ТОП 10:

Семінар 2/1 Філософія Стародавнього Сходу.Години

1. Виникнення та розвиток філософії у країнах Стародавнього Сходу і особливості східного типу філософствування.

2. Давньоіндійська філософія: особливості, джерела та основні течії (буддизм, веданта, чарвака, локаята та ін.).

3. Давньокитайська філософія: джерела та основні течії (конфуціанство, даосизм, моїзм, легізм та ін.).

 

Теми фіксованих виступів:

1. Основні проблеми творів Стародавнього Єгипту «Пісня арфіста» та «Бесіда розчарованого зі своїм духом».

2. Зародження та розвиток філософії Стародавнього Сходу: основні джерела та чинники.

 

Семінар 2/2 Філософія Античності

Години

Навчальні питання:

1. Натурфілософія досократівської доби.

2. Класична антична філософія.

3. Римський період античної філософії.

Теми фіксованих виступів:

1. Зародження та розвиток філософії Античного світу: основні джерела та чинники.

2. Соціально-філософські погляди Платона і Аристотеля на державу та право.

3. Пізньоантичний етап розвитку філософії: епікуреїзм, скептицизм, стоїцизм.

 

Семінар 3. Філософія Середньовіччя та Відродження.

(2 години)

Навчальні питання:

1. Середньовічна філософія.

2. Філософія доби Відродження.

Теми фіксованих виступів:

1. Наріжні риси середньовічної філософії: теоцентризм, бінарність, провіденціалізм та есхатологізм.

2. Розум і віра як гносеологічні категорії Середньовіччя.

3. Середньовічна дискусія про універсалії: реалізм та номіналізм.

4. Антропоцентризм ренесансної філософії.

5. Соціальна філософія доби Ренесансу: утопії Томаса Мора і Томазо Кампанелли та політичний інструменталізм Ніколо Макіавеллі.

Семінар 4. Філософія Нового часу та Німецька класична і марксистська філософія .

(2 години).

Питання:

1. Методологічні пошуки Р.Декарта та Ф. Бекона.

2. Філософські погляди Т. Гоббса, Дж. Локка, Дж. Берклі, Б. Спінози та Г. Лейбніца .

3. Е. Кант – творець німецької класичної філософії.

4. Філософія Г. Гегеля як найвище досягнення німецької класичної філософії.

5. Антропологічний принцип Філософії Л. Фейєрбаха.

6. Тріумф і трагедія філософії марксизму.

Теми фіксованих виступів.

1. Панорама соціокультурних та духовних процесів у Європі Нового часу та особливості розвитку філософії (П).

2.Філософія Просвітництва про місце і роль людини у світі.

 

Семінар 5/1. ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ПРОЦЕС У ЄВРОПІ XIX ст.

(2 години).

Навчальні питання:

1. Вихідні ідеї філософії А. Шопенгауера та С. К'єркегора

2. Ідеї розроблення "наукової філософії" у європейській філософії XIX ст.

3. Фрідріх Ніцше та ідеї "філософії життя"

Теми фіксованих виступів:

1. Волюнтаристська концепція А. Шопенгауера (за твором «Світ як воля та уявлення»);

2. Підвалини екзистенціалізму в книзі С. К’єркегора «Або – або»;

3. Концепція надлюдини Ф. Ніцше (за твором «Так казав Заратустра»).

Семінар 5/2. Основні напрямки некласичної філософії і сучасної західної філософії

(2 години).

Навчальні питання:

1. Загальні особливості духовних процесів та розвитку філософії у XX- ХХІ ст.

2. Сцієнтистські напрями у зарубіжній філософії XX ст.

3. Напрями антропологічного спрямування.

4. Культурологічні та історіософські напрями у філософії XX ст.

Теми фіксованих виступів:

1. Філософський зміст психоаналізу З. Фрейда. Неофрейдизм.

2. Релігійні напрямки в філософії ХХ-ХХІ ст.ст.

 

Семінар 6. Філософська думка в Україні.

(2 години).

Навчальні питання:

1. Філософська думка Київської Русі.

2. Філософські погляди діячів Острозької і Києво-Могилянської академій.

3. Розвиток філософської думки в Україні другої половини ХІХ – початку ХХ ст.ст.

4. Філософія в Україні радянської і пострадянської доби.

Теми фіксованих виступів:

1. Світогляд і духовна культура давніх слов’ян.

2. Григорій Сковорода – основоположник української класичної філософії.

3. Філософські ідеї Тараса Григоровича Шевченка.

ПЛАН ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ – 6/2.

