НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ УКРАЇНИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ УКРАЇНИПостанова Верховної Ради України "Про Концепцію функціонування та розвитку фондового ринку України".

Закон України “Про цінні папери та фондову біржу".

Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні».

Закон України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні".

Закон України “Про інститути спільного інвестування (корпоративні та пайові інвестиційні фонди”).

Закон України “Про обіг векселів в Україні”.

Закон України “Про господарські товариства”.

Закон України "Про іпотеку".

Указ Президента України “Про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку”.

Указ Президента України “Про загальні засади функціонування Національного депозитарію України”.

Указ Президента України “Про додаткові заходи щодо розвитку фондового ринку України”.

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

1. Алексеев М. Ю. Рынок ценных бумаг. — М.: Финансы и статистика, 1992. — 184 с.

2. Бердникова Т. Б. Акционерные общества на рынке ценных бумаг. — М.: Финстатинформ, 1997. — 269 с.

3. Буренин А. Н. Рынки производных финансовых инструментов. — М.: ИНФРА-М, 1996. — 368 с.

4. Кузнецова Н. С., Назарчук І. Р. Ринок цінних паперів в Україні: правові основи формування та функціонування. — К.: Юрінкомінтер, 1998. — 538 с.

5. Лысенков Ю. М., Фетюхина Н. В. Рынок ценних бумаг. Основные понятия и термины. — К.: Киевский институт банкиров "Украина", 1995. — 164 с.

6. Миркин Я. М. Ценные бумаги и фондовый рынок. — М.: Перспектива, 1995. — 534 с.

7. Мозговой О. Н. Фондовый рынок Украины. — К.: УАННП "Феникс", 1997. — 276 с.

8. Ромашко О. Ю. Регулювання міжнародних фондових ринків: Навчальний посібник. — К.: КНЕУ, 2000. — 240 с.

9. Рынок ценных бумаг: Учебник / Под ред. В. А. Галанова, А. И. Басова. — М.: Финансы и статистика, 1996. — 352 с.

10. Тьюлз Р. Д., Брэдли Э. С., Тьюлз Т. М. Фондовый рынок: Пер. с англ. — 6-е изд. — М.: ИНФРА-М, 1997. — 678 с.

ДОПОМІЖНА ЛІТЕРАТУРА

1. Алехин Б. И. Рынок ценных бумаг. Введение в фондовые операции. — М.: Финансы и статистика, 1991. — 160 с.

2. Биржевая деятельность. Учебник / Под ред. А. Г. Грязновой, Р. В. Корнеевой, В. А. Галанова. — М.: Финансы и статистика, 1995. — 240 с.

3. Буренин А. Н. Фьючерсные, форвардные и опционные рынки. — М.: Тривола, 1995. — 240с.

4. Гольцберг М. А. Акционерные товарищества. Фондовая биржа. Операции с ценными бумагами. — К.: Текст, 1992. — 94 с.

5. Гудков Ф. А. Инвестиции в ценные бумаги. — М.: ИНФРА-М, 1996. — 248 с.

6. Дефоссе Г. Фондовая биржа и биржевые операции. — М.: Церих-ПЭЛ, 1992. — 108 с.

7. Жуков Е. Ф. Ценные бумаги и фондовые рынки. — М.: Банки и биржи, 1995. — 224 с.

8. Загорський В. С. Ринок цінних паперів. — Львів: Львівська комерційна академія, 1995. — 171 с.

9. Колесник В. В. Введение в ринок ценных бумаг. — К.: А.Л.Д., 1995. — 176 с.

10. Лук’яненко Д. Г. Міжнародна економічна інтеграція. — К.: КДЕУ, 1996. — 208 с.

11. Мозговой О. М., Бурмака М. О. Державне регулювання ринку цінних паперів в Україні // Ринок цінних паперів України. — 1997. — № 1. — С. 34—39; 1997. — № 2. — С. 10—14.

