ТОП 10:

Форми 12 (акт технічного стану)Форма 4 (акт приймання)

 

1. Акт приймання (далі – акт) складається на прибуле від постачальників і військових складів на адресу військової частини (корабля, з’єднання), військового складу органу військового управління:

озброєння, техніку, ракети та боєприпаси;

ракетне паливо і пальне в залізничних цистернах, танкерах, баржах;

висотне спорядження і льотно-технічне обмундирування;

військове майно без супровідних документів;

військове майно, кількість і якість якого різняться з даними у супровідних документах;

військове майно після переробки (доопрацювання) на підприємствах промисловості.

2. Акт складається комісією військової частини або з’єднання (складу) за участі (за необхідності) представника постачальника чи місцевого органу влади і затверджується командиром військової частини або з’єднання (начальником складу), а також візується начальником фінансово-економічного органу. Його підпис скріплюється мастиковою гербовою печаткою.

3. У разі надходження військового майна з військових складів акт складається у чотирьох примірниках: перший – залишається у службі забезпечення військової частини або з’єднання (обліково-операційному відділі складу), другий – передається у фінансово-економічний орган військової частини (з’єднання), третій – направляється вантажовідправнику, четвертий – подається органу військового управління, який віддав розпорядження на відпускання (відвантаження) військового майна в якості підтвердження про його отримання.

У разі надходження військового майна безпосередньо зі складу (бази) постачальника або від підприємства промисловості за нарядом органу військового управління акт складається у п’яти примірниках. П’ятий примірник висилається органу військового управління, який виписав наряд.

У залежності від порядку розрахунків з постачальниками, який діє, кількість примірників акта може бути змінена.

4. Складати один акт приймання на військове майно, яке прибуло на підставі різних документів, забороняється.

5. Під реквізитом “Підстава (мета) операції” вказуються: наряд (залізнична накладна, коносамент), його номер та дата; під реквізитом “Вантажовідправник і його адреса” – вантажовідправник і за необхідності постачальник; під реквізитом “Вантажоодержувач і його адреса” – вантажоодержувач і за необхідності замовник. У графі 17 вказується також військове майно, якого не вистачає і за яким не встановлюються норми природних втрат, а у графі 20 – його вартість.

6. Фактична наявність прийнятого військового майна та його якісний (технічний) стан визначаються на підставі результатів огляду, перерахування (заміру, зважування) і вказуються в розділі 1 акта.

7. У розділі 5 акта вказуються якісний (технічний) стан військового майна (результати проведених іспитів, лабораторних аналізів), найменування, номер і дата документа, який засвідчує відповідність продукції умовам договору. При вибірковій перевірці військового майна, крім того, вказуються її підстава (стандарт, технічні умови, договір і тощо) та порядок відбору продукції для перевірки.

8. У графі 6 вказується первинна вартість матеріальних засобів за одиницю виміру. Під час приймання матеріальних засобів від підприємств-постачальників

первинна вартість вказується відповідно до контракту (договору), під час приймання із військової частини – на підставі облікових даних вантажовідправника.

9. У разі виявлення нестачі військового майна (крім нестач у межах допустимих норм) акт приймання складається окремо на кожний вагон (цистерну, літак, контейнер), у якому виявлена ця нестача.

10. У разі виявлення нестачі (надлишків), неякісного (несвоєчасного) постачання військового майна або простою транспорту у розділі 6 акта додатково вказуються:

час доставки продукції на склад вантажоодержувача (якщо акт складається на складі) і умови її зберігання до приймання;

за чиєю вагою (залізниці, пароплавства, вантажовідправника тощо) відправлений вантаж;

час видачі вантажу транспортним організаціям;

час розпечатування вагона (трюму судна, контейнера, тари або іншого транспортного засобу, який був опломбований);

дата та номер повідомлення про виклик представника постачальника, а також порядок направлення повідомлення;

чи може вміститися військове майно, якого не вистачає, у вагон (трюм судна, контейнер, тару або інший транспортний засіб, який був опломбований);

дані про причини простою транспорту, несвоєчасного приймання і складання комерційного акта (акта, виданого органом автомобільного транспорту), номер і дата цього акта;

тривалість вивантаження;

кількість відходів, які утворилися в процесі переробки, і відповідність їх нормам;

висновок про причини і місце утворення нестачі тощо.

