Тема 1. Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджментуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1. Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджментуЛекціі

Тема 1. Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту

 

1. Мета та завдання курсу “Операційний менеджмент”, його значення для підготовки фахівців. Зв’язок операційного менеджменту з іншими дисциплінами. ( Альбертович)

 

1. Завданням курсу «Операційний менеджмент» не є:

а) знання принципів та методів раціональної організації, планувані я і контролю за функціонуванням операційних систем різних видів;

б) вміння здійснювати менеджмент якості та управляти продуктивністю операційної діяльності організації;

в) планування й координація виробничої, збутової й фінансової діяльності ринку з урахуванням умов ринку;

г) уміння розробляти операційну стратегію підприємства.

 

2. Закономірності планування, створення та ефективного використання операційної системи організації – це:

а) об’єкт курсу «Операційний менеджмент»;

б) предмет курсу «Операційний менеджмент»;

в) мета курсу «Операційний менеджмент»;

г) завдання курсу «Операційний менеджмент».

 

2. Об’єктивні закономірності управління виробництвом.( Березюк)

 

1. Діяльність, пов’язана з розробкою, використанням і удосконаленням виробничих систем, на основі яких виробляється основна продукція чи послуга компанії.

а) Управління виробництвом;

б) Операційний менеджмент;

в) Ефективне виробництво;

г) Операція.

 

2. метод чи ряд дій, головним чином практичного характеру це:

а) операція;

б) процес;

в) дії

г) функція.

 

3. Роль і місце виробничого менеджменту в системі управління. ( Блажкун)

 

1. Основне призначення фірми характеризується ланцюжком:

а) потреби споживача – виробництво;

б) виробництво – потреби підприємства;

в) виробництво – потреби споживача;

г) потреби підприємства – виробництво.

 

2. Управління об'єктами чи процесами, що роблять товари і/чи надають послуги:

а) управління виробництвом;

б) управління підприємством;

в) управління організацією;

г) немає правильної відповіді.

 

4. Природа операційної функції. ( Бублей)

1. Напрям виробництва, який включає вивчення методів виробництва, оцінку зробленої роботи, систему матеріального стимулювання:

а) планування виробництва;

б) операційна функція;

в) виробничий інжиніринг;

г) забезпечення якості.

 

2. Діяльність, яку можна описати як операцію, що пов’язана зі зміною стану покупця:

а) виробництво;

б) поставки;

в) транспортування;

г) сервіс.

5. Принципи та функції операційного менеджменту. ( Вітюк)

1.Суть, якого принципу операційного менеджменту, полягає у відповідності економічних методів управління суті відображених ними процесів, а також відповідності прийнятих рішень змісту функцій персоналу кожного рівня ієрархії?

А) принцип економічності;

Б) принцип адекватності;

В) принцип ефективності;

Г) принцип відповідності.

 

1. Яка функція операційного менеджменту полягає у визначенні напрямків, цілей, пропорцій, темпів виконання виробничих процесів і являє собою вибір дій на визначений період часу?

А) функція аналізу;

Б) функція організації;

В) функція планування;

Г) функція координації.

 

6. Операційний менеджер та процес управління. (Кошкалда)

1. Процес менеджменту не включає:

а) Планування;

б) Штати;

в) Керівництво;

г) Управління.

2. Промисловий інжиніринг – це:

а) Визначення найбільш ефективного використання машин, площ і персоналу;

б) Визначення найбільш ефективного використання машин і персоналу;

в) Визначення найбільш ефективного використання площ;

г) Правельної відповіді не наведено.

 

Тема 2 Операційна стратегія

 

Сутність виробничої (операційної стратегії). (Марчевский)

 

1. Виробнича стратегія – це:

а) це втілення комплексу домінуючих принципів, конкретних цілей на тривалий період і відповідних рішень по вибору та агрегуванню засобів (інструментів) організації та здійснення на ринку орієнтованої на ці цілі ділової активності;

б) це підсистема корпоративної стратегії, представлена у вигляді довгострокової програми конкретних дій зі створення і реалізації продукту організації;

в) це загальний план керівництва диверсифікованим підприємством (компанією), який поширюється на всі його підрозділи, охоплюючи всі напрямки діяльності.