12. Оскольський В. В. Ринок цінних паперів в Україні: проблеми функціонування і розвитку. — К.: КСУ, 1996. — 146 с.

13. Павлова Л. Н. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг: Практическое пособие. — М.: ЗАО "Бухгалтерский бюллетень", 1997. — 218 с.

14. Рубцов Б. Б. Зарубежные фондовые рынки: инструменты, структура, механизмы функционирования. — М.: ИНФРА-М, 1996. — 306 с.

15. Рынок ценных бумаг и его финансовые институты: Учебное пособие / Под ред. В. С. Торкановского. — СПб.: АО "Комплект", 1994. — 421 с.

16. Суторміна В. М., Федосов В. М., Рязанова М. С. Фінанси зарубіжних корпорацій: Навчальний посібник. — К.: Либідь, 1993. — 247 с.

17. Фельдман А. А. Государственные ценные бумаги. — М.: ИНФРА-М, 1995. — 108 с.

18. Фондовая биржа: как котируются ценные бумаги / Сост. Сокальский Б. А. / Под ред. Лебедева Ю. М. — М.: Всероссийский биржевой банк, 1992. — 368 с.

19. Черников Г. П. Фондовая биржа: международный опыт. — М.: Международные отношения, 1991. — 192 с.

20. Правове регулювання на фондовому ринку України: Збірник законодавчих та нормативних актів. — К.: Український інститут розвитку фондового ринку, 1998. — 458 с.

 

2.4. ПЛАНИ ТА ЗАВДАННЯ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

(для студентів вечірньої форми навчання)

Семінарське заняття 1. Основні види ЦП

1. Дайте характеристику видів ЦП.

2. За якими ознаками класифікуються ЦП ?

3. Які ЦП відносяться до основних, похідних, первинних, вторинних? Які ознаки чи властивості покладені в основу цих класифікацій ?

4. Які ЦП відносять до пайових, боргових, корпоративних, державних?

5. Дайте визначення основних видів ЦП. Зробіть порівняльний аналіз ознак основних видів ЦП.

6. Зробіть порівняльний аналіз інвестиційних якостей ЦП.

7. Розгляньте механізми: сек’юритизації іпотеки; функціонування ринку іпотечних ЦП.

8. Розгляньте механізми функціонування ринку депозитарних розписок.

9. Зробіть порівняльний аналіз особливостей функціонування ф’ючерсного та опціонного ринків.

10. Дайте характеристику процесам фінансової інженерії.

 

Семінарське заняття 2. Учасники ФР, які забезпечують

Його функціонування

1. Дайте визначення брокера, дилера. У чому полягає різниця між ними? Яким вимогам повинна відповідати брокерська контора ?

2. Які функції виконує компанія з управління активами інвестиційного фонду ? Змоделюйте дії компанії з управління активами при зростаючій кон’юнктурі ФР; при спадаючій кон’юнктурі ФР.

3. Дайте визначення реєстратора власників іменних ЦП; номінального утримувача; депозитарію (зберігача).

Які функції виконують зазначені учасники ФР?

Розгляньте схему взаємодії цих учасників ФР.

4. Які функції виконують розрахунково-клірингові установи на ФР?

5. На яких принципах сформована і функціонує Національна депозитарна система України?

Розкажіть про напрями вдосконалення зазначеної системи згідно з міжнародними стандартами.

6. Дайте виклад основних положень Рекомендацій G-30. Якою мірою зазначені положення використовуються на ФР України?

Відвідування та ознайомлення з організацією роботи реєстратора, депозитарію, торговця ЦП.

Семінарське заняття 3. Фондова біржа (ФР) та позабіржовий ФР

1. Дайте визначення понять первинного, вторинного, біржового та позабіржового ФР. Розкажіть про їх призначення.

2. Дайте визначення організованого ФР.

3. Дайте визначення строкового, касового ФР.

4. У чому полягає особливість "вуличного" ФР? Приведіть приклад "вуличного" ФР, виходячи з аналогії з іншими ринками.

