Організація виконання студентами курсової роботи

 

 

Формування й закріплення тем курсових робіт.

Студент має право самостійно вибрати тему курсової роботи на основі рекомендованої тематики. Наведена тематика курсових робіт має орієнтований, рекомендований характер і може уточнюватись.

При виборі теми курсової роботи враховуються:

- актуальність теми для об’єкту дослідження;

- професійні інтереси студента;

- наукові проблеми, які вирішуються в інституті;

- напрямок науково-дослідної роботи студента (якщо він вже сформувався);

- можливість ефективного використання фінансово-економічної інформації про досліджувальний об’єкт;

- власні наробки студента тощо.

Студент може самостійно запропонувати тему курсової роботи. Кафедра розглядає запропоновані студентами теми курсових робіт.

Студент подає письмову заяву про обрання теми курсової роботи. Закріплення за студентом теми курсової роботи та призначення наукового керівника оформляється рішенням кафедри.

Зміна теми курсової роботи допускається лише з дозволу наукового керівника при достатньо аргументованих студентом причинах для внесення змін.

При виборі тема курсової роботи враховуються можливості одержання студентом, обробки та використання відповідних практичних матеріалів.

Після затвердження теми курсової роботи студент складає індивідуальний план послідовності виконання роботи з урахуванням регламенту та узгоджує його з науковим керівником.

В курсових роботах рекомендується використовувати фактичні матеріали із статистичних щорічників по народному господарству України та інших довідників для фінансового аналізу з досліджуваних проблем на макрорівні, а також звітних бухгалтерських та статистичних даних по об’єкту дослідження.

В курсових роботах рекомендується також використовувати матеріали раніше виконаних студентом курсових робіт з фінансових дисциплін.

На основі проведеного в курсовій роботі фінансового аналізу студент повинен сформулювати обґрунтовані висновки та пропозиції щодо покращання фінансового управління об’єктом дослідження.

Обов’язком студента є дотримання встановленого цими методичними вказівками регламенту та встановлених вимог що до оформлення роботи.

Порядок та послідовність виконання курсової роботи

 

Виконання курсової роботи після вибору її тема включає такі етапи:

· ознайомлення із законодавчими, нормативними і інструктивно-методичними матеріалами з досліджуваних питань;

· складання та узгодження з науковим керівником плану роботи;

· пошук і опрацювання спеціальної літератури з тематики курсової роботи;

· формування загальної концепції дослідження, методичної послідовності та методики його здійснення;

· формування інструментарію дослідження та логічної структури його здійснення;

· дослідження теоретико-методологічних основ проблеми, критичний аналіз існуючих теоретичних основ та точок зору з полемічних питань досліджуваної проблеми та аргументація власних точок зору з дискусійних питань, що входять до теми дослідження;

· фінансовий аналіз та діагностика об’єкту дослідження, поглиблений критичний аналіз та оцінка об’єкту з досліджуваних проблем;

· визначення на основі даних проведення критичного фінансового аналізу напрямів управління фінансовою діяльністю підприємства з досліджуваних питань та конкретних резервів поліпшення використання фінансових ресурсів з питань дослідження;

· творчий пошук нових методологічних та практичних рішень, спрямованих на удосконалення фінансової діяльності об’єкту дослідження;

· написання розділів і параграфів курсової роботи, підготовка вступу, висновків, додатків, списку літератури;

· оформлення курсової роботи та підготовка до її захисту;

· захист курсової роботи.

Таблиця 1.1.

РЕКОМЕНДАЦІЙНІ ТЕМИ ТА ПЛАНИ КУРСОВИХ РОБІТ

КАФЕДРА ФІНАНСІВ

 

 

Курсова

Робота

 

з дисципліни «Податкова система»

 

на тему:

 

СТУДЕНТАМИ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

НАПРЯМУ 0305 „ЕКОНОМІКА І ПІДПРИЄНИЦТВО” ЗА

СПЕЦІАЛЬНОСТЮ „ФІНАНСИ І КРЕДИТ” ОКР 6.030508 – БАКАЛАВР

 

 

Міністерство аграрної політики ТА ПРОДОВОЛЬСТВА України

Дніпропетровський державний аграрний університет

Навчально-науковий інститут економіки

КАФЕДРА ФІНАНСИ

 

«Податкова система»

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ПО ВИКОНАННЮ КУРСОВИХ РОБІТ

СТУДЕНТАМИ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

НАПРЯМУ 0305 „ЕКОНОМІКА І ПІДПРИЄМНИЦТВО” ЗА

СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 6.030508 „ФІНАНСИ І КРЕДИТ”

 

 

Дніпропетровськ 2012

 

Методичні рекомендації по виконанню курсових робіт з дисципліни «ПОДАТКОВА СИСТЕМА » студентами денної та заочної форм навчання напряму 0305 „Економіка і підприємництво” за спеціальністю 6.030508 „Фінанси і кредит”

 

Укладачі: проф., к.т.н. Катан Л.І., ас. Крючко Л.С., ас. Максимова С.В.