Тема 6/2. Філософські ідеї представників громадсько-політичних рухів України

Розділи Представники
Запорізька Січ. Світоглядні позиції та погляди Дмитра Вишневецького (Байди).
Києво-Могилянська академія. Погляди Петра Могили.
Київська духовна академія. Філософські позиції і погляди Памфіла Юркевича.
Західна Україна у міжвоєнний період. Історіософська концепція В’ячеслава Липинського.
Головний редактор журналу «Літературно-науковий вісник». Волюнтаристично-націоналістична концепція Дмитра Донцова.

До 5 балів

Література до теми

1-9 11, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33,35

 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІ

«Основні розділи філософського знання: класичні та посткласичні розвідки»

Семінар 7. Філософський аналіз проблем буття.

(2 години).

Навчальні питання:

1. Проблема буття і основні шляхи її вирішення у філософії.

2. Філософське розуміння категорій “матерія”, “рух”, “простір”, “час”.

3. Свідомість як філософська категорія.

Теми фіксованих виступів.

1.Назвіть і розкрийте сутність основних принципів діалектики.

2.У чому полягають особливості закону взаємного переходу кількісних змін у якісні і як він проявляється у практичній діяльності юристів (психологів)?

3.Що відображає закон єдності та боротьби протилежностей і як він проявляється в діяльності юристів (психологів)?

4.Розкрийте сутність закону заперечення заперечення та його прояв у практичній діяльності юристів (психологів)?

 

Семінар 8. Пізнання як предмет філософського аналізу.

(2 години).

Навчальні питання:

1. Пізнання як предмет філософського аналізу.

2. Проблема пізнання в історії філософії: ретроспективна аналітика.

3. Чуттєве та раціональне в пізнанні.

4. Практика і її роль в пізнавальній діяльності юриста (психолога).

Теми фіксованих виступів:

1. Ґенеза науки та закономірності її розвитку.

2. Наука як соціальна система і її структура.

3. Форми наукового пізнання і їх роль в практичній діяльності юриста (психолога).

 

Семінар 9. Природа людини і сенс її існування.

(2 години).

Навчальні питання:

1. Антропосоціоґенеза. Єдність біологічного і соціального в людині.

2. Людина, індивід, особистість. Потреби і інтереси людини.

3. Життєва позиція особистості і її роль в практичній діяльності юристів (психологів).

Теми фіксованих виступів:

1. Особистість і суспільство: індивідуалізація та соціалізація.

2. Філософські та правові аспекти “права на смерть”.

3. Сенс життя як філософська проблема.

Семінар 10. Філософія культури.

(2 години).

Навчальні питання:

1. Сутність, структура та функції культури, її роль в житті суспільства і особистості.

2. Теорії походження та розвитку культури.

3. Історична типологія культур.

Теми фіксованих виступів:

1. Філософське осягнення кризи європейської культури в працях Ф. Ніцше, О. Шпенглера, Р. Гвардіні, П. Сорокіна та Г. Ортеґа-і-Ґассета.

2. Циклічні концепції культури: Дж. Віко, О. Шпенглер, А. Тойнбі, М.Я. Данилевський та ін.

3. Масова культура як наріжний феномен другої половини ХХ століття: філософська рефлексія (Г. Ортеґа-і-Ґассет, Г. Маркузе, Ж. Бодріяр).

4. Культура як інструмент примусу (З. Фройд, М. Фуко, Ж. Делез).

 

Семінар 11/1. Поняття етносу і національних спільнот.

(2 години).

Навчальні питання:

1. Етнос: історія поняття та його сутність.

2. Нація і національність як об’єкт філософської рефлексії.

3. Основні форми етнонаціональних спільнот.

Теми фіксованих виступів:

1. Поняття «нація» у соціогуманітарному дискурсі (за працями Е. Сміта, Е. Ренана, К. Хюбнера).

2. Національна ідентичність як теоретико-практична проблема.

 

Семінар 11/2. Роль національних ідей в житті суспільства.

(2 години).

Навчальні питання:

1. Національна ідея та націоналізм як об’єкт філософської рефлексії.

2. Національна ідентичність як теоретико-практична проблема.

3. Основні види і форми націоналізму.

4. Етнополітичні конфлікти в сучасному світі.

Теми фіксованих виступів:

1. Національна ідентичність у глобалізованому світі.

2. Українська національна ідентичність: історична ретроспектива та сучасний контекст.

3.Основний зміст і сутність Закону України «Про мови» від 3 липня 2012 року.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.93.75.242 (0.013 с.)