ТОП 10:

Змістовний модуль І. ГЕНЕЗА ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ У КОНТЕКСТІ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Змістовний модуль І. ГЕНЕЗА ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ У КОНТЕКСТІ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Семінар 1. Специфіка філософського осмислення дійсності .

Години

Питання:

1.Світогляд як духовно-практичний феномен.

2.Специфіка та структура філософського знання.

3. Структура та функції філософського знання.

4.Роль філософії в житті суспільства та її світоглядно – методологічне значення для юристів.

 

Теми фіксованих виступів:

1. Особливості становища людини в світі та необхідність її самовизначення. (П. Є.П.)

2. Особливості історичного виникнення філософії. Філософія і міфологія.(П)

3. Співвідношення філософії, науки, релігії та мистецтва (П).

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА (До всіх семінарських і практичних занять).

БАЗОВА

ПІДРУЧНИКИ:

1. Соціальна філософія [Текст] : підруч. для вищої шк. / В. С. Афанасенко [та ін.]. - Х. : Прапор, 2007. - 687 c.

2. Волович В.И., Горлач Н.И., Головченко Г.Т., Губерский Л.В., Кремень В.Г. История философии: Учебник для высшей школы. – Х.: Консум, 2002. –. 752 с.

3. Гатальська С.М. Філософія культури: Підручник для студ. вищих навч. закл. – К.: Либідь, 2010. – 328 с.

4. Ильин В.В. Философия: Учебник для вузов. – Ростов н / Д: Феникс, 2008. – 824 с.

5. Ільїн В.В., Кулагін Ю.І. Філософія: Підручник для вищ. навч. закл.: В 2 ч.. – К.: Альтерпрес, 2006. – 480 с.

6. Історія української філософії: Підручник для студ. вищих закладів освіти. – К.: Академвидав, 2010. – 624 с.

7. Кремінь В.П., Ільїн В.В. Філософія: Логос, Софія, Розум: підручник. – К.: Книга. 2009 – 432 с.

8. Філософія. Логіка. Етика. Естетика [Текст] : підруч. [для студ. вищ. навч.закл.] / В. О. Лозовой, С. М. Пазиніч, О. С. Пономарьов. - Х. : Право, 2009. - 574с.

9. Нерсесянц В.С. Философия права. – М.: ИНФРА-НОРМА, 2008.– 286 с.

10. Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: підручник. – 3. вид., випр., доп. – К.: Академвидав, 2011. – 592 с.

11. Філософія [Текст] : підручник / О. П. Сидоренко [та ін.] ; ред. О. П. Сидоренко. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2010. - 414 с.

12. Спиркин А.Г. Философия. Учебник для ВУЗов. – М.: Гардарики, 2008. – 365 с.

13. Філософія історії: підручник /О.А. Габрієлян., І.І. Кальной – К.: Академвидав, 2011. – 213 с.

14. Філософія: підручник / О.П. Сидоренко (ред.). – К.: Знання, 2009. – 891 с.

15. Філософія: Підручник / Бичко І.В., Бойченко І.В., Табачковський В.Г. та ін. – К.: Либідь, 2010. – 408 с.

16. Філософія як історія філософії: підручник / За ред. В.І.Ярошевця. – К.: Центр учбов. л-ри, 2012 – 648 с.

17. Философия: учебник / Под ред. А.Ф.Зотова, В.В.Миронова – 6-е изд. перераб. и доп. – М.: Проспект, 2012. – 672 с.

 

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

18. Андрущенко В.П. Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія: Курс лекцій. – К.: «Генеза», 2003. – 368 с

19. Філософія [Текст] : навч. посіб. / А. П. Артеменко [та ін.] ; заг. ред. О. В. Тягло; Харківський національний ун-т внутрішніх справ. - Х. : ХНУВС, 2009.

20. Бойченко І.В., Бойченко М.І. Філософія: Навч. посібник для дистанц. навч. / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини “Україна”. Інститут дистанційного навчання. – К.: Університет “Україна”, 2011. – 211 с.

21. Буслинський В.А., Скрипка П.І. та ін. Філософія: Навч. посібник для студ. і аспірантів вищ. навч. закладів. – К., 2002. – 315 с.