Затверджено на засіданні кафедри фінансів ДДАУ протокол № _____

від “____.” ___________20 р.

 

Схвалено радою факультету обліку і фінансів

протокол №____ від “___”__________20 р.

 


ЗМІСТ

 

Вступ.. 4

1. Організація виконання студентами курсової роботи.. 6

1.1. Формування й закріплення тем курсових робіт. 6

1.2. Порядок та послідовність виконання курсової роботи. 7

1.3. Зміст і обсяг курсових робіт. 8

1.4. Рецензування і захист курсової роботи. 13

2. РЕКОМЕНДАЦІЙНІ ТЕМИ ТА ПЛАНИ КУРСОВИХ РОБІТ. 15

2.1. Рекомендовані теми курсових робіт. 15

2.2. Рекомендовані плани курсових робіт. 15

3. Вимоги до оформлення курсових робіт. 19

4. Навчально-методична література.. 26

ДОДАТКИ………………………………………………………………………..31

 


 

Вступ

Теоретичний курс „Податкова система” – одна із спеціальних базових дисциплін підготовки студентів економічних спеціальностей. Курс „Податкова система” має міжгалузевий характер. Засвоєння теоретичних засад оподаткування підприємств створює ту основу, на якій базується вивчення прикладних фінансових дисциплін, які розкривають конкретні питання організації взаємовідносин підприємств з фінансовою системою.

Метою вивчення курсу є надання студентам знань щодо сутності та основ побудови податкової системи і податкової роботи у державі та оподаткування підприємств.

Курсова робота за своєю сутністю повинна бути завершена самостійним дослідженням студентом однієї з важливих фінансових проблем. На підставі її кафедра визначає рівень підготовки студента, ступінь оволодіння ним теоретичними знаннями та вміння використовувати набуті в процесі навчання знання для виконання конкретного дослідження.

Метою і завданням курсової роботи є:

- закріплення, поглиблення та систематизація одержаних в процесі навчання знань;

- відпрацювання навичок та вміння узагальнювати теоретичні матеріали і працювати з літературою;

- вироблення вміння працювати із статистичними довідниками і аналізувати практичну фінансово-економічну інформацію;

- розвиток вміння чітко обґрунтовувати власні висновки, рекомендації та пропозиції, щодо вдосконалення існуючої практики в галузі досліджуваної проблеми;

- закріплення оволодіння студентом в ході навчання системним та комплексним підходом, сучасною методологією та методикою здійснення досліджень, інструментарієм та технологічними прийомами обґрунтування фінансово-економічних рішень.

Основні принципи виконання курсової роботи слідуючі:

- ініціативність та добровільність у виборі студентом конкретної теми курсової роботи;

- обов’язковість для без винятку студентів виконання курсової роботи;

- самостійність виконання курсової роботи;

- індивідуальність консультування науковим керівником кожного студента по темі і змісту його курсової роботи;

- особиста відповідальність кожного студента за своєчасне і якісне виконання курсової роботи та додержання встановленого даними методичними вказівками регламенту її написання.


1. Організація виконання студентами курсової роботи

 

 

Формування й закріплення тем курсових робіт.

Студент має право самостійно вибрати тему курсової роботи на основі рекомендованої тематики. Наведена тематика курсових робіт має орієнтований, рекомендований характер і може уточнюватись.

При виборі теми курсової роботи враховуються:

- актуальність теми для об’єкту дослідження;

- професійні інтереси студента;

- наукові проблеми, які вирішуються в інституті;

- напрямок науково-дослідної роботи студента (якщо він вже сформувався);

- можливість ефективного використання фінансово-економічної інформації про досліджувальний об’єкт;

- власні наробки студента тощо.

Студент може самостійно запропонувати тему курсової роботи. Кафедра розглядає запропоновані студентами теми курсових робіт.

Студент подає письмову заяву про обрання теми курсової роботи. Закріплення за студентом теми курсової роботи та призначення наукового керівника оформляється рішенням кафедри.

Зміна теми курсової роботи допускається лише з дозволу наукового керівника при достатньо аргументованих студентом причинах для внесення змін.

При виборі тема курсової роботи враховуються можливості одержання студентом, обробки та використання відповідних практичних матеріалів.

Після затвердження теми курсової роботи студент складає індивідуальний план послідовності виконання роботи з урахуванням регламенту та узгоджує його з науковим керівником.

В курсових роботах рекомендується використовувати фактичні матеріали із статистичних щорічників по народному господарству України та інших довідників для фінансового аналізу з досліджуваних проблем на макрорівні, а також звітних бухгалтерських та статистичних даних по об’єкту дослідження.

В курсових роботах рекомендується також використовувати матеріали раніше виконаних студентом курсових робіт з фінансових дисциплін.

На основі проведеного в курсовій роботі фінансового аналізу студент повинен сформулювати обґрунтовані висновки та пропозиції щодо покращання фінансового управління об’єктом дослідження.

Обов’язком студента є дотримання встановленого цими методичними вказівками регламенту та встановлених вимог що до оформлення роботи.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 75.101.220.230 (0.013 с.)