БАЗА ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

БАЗА ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИСтудент ______________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по-батькові)

 

_____________________«ЛІКАРСЬКА ПРАКТИКА У ЖІНОЧІЙ КОНСУЛЬТАЦІЇ» ___________________

(вид практики)

Місто _______________________________________________________________________

клінічна база _______________________________________________________________

(назва лікувального закладу)

 

Терміни практики: з _____. ______.2016 р. по _____. ______.2016 р.

 

Керівник виробничої практики від ЛНМУ __________________

Декан __________________ факультету ЛНМУ __________________

 

 

Керівник практики від лікувального закладу ______________________________________

_____________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові )

 

Прибув до лікувального закладу «____»________________20__ р.

 

Підпис відповідальної особи _______________________

М.П.

 

Вибув з лікувального закладу «____»__________________20__ р.

 

Підпис відповідальної особи _______________________

М.П.

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Виробнича практика студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації є важливою ланкою у підготовці лікаря і невід’ємною частиною навчального процесу.

При проходженні виробничої практики студент зобов’язаний:

· до початку проходження виробничої практики одержати від завідувача відділу виробничої практики вищого навчального закладу консультації щодо терміну проходження практики, оформлення документації тощо;

· в деканаті отримати скерування в базову установу для проходження практики;

· своєчасно прибути на базу практики;

· в повному обсязі виконувати всі завдання передбачені програмою практики і вказівками її керівників на циклах;

· вивчити та суворо дотримуватися правил охорони праці, техніки безпеки;

· виконувати, діючі в лікувальній установі, правила внутрішнього трудового розпорядку;

· нести відповідальність за доручену роботу, її результати на рівні зі штатними працівниками;

· вести щоденник практики, іншу документацію, яка передбачена програмою практики;

· після закінчення виробничої практики «Лікарська практика в сімейному відділення поліклініки» подати керівнику практики від навчального закладу письмовий звіт про виконання всіх завдань, передбачених програмою, заповнений та завізований безпосереднім базовим керівником щоденник;

· своєчасно здати диференційований залік з практики.

Виробнича практика “Лікарська практика у жіночій консультації”

 

Літня лікарська поліклінічна виробнича практика студентів 5-го курсу в обсязі професійних обов’язків лікаря жіночої консультації проводиться впродовж 1-го тижня у жіночій консультації поліклініки. Практична робота студентів складається з щоденної (7 годин 12 хвилин) роботи у поліклініці (участь у амбулаторному прийомі та у наданні медичної допомоги вдома) та 1-го чергування (12 годин) у відділенні невідкладної допомоги.

Головне завдання виробничої практики– це закріплення знань та умінь в умовах майбутньої професійної діяльності, які отримані в процесі вивчення основних теоретичних та клінічних дисциплін.

За час виробничої практики у поліклінічних умовах студенти повинні вивчитиметоди роботи сімейного лікаря та лікарів інших спеціальностей в амбулаторно-поліклінічних умовах і набути практичного досвідуу таких напрямках майбутньої професійної діяльності:

- ведення амбулаторно-поліклінічного прийому хворих та здорових;

- лікування хворих вдома та в денному стаціонарі поліклініки, надання їм невідкладної допомоги;

- ранньої діагностики різних захворювань з використанням всіх доступних в поліклініці методів обстеження;

- диспансерного обслуговування населення з метою виявлення факторів ризику різних захворювань та їх профілактики;

- реабілітації хворих з широким використанням всіх реабілітаційних заходів;

- відбір хворих для санаторно-курортного лікування;

- вирішення питань експертизи тимчасової непрацездатності;

- ведення медичної документації лікарем відповідної спеціальності;

- планування роботи, обліку і аналізу захворюваності та ефективності роботи лікаря;

- пропаганди санітарно-гігієнічних знань та принципів здорового способу життя серед населення.

Кожний студент виробничої практики «Лікарська практика у жіночій консультації» закріплюється за лікарем, проводить разом із лікарем амбулаторний прийом вагітних та гінекологічних хворих

Під час амбулаторного прийому проводиться опитування, огляд вагітних та гінекологічних хворих, призначається лікування та оформляється медична документація: рецепти, лікарняні листки, скерування на різні дослідження та консультації спеціалістів, санаторно-курортні карти, посильні листи на МСЕК тощо. Вирішуються питання експертизи непрацездатності.

За необхідності додаткових обстежень вагітної або гінекологічної хворої у лабораторії, кабінетах функціональної діагностики або рентгенологічного дослідження, проведення консультацій суміжних спеціалістів студент супроводжує хворого та приймає активну участь у проведенні певного дослідження.

Після амбулаторного прийому вагітних та гінекологічних хворих кожний студент разом з лікарем здійснює патронаж вагітних. В індивідуальній карті вагітної робиться запис про стан вагітної та призначене лікування з позначкою про відвідування вагітної вдома.