г) правильної відповіді не має.

 

2. У чому полягає виробнича стратегія?

а) у виборі придатної технології,

б) складанні тимчасового графіка процесу та визначенні товарно-матеріальних запасів;

в) у виборі структури оплати праці й організації виробничої функції компанії;

г) в розробці загальної політики і планів використання ресурсів фірми, націлених на максимально ефективну підтримку її довгострокової конкурентної стратегії.

 

Процедурні аспекти використання операційної стратегії. (Омелянюк)

 

1.З якими основними видами діяльності тісно пов’язана виробнича діяльність:

а) фінансовою діяльністю;

б) маркетингом;

в) діяльністю служби персоналу;

г) всі відповіді вірні.

 

2. Яку галузь формує система цілей виробничої стратегії:

а) не виробничу галузь;

б) виробничу галузь;

в) промислову галузь;

г) правильної відповіді не існує.

 

Етапи розробки операційної стратегії. (Пекніч)

 

1.Успішна стратегія ОМ не залежить від врахування:

а) вимог зовнішнього середовища

б) конкурентних вимог

в) життєвого циклу товару

г) сфера виробництва

2.Що передбачає стратегія людських ресурсів:

а) Рішення щодо надійності, ремонтопридатності, обслуговування та інше

б) Ефективне планування виробництва визначає потребу в трудових ресурсах та виробничих потужностях

в) Рішення про якість та кількість трудових ресурсів, систему мотивації.

г) це можливості процесу, які доступні для виробництва товару. 'Дані рішення впливають на технології, обладнання, якість, обслуговування, трудові ресурси, гнучкість виробництва

4. Коло стратегічних питань, що вирішується в операційному менеджменті. (Підгорна)

 

1. До стратегічних рішень ОМ належить:

А) постачання

Б) тактика якості

В) тактика управління запасами

Г)тактика надійності та ремонту

 

2. Вибрати правильне твердження

А) Стратегія товару. Рішення щодо надійності, ремонтопридатності, обслуговування та інше.

Б) Тактика управління запасами. Рішення про постачальників, величину закупівлі, страхові запаси.

В) Тактика якості. Рішення щодо визначення необхідного рівня якості.

Г) всі відповіді вірні.

 

5. Характеристика типів процесів. ( Плясецька)

 

1. З якою основною метою проводиться аналіз конкурентів підприємства:

а) визначення їх сильних та слабких сторін;

б) визначення їхніх цілей та задач;

в) визначення їхніх цілей, стратегій, сильних і слабких сторін;

г) визначення їх операційної стратегії.

 

2. Планування операційної стратегії полягає у розробці:

а) стратегій;

б) цілей;

в) місії;

г) тактики і політики.

 

Характеристика послуг. ( Поворознюк)

 

1. Діяльність, вигоди чи задоволення, що продаються окремо чи пропонуються разом із продажем товарів це –

а) Маркетингова діяльність;

б) Послуга;

в) Дослідження;

г) Ринок.

 

2. Які з перелічених характеристик має сфера послуг з точки зору управління?

а) взаємодія зі споживачем, індивідуалізації;

б) індивідуалізації, трудомісткість;

в) взаємодія зі споживачем, трудомісткість;

г) всі відповіді правильні.

 

Тема З Операційна система організації

1. Операційна система як об’єкт управління. Особливості та властивості операційної системи. ( Рудаков)

 

1. В чому полягає сутність поняття «операційна система»?

а) це центральна ланка будь-якої організації, створена на основі раціонального поділу праці та поєднання у часі та просторі виробничих ресурсів, через неї реалізується операційна функція;

б) це відкрита система, яка перетворює вхідні величини (ресурси) у вихідні (продукція, послуги);

в)це система управління, яка включає керуючу підсистему (суб’єкт управління) та керовану підсистему (об’єкт управління);

г) це відкрита система, основна задача якої полягає у переробці ресурсів що надходять, у кінцеву продукцію.

 

2. До елементів виробничої системи належать:

а) керуюча і керована підсистема;

б) робоча сила, предмети праці та засоби праці;

в) засоби та предмети праці;

г) робоча сила і керівництво.