5. Дайте визначення поняття та ознак ФБ. Які регулятивні функції виконує ФБ на ФР?

6. Розкажіть, як функціонує ФБ.

7. Дайте характеристику основних угод із ЦП, які здійснюються на ФБ.

8. Ким та яким чином регулюється діяльність ФБ ?

9. У чому полягає особливість угоди з маржею ?

І0. Розкрийте механізм продажу акцій без покриття на строк.

11. Дайте визначення лістингу, делістингу.

12. Які вимоги висуваються до емітентів, акції яких котуються на ФБ? до членів ФБ? Чим викликані зазначені вимоги? Які переваги отримують емітенти, якщо їх ЦП котуються на ФБ?

13. Опишіть основні правила та норми поведінки на ФБ. Які санкції можуть прийматися за порушення правил та норм поведінки на ФБ?

Відвідання та ознайомлення з організацією роботи фондової біржі та процедурами біржових торгів.

 

Семінарське заняття 4. Державне регулювання ФР

1. Дайте визначення поняття та мети державного регулювання ФР. З яких елементів складається процес регулювання ФР?

2. Опишіть регулятивну інфраструктуру ФР. Дайте характеристику існуючих моделей регулятивної інфраструктури ФР.

3. Які державні органи здійснюють регулювання ФР? Опишіть їх структуру, функції, повноваження. Які існують особливості формування системи державного регулювання ФР, що розвиваються?

4. Якими методами держава забезпечує захист прав та інтересів інвесторів? Дайте характеристику цих методів.

5. Назвіть основні законодавчі акти безвідносно до конкретної країни, які утворюють правову базу ФР. Чим пояснюється ієрархічність законодавства про ЦП у будь-якій країні?

6. Дайте характеристику угод про представництво, комісію, доручення щодо ЦП. Як ці правовідносини реалізуються у конкретних видах діяльності на ФР?

7. Як міжнародні правові акти та угоди про ЦП впливають на правову інфраструктуру ФР конкретної держави? Дайте приклади такого впливу.

8. Дайте визначення поняття професійної діяльності на ФР. З якими чинниками, на ваш погляд, пов'язана необхідність ліцензування професійної діяльності на ФР?

9. Опишіть процес відбору (ліцензування) на ФР. Які існують критерії відбору? Встановіть взаємозв'язок жорсткості критеріїв відбору і виду професійної діяльності на ФР. Чим пояснюється такий взаємозв'язок?

Які кваліфікаційні вимоги висуваються до фахівців ФР? Дайте визначення поняття "ділова етика". Яку роль дотримання зазначеної вимоги відіграє у конкурентній боротьбі на ФР?

10.У чому полягає особливість діяльності комерційних банків на ФР? Як роль та місце банків залежать від моделі державного регулювання ФР? Обґрунтуйте свої висновки.

11. Які організації та суб'єкти підприємницької діяльності можуть емітувати ЦП?

12. Опишіть процес державної реєстрації випуску (емісії) ЦП у публічний обіг. З якими чинниками пов'язана необхідність реєстрації випуску ЦП у державних органах? Які цілі досягаються при цьому?

13. Опишіть основні вимоги та обсяг відомостей, які повинні міститись у проспекті емісії ЦП.

14. Які існують обмеження та підстави для заборони (припинення) випуску в обіг ЦП? З якими чинниками це пов'язано?

15. У чому полягає державний нагляд та контроль за учасниками ФР? Опишіть форми та методи державного нагляду та контролю за ФР.

16. Опишіть види та порядок подання фінансової звітності емітентів і професійних учасників ФР. Яку роль відіграє звітність учасників ринку у системі моніторингу ФР?

17. Розкажіть про форми і методи контрольно-ревізійної діяльності державних органів на ФР.

18. Дайте перелік основних заборонених видів діяльності з ЦП. За допомогою яких заходів держава запобігає та припиняє порушення законодавства на ФР?

19. Опишіть систему санкцій за правопорушення на ФР.

