Виробнича потужність, як фактор розвитку опер. діяльності (Шевченко)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Виробнича потужність, як фактор розвитку опер. діяльності (Шевченко) 

1. Проектована потужність підприємства – це…

а) визначення максимальної кількості одиниць, що може бути вироблена в певний час;

б) максимальний вихід системи за певний період;

в) максимум потужності, що може бути досягнена в ідеальних умовах;

г) рівномірний випуск товарів і послуг.

 

2. Що визначає потужність:

а) норму, яку можна виготовити за тиждень, місяць або рік;

б) рівномірний випуск товарів і послуг;

в) обсяг заходів, необхідних для переходу виробництва на випуск нової продукції;

г) обсяг зусиль і засобів, необхідних для переходу з виробництва одного виду деталей на інший.

 

Традиційне проектування виробу ( Альбертович)

 

1. Традиційне проектування виробу не включає в себе такий етап:

а) аналіз потреб у прогнозованих виробах;

б) створення прототипів товарів;

в) проектування нового продукту;
г) проектування процесу виробництва.

 

2. Які вимоги споживача необхідно враховувати при проектуванні нового виробу:

а) форми і розміри;

б) модульні компоненти;

в) елементи безпеки;

г) вартість, якість, дизайн.

 

Аналіз критичної точки .( Березюк)

 

1. На яких допущеннях ґрунтується аналіз беззбитковості:

а) проект передбачає виробництво:

б) одного виду продукції;

в) кількох видів продукції, співвідношення між обсягами виробництва (реалізації) яких є постійним;

г) всі відповіді вірні.

 

2. Вкажіть, який з наведених методів не входить до визначення критичної точки:

а) рівняння;

б) маржинального доходу;

в) підстановок;

г) графічного зображення.

 

Сутність, структура та принципи ор-ції операціоного процесу ( Блажкун)

1. Елементарний, спеціалізований вид роботи спрямований на виконання конкретного завдання технічного, організаційного або соціального характеру – це:

а) дія;

б) операція;

в) процес;

г) подія.

 

2. Основний принцип операційних процесів:

а) спеціалізація;

б) паралельність;

в) безперервність;

г) всі відповіді вірні.

 

Типи операц. процесів ( Бублей)

1. До обслуговуючих операційних процесів не належить:

а) виконання транспортних і складських операцій;

б) проведення робіт, пов’язаних із сервісним обслуговуванням продукції у споживача;

в) виготовлення запасних запчастин, які йдуть як додаткові до основної продукції;

г) жодної правильної відповіді.

 

2. Вироби виготовляють у великій кількості та обмеженому асортименті за такого типу організаційних процесів, як:

а) масовий операційний процес;

б) одиничний операційний процес;

в) безперервний операційний процес;

г) серійний операційний процес.

 

Організація опер. процесу у просторі ( Вітюк)

1 За розміщенням в просторі операційні процеси поділяються на:

А) групові, потокові та предметні;

Б) дискретні, аперіодичні, періодичні;

В) радіальні, радіально-вузлові та деревоподібні;

Г) основні, допоміжні та обслуговуючі.

 

2.рішальний вплив на ефективність операційного процесу має:

А) форма його організації, яка визначається диференціацією і розміщенням процесів у просторі й часі;

Б) форма його організації, яка визначається ефективністю діяльності підприємства;

В) форма його організації, яка визначається інтенсивністю здійснення виробничих процесі;

Г) форма його організації, яка визначається продуктивністю здійснення процесів.

 

7. Вибір виробничого процесу (Кошкалда)

1. Стратегія виробничих процесів — це:

а) Система дій щодо організації виробництва товарів, що задовольняють потреби покупця і відповідають специфіці виробництва за ціною та іншими критеріями;

б) Загальний, недеталізований план певної діяльності, який охоплює тривалий період, спосіб досягнення складної цілі;

в) Система заходів, яка використовується для того, щоб організація не стала надто залежною від одного стратегічного господарського підрозділу або асортиментної групи товарів;

г) Система заходів, яка використовується організацією (фірмою, підприємством, країною) для розширення своєї збутової діяльності.

 

2. Скільки типів виробничих процесів розрізняють залежно від психологічної специфіки:

а) 2;

б) 5;

в) 3;

г) 4.