22. Волинка Г.І. Філософія Стародавності і середньовіччя в освітньому контексті: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. – К.: Вища освіта, 2005. – 543 с.

23. Герасимчук А.А., Тимошенко З.І. Курс лекцій з філософії: навч. посібник для студ. / Європейський ун-т. – 3-є вид. – К.: Видавництво Європейського ун-ту, 2007. – 422 с.

24. Губар О.М. Філософія: інтерактивний курс лекцій: навч. посібник. К.: Центр учбов. л-ри, 2012 – 416 с.

25. Філософія: Навч. посіб./ Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко та ін..; за ред.. І.Ф. Надольного. − 7-ме вид., стер. − К.: Вікар, 2008.

26. Історія філософії України. Хрестоматія: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1994. – 560 с.

27. Качуровський М.О., Наумкіна О.А., Цикін В.О. Синергетика: нове мислення: Навч. посіб. – Суми: Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, 2004. – 127 с.

28. Качуровський М.О., Тарєлкін Ю.П. Філософія: Навч. посіб. / Сумський держ. Педагогічний ун-т ім. А.С.Макаренка. – Суми: Сум ДПУ, 2002. – 398 с.

29. Качуровський М.О., Цикін В.О. Філософія: альтернативний виклад: Навч. посіб. / Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2005.

– 252 с.

30. Кирильчук В.Т., Решетов О.О., Стежко З.В., Стежко Г.П. Філософія в короткому викладі: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. – 2.вид., доп. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2005. – 187 с.

31. Конотоп Л.Г., Проценко Е.Б., Швед З.В. Російська філософія в антропологічному вимірі: Навчальний посібник. - Херсон: ЧП Кальченко, 2009. - 194 с.

32. Філософія екзистенціалізму [Текст]: навч. посіб. Для вищ. навч. закл. / Конох М. С.,Бабічева Т. А. ; Дніпродзерж. держ. техн. ун-т. - Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2009. - 126 с.

33. Марков Б.В. Философия: учеб. пособие для студ. вузов – 2-е изд. – СПб.; М.; Питер, 2012. – 481 с.

34. Мисик І. Г. Історія філософії в Україні: навч. посіб. / І. Г. Мисик. - О. : Фенікс, 2011. - 134 с.

35. Онтологія людини: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Лях та ін. – Слов’янськ, 2004. – 230 с.

36. Петрушенко В.Л., Подольська Є.А. Філософія: курс лекцій: Навч.посібник для студ. вищ. навч. закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. – Л.: Магнолія - плюс, 2009. – 360 с.

37. Прибутько П. С., Кондратюк-Антонова Т. В. Філософія: Навчальний посібник для підготовки до іспитів. К.: Вид. Паливода А. В., 2013, 181 с.

38. Присухін С.І. Філософія: навч. посібник / Державний вищий навчальний заклад “Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана”. – К.: КНЕУ, 2011. – 356 с.

39. Пунченко О., Черниш О. Філософія: Навчальний посібник. – 2 вид, перероб. – Одеса: «Астропринт», 2006. – 422 с.

40. Соціальна філософія та її генеза: Навч. посіб. Ч.1 / А.М.Маковецький, Б.В.Ялинський. – Чернівці: Рута, 2004. – 72 с.

41. Стивенсон Джей. Философия / С.В. Зубкова (пер.с англ.). ‑ М.: АСТ; Астрель, 2007.

42. Табачковський В.Г., Булатов М.О., Хамітов Н.В. та ін. Філософія: світ людини. Курс лекцій: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. – К.: Либідь, 2003. – 432 с.

43. Федів Ю.О., Мозгова Н.Г. Історія української філософії: Навчальний посібник. – К.: Україна, 2001. – 512 с.

44. Філософія науки та інноваційного розвитку: навч. посіб. / Чекаль Л. А. та ін.; за наук. ред. проф. Л. А. Чекаля. - К.; Ніжин: Лисенко М. М., 2011. - 327 с.

45. Філософія права / За заг. Ред. М.В. Костицького, Б.Ф. Чміля. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 336 с.

46. Філософія права: Навч. посіб. / О.Г.Данільян, Л.Д.Байрачна, С.І.Максимов та ін.; за заг. ред. О.Г.Данільяна. – Харків: Право, 2009. – 208 с.

