ТОП 10:

Семінар 1. Специфіка філософського осмислення дійсності .Години

Питання:

1.Світогляд як духовно-практичний феномен.

2.Специфіка та структура філософського знання.

3. Структура та функції філософського знання.

4.Роль філософії в житті суспільства та її світоглядно – методологічне значення для юристів.

 

Теми фіксованих виступів:

1. Особливості становища людини в світі та необхідність її самовизначення. (П. Є.П.)

2. Особливості історичного виникнення філософії. Філософія і міфологія.(П)

3. Співвідношення філософії, науки, релігії та мистецтва (П).

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА (До всіх семінарських і практичних занять).

БАЗОВА

ПІДРУЧНИКИ:

1. Соціальна філософія [Текст] : підруч. для вищої шк. / В. С. Афанасенко [та ін.]. - Х. : Прапор, 2007. - 687 c.

2. Волович В.И., Горлач Н.И., Головченко Г.Т., Губерский Л.В., Кремень В.Г. История философии: Учебник для высшей школы. – Х.: Консум, 2002. –. 752 с.

3. Гатальська С.М. Філософія культури: Підручник для студ. вищих навч. закл. – К.: Либідь, 2010. – 328 с.

4. Ильин В.В. Философия: Учебник для вузов. – Ростов н / Д: Феникс, 2008. – 824 с.

5. Ільїн В.В., Кулагін Ю.І. Філософія: Підручник для вищ. навч. закл.: В 2 ч.. – К.: Альтерпрес, 2006. – 480 с.

6. Історія української філософії: Підручник для студ. вищих закладів освіти. – К.: Академвидав, 2010. – 624 с.

7. Кремінь В.П., Ільїн В.В. Філософія: Логос, Софія, Розум: підручник. – К.: Книга. 2009 – 432 с.

8. Філософія. Логіка. Етика. Естетика [Текст] : підруч. [для студ. вищ. навч.закл.] / В. О. Лозовой, С. М. Пазиніч, О. С. Пономарьов. - Х. : Право, 2009. - 574с.

9. Нерсесянц В.С. Философия права. – М.: ИНФРА-НОРМА, 2008.– 286 с.

10. Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: підручник. – 3. вид., випр., доп. – К.: Академвидав, 2011. – 592 с.

11. Філософія [Текст] : підручник / О. П. Сидоренко [та ін.] ; ред. О. П. Сидоренко. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2010. - 414 с.

12. Спиркин А.Г. Философия. Учебник для ВУЗов. – М.: Гардарики, 2008. – 365 с.

13. Філософія історії: підручник /О.А. Габрієлян., І.І. Кальной – К.: Академвидав, 2011. – 213 с.

14. Філософія: підручник / О.П. Сидоренко (ред.). – К.: Знання, 2009. – 891 с.

15. Філософія: Підручник / Бичко І.В., Бойченко І.В., Табачковський В.Г. та ін. – К.: Либідь, 2010. – 408 с.

16. Філософія як історія філософії: підручник / За ред. В.І.Ярошевця. – К.: Центр учбов. л-ри, 2012 – 648 с.

17. Философия: учебник / Под ред. А.Ф.Зотова, В.В.Миронова – 6-е изд. перераб. и доп. – М.: Проспект, 2012. – 672 с.

 

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

18. Андрущенко В.П. Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія: Курс лекцій. – К.: «Генеза», 2003. – 368 с

19. Філософія [Текст] : навч. посіб. / А. П. Артеменко [та ін.] ; заг. ред. О. В. Тягло; Харківський національний ун-т внутрішніх справ. - Х. : ХНУВС, 2009.

20. Бойченко І.В., Бойченко М.І. Філософія: Навч. посібник для дистанц. навч. / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини “Україна”. Інститут дистанційного навчання. – К.: Університет “Україна”, 2011. – 211 с.

21. Буслинський В.А., Скрипка П.І. та ін. Філософія: Навч. посібник для студ. і аспірантів вищ. навч. закладів. – К., 2002. – 315 с.