Семінари

Тема 1. Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту

 

Семінар 1.

Сутність і місце операційного менеджменту в системі менеджменту організацій. ( Альбертович)

1. Операційний менеджмент – це:

а) це діяльність, пов’язана з розробкою, використанням і удосконаленням виробничих систем, на основі яких виробляється основна продукція чи послуга компанії;

б) це процес планування, організації, приведення в дію та контроль організації з метою досягнення координації людських і матеріальних ресурсів, необхідних для ефективного виконання завдань;

в) це процес оцінки зовнішнього середовища, формулювання організаційних цілей, ухвалення рішень, направлених на створення і утримання конкурентних переваг, здатних забезпечити бізнесу прибуток в довгостроковій перспективі;

г) частина загальної системи управління, що включає організаційну структуру, діяльність із планування, обов'язки, відповідальність, досвід, методи, методики, процеси і ресурси для розробки, здійснення й аналізуекологічної політики.

 

2. Операційна діяльність – це:

а) це дії, у результаті яких виробляються товари і послуги, що поставляються організацією в зовнішнє середовище;

б) це дії, у результаті яких утворюються зв’язки організації із зовнішнім середовищем;

в) це дії, у результаті яких закупляються товари і послуги, що поставляються організацією у внутрішнє середовище;

г) це дії, у результаті яких виробляються товари, що у подальшому зберігаються на складі підприємства.

 

Взаємозв’язок операційного менеджменту з іншими функціональними видами менеджменту. .( Березюк)

 

1. Величезний внесок вніс на початковому етапі у розвиток операційного менеджменту:

а) Гант;

б) Френк і Ліліан Гілберт;

в) Файоль;

г) Вірні 1 і 2 відповіді.

 

2. З якими функціональними видами менеджменту не пов'язаний операційний менеджмент

а) інноваційний менеджмент

б) стратегічний менеджмент

в) інвестиційний менеджмент

г) капіталістичний менеджмент

 

Об’єктивні закономірності управління виробництвом. ( Блажкун)

1. Стійкість внутрішніх зв`язків системи під час зміни стану зовнішнього середовища – це закономірність:

а) пропорційність виробництва і управління;

б) співвідношеність та адекватність систем управляючої та тієї, якою управляють;

в) єдність системи управління виробництвом;

г) централізація і децентралізація управління.

 

2. Співвідношення розвитку основного та допоміжного виробництва ,а також те, наскільки повно обслуговується нове виробництво, щоб із мінімальними затратами надати необхідну суспільну продукцію – це закономірність:

а) пропорційність виробництва і управління;

б) співвідношеність та адекватність систем управляючої та тієї, якою управляють;

в) єдність системи управління виробництвом;

г) централізація і децентралізація управління.

 

Поняття “операції” та “виробництво”, їх взаємозв’язок та розбіжність. ( Бублей)

 

1. Операція – це:

а) невід’ємний атрибутом будь-якого виду людської діяльності, якому властиві організованість та продуктивність;

б) процес, метод чи ряд дій, головним чином практичного характеру

в) процес придбання матеріалів, їхнього перетворення в готовий продукт і постачанням цього продукту покупцю;

г) правильна відповідь а) та б).

2. Виділяють … основних види діяльності, які можна описати як операції:

а) 2;

б) 3;

в) 4;

г) 5.

 

Семінар 2.

1. Основні історичні етапи еволюції виробничого менеджменту:

а) розвиток емпіричних методів організації та управління виробництвом. ( Вітюк)

 

1 Перші «зафіксовані на твердому матеріалі» ідеї організації виробництва відносяться до часів:

А) рабовласництва;

Б) мануфактури;

В) промислової революції;

Г) єгипетських фараонів.

 

2. Де вперше почали вивчати методи виконання трудових операцій та питання його ритмічності?

А) в Європі;

Б) в Римі;

В) в Греції;

Г) в Єгипті.

 

б) раціоналістична школа менеджменту (Кошкалда)

1. Хто був основоположником першої раціоналістичної школи:

а) Тейлор;

б)Вебер;

в) Емерсон;

г) Файоль;

 

2. Хто започаткував виробниче календарне планування?

а) Гілберт;

б) Гант;

в) Емерсон;

г) Вебер.