47. Філософія: навч. посібник для студ. і аспірантів вищих навч. закл. / І.Ф. Надольний (ред.). – 8-ме вид., стер. – К.: Вікар, 2012. – 534 с.

48. Філософія: Навч. посіб. / Л.В. Афанасьєва, В.В. Букрєєв, Л.С. Воробйова та ін. – К.: Акцент, 2004. – 200 с.

49. Философия: конспект лекций / Яскевич Я.С. – М.: ТетраСистемс, 2010. - 144 с.

50. Філософія: природа, проблематика, класичні роздуми: навч. посібник. /за ред. Г. І. Волинки. – К.: Каравела, 2010. – 367 с.

51. Філософія: Хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. Рекомендовано МОН / За ред. Л.В. Губерського. – К., 2012. – 621 с.

52. Хрестоматия по философии: Учеб. пособие / Под ред. П.В. Алексеева, А.В. Панина. – М.: Проспект, 2007. – 576 с.

53. Щерба С.П., Тофтул М.Г., Заглада О.А. та ін. Філософія: короткий виклад: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. – К.: Кондор, 2003. – 352 с.

 

ДОПОМІЖНА

ПЕРШОДЖЕРЕЛА

54. Августин Аврелий. Исповедь. – М.: Канон, 1997. – 464 с.

55. Бех Ю.В. Саморозгортання соціального світу. ‑ К., 2007. ‑ 248с.

56. Боецій Северин. Розрада від філософії. – К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2002. – 146 с.

57. Бруно Дж. О причинах, начале и едином // Антология мировой философии: Возрождение. – Минск: Харвест, 2001. – 928 с.

58. Бубер М. Проблема человека. Н. Кушнир (пер.). – К.: Ника-Центр, 2008. – 96 с.

59. Бэкон Ф. Новый органон // Антология мировой философии: Возрождение. – Минск: Харвест, 2001. – 928 с.

60. Валла Л. Об истинном и ложном благе. О свободе воли. – М.: Наука, 1989. – 476 с.

61. Винниченко В. Відродження нації. – Ч. 1. – К.: Політвидав України, 1990. – 542 с.

62. Винниченко В. Відродження нації. – Ч. 2. – К.: Політвидав України, 1990. – 328 с.

63. Гегель Г.В.Ф. Основи філософії права, або Природне право і державознавство. – К.: Юніверс, 2000. – 336 с.

64. Декарт Р. Міркування про метод, щоб правильно спрямовувати свій розум і відшуковувати істину в науках. – К.: Тандем, 2001. – 104 с.

65. Дворкін Р. Серйозний погляд на права. – К.: Основи, 2000. – 520 с.

66. Іларіон Київський. Слово про закон і благодать // Історія філософії України. Хрестоматія: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1994. – 560 с.

67. Кант И. Основание метафизики нравов // Лекции по этике. – М.: Республика, 2000. – 431 с.

68. Кістяківський Б.О. Філософія наукового ідеалізму // Вибране. – К.: Абрис, 1996. – 512 с.

69. Кузанский Н. Об ученом незнании // Антология мировой философии: Возрождение. – Минск: Харвест, 2001. – 928 с.

70. Локк Д. Два трактати про врядування. – К.: Основи, 2001. – 265 с.

71. Лосев А. Ф. Дерзание духа. ‑ М.: Политиздат, 1988. – 364 с.

72. Макиавелли Н. Государь. – М.: Планета, 1990. – 84 с.

73. Маркузе. Эрос и цивилизация: Философское исследование учения Фрейда: Пер. с англ. А.А. Юдин (пер.и предисл.). – К.: Б-ка Украины для юношества, 1995. – 314 с.

74. Почаський С. Євхаристіон, або вдячність // Українські гуманісти епохи Відродження: Антологія у 2-х ч. – Ч.2. – К.: «Наукова думка», 1995. – 432 с.

75. Прокопович Ф. Натурфілософія, або фізика // Історія філософії України. Хрестоматія: Навч.посібник. – К.: Либідь, 1994. – 560 с.

76. Рассел Б. История западной философии: В 3-х кн. / пер. с. англ; Подгот. текста В.В.Целищева. – СПб.: Азбука, 2001. – 960 с.