22. Волинка Г.І. Філософія Стародавності і середньовіччя в освітньому контексті: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. – К.: Вища освіта, 2005. – 543 с.

23. Герасимчук А.А., Тимошенко З.І. Курс лекцій з філософії: навч. посібник для студ. / Європейський ун-т. – 3-є вид. – К.: Видавництво Європейського ун-ту, 2007. – 422 с.

24. Губар О.М. Філософія: інтерактивний курс лекцій: навч. посібник. К.: Центр учбов. л-ри, 2012 – 416 с.

25. Філософія: Навч. посіб./ Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко та ін..; за ред.. І.Ф. Надольного. − 7-ме вид., стер. − К.: Вікар, 2008.

26. Історія філософії України. Хрестоматія: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1994. – 560 с.

27. Качуровський М.О., Наумкіна О.А., Цикін В.О. Синергетика: нове мислення: Навч. посіб. – Суми: Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, 2004. – 127 с.

28. Качуровський М.О., Тарєлкін Ю.П. Філософія: Навч. посіб. / Сумський держ. Педагогічний ун-т ім. А.С.Макаренка. – Суми: Сум ДПУ, 2002. – 398 с.

29. Качуровський М.О., Цикін В.О. Філософія: альтернативний виклад: Навч. посіб. / Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2005.

– 252 с.

30. Кирильчук В.Т., Решетов О.О., Стежко З.В., Стежко Г.П. Філософія в короткому викладі: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. – 2.вид., доп. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2005. – 187 с.

31. Конотоп Л.Г., Проценко Е.Б., Швед З.В. Російська філософія в антропологічному вимірі: Навчальний посібник. - Херсон: ЧП Кальченко, 2009. - 194 с.

32. Філософія екзистенціалізму [Текст]: навч. посіб. Для вищ. навч. закл. / Конох М. С.,Бабічева Т. А. ; Дніпродзерж. держ. техн. ун-т. - Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2009. - 126 с.

33. Марков Б.В. Философия: учеб. пособие для студ. вузов – 2-е изд. – СПб.; М.; Питер, 2012. – 481 с.

34. Мисик І. Г. Історія філософії в Україні: навч. посіб. / І. Г. Мисик. - О. : Фенікс, 2011. - 134 с.

35. Онтологія людини: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Лях та ін. – Слов’янськ, 2004. – 230 с.

36. Петрушенко В.Л., Подольська Є.А. Філософія: курс лекцій: Навч.посібник для студ. вищ. навч. закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. – Л.: Магнолія - плюс, 2009. – 360 с.

37. Прибутько П. С., Кондратюк-Антонова Т. В. Філософія: Навчальний посібник для підготовки до іспитів. К.: Вид. Паливода А. В., 2013, 181 с.

38. Присухін С.І. Філософія: навч. посібник / Державний вищий навчальний заклад “Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана”. – К.: КНЕУ, 2011. – 356 с.

39. Пунченко О., Черниш О. Філософія: Навчальний посібник. – 2 вид, перероб. – Одеса: «Астропринт», 2006. – 422 с.

40. Соціальна філософія та її генеза: Навч. посіб. Ч.1 / А.М.Маковецький, Б.В.Ялинський. – Чернівці: Рута, 2004. – 72 с.

41. Стивенсон Джей. Философия / С.В. Зубкова (пер.с англ.). ‑ М.: АСТ; Астрель, 2007.

42. Табачковський В.Г., Булатов М.О., Хамітов Н.В. та ін. Філософія: світ людини. Курс лекцій: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. – К.: Либідь, 2003. – 432 с.

43. Федів Ю.О., Мозгова Н.Г. Історія української філософії: Навчальний посібник. – К.: Україна, 2001. – 512 с.

44. Філософія науки та інноваційного розвитку: навч. посіб. / Чекаль Л. А. та ін.; за наук. ред. проф. Л. А. Чекаля. - К.; Ніжин: Лисенко М. М., 2011. - 327 с.