За наявності великої кількості відомостей розділ 6 акта може бути оформлений у вигляді окремого додатка до акта, підписаного комісією.

11. До акта приймання додаються: транспортні вантажні документи, завірені транспортною організацією; документи про якість (технічний стан) військового майна; наряд (накладна) або фактура постачальника; повагонна відомість; опис трафаретів (складається у разі виявлення помилок постачальника під час підрахунку маси за трафаретами); другий примірник комерційного акта (якщо він складається).

 

Форми 200 наряд

 

1. Наряд є розпорядчим документом органу військового управління вантажовідправнику на відпускання (відвантаження, відправлення, передавання), а вантажоодержувачу – на приймання військового майна. За нарядами, що виписуються в обліково-операційному відділі військового складу, здійснюється також відпущення (відвантаження, відправлення) військового майна у рахунок рознарядок органу військового управління, якому підпорядкований військовий склад.

2. Наряд виписується: в органі військового управління – у шести або семи примірниках, з яких перші три (чотири) направляються вантажовідправнику для виконання, четвертий (п’ятий) – вантажоодержувачу як сповіщення, п’ятий (шостий) залишається у справах; в обліково-операційному відділі військового складу – у трьох або чотирьох примірниках, а шостий (сьомий) – у фінансово-економічному органі. У всіх випадках після відпущення (відвантаження, відправлення, передавання) військового майна перший примірник наряду з додатками залишається у справах вантажовідправника, другий – видається (надсилається) вантажоодержувачу, третій – надається органу військового управління, який виписав наряд як донесення про виконання його розпорядження. Під час виписки наряду в органі військового управління у шести, а на військовому складі – у чотирьох примірниках, четвертий примірник видається (надсилається) вантажоодержувачу. Вантажоодержувач надає цей примірник наряду як донесення про отримання військового майна начальнику відповідного органу військового управління.

3. Наряд підписується посадовими особами органу військового управління, яким надане це право, а на військовому складі – начальником військового складу, начальником фінансово-економічного органу та начальником обліково-операційного відділу. Ці підписи скріплюються гербовою печаткою.

4. Наряд органу військового управління приймається до виконання відділами зберігання (сховищами) військового складу за наявності відміток про реєстрацію його в обліково-операційному відділі та візи начальника військового складу або його заступника.

5. Під час відвантаження військового майна залізничним (водним, повітряним) транспортом у заголовній частині наряду під реквізитом “Вантажоодержувач та його поштова адреса” окрім цих даних записуються найменування станції (порту) призначення і залізниці (пароплавства).

6. У змістовій частині наряду у графі 11 у відповідних рядках записуються реквізити-підстави, які показують: категорію, сорт, щільність і інші характеристики якості військового майна (у тому числі міцність спирту), якщо його фактичний стан не відповідає реквізитам-підставам, записаним у графі 6. У графі 11 може відображатися інша інформація, не передбачена формою наряду. У ній також робляться відмітки про записи у книгах (картках) обліку операцій, пов’язаних з рухом військового майна, зазначеного в даній накладній.

При відпусканні службової літератури (технічної документації) номери її примірників записуються у графі 9.

7. Дані у графі 5 заповнюються у фінансово-економічному органі вантажовідправника.

8. В оформлюючій частині наряду у рядку реквізиту “Порядок відправлення” вказуються належність транспорту, кількість транспортних одиниць та строки відправлення.

 

 

Форма 6 (чекова вимога)

 

1. Чекова вимога призначена для отримання військовою частиною (кораблем, з’єднанням) продовольства з центрів забезпечення ракетним паливом, пальним та продовольством, військових баз та складів (далі – військові склади). В особливий період вона використовується також для оформлення продовольства за плату з місцевих ресурсів.