77. Рассел Б. Человеческое познание, его сфера и границы. Н.В. Воробьев (пер.с англ.). – К.: Ника-Центр, 2001. – 560 с.

78. Рикер П. Конфликт интерпретаций: очерки о герменевтике.– М., 1995. – 176 с.

79. Ролз Дж. Теория справедливости. – Новосибирск: Из-во Новосибирского ун-та, 1995. – 536 с.

80. Сковорода Г.С. Сад божественних пісень. – Х.: Майдан, 2002. – 127 с.

81. Смотрицький М.Тренос, тобто плач... // Українські гуманісти епохи Відродження: Антологія у 2-х ч. – Ч.2. – К.: «Наукова думка», 1995. – 432 с.

82. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 2008. – 224 с.

83. Тертуллиан К.С.Ф. Избр. соч. – М.: Прогресс, 1994. – 443 с.

84. Фейербах Л. Сущность христианства. – М.: Мысль, 1965. – 414 с.

85. Фрагменты ранних греческих философов. – Ч.1: От эпических теокосмогоний до возникновения атомистики. – М.: Наука, 1989. – 576 с.

86. Франк С.Л. Духовные основы общества. – М.: Республика, 1992. – 511 с.

87. Фрейд З. О сновидениях. «Я» и «ОНО»: пер. с нем. – Х.: Фолио, 2007. – 256 c.

88. Фрейд З. Психология бессознательного: Сб. произведений. – М.: Просвещение, 1990. – 448 с.

89. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности.П.С. Гуревич (науч.ред.), Э.М. Телятникова (пер.), С.Я. Левит (науч.ред.). – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 672 с.

90. Фромм Э. Бегство от свободы. Г.Ф. Швейник (пер.). – 3. изд. – М.: Республика, 2009. – 253с.

91. Фуллер Л. Мораль права. – К.: Сфера, 1999. – 232 с.

92. Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. – СПб, 2000. – 380 с.

93. Хайдеггер М. Бытие и время. В.В. Бибихин (пер. с нем.) – М.: Ad Marginem, 1997. – 452 c.

94. Харт Х. Л.А. Концепция права – К.: Сфера, 1998. – 231 с.

95. Шарден Пьер Тейяр де. Феномен человека. Н.А. Садовский (пер.с фр.), А.С. Раутиан (предисл.и прим.). – М.: Устойчивый мир, 2001. – 231 с.

96. Шопенгауэр А. Понятие воли // Избранные произведения. – М.: Просвещение, 1992. – 479 с.

97. Щасний-Гербут Я. Розмисел про народ руський // Українські гуманісти епохи Відродження: Антологія у 2-х ч. – Ч.2. – К.: «Наукова думка», 1995. – 432 с.

98. Юркевич П. Д. З рукописної спадщини. – К.: Видавничий дім «КМ Academia», Університетське видавництво «Пульсари», 2000. – 332 с.

99. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М.И. Левина (сост.), М.И. Левина (пер.), П.П. Гайденко (сост.). – 3.изд. – М.: Республика, 2009. – 523 с.

Електронні ресурси глобальної комп’ютерної мережі INTERNET:

100. Безкоштовні електорнні підручники онлайн «Гуманітарні науки» (http://www.сhitalca.html).

 

Години

1. Виникнення та розвиток філософії у країнах Стародавнього Сходу і особливості східного типу філософствування.

2. Давньоіндійська філософія: особливості, джерела та основні течії (буддизм, веданта, чарвака, локаята та ін.).

3. Давньокитайська філософія: джерела та основні течії (конфуціанство, даосизм, моїзм, легізм та ін.).

 

Теми фіксованих виступів:

1. Основні проблеми творів Стародавнього Єгипту «Пісня арфіста» та «Бесіда розчарованого зі своїм духом».

2. Зародження та розвиток філософії Стародавнього Сходу: основні джерела та чинники.

 

Семінар 2/2 Філософія Античності

Години

Навчальні питання:

1. Натурфілософія досократівської доби.

2. Класична антична філософія.

3. Римський період античної філософії.

Теми фіксованих виступів:

1. Зародження та розвиток філософії Античного світу: основні джерела та чинники.

2. Соціально-філософські погляди Платона і Аристотеля на державу та право.