45. Філософія права / За заг. Ред. М.В. Костицького, Б.Ф. Чміля. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 336 с.

46. Філософія права: Навч. посіб. / О.Г.Данільян, Л.Д.Байрачна, С.І.Максимов та ін.; за заг. ред. О.Г.Данільяна. – Харків: Право, 2009. – 208 с.

47. Філософія: навч. посібник для студ. і аспірантів вищих навч. закл. / І.Ф. Надольний (ред.). – 8-ме вид., стер. – К.: Вікар, 2012. – 534 с.

48. Філософія: Навч. посіб. / Л.В. Афанасьєва, В.В. Букрєєв, Л.С. Воробйова та ін. – К.: Акцент, 2004. – 200 с.

49. Философия: конспект лекций / Яскевич Я.С. – М.: ТетраСистемс, 2010. - 144 с.

50. Філософія: природа, проблематика, класичні роздуми: навч. посібник. /за ред. Г. І. Волинки. – К.: Каравела, 2010. – 367 с.

51. Філософія: Хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. Рекомендовано МОН / За ред. Л.В. Губерського. – К., 2012. – 621 с.

52. Хрестоматия по философии: Учеб. пособие / Под ред. П.В. Алексеева, А.В. Панина. – М.: Проспект, 2007. – 576 с.

53. Щерба С.П., Тофтул М.Г., Заглада О.А. та ін. Філософія: короткий виклад: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. – К.: Кондор, 2003. – 352 с.

 

ДОПОМІЖНА

ПЕРШОДЖЕРЕЛА

54. Августин Аврелий. Исповедь. – М.: Канон, 1997. – 464 с.

55. Бех Ю.В. Саморозгортання соціального світу. ‑ К., 2007. ‑ 248с.

56. Боецій Северин. Розрада від філософії. – К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2002. – 146 с.

57. Бруно Дж. О причинах, начале и едином // Антология мировой философии: Возрождение. – Минск: Харвест, 2001. – 928 с.

58. Бубер М. Проблема человека. Н. Кушнир (пер.). – К.: Ника-Центр, 2008. – 96 с.

59. Бэкон Ф. Новый органон // Антология мировой философии: Возрождение. – Минск: Харвест, 2001. – 928 с.

60. Валла Л. Об истинном и ложном благе. О свободе воли. – М.: Наука, 1989. – 476 с.

61. Винниченко В. Відродження нації. – Ч. 1. – К.: Політвидав України, 1990. – 542 с.

62. Винниченко В. Відродження нації. – Ч. 2. – К.: Політвидав України, 1990. – 328 с.

63. Гегель Г.В.Ф. Основи філософії права, або Природне право і державознавство. – К.: Юніверс, 2000. – 336 с.

64. Декарт Р. Міркування про метод, щоб правильно спрямовувати свій розум і відшуковувати істину в науках. – К.: Тандем, 2001. – 104 с.

65. Дворкін Р. Серйозний погляд на права. – К.: Основи, 2000. – 520 с.

66. Іларіон Київський. Слово про закон і благодать // Історія філософії України. Хрестоматія: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1994. – 560 с.

67. Кант И. Основание метафизики нравов // Лекции по этике. – М.: Республика, 2000. – 431 с.

68. Кістяківський Б.О. Філософія наукового ідеалізму // Вибране. – К.: Абрис, 1996. – 512 с.

69. Кузанский Н. Об ученом незнании // Антология мировой философии: Возрождение. – Минск: Харвест, 2001. – 928 с.

70. Локк Д. Два трактати про врядування. – К.: Основи, 2001. – 265 с.

71. Лосев А. Ф. Дерзание духа. ‑ М.: Политиздат, 1988. – 364 с.

72. Макиавелли Н. Государь. – М.: Планета, 1990. – 84 с.