2. Чекова вимога виписується у службі забезпечення військової частини (корабля, з’єднання). Під час виписування заповнюється чекова вимога і її корінець. Чекова вимога підписується заступником командира військової частини (корабля, з’єднання) з тилу (помічником командира корабля), начальником служби забезпечення (командиром БЧ – 5) та начальником фінансово-економічного органу і скріплюється мастиковою гербовою печаткою.

Приймальнику військової частини (корабля, з’єднання) чекова вимога разом з незаповненим талоном видається під підпис у корінці.

3. На військовому складі у разі відпускання військового майна заповнюється талон і зворотний бік чекової вимоги із зазначенням фактично відпущеного військового майна. Заповнений талон чекової вимоги підписується начальником військового складу і начальником обліково-операційного відділу (постачальника).

Під час відпускання продовольства одночасно з талоном чекової вимоги оформлюється довідка про якість продуктів, яка підписується начальником складу (завідуючим складом, базою постачальника) і лаборантом.

Під час приймання ракетного палива та пального до талона чекової вимоги додається паспорт якісного стану військового майна або заповнюється довідка про якість. Підписи посадових осіб скріплюються мастиковою гербовою печаткою військового складу.

До талону чекової вимоги приймальнику додається накладна (форма ОЗ-3) на отримане продовольство, про що робиться відмітка:

у графі “Підстава операції” талона чекової вимоги “До накладної від (дата) № _____ ”;

у графі “Вид операції” накладної “До чекової вимоги № ___ серія ____ книга № ______ від (дата)”.

4. В отриманні військового майна, а також талона чекової вимоги, приймальник військової частини (корабля, з’єднання) ставить підпис на зворотному боці чекової вимоги. Отримане військове майно приймальник здає по талону чекової вимоги та накладній (форма ОЗ-3) начальнику складу військової частини (корабля, з’єднання), який приймає військове майно за вагою (виміру, поштучно), записує отриману кількість у картки (книги) обліку, ставить підпис на талоні чекової вимоги про отримання військового майна і повертає талон приймальнику.

Приймальник у той самий день здає оформлений талон чекової вимоги та накладну (форма ОЗ-3) у службу забезпечення військової частини (корабля, з’єднання). У корінці чекової вимоги здійснюється відмітка про оприбуткування військового майна, яке надійшло, і закресленням погашається підпис приймальника в отриманні чекової вимоги.

5. У разі централізованого підвозу військового майна зі складу з’єднання приймання його у військовій частині здійснюється за накладною з’єднання (наряду військового складу). На прийняте військове майно військова частина видає здавальнику оформлену чекову вимогу; талон її не заповнюється, а погашається із

зазначенням у ній номера і дати накладної (наряду). Накладна (наряд) прикріплюється до талона чекової вимоги.

6. Забезпечення військової частини (корабля, з’єднання) книжками чекових вимог здійснюється військовим складом за місцем приписки її на забезпечення військовим майном.

Видавання книжок бланків чекових вимог приймальнику військової частини (корабля, з’єднання) здійснюється за чековою вимогою. Іногородній військовій частині (кораблю, з’єднанню) книжки бланків чекових вимог дозволяється пересилати поштовими замовленими відправленнями через органи Державного комітету зв’язку та інформатизації України.

7. Книжки чекових вимог, які видаються військовій частині (кораблю, з’єднанню) повинні бути повністю оформлені:

прошнуровані і опечатані мастиковою гербовою печаткою військової частини (корабля, з’єднання);

на кожному аркуші чекової вимоги, талоні і корінці повинні бути проставлені порядкові номери (з 1 до 100);

на титульному аркуші книги чекових вимог вказуються номер і серія книги, умовне найменування військової частини (корабля, з’єднання), дата видачі книги і найменування військового складу, який видав книгу.

На останньому аркуші обкладинки вказується кількість пронумерованих і опечатаних аркушів книги. Цей запис засвідчується підписом начальника служби забезпечення військової частини (корабля, з’єднання).

8. Заповнені і не використані, а також зіпсовані бланки чекових вимог перекреслюються, прикладаються до відповідних корінців чекових вимог і зберігаються разом з ними.