в) характеристика адміністративної (класичної школи) менеджменту. (Марчевский)

 

1. Засновником адміністративної школи менеджменту вважається:

а) Тейлор;

б) Файоль;

в) Вебер;

г) Емерсон;

 

2. Головну увагу Файоль приділяв:

а) управлінню персоналом;

б) раціональному розподілу ресурсів;

в) технологічному процесу;

г) беззбитковості виробництва.

г) школа людських відносин (Омелянюк)

 

1. Засновник школи людських відносин –

а) А. Маслоу;

б) Ф. Тейлор;

в) Е. Мейо;

г) Г. Черч.

 

2. На що,в основному, зосередилася школа людських стосунків?

а) вивченні мотивації працівників;

б) дослідженні продуктивності праці персоналу;

в) розробці методик застосування математико-статистичних методів;

г) на методах налагодження між особистісних стосунків .

д) розвиток вітчизняної науки і практики організації виробництва. (Пекніч)

 

1.Вчений,який вважав,що ідеал організації будь-якої системи - функціонування її як механізму.

а) А.А. Богданов

б) А.К. Гастаев

в) В.В. Добриніна

г) Е.К. Дрезена

 

2. Об’єктом управління львівської системи бездефектної праці є:

а) ефективність виробництва, а показниками управління — показники ефективності виробництва.

б) якість праці окремих виконавців і колективів

в) процеси дослідження, проектування, виготовлення, обігу, експлуатації чи споживання продукції

г) якість технічної підготовки виробництва нових виробів

 

2.Операційний менеджер та процес управління. (Підгорна)

 

1. Вибрати правильне твердження:

А) Операційні менеджери часто використовують бюджет готівки в якості надійного прогнозного інструменту.

Б) Операційний менеджер розробляє план виробництва ділянки на наступний рік, і йому необхідно визначити планований обсяг випуску продукції.

В) Метою роботи операційного менеджера не є максимально ефективне задоволення запитів споживачів.

Г) Операційний менеджер, розробляючи план виробництва ділянки на наступний рік, не повинен визначити планований обсяг випуску продукції.

 

2. Управління – це:

А) цілеспрямований програмований чи довільний вплив на об'єкти задля досягнення кінцевої мети за допомогою процесорів, явищ, процесів, коли є з ними взаємодія в режимі детермінованої чи довільної програми/регламенту

Б) процес узгодження дій

В) реалізація потреб споживачів через повноваження робітників

Г) вірної відповіді немає

 

 

Тема 2 Операційна стратегія

 

Семінар 3.

1. Операційні пріоритети. ( Плясецька)

 

1. якому етапі життєвого циклу операційна система сформована як цілісність:

а) зародження та формування операційної системи;

б) зростання ефективності;

в) стабільності;

г) спадаючої ефективності.

 

2. Коли фірма робить щось краще ніж її конкуренти, тобто зберігає конкурентоспроможність, що дозволяє їй залучати та зберігати споживачів – це:

а) вихід на ринок;

б) захоплення ринку;

в) виражена компетентність;

г) змістовна компетентність.

 

2. Зсув конкурентних пріоритетів:

а) характеристика операційних пріоритетів; ( Поворознюк)

1. Які є види операційних пріоритетів?

а) витрати виробництва, надійність постачань;

б) надійність постачань, термін підготовки продукції;

в) правильна відповідь відсутня;

г) відповіді а та б правильна.

2. Який з пріоритетів пов'язаний зі здатністю фірми поставляти товари чи послуги точно в обіцяний, нею термін?

а) витрати виробництва;

б) надійність постачань.

в) термін виконання замовлення;

г) якість і надійність продукції;

б) особливості операційних пріоритетів сервісних організацій. ( Рудаков)

 

1. Операційний пріоритет притаманний сервісним організаціям пов'язаний зі здатністю фірми поставляти товари чи послуги точно в обіцяний, нею термін, або навіть раніше:

а) гнучкість фірми на зміни попиту;

б) надійність постачання;

в) якість продукції;

г) витрати виробництва.

 

2. Який пріоритет не відносять до найважливіших пріоритетів сервісних організацій :

а) уважне і ввічливе спілкування з клієнтами;

б) ціна послуги;

в) здатність фірми реагувати на зміни попиту;

г) висока швидкість і якість надання послуги.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.50.173 (0.022 с.)