ТОП 10:

Нормативна та інструктивна література1. Конституція України. – К.: Феміна, 1996.

2. Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 №2542-ІІІ. – К.: Атіка, 2001. – 80 с.

3. Податковий кодекс України. – К.- ЦНЛ. - 2011.- 584 с.

4. Постанова КМУ і НБУ від 14.01.1997 № 13 “Про впровадження казначейської системи виконання державного бюджету”.

5. Закон України «Про державний бюджет України на поточний рік»

6. Законодавство України про місцеве самоврядування: збірник офіційних текстів законів.- К.- ЦНЛ. - 2011.- 200 с.

7. Регламент взаємодії між органами державного контролю в сфері фінансів та економіки, затверджений 14.07.1999 ДПА, ГоловКРУ, Антимонопольним комітетом, Державним казначейством, Пенсійним фондом, Державною інспекцією з контролю за цінами // Довідник працівника Державної контрольно-ревізійної служби. – К.: ДІЯ, 2001. – Т.1. – С.164-166.

 

Методична література

1. Архірейська Н.В. Фінанси: Електронний опорний конспект лекцій. – АМСУ, 2010. – 120 с.

2. Деева Н.И., Гордеева Л.П., Редина Н.И. Финансы: Учебный модуль. – Д.: ДГФЭИ, 2009. – С.93.

3. Шило В.П. – Аналіз фінансового стану виробничої й комерційної діяльності підприємств. – К. –ЦНЛ. – 2011. – 238 с.

 

Web-сторінки

1. Верховна Рада України – http://www.rada.gov.ua/

2. Президент України – http://www.president.gov.ua/

3. Кабінет Міністрів України – http://www.kmu.gov.ua/control/

4. Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України – http://www.me.gov.ua/

5. Міністерство фінансів України – http://www.minfin.gov.ua/

6. Національний банк України – http://www.bank.gov.ua/

7. Державний комітет статистики України – http://www.ukrstat.gov.ua/

8. Державна податкова адміністрація України – http://www.sta.gov.ua/

9. Державна митна служба України – http://www.customs.gov.ua/

10. Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва – http://www.dkrp.gov.ua/

11. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку – http://www.ssmsc.gov.ua/

12. Рахункова палата України – http://www.ac-rada.gov.ua/main.asp

13. Комітет з питань бюджету Верховної Ради України – http://budget.rada.gov.ua/

14. Управління Державного казначейства України в Дніпропетровській області – http://www.kazna.dp.ua/default.asp

15. Національний депозитарій України – http://www.ndu.gov.ua/

16. Рада підприємців України – http://www.business-rada.kmu.org.ua/

17. Газета "Урядовий кур’єр" – щоденне видання органів державної виконавчої влади України – http://uamedia.visti.net/uk/

18. "Галицькі контракти" – видавничий дім - http://www.gc.lviv.ua/

19. "Голос України" – газета Верховної Ради України – http://uamedia.visti.net/golos/

Український фінансовий сервер – http://www.ufs.kiev.ua/

 

ДОДАТОК А

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Академія митної служби україни

 

Кафедра фінансів і кредиту

 

 

КУРСОВА РАБОТА

З дисципліни Фінанси

(назва дисципліни)

на тему:_____________________________________________________

____________________________________________________________

 

Студента (ки) _____ курсу ______ групи

Напряму підготовки: Економіка і підприємництво

Спеціальності: Фінанси і кредит

__________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник к.е.н., доц. кафедри фінансів і кредиту Архірейська Н.В.