9. У разі втрати (крадіжки) книги чекових вимог або окремих бланків негайно призначається службове розслідування. Матеріали розслідування надаються до військової прокуратури; про втрату (крадіжку) доповідається вищому начальнику відповідної служби забезпечення і начальнику військового складу, до якого військова частина (корабель, з’єднання) приписана на продовольче забезпечення. У донесенні вказується серія і номер книги, а також номери невикористаних бланків чекових вимог.

10. У разі переведення військової частини (корабля, з’єднання) на продовольче забезпечення з одного виду Збройних Сил України (оперативного командування) в інший в атестаті військової частини (форма 20, додаток 1 до цього Керівництва) вказується номер і серія книжки, а також номери невикористаних бланків чекових вимог.

У разі прибуття військової частини (з’єднання) в інший вид Збройних Сил України (оперативне командування) книжки чекових вимог обліковуються відповідним органом військового управління.

11. Бланки чекових вимог на отримання продовольства виготовляються із зеленою смугою.

 

 

форма 8 (роздавальна(здавальна) відомість)

 

1. Роздавальна (здавальна) відомість призначена для оформлення в військовій частині: видачі матеріальних засобів (крім вказаних в поясненні до форми 9 додатку 1 до цього Керівництва) декільком підрозділам (військовослужбовцям, видачі пального під час заправлення техніки, списання матеріальних засобів прямою витратою, приймання на склад матеріальних засобів (крім вказаних в поясненнях до форми 9, додаток 1 до цього Керівництва).

2. Відомість виписується у двох екземплярах окремо на видачу і здачу матеріальних засобів. Під час переведення військовослужбовців строкової служби з одного підрозділу в інший виписується в чотирьох екземплярах. Вона підписується начальником служби (командиром підрозділу) і особою, яка веде облік і передається на виконання начальнику складу (заправного пункту), водію паливозаправника чи автоцистерни, старшині підрозділу. Відомість реєструється в службі військової частини.

Після закінчення видачі (приймання) передбаченою відомістю начальник складу (старшина підрозділу) підводить підсумок в ній, підтверджує своїм підписом видачу (приймання матеріальних засобів) і здає відомість в відповідні служби військової частини.

3. У разі складання відомості у її назві повинні залишатися тільки ті слова, які відображають суть операції, що оформлюється, пов’язаної з обліком військового майна: “Роздавальна відомість” та “Здавальна відомість”. Непотрібне слово закреслюється.

4. У разі приймання на склад авіаційно-технічної військової частини (бази) від авіаційної військової частини авіаційних боєприпасів та ракет під заголовком “Категорія (сорт, густина, партія)” у графах 3–17 по кожному найменуванню військового майна записуються додаткові реквізити-ознаки: номер партії складання (виготовлення), рік виготовлення, завод-виробник.

5. У відомості на заправлення машин пальним у рядках графи 2 записуються номери шляхових листів (форма 16, додаток 1 до цього Керівництва) та номери машин, а у рядку “Усього (штук, комплектів, пар)” у відповідних графах – кількість виданого пального (у літрах та кілограмах).

6. У разі видавання авіаційного пального у паливозаправник (автоцистерну) для заправлення літальних апаратів начальник складу у відомості записує:

у заголовній частині під реквізитом “Постачальник (склад, підрозділ)” – номер складу, номер резервуара, з якого видане пальне у паливозаправник (автоцистерну), та номерний знак паливозаправника (автоцистерни). Наприклад: “Склад – 2, Р – 3, 00 – 44 А1”;

у змістовій частині під заголовком граф 3–17 “Найменування військового майна” додатковим реквізитом-ознакою записується: найменування пального, в дужках ставиться відсоток вміщення рідини “1” чи ТГФМ. Наприклад: “Т – 1 (“1” =...%)”.

7. Кількість виданого зі складів військової частини пального за талонами на заправлення машин та продовольства (м’ясо, риба, масло коров’яче та хліб) за талонами роздавального листа (форма 19, додаток 1 до цього Керівництва) записується у роздавальні відомості, а погашені талони підклеюються до зворотного боку відповідної роздавальної відомості.