3. Пізньоантичний етап розвитку філософії: епікуреїзм, скептицизм, стоїцизм.

 

Теми фіксованих виступів.

1. Панорама соціокультурних та духовних процесів у Європі Нового часу та особливості розвитку філософії (П).

2.Філософія Просвітництва про місце і роль людини у світі.

 

Семінар 5/1. ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ПРОЦЕС У ЄВРОПІ XIX ст.

(2 години).

Навчальні питання:

1. Вихідні ідеї філософії А. Шопенгауера та С. К'єркегора

2. Ідеї розроблення "наукової філософії" у європейській філософії XIX ст.

3. Фрідріх Ніцше та ідеї "філософії життя"

Теми фіксованих виступів:

1. Волюнтаристська концепція А. Шопенгауера (за твором «Світ як воля та уявлення»);

2. Підвалини екзистенціалізму в книзі С. К’єркегора «Або – або»;

3. Концепція надлюдини Ф. Ніцше (за твором «Так казав Заратустра»).

ПЛАН ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ – 6/2.

Література до теми

1-9 11, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33,35

 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІ

«Основні розділи філософського знання: класичні та посткласичні розвідки»

Теми фіксованих виступів.

1.Назвіть і розкрийте сутність основних принципів діалектики.

2.У чому полягають особливості закону взаємного переходу кількісних змін у якісні і як він проявляється у практичній діяльності юристів (психологів)?

3.Що відображає закон єдності та боротьби протилежностей і як він проявляється в діяльності юристів (психологів)?

4.Розкрийте сутність закону заперечення заперечення та його прояв у практичній діяльності юристів (психологів)?

 

Завдання для самостійної підготовки.

СУТНІСТЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Самостійна робота передбачає позааудиторне, вибіркове, оглядове, реферативне та практичне виконання завдань з опрацювання рекомендованих законодавчих та відомчих нормативних актів, літературних і електронних джерел, мультимедійних матеріалів та робота з певними програмними продуктами.

Навчальна дисципліна передбачає можливість застосування технічних засобів навчання.

Питання для самоперевірки, вправ та роздумів.

 

Тема 13. Філософія техніки

1. Техніка як соціальний феномен.

2. Екологічна криза як епіфеномен НТР: становлення техноалармізму. Римський клуб.

3. Сутність, головні ознаки і напрямки розвитку сучасної НТР та її вплив на діяльність сучасного суспільства.

Теми семінарських занять

/№ п/п Назва теми Кількість годин
1. Специфіка філософського осмислення дійсності.
2. Філософія Стародавнього світу.
3. Філософія Середньовіччя та Відродження.  
4. Філософія Нового часу та Німецька класична і марксистська філософія.
5. Основні напрямки некласичної філософії і сучасної західної філософії.
6. Філософська думка в Україні.
7. Філософський аналіз проблем буття.
8. Пізнання як предмет філософського аналізу.
9. Природа людини і сенс її існування.
10. Філософія культури.
11. Поняття етносу і національних спільнот.
12. Соціально-філософська рефлексія (пост)сучасного суспільства.
13. Філософія техніки.

Теми практичних занять

Розділи Представники
Острозька академія. Світоглядні позиції та погляди Івана Вишенського.
Києво-Могилянська академія. Погляди Петра Могили.
Київська духовна академія. Філософські позиції і погляди Памфіла Юркевича.
Західна Україна у міжвоєнний період. Історіософська концепція В’ячеслава Липинського.

Самостійна робота

№ з/п Назва теми Кількість годин
Предметне поле й функціональне призначення філософії.
Філософія Стародавнього світу.
Філософія Середньовіччя та Відродження.
Філософія Нового часу. Німецька класична філософія
Основні напрямки некласичної філософії і сучасної західної філософії.
Філософська думка в Україні.
Філософський аналіз проблем буття.
Пізнання як предмет філософського аналізу.
Антропологічна парадигма: ціннісний вимір людського буття.
Філософський аналіз культури.
Філософія етнонаціонального буття.
Основні проблеми соціальної філософії.
Філософія техніки.
  Разом

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Змістовний модуль І. ГЕНЕЗА ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ У КОНТЕКСТІ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВПоследнее изменение этой страницы: 2016-08-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.191.0 (0.019 с.)