20. Дайте визначення та коротку характеристику понять "інсайдер", "інсайдерська інформація", "маніпулювання цінами", "фінансова піраміда". Чим викликані жорсткі заходи з боку держави щодо боротьби з цими правопорушеннями на ФР?

Відвідання та ознайомлення з роботою Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

 

Семінарське заняття 5. Регулювання ФР в Україні

1. Які закони України регулюють ФР в Україні?

2. Дайте характеристику ПФТС.

3. Які ФБ існують в Україні? Дайте їм коротку характеристику: склад членів, обсяги та структура біржових угод.

4. Дайте виклад основних положень Концепції функціонування та розвитку фондового ринку в Україні.

5. Які існують види професійної діяльності на ФР в Україні? Дайте їх визначення. Хто є учасниками ФР в Україні? Які учасники ФР в Україні є суб'єктами його інфраструктури?

6. Який державний орган здійснює єдину державну політику на ФР в Україні? Розкажіть про повноваження інших державних органів на ФР в Україні.

7. Дайте визначення мети державного регулювання ФР в Україні. Опишіть структуру, форми та елементи регулювання ФР в Україні.

8. Дайте визначення СРО згідно з українським законодавством.

 


ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни «Фондовий ринок» для студентів всіх спеціальностей

Види самостійної роботи Терміни виконання Форми контролю та звітності Максимальна кількість балів
Денна форма навчання
І. Обов’язкові
За виконання модульних завдань
1.2.Підготовка до модульних контрольних робіт -//- Перевірка правильності виконання модульних контрольних робіт 25 за 1 модуль 25 х 2=50
За виконання завдань для самостійного опрацювання
1.1.Виконання домашніх (розрахункових) завдань -//- Перевірка правильності виконання модульних контрольних робіт
1.2.Написання реферату за заданою тематикою -//- Обговорення (захист) матеріалів реферату під час ІКР
1.3.Пошук, підбір та огляд законодавчих актів за заданою тематикою -//- Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять або ІКР
Разом балів за обов’язкові види СРС
ІІ. Вибіркові
2.1.Аналітичний огляд наукових публікацій -//- Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР
2.2.Формування аналітичних звітів (з побудовою діаграм, графіків, таблиць) за заданою тематикою -//- Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР
Разом балів за вибіркові види СРС
Всього балів за СРС
             

 

Вечірня форма навчання
__-й семестр
І. Обов’язкові
За систематичність і активність роботи на семінарських заняттях
1.1.Підготовка до семінарських занять Відповідно до робочої навчальної програми Активна участь в семінарських заняттях
За виконання модульних завдань
1.2.Підготовка до модульних контрольних робіт -//- Перевірка правильності виконання модульних контрольних робіт 10 за модуль  
За виконання завдань для самостійного опрацювання
1.1.Написання реферату за заданою тематикою -//- Обговорення (захист) матеріалів реферату під час ІКР
       
Разом балів за обов’язкові види СРС
ІІ. Вибіркові
За виконання завдань для самостійного опрацювання
2.1.Аналітичний огляд наукових пубблікацій -//- Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР
2.2.Формування аналітичних звітів (з побудовою діаграм, графіків, таблиць) за заданою тематикою -//- Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР
Разом балів за вибіркові види СРС
Всього балів за СРС у __ семестрі
Заочна форма навчання
__-й семестр
І. Обов’язкові
За виконання модульних завдань
1.2.Підготовка до модульних контрольних робіт -//- Перевірка правильності виконання модульних контрольних робіт 10 за модуль  
За виконання завдань для самостійного опрацювання
1.1.Написання реферату за заданою тематикою -//- Обговорення (захист) матеріалів реферату під час ІКР
Разом балів за обов’язкові види СРС
Всього балів за СРС у __ семестрі

 

2.5.2.Перелік завдань і форми організації самостійної роботи студентів при вивченні теоретичного матеріалу дисципліни

Самостійна робота над програмним матеріалом дисципліни є обов'язковою передумовою формування знань та набуття навичок для здійснення певної професійної діяльності. Самостійне опрацювання окремих питань та тем згідно з програмою дисципліни здійснюється студентами за джерелами, зазначеними у списку рекомендованої літератури, та знайденими самостійно.