 

форми 11 (акт списання(зняття залишків))

 

1. Акт списання (зняття залишків) (далі – акт) призначений для оформлення списання військового майна:

втраченого внаслідок бойових втрат і стихійного лиха (катастроф, аварій);

незаконно використаного (перепалення пального, палива) та у разі виявлення нестач (у тому числі розкрадань);

використаного за встановленими нормами на регламентні роботи, технічне обслуговування, на виробничі та господарсько-побутові потреби;

у разі природної втрати під час транспортування, приймання, зберігання і видавання;

такого, що передчасно стало непридатним;

у разі коли списання не передбачене іншими обліковими документами.

Актом також оформлюється зняття залишків військового майна під час проведення інвентаризації (перевірки) та під час приймання майна, що прибуло з військовослужбовцями без атестатів.

Списання озброєння і техніки, що обліковуються за номерами та технічним станом, актом даної форми не оформлюється.

Під час складання акта у його назві повинні залишатися тільки ті слова, які висловлюють суть операції з обліку військового майна, що оформлюється: “Акт списання” або “Акт зняття залишків”. Непотрібні слова закреслюються.

2. Акт складається комісією і затверджується командиром військової частини (корабля, з’єднання) та візується начальником фінансово-економічного органу і начальником складу органу військового управління. Підпис особи, яка затвердила акт, скріплюється мастиковою гербовою печаткою.

Під час оформлення клопотання про отримання інспекторського посвідчення акт складається у двох примірниках, перший примірник представляється старшому начальнику.

Доповненнями до акта можуть бути пояснення посадових осіб, карти районів бойових втрат, відомості заміру пального у баках машин, розрахунки і обґрунтування природних втрат тощо.

3. Під час списання військового майна, використаного на регламентні роботи, реквізитами-підставами у графі 9 записуються встановлені норми їх витрат.

Під час зняття залишків військового майна реквізитами-підставами записуються: у графі 7 – фактична наявність, у графі 9 – є на обліку, у
графі 10 – не вистачає, у графі 12 – надлишки, у графі 14 можуть бути вказані дата видачі в експлуатацію, розміри природних втрат відповідно до доданих до акта розрахунків та інша інформація.

За наявності у військовому майні, що списується, дорогоцінних металів та каміння, до акта додається перелік приладів, вузлів, агрегатів, до складу яких вони входять із зазначенням найменування дорогоцінних металів, каміння та їх кількості у кожному виробі.

 

Форми 16 (дорожній лист)

 

1. Дорожній лист є розпорядчим документом командиру підрозділу та водію на виконання завдання і служить підставою для обліку роботи машини, а також для списання на видаток і визначення економії (перевитрати) пального.

2. Дорожній лист виписується у відповідній службі забезпечення військової частини або у підрозділі, який здійснює самостійне заправлення пальним і облік роботи машин, на підставі наряду на використання машин; підписується заступником командира військової частини з технічної частини (начальником автомобільної служби).

У військовій частині, де заступник командира з технічної частини (начальник автомобільної служби) штатом не передбачений, порядок оформлення дорожніх листів визначається командиром військової частини.

3. Дорожній лист виписується, як правило, на одну добу (на бойових чергуваннях, навчаннях та у тривалих відрядженнях – на строк виконання завдання, але не більш як 10 діб) і тільки після повернення оформленого дорожнього листа за попередній вихід машини з парку.

4. У підрозділі, який не має штатного старшого техніка (техніка), відмітку у дорожніх листах про технічний стан машин робить командир підрозділу.

5. У графі реквізиту “Наявність перед виїздом” розділу 1 дорожнього листа, який виписується, вказується кількість пального, яка знаходиться у паливних баках машини перед виходом її з парку. Ці дані беруться з графи реквізиту “Наявність під час постановки на стоянку” попереднього дорожнього листа або з книги обліку (форма 38, додаток 1 до цього Керівництва). У графі реквізиту “Отримано” розділу 1 кількість виданого пального підтверджується підписом особи, яка здійснювала заправлення машини, із зазначенням дати.

