Методичні вказівки по оформленню окремих розділівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методичні вказівки по оформленню окремих розділівУ короткому вступі студент викладає актуальне значення теми роботи, програмування та використання комп’ютерної техніки в сучасному суспільстві.

Вступ – початок викладу змісту ПЗ. Заголовком повинно бути слово “ВСТУП”, написане окремим рядком великими літерами. Вступ повинен характеризувати сучасний стан проблеми, задачі питання які розробляються в КП, а також мету роботи. У вступі доцільно обгрунтувати по суті необхідність проведення роботи, вказати галузь можливого використання розроблених програм, висновків і рекомендацій.

У аналітичному огляді необхідно грунтовно і систематично викласти сучасний стан проблеми, задач і питань, які необхідно розв’язати у проекті. Відомості, включені в аналітичний огляд, повинні об’єктивно оцінювати досягнутий на даний час науковий (науково-технічний) рівень за метою проекту, правильно вибрати шляхи та засоби досягнення поставленої у завданні мети. Тобто цьому розділі коротко описується опрацьований студентом теоритич ний матеріал по темі роботи.

Математична постановка задачі містить виклад та обгрунтування математичного методу розв’язання практичного завдання проекту.

Блок-схема алгоритму задачі оформляється згідно вимог ГОСТ 19.003-80, а правила заповнення схем – ГОСТом 19.002-80 ЕСПД.

Блоки номеруються та коротко описується їх дія або призначення.

Текст програми обов’язково роздруковується на принтері.

В довільній формі описуються:

· типивхідних , проміжних даних та результатів;

· типи використаних підпрограм та їх призначення;

· використані стандартні модулі та власні;

· основна програма;

· ім’я програмного файлу ( з розширенням ... .pas) та виконуваого

(з розщиренням .... . exe ). їх об’єми та час небхідний для виконання.

Результати роботи програми роздруковуються на принтері , а також тестовий варіант вхідних даних при яких одержані результати.

У висновку студент робить самостійні виновки про значення теми роботи, про основні етапи розв’язання прикладних задач, про набуті приктичні навики роботи на ЕОМ. Також студент подає перелік використаної літератури при виконанні курсової роботи .

 

Порядок виконання курсової роботи

1. Ознайомитись з темою курсової роботи. В даній методичній розробці після кожної теми роботи вказується перелік питань , які студент по винен самостійно опрацювати з рекомендованої літератури, і скласти короткий конспект опрацьованого теоретичного матеріалу по темі роботи.

Таким чином теоритичний розділ роботи вже готовий.

2. Уважно прочитати постановку задачіз індивідуального завдання.

Чітко визначити :

· що дано в задачі?;

· що необхідно знайти ?;

· яким способом (методом) від вхідних даних приходимо до результату?;

· скласти математичну постановку задачі , ввівши умовні позначен-

Ня вхідних даних,результатів та записати формули їх розрахунку.

3. Скласти сценарій розв’язання задачі і зобразити його при допомозі умовних позначень у вигляді об’ектної моделі задачі, а алгоритми роботи методів у вигляді блок-схеми. Коротко описати по блоках алгоритм вибраного методу.

4. По складеному сценарію записати програму на мові програмування високого рівня за технологією ООП.

5. Розробити інтерфейс користувача проекту, з використанням сучасних інструментальних засобів візуального програмування.

6. Налагодження програми полягає в вилучені помилок допущених на всіх етапах підготовки задачі до розв’зання на ЕОМ. Синтаксичні помилки виявляються транслятором (компілятором), який видає повідомлення про місце помилки та її тип. Після успішної компіляцїї програми створити виконуваний файл з розширенням ....exe. Зберегти останню версію програми.

Виявлення семантичних (логічних) помилок здійснюється на етапі тестування програми.

7. Тестування програми -це перевірка привильності роботи програми на певному (тестовому) варіанті вхідних даних. Одержані результати перевіряються, аналізуються.

8. Результати оформляються у вигляді ,зручному для сприйняття користувачем- побудова таблиць, графіків, гістограм, наявність пояснювального тексту, графічне та звукове оформлення, різноманітність кольорів.

9. Виводимо на прінтер текст програми та результати її роботи.

10. Оформляємо “Пояснювальну записку до курсової роботи” за зразком.

 

Додаток 1.

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ

 

Курсова робота

З дисципліни

 

ОБ’ЄКТНО- ОРІЄНТОВАНЕ ПРОГРАМУВАННЯ

НА ТЕМУ:

студента _______ курсу фаху 5.080405

Програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем

__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я по-батькові)

Керівник_________________

Студент ___________________

Оцінка ____________________

 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

Р

№ рядка формат Позначення Найменування кіл. Арк. № екз при- міт.
А4   Завдання на      
      роботу  
А4 КР 3.6.ПР61. ПЗ Розрахунково-      
      пояснювальна      
      записка    
    СD –диск      
             
             
             

           
           
Вим. Аркуш № Документа Підпис Дата  
Розробив         Літера Аркуш Аркушів
Перевірив       Відомість Н  
        роботи      
№ Контр.         Х П К
Затвердив              

 

 

Хмельницький політехнічний коледж

Індивідуальне завдання

для курсової роботи з дисцпліни:Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.170.64.36 (0.024 с.)