73. Маркузе. Эрос и цивилизация: Философское исследование учения Фрейда: Пер. с англ. А.А. Юдин (пер.и предисл.). – К.: Б-ка Украины для юношества, 1995. – 314 с.

74. Почаський С. Євхаристіон, або вдячність // Українські гуманісти епохи Відродження: Антологія у 2-х ч. – Ч.2. – К.: «Наукова думка», 1995. – 432 с.

75. Прокопович Ф. Натурфілософія, або фізика // Історія філософії України. Хрестоматія: Навч.посібник. – К.: Либідь, 1994. – 560 с.

76. Рассел Б. История западной философии: В 3-х кн. / пер. с. англ; Подгот. текста В.В.Целищева. – СПб.: Азбука, 2001. – 960 с.

77. Рассел Б. Человеческое познание, его сфера и границы. Н.В. Воробьев (пер.с англ.). – К.: Ника-Центр, 2001. – 560 с.

78. Рикер П. Конфликт интерпретаций: очерки о герменевтике.– М., 1995. – 176 с.

79. Ролз Дж. Теория справедливости. – Новосибирск: Из-во Новосибирского ун-та, 1995. – 536 с.

80. Сковорода Г.С. Сад божественних пісень. – Х.: Майдан, 2002. – 127 с.

81. Смотрицький М.Тренос, тобто плач... // Українські гуманісти епохи Відродження: Антологія у 2-х ч. – Ч.2. – К.: «Наукова думка», 1995. – 432 с.

82. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 2008. – 224 с.

83. Тертуллиан К.С.Ф. Избр. соч. – М.: Прогресс, 1994. – 443 с.

84. Фейербах Л. Сущность христианства. – М.: Мысль, 1965. – 414 с.

85. Фрагменты ранних греческих философов. – Ч.1: От эпических теокосмогоний до возникновения атомистики. – М.: Наука, 1989. – 576 с.

86. Франк С.Л. Духовные основы общества. – М.: Республика, 1992. – 511 с.

87. Фрейд З. О сновидениях. «Я» и «ОНО»: пер. с нем. – Х.: Фолио, 2007. – 256 c.

88. Фрейд З. Психология бессознательного: Сб. произведений. – М.: Просвещение, 1990. – 448 с.

89. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности.П.С. Гуревич (науч.ред.), Э.М. Телятникова (пер.), С.Я. Левит (науч.ред.). – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 672 с.

90. Фромм Э. Бегство от свободы. Г.Ф. Швейник (пер.). – 3. изд. – М.: Республика, 2009. – 253с.

91. Фуллер Л. Мораль права. – К.: Сфера, 1999. – 232 с.

92. Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. – СПб, 2000. – 380 с.

93. Хайдеггер М. Бытие и время. В.В. Бибихин (пер. с нем.) – М.: Ad Marginem, 1997. – 452 c.

94. Харт Х. Л.А. Концепция права – К.: Сфера, 1998. – 231 с.

95. Шарден Пьер Тейяр де. Феномен человека. Н.А. Садовский (пер.с фр.), А.С. Раутиан (предисл.и прим.). – М.: Устойчивый мир, 2001. – 231 с.

96. Шопенгауэр А. Понятие воли // Избранные произведения. – М.: Просвещение, 1992. – 479 с.

97. Щасний-Гербут Я. Розмисел про народ руський // Українські гуманісти епохи Відродження: Антологія у 2-х ч. – Ч.2. – К.: «Наукова думка», 1995. – 432 с.

98. Юркевич П. Д. З рукописної спадщини. – К.: Видавничий дім «КМ Academia», Університетське видавництво «Пульсари», 2000. – 332 с.

99. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М.И. Левина (сост.), М.И. Левина (пер.), П.П. Гайденко (сост.). – 3.изд. – М.: Республика, 2009. – 523 с.

Електронні ресурси глобальної комп’ютерної мережі INTERNET:

100. Безкоштовні електорнні підручники онлайн «Гуманітарні науки» (http://www.сhitalca.html).

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.191.0 (0.009 с.)