У разі витрати машиною декількох сортів пального кожний з них записується окремим рядком.

6. У дорожніх листах спеціальних машин у розділі 2 реквізитами-підставами записуються:

у графі 11 – тривалість роботи спеціального обладнання;

у графі 12 – найменування роботи (відрито траншей, зроблено викладок, пропущено вантажу тощо) в прийнятих одиницях виміру;

у графі 13 – кількість виконаної роботи.

7. Дорожній лист із заповненим водієм (механіком-водієм) розділом 2 “Робота машини” та підписаний старшим машини (особою, що користувалась машиною) перевіряється і підписується особами, що відповідають за експлуатацію машин у підрозділі, після чого він здається у відповідну службу забезпечення військової частини, де дані про роботу машини і витрати пального записуються у книгу обліку (форма 38, додаток 1 до цього Керівництва).

8. Зіпсовані бланки дорожніх листів погашаються, додаються до їх корінців та зберігаються як і оформлені дорожні листи.

9. Для перевірки правильності складання, оформлення, обробки і зберігання дорожніх листів та їх корінців, командиром військової частини призначається комісія за участю в ній начальника фінансово-економічного органу.

За результатами перевірки комісія складає акт, у якому вказуються:

за який період перевірені дорожні листи, їхня кількість і номери;

правильність нарахування норм витрати, економії (перевитрати) пального, а

також правильність записів про виконану роботу і відповідність їх даним книги обліку (форма 38, додаток 1 до цього Керівництва);

наявність підписів осіб, які користувались машиною;

за який період знищені дорожні листи, їх кількість та номери;

відповідність записів у формулярах (паспортах) машин про витрату моторесурсів підсумковим даним у книзі обліку (форма 38, додаток 1 до цього Керівництва).

Результати перевірки оголошуються в наказі командира військової частини.

10. Дорожні листи, невірно і не повністю оформлені, у яких є підчистки і відмітки про пригоди, а також дорожні листи машин, на яких вчинені зловживання, не знищуються, а додаються до акта і зберігаються разом з ним.

11. Книжки дорожніх листів видаються зі складу військової частини за накладною (форма ОЗ-3) і обліковуються у відповідній службі забезпечення у книзі обліку (форма 27, додаток 1 до цього Керівництва). Дорожні листи і їх корінці в службі нумеруються на поточний рік.

Підрозділам, які самостійно здійснюють заправлення пальним та облік роботи машин, а також підрозділам автомобільних (автотранспортних) військових частин видаються пронумеровані книжки дорожніх листів на підставі підпису у книзі реєстрації (форма 25, додаток 1 до цього Керівництва). Використані і повністю оформлені дорожні листи щомісяця, а корінці після витрачання книжки здаються підрозділом у відповідну службу забезпечення, про що у книзі реєстрації (форма 25, додаток 1 до цього Керівництва) робляться записи.

 

 

форми 17 (робочій лист агрегата)

 

1. Робочий лист агрегата призначений для обліку роботи двигуна стаціонарного (пересувного) агрегату (станції), а також пральної машини, хімчистки, агрегата теплової установки тощо; по ньому, крім того, ведеться облік витрати пального, палива, миючих засобів і розчинників.

2. Робочий лист агрегата виписується на період не більше одного місяця у службі, що відає експлуатацією агрегату (станції), та ведеться у підрозділі.

3. На зворотному боці робочого листа агрегата у графі 2 моторист (оператор) щодня записує час (години, хвилини), відпрацьований двигуном агрегату (станції). У робочому листі агрегата пральної машини, хімчистки тощо у цій графі записується кількість обробленого військового майна (в кілограмах). Під заголовками “Отримано військового майна” (графи 3–5) і “Витрачено військового майна” (графи 6–8) записуються додаткові реквізити-ознаки – найменування пального (палива, миючих матеріалів, розчинників тощо).

4. Після закінчення періоду, на який виписаний робочий лист агрегата, підводяться підсумки роботи агрегату (станції) та витрати військового майна засвідчуються підписом командира (начальника) підрозділу (особи, яка відає експлуатацією техніки).