Тема 1. Сучасний стан і особливості розвитку фондового ринку України

Дати кількісні та якісні характеристики сучасного стану і особливостей розвитку ФР в Україні. Проаналізувати загальні тенденції розвитку світового ФР у хронологічній ретроспективі.

Визначити вплив приватизації на формування і розвиток ФР в Україні. Охарактеризувати чинники зростання українського ФР. Сформулювати перелік проблем функціонування ФР в Україні, які потребують невідкладного законодавчого врегулювання. Скласти перелік головних перешкод у досягненні Україною необхідного рівня інвестиційної привабливості для західних інвесторів.

Проаналізувати стан первинного та вторинного ФР: їх співвідношення, рівень виконання функцій і завдань, перспективи розвитку.

Оцінити напрями та перспективи інтегрування ФР Україні у світовий ФР. Розробити сценарії (оптимістичний, песимістичний) розвитку та інтеграції ФР України у світовий ФР.

Тема 2. Основні види та характеристики цінних паперів

Проаналізувати призначення та основні види акцій, облігацій, приватизаційних паперів, векселів, похідних ЦП. Охарактеризувати взаємовплив і співвідношення ринків корпоративних (приватних) та державних ЦП в Україні.

Вивчити основні законодавчі акти України, які регулюють випуск та обіг відповідних ЦП в Україні.

Розробити прогноз подальшого розвитку видів ЦП на світовому ФР з огляду на новітні досягнення у сфері комп’ютерно-інформаційних технологій.

Тема 3. Фондовий ринок та його інфраструктура

Охарактеризувати первинний та вторинний ФР в Україні, особливості їх функціонування, види професійної діяльності на ФР та вимоги до неї. Проаналізувати особливості функціонування біржового та позабіржового, організованого та неорганізованого ФР в Україні.

Охарактеризувати взаємодію професійних учасників ФР щодо випуску та обігу ЦП, принципи та особливості цієї взаємодії у процесі “кругообігу” ЦП на ФР.

Розглянути організаційну структуру фондової біржі як ринку, з одного боку, та саморегулівної організації, з іншого. Проаналізувати чинники втрати монопольних позицій класичної фондової біржі на ФР.

Вивчити діюче законодавство України, яким регулюється професійна діяльність на ФР України; порівняти вимоги, які встановлені до професійних учасників розвинутих ФР, з вимогами, що діють на українському ФР.

Розглянути можливі шляхи вирішення проблем, пов’язаних з діяльністю комерційних банків на вітчизняному ФР і наявністю ризиків, притаманних класичним банківським операціям (депозитно-позичковим та розрахунковим), і ризиків, які виникають у процесі діяльності на ФР.

Тема 4. Акціонерні товариства на фондового ринку

Розглянути особливості процесу емісії і розміщення ЦП АТ та окремих елементів цього процесу: прийняття рішення про випуск, реєстрації інформації про випуск, підписки (передплати) на ЦП, внесення змін у статутні документі.

Проаналізувати сутність принципу розкриття інформації про емітентів ЦП.

Охарактеризувати особливості корпоративних операцій з ЦП АТ: деномінації, анулювання, консолідації, індексації, дроблення.

Проаналізувати можливі фінансові та правові переваги і недоліки для АТ від обрання ним документарної або бездокументарної форми випуску ЦП.

Розробити “технологічний процес” прийняття рішення щодо а) збільшення розміру статутного фонду А на величину не більш як на 1/3; б) внесення змін до статуту товариства; в) обрання та відкликання членів органів управління товариства.