 

Національна шкала __________________

Кількість балів: _____________________

Оцінка: ECTS ______________________

 

Члени комісії ______________ А.А. Мещеряков

 

_______________ І.М. Панасейко

_________________ С.Ю. Івашина

 

 

м. Дніпропетровськ – 2013 рік

 

ДОДАТОК Б

РЕЦЕНЗІЯ

на курсову роботу студента_________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

на тему:_________________________________________________________________________

  Критерії оцінювання курсової роботи Бали, що знімаються за порушен-ня вимог Бали, що знімають-ся з даної роботи Приміт-ки
1. Оформлення курсової роботи не відповідає вимогам: (значне перевищення обсягу (більше 5 стор.) текстової частини роботи, шрифт та інтервал не відповідають встановленим, відсутня нумерація сторінок, відсутні заголовки пунктів, неправильне оформлення цифрового та графічного матеріалу тощо)    
2. Несвоєчасне реєстрація курсової роботи    
3. Вступ не відповідає вимогам: (відсутнє обґрунтування актуальності теми та її значимості, не визначені мета і завдання курсової роботи, не представлена характеристика структури роботи)    
4. В курсовій роботі відсутня логічна послідовність і науковий стиль викладу    
5. Викладення теоретичної частини курсової роботи не відповідає вимогам: (відсутні глибина, всебічність і повнота викладення теоретичного матеріалу, не показані дискусійні питання тощо )    
6. Практична частина курсової роботи не відповідає вимогам: (відсутній табличний та ілюстративний матеріал або його аналіз, використані „застарілі дані”, наведені дані не пов’язані зі змістом тексту, відсутній аналіз поданого практичного матеріалу або його динаміка тощо)    
7. Проблемна частина курсової роботи не відповідає вимогам: (не виявлена і не поставлена проблема по даній темі, не визначені шляхи вирішення проблем, не зазначено вдосконалення фінансової практики, відсутня власна точка зору чи її аргументація тощо)    
8. Висновки не відповідають вимогам: (не мають зв’язку з результатами дослідження, не підведені підсумки по всіх висвітлених питаннях, не визначені шляхи і напрями вирішення проблемних аспектів теми тощо)    
9. Список літератури не відповідає вимогам: (неправильно оформлений, відсутня законодавча та інформаційна бази, застаріла періодична література тощо)    

 

Роботу перевірив:     (прізвище та ініціали наукового керівника) Кількість балів за виконання курсової роботи Зміна балів при захисті курсової роботи Оцінка, що заноситься до екзаменаційної відомості
за 100-бальною шкалою за 4-х бальною шкалою за системою ECTS
Підпис наукового керівника          
Дата перевірки курсової роботи  

ДОДАТОК В

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

1 Еволюція наукової думки у трактуванні сутності фінансів.

2 Фінансова наука як соціальне явище, її розвиток в Україні.

3 Методологічні основи теорії фінансів.

4 Історичний аспект становлення та розвитку фінансової науки.

5 Сучасна світова наукова фінансова думка.

6 Фінансові методи державного регулювання ринкової економіки у контексті розвитку фінансової науки.

7 Роль і місце фінансів в економічній системі.

8 Фінансові протиріччя і способи їх подолання.

9 Фінансове право і ефективність функціонування фінансів.

10 Контролінг у системі державного регулювання економіки.

11 Фінансовий аудит і його становлення в Україні.

12 Фінансова політика України в епоху глобалізації.

13 Податкові теорії та їх вплив на податкову політику держави.

14 Податкова політика України на сучасному етапі.

15 Вплив податкової політики на економічну і соціальну стабільність.

16 Становлення та розвиток податкової системи України.

17 Податок з доходів фізичних осіб у системі фінансового регулювання.

18 Проблеми вдосконалення механізмів непрямого оподаткування в Україні на сучасному етапі.

19 Проблеми вдосконалення механізмів прямого оподаткування в Україні на сучасному етапі.

20 Податкові пільги та їх роль у системі фінансового регулювання.

21 Подвійне оподаткування та шляхи мінімізації податкових витрат.

22 Податковий контроль і його роль в управлінні державними фінансами.

23 Податкове регулювання в системі податкового менеджменту.

24 Податковий механізм стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств.

25 Особливості податкових систем країни з перехідною економікою.

26 Податкова система: тенденції розвитку і національні особливості в країнах з розвиненою ринковою економікою.

27 Вплив податково-бюджетної політики на макроекономічну рівновагу.

28 Бюджетна політика економічного зростання.

29 Фінансові ресурси держави: проблеми формування та ефективного використання.