5. Оформлені робочі листи агрегатів передаються у відповідну службу забезпечення.

 

 

Форми 68 Повідомлення

 

1. Повідомлення застосовується для оповіщення одержувача військового майна. Воно складається на підставі отриманих від вантажовідправника (фінансової служби органу постачання) відправних документів (рахунків, товарно-транспортних накладних тощо) на відвантажене військове майно. До повідомлення додається копія рахунку постачальника.

2. Бухгалтерія вантажоодержувача після приймання військового майна зобов’язана негайно надіслати повідомлення за цією ж формою щодо взяття їх на облік.

3. Після отримання від вантажоодержувача повідомлення заповнюється меморіальний ордер.

 

 

Форми 300 Рахунок-наряд

 

1. Рахунок-наряд є розпорядчим документом органу військового управління на видавання (відвантаження, відправлення) військового майна зі складу вантажоодержувачу за платню. Порядок складання, оформлення та відпрацювання його такий самий, як і наряду (форма 200, додаток 1 до цього Керівництва).

2. В рядку реквізиту “Порядок оплати” рахунку-наряду вказуються платіжні реквізити для зарахування суми вартості військового майна, що відпускається. Тут також вказується спосібоплати “попередньо” або “інкасо”. Під реквізитом “Відмітка про оплату” записується: “Сплачено ________гривень ______ коп., доручення (квитанція) № ____ від _________ 20__ року”. Цей запис скріплюється підписом начальника фінансово-економічного органу або головного бухгалтера та печаткою органу військового управління, який виписав розрахунок-наряд.

3. У рахунках-нарядах, які виписуються на видавання військового майна громадським організаціям, військове звання посадових осіб органу військового управління не вказується.

 

 

За результатами інвентаризації оформляються інвентаризаційні описи окремо за видами майна, його місцезнаходженням і особами, відповідальними за схоронність. Потім ці описи передаються до бухгалтерії для заповнення згідно з даними бухобліку в кількісному і сумарному вираженні

 

 

 

Форма 4 (акт приймання)

 

1. Акт приймання (далі – акт) складається на прибуле від постачальників і військових складів на адресу військової частини (корабля, з’єднання), військового складу органу військового управління:

озброєння, техніку, ракети та боєприпаси;

ракетне паливо і пальне в залізничних цистернах, танкерах, баржах;

висотне спорядження і льотно-технічне обмундирування;

військове майно без супровідних документів;

військове майно, кількість і якість якого різняться з даними у супровідних документах;

військове майно після переробки (доопрацювання) на підприємствах промисловості.

2. Акт складається комісією військової частини або з’єднання (складу) за участі (за необхідності) представника постачальника чи місцевого органу влади і затверджується командиром військової частини або з’єднання (начальником складу), а також візується начальником фінансово-економічного органу. Його підпис скріплюється мастиковою гербовою печаткою.

3. У разі надходження військового майна з військових складів акт складається у чотирьох примірниках: перший – залишається у службі забезпечення військової частини або з’єднання (обліково-операційному відділі складу), другий – передається у фінансово-економічний орган військової частини (з’єднання), третій – направляється вантажовідправнику, четвертий – подається органу військового управління, який віддав розпорядження на відпускання (відвантаження) військового майна в якості підтвердження про його отримання.

У разі надходження військового майна безпосередньо зі складу (бази) постачальника або від підприємства промисловості за нарядом органу військового управління акт складається у п’яти примірниках. П’ятий примірник висилається органу військового управління, який виписав наряд.

У залежності від порядку розрахунків з постачальниками, який діє, кількість примірників акта може бути змінена.

4. Складати один акт приймання на військове майно, яке прибуло на підставі різних документів, забороняється.

5. Під реквізитом “Підстава (мета) операції” вказуються: наряд (залізнична накладна, коносамент), його номер та дата; під реквізитом “Вантажовідправник і його адреса” – вантажовідправник і за необхідності постачальник; під реквізитом “Вантажоодержувач і його адреса” – вантажоодержувач і за необхідності замовник. У графі 17 вказується також військове майно, якого не вистачає і за яким не встановлюються норми природних втрат, а у графі 20 – його вартість.