Під час роботи в поліклініці студент повинен оволодіти принципами диспансерного обслуговування населення. Він приймає участь у відборі пацієнтів для диспансерного спостереження за медичними чи соціальними критеріями, проводить динамічне спостереження за гінекологічними хворими та вагітними, що взяті на облік; призначає необхідні лікувальні, профілактичні та реабілітаційні заходи; заповнює документацію, яка використовується при диспансерному обслуговуванні населення. Крім цього, студенти приймають участь у вивченні ефективності диспансеризації на дільниці. З цією метою кожний з них оцінює ступінь охоплення диспансерним спостереженням, активність диспансеризації та її ефективність.

У роботі ЛКК і МСЕК студенти приймають участь разом з лікарем: вчаться заповнювати посильні листи, освоюють критерії визначення груп інвалідності, положення про експертизу тимчасової непрацездатності та медико-соціальні експертні комісії.

Разом з черговим лікарем по поліклініці студенти надають невідкладну допомогу вагітним та гінекологічним хворим.

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СТРУКТУРИ

ВИРОБНИЧОЇ ЛІКАРСЬКОЇ ПРАКТИКИ

«ЛІКАРСЬКА ПРАКТИКА

У ЖІНОЧІЙ КОНСУЛЬТАЦІЇ»

для студентівV курсу

вищих медичних навчальних закладівІІІ-ІV рівнів акредитації

 

№ п/п Тема практичного заняття кількість годин
Принципи організації надання медичної допомоги вагітним, роділлям та породіллям в Україні. Основи законодавства України з охорони здоровя матері та дитини. Структура та організація жіночої консультації.
Діагностика та надання невідкладної медичної допомоги в акушерстві та гінекології на дошпитальному етапі.
Диспансерний нагляд за вагітними
Планування сім ї, контрацепція
Диференційований залік
ВСЬОГО:

 

ЗМІСТ ПРАКТИКИ

ПЕРЕЛІК ВМІНЬ ТА ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

 

№ п/п Назва уміння, практичної навички Оцінка у балах
Проведення опитування та акушерсько-гінекологічного обстеження (дзеркального, бімануального, ректального, ректовагінального) жінок 3-5
Оцінка клінічних, біохімічних, бактеріологічних та імунологічних досліджень крові, сечі, калу 3-5
Оцінка даних інструментальних методів дослідження: кольпоцитології, тестів діагностики функціонального стану яєчників, цитологічного, гістологічного досліджень, рентгенологічних досліджень жіночих статевих органів 3-5
Обгрунтування і формулювання клінічного діагнозу 3-5
Трактування загальних принципів лікування 3-5
Онкологічна профілактика та діагностика в гінекології. 3-5
Діагностика невідкладних станів в акушерстві та гінекології на дошпитальному етапі маткова кровотеча, розрив пухлини яєчника, апоплексія яєчника, тощо. 3-5
Проведення диференціальної діагностики між гострими гінекологічними та хірургічними захворюваннями. 3-5
Оформлення тимчасової непрацездатності, довідки про тимчасову непрацездатність 3-5
Виписка рецептів та оформлення рецептів для безкоштовної видачі медикаментів 3-5
Оформлення контрольної карти диспансерного обліку (облікова карта № 30/о) 3-5
Діагностика та лікування запальних захворювань жіночих статевих органів: вульвовагінітів, кольпітів тощо 3-5
Оформлення довідок для потреби санаторно-курортного лікування та санаторно-курортних карт 3-5
Вдосконалити інтерпретацію результатів лабораторно-інструментальних досліджень: загального аналізу крові, біохімічного аналізу крові, загального аналізу сечі, результатів проби за Зимницьким та Нечипоренком, аналізу калу 3-5
Планування фізіотерапевтичного лікування, оздоровчих заходів, відновного харчування, санаторно-курортного відбору при різних захворюваннях, оформлення довідок для потреби санаторно-курортного лікування та санаторно-курортних карт 3-5
Надання допомоги при невідкладних станах в акушерстві та гінекології на дошпитальному етапі маткова кровотеча, розрив пухлини яєчника, апоплексія яєчника, тощо. 3-5
Підготовка хворого до проведення ультразвукового дослідження органів черевної порожнини та органів малого тазу 3-5
Проведення (інтерпретація результатів) ультразвукового дослідження органів черевної порожнини 3-5
Проведення (інтерпретація результатів) ультразвукового дослідження органів малого тазу 3-5
Підготовка хворого до проведення та інтерпретація результатів кольпоскопії та кульдоскопії 3-5
Оформлення медичної документації, патронаж вагітних і породіль 3-5
Самостійне виконання маніпуляцій: підшкірні, внутрішньом’язові, внутрішньовенні ін’єкції, краплинне вливання ліків з підготовкою систем, виконання перев'язок тощо 3-5
Вибір методу контрацепції. 3-5
Асистування на інвазивних маніпуляціях, малооб’ємних оперативних втручаннях 3-5
Всього Максимальна кількість балів за практичні навички з підсумкового модульного контролю

ОЦІНКА РОБОТИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИЦІПоследнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.219.62 (0.008 с.)