30 Державний бюджет як фінансова основа регулювання ринкової економіки.

31 Правові й організаційні основи бюджетного устрою в Україні та зарубіжних країнах.

32 Бюджетна система держави: засади побудови та ефективного функціонування.

33 Бюджетний процес і його організація в умовах удосконалення бюджетних процедур і технологій.

34 Оптимізація структури бюджетних видатків у контексті забезпечення економічного зростання.

35 Соціальний захист населення та його фінансове забезпечення.

36 Фінансовий аспект реформування охорони здоров’я в Україні.

37 Аудит ефективності використання бюджетних коштів.

38 Бюджетне планування у системі бюджетного менеджменту.

39 Бюджетний контроль у системі бюджетного менеджменту.

40 Бюджетні пріоритети і бюджетні протиріччя в розвинених країнах.

41 Сучасні теорії бюджетного дефіциту та методи збалансування бюджетів.

42 Управління бюджетним дефіцитом у країнах з перехідною економікою.

43 Проблеми подолання бюджетного дефіциту в Україні.

44 Внутрішні та зовнішні запозичення та їх роль у формуванні фінансових ресурсів держави.

45 Державний борг: структура та механізм формування.

46 Державний борг в Україні: управління та обслуговування.

47 Боргова політика України в період трансформації фінансової системи.

48 Державні запозичення та фінансова безпека української держави.

49 Державний борг і його вплив на макрофінансову стабільність.

50 Бюджетне регулювання в системі міжбюджетних відносин.

51 Міжбюджетні відносини в Україні та шляхи їх удосконалення.

52 Проблеми вдосконалення системи міжбюджетних трансфертів в Україні.

53 Фіскальні дисбаланси і методи фінансового вирівнювання.

54 Становлення та розвиток місцевих фінансів України.

55 Роль місцевих бюджетів в економічному і соціальному розвитку територій.

56 Видатки місцевих бюджетів та напрями їх реструктуризації.

57 Проблеми наповнюваності місцевих бюджетів в Україні.

58 Місцеві податки і збори як складова системи оподаткування в Україні.

59 Фінансова незалежність органів місцевого самоврядування та шляхи її забезпечення.

60 Проблеми здійснення місцевих позик в Україні.

61 Державне пенсійне забезпечення в Україні.

62 Пенсійні реформи в країнах з перехідною економікою.

63 Недержавні пенсійні фонди в системі пенсійного забезпечення.

64 Стабілізаційні фінансові фонди: український та світовий досвід.

65 Державна підтримка розвитку малого і середнього бізнесу в Україні: фінансовий аспект.

66 Фінансові ресурси суб’єктів господарювання: теоретичні проблеми їх сутнісного визначення та ефективного використання.

67 Фінансова проблематика розвитку реального сектору економіки.

68 Амортизаційна політика та її реформування в Україні.

69 Фінансова політика корпорації.

70 Фінансові аспекти корпоративного управління.

71 Управління інвестиційною діяльністю корпорацій.

72 Бюджетування і перспективи його розвитку у контексті сучасних технологій фінансового планування.

73 Фінансова санація підприємств у системі фінансового оздоровлення економіки.

74 Проблеми формування та використання доходів домогосподарств.

75 Інвестиційна діяльність домогосподарств на ринку фінансових послуг.

76 Роль фінансового ринку у ресурсному забезпеченні потреб господарюючих суб’єктів.

77 Пріоритетні напрями розвитку вітчизняного фінансового ринку.

78 Розвиток ринку цінних паперів в Україні.

79 Проблеми та перспективи розвитку ринку корпоративних цінних паперів в Україні.

80 Фондова і валютна біржі: фінансові аспекти діяльності.

81 Ринок фінансових послуг в Україні.

82 Міжнародний фінансовий ринок: закономірності та тенденції розвитку.

83 Фінансові аспекти залучення іноземних інвестицій в економіку Україні.

84 Страховий ринок України: сучасні тенденції та перспективи розвитку.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.237.183.249 (0.015 с.)