6. Фактична наявність прийнятого військового майна та його якісний (технічний) стан визначаються на підставі результатів огляду, перерахування (заміру, зважування) і вказуються в розділі 1 акта.

7. У розділі 5 акта вказуються якісний (технічний) стан військового майна (результати проведених іспитів, лабораторних аналізів), найменування, номер і дата документа, який засвідчує відповідність продукції умовам договору. При вибірковій перевірці військового майна, крім того, вказуються її підстава (стандарт, технічні умови, договір і тощо) та порядок відбору продукції для перевірки.

8. У графі 6 вказується первинна вартість матеріальних засобів за одиницю виміру. Під час приймання матеріальних засобів від підприємств-постачальників

первинна вартість вказується відповідно до контракту (договору), під час приймання із військової частини – на підставі облікових даних вантажовідправника.

9. У разі виявлення нестачі військового майна (крім нестач у межах допустимих норм) акт приймання складається окремо на кожний вагон (цистерну, літак, контейнер), у якому виявлена ця нестача.

10. У разі виявлення нестачі (надлишків), неякісного (несвоєчасного) постачання військового майна або простою транспорту у розділі 6 акта додатково вказуються:

час доставки продукції на склад вантажоодержувача (якщо акт складається на складі) і умови її зберігання до приймання;

за чиєю вагою (залізниці, пароплавства, вантажовідправника тощо) відправлений вантаж;

час видачі вантажу транспортним організаціям;

час розпечатування вагона (трюму судна, контейнера, тари або іншого транспортного засобу, який був опломбований);

дата та номер повідомлення про виклик представника постачальника, а також порядок направлення повідомлення;

чи може вміститися військове майно, якого не вистачає, у вагон (трюм судна, контейнер, тару або інший транспортний засіб, який був опломбований);

дані про причини простою транспорту, несвоєчасного приймання і складання комерційного акта (акта, виданого органом автомобільного транспорту), номер і дата цього акта;

тривалість вивантаження;

кількість відходів, які утворилися в процесі переробки, і відповідність їх нормам;

висновок про причини і місце утворення нестачі тощо.

За наявності великої кількості відомостей розділ 6 акта може бути оформлений у вигляді окремого додатка до акта, підписаного комісією.

11. До акта приймання додаються: транспортні вантажні документи, завірені транспортною організацією; документи про якість (технічний стан) військового майна; наряд (накладна) або фактура постачальника; повагонна відомість; опис трафаретів (складається у разі виявлення помилок постачальника під час підрахунку маси за трафаретами); другий примірник комерційного акта (якщо він складається).

 

Форми 200 наряд

 

1. Наряд є розпорядчим документом органу військового управління вантажовідправнику на відпускання (відвантаження, відправлення, передавання), а вантажоодержувачу – на приймання військового майна. За нарядами, що виписуються в обліково-операційному відділі військового складу, здійснюється також відпущення (відвантаження, відправлення) військового майна у рахунок рознарядок органу військового управління, якому підпорядкований військовий склад.

2. Наряд виписується: в органі військового управління – у шести або семи примірниках, з яких перші три (чотири) направляються вантажовідправнику для виконання, четвертий (п’ятий) – вантажоодержувачу як сповіщення, п’ятий (шостий) залишається у справах; в обліково-операційному відділі військового складу – у трьох або чотирьох примірниках, а шостий (сьомий) – у фінансово-економічному органі. У всіх випадках після відпущення (відвантаження, відправлення, передавання) військового майна перший примірник наряду з додатками залишається у справах вантажовідправника, другий – видається (надсилається) вантажоодержувачу, третій – надається органу військового управління, який виписав наряд як донесення про виконання його розпорядження. Під час виписки наряду в органі військового управління у шести, а на військовому складі – у чотирьох примірниках, четвертий примірник видається (надсилається) вантажоодержувачу. Вантажоодержувач надає цей примірник наряду як донесення про отримання військового майна начальнику відповідного органу військового управління.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.97.214 (0.03 с.)