Проаналізувати особливості створення та функціонування закритих та відкритих АТ за наведеними цільовими функціями: 1) підвищення “інвестиційної привабливості” ЦП товариства; 2) залучення інвестицій для розвитку шляхом додаткових емісій акцій; 3) зменшення контролю з боку державних регулюючих органів. Розглянути відмінності у процесах реєстрації випуску ЦП на розвинутих, наприклад, американському, та вітчизняному ФР.

Тема 5. Державне регулювання фондового ринку України

Розглянути систему і методи державного регулювання ФР в Україні.

Проаналізувати вплив системи права, що склалася у країні, на правову інфраструктуру та правовідносини на ФР. Охарактеризувати існуючі у світі моделі регулювання ФР з точки зору нижченаведених факторів: 1) впливу моделі регулювання на структуру державних органів, які регулюють ФР; 2) взаємозв’язку регулятивної інфраструктури ФР з рівнем централізації управління економікою у країні.

Враховуючи, що на розвинутих ринках ЦП інформаційна відкритість забезпечує емітентам ЦП певні конкурентні переваги у інвесторів, проаналізувати чинники щодо небажання вітчизняних АТ надавати інвесторам повну інформацію про свою діяльність, водночас маючи велику потребу в інвестиціях.

Проранжувати чинники за нижченаведеними цільовими функціями: 1) не втратити (захопити) контроль над підприємством; 2) забезпечити соціальних захист працюючих на підприємстві; 3) зберегти профіль діяльності підприємства; 4) інші (у разі наявності).

Обґрунтувати необхідність поєднання загальної лібералізації підприємницької діяльності (“свободи бізнесу”) в економіці Україні з посиленням державного регулювання і контролю на ФР.

Охарактеризувати негативні прояви, пов’язані з шахрайством з фінансовими ресурсами на ФР, та заходи, здійснювані державними та недержавними регулюючими установами, щодо попередження та боротьби з цими проявами на ФР.

Проаналізувати внутрішню мотивацію професійних учасників ФР, якою зумовлюється їх бажання (згода) об’єднуватися у СРО, незважаючи на те, що вони (учасники) є, за сутністю, конкурентами на ФР.

Тема 6. Проблеми та перспективи розвитку фондового ринку України

Розглянути основні проблеми і об’єктивні перспективи розвитку ФР у світі та вплив процесів інтернаціоналізації на розвиток ФР в Україні.

Проаналізувати вплив макроекономічної ситуації в Україні на стан і перспективи розвитку вітчизняного ФР. Сформувати перелік якісних та кількісних чинників впливу, проранжувати за рівнем впливу залежно від прогнозу макроекономічного розвитку за наведеними сценаріями: 1) інтенсивне економічне зростання; 2) повільне економічне зростання; 3) депресія або економічний спад.

Розглянути взаємозв’язок основних макроекономічних показників розвитку країни із станом та тенденціями розвитку ФР.

Використовуючи статистичні дані щодо соціально-економічного розвитку України за останні 2—3 роки побудувати графічно та охарактеризувати залежності: 1) капіталізації ФР від ВВП; 2) емісійної активності від темпів економічного зростання; 3) прямих іноземних інвестицій від державного боргу; 4) внутрішніх портфельних інвестицій від доходів населення та юридичних осіб.

Проаналізувати перспективи розвитку нових методів приватного інвестування економіки України, насамперед, шляхом застосування активів інститутів спільного інвестування, недержавних пенсійних фондів, страхових компаній, кредитних спілок.

Охарактеризувати стан законодавства України на ФР та перспективи (зовнішньополітичні, внутрішньополітичні, соціально-економічні) його адаптації (гармонізації) до законодавства ЄС.

Скласти прогноз розвитку ФР України на: 1) короткострокову, 2) середньострокову, 3) довгострокову перспективу за наведеними показниками: а) корпоративні ЦП; б) організований вторинний ФР; в) кількість професійних учасників ФР; г) біржовий ФР; д) інфраструктура ФР.

Охарактеризувати місце і роль Національної депозитарної системи України у розвитку інфраструктури вітчизняного ФР та інтеграції його до міжнародних ФР.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.236.187.155 (0.019 с.)