 

Г) « ізольований острівець».

 

Тема 4: Опер. діяльність, ресурси, процеси та результати.

Семінари

Тема 1. Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту

 

Семінар 1.

Г) єгипетських фараонів.

 

2. Де вперше почали вивчати методи виконання трудових операцій та питання його ритмічності?

А) в Європі;

Б) в Римі;

В) в Греції;

Г) в Єгипті.

 

б) раціоналістична школа менеджменту (Кошкалда)

1. Хто був основоположником першої раціоналістичної школи:

а) Тейлор;

б)Вебер;

в) Емерсон;

г) Файоль;

 

2. Хто започаткував виробниче календарне планування?

а) Гілберт;

б) Гант;

в) Емерсон;

г) Вебер.

в) характеристика адміністративної (класичної школи) менеджменту. (Марчевский)

 

1. Засновником адміністративної школи менеджменту вважається:

а) Тейлор;

б) Файоль;

в) Вебер;

г) Емерсон;

 

2. Головну увагу Файоль приділяв:

а) управлінню персоналом;

б) раціональному розподілу ресурсів;

в) технологічному процесу;

г) беззбитковості виробництва.

г) школа людських відносин (Омелянюк)

 

1. Засновник школи людських відносин –

а) А. Маслоу;

б) Ф. Тейлор;

в) Е. Мейо;

г) Г. Черч.

 

2. На що,в основному, зосередилася школа людських стосунків?

а) вивченні мотивації працівників;

б) дослідженні продуктивності праці персоналу;

в) розробці методик застосування математико-статистичних методів;

г) на методах налагодження між особистісних стосунків .

д) розвиток вітчизняної науки і практики організації виробництва. (Пекніч)

 

1.Вчений,який вважав,що ідеал організації будь-якої системи - функціонування її як механізму.

а) А.А. Богданов

б) А.К. Гастаев

в) В.В. Добриніна

г) Е.К. Дрезена

 

2. Об’єктом управління львівської системи бездефектної праці є:

а) ефективність виробництва, а показниками управління — показники ефективності виробництва.

б) якість праці окремих виконавців і колективів

в) процеси дослідження, проектування, виготовлення, обігу, експлуатації чи споживання продукції

г) якість технічної підготовки виробництва нових виробів

 

2.Операційний менеджер та процес управління. (Підгорна)

 

1. Вибрати правильне твердження:

А) Операційні менеджери часто використовують бюджет готівки в якості надійного прогнозного інструменту.

Б) Операційний менеджер розробляє план виробництва ділянки на наступний рік, і йому необхідно визначити планований обсяг випуску продукції.

В) Метою роботи операційного менеджера не є максимально ефективне задоволення запитів споживачів.

Г) Операційний менеджер, розробляючи план виробництва ділянки на наступний рік, не повинен визначити планований обсяг випуску продукції.

 

2. Управління – це:

А) цілеспрямований програмований чи довільний вплив на об'єкти задля досягнення кінцевої мети за допомогою процесорів, явищ, процесів, коли є з ними взаємодія в режимі детермінованої чи довільної програми/регламенту

Б) процес узгодження дій

В) реалізація потреб споживачів через повноваження робітників

Г) вірної відповіді немає

 

 

Тема 2 Операційна стратегія

 

Семінар 3.

1. Операційні пріоритети. ( Плясецька)

 

1. якому етапі життєвого циклу операційна система сформована як цілісність:

а) зародження та формування операційної системи;

б) зростання ефективності;

в) стабільності;

г) спадаючої ефективності.

 

2. Коли фірма робить щось краще ніж її конкуренти, тобто зберігає конкурентоспроможність, що дозволяє їй залучати та зберігати споживачів – це:

а) вихід на ринок;

б) захоплення ринку;

в) виражена компетентність;

г) змістовна компетентність.

 

2. Зсув конкурентних пріоритетів:

а) характеристика операційних пріоритетів; ( Поворознюк)

1. Які є види операційних пріоритетів?

а) витрати виробництва, надійність постачань;

б) надійність постачань, термін підготовки продукції;

в) правильна відповідь відсутня;

г) відповіді а та б правильна.

2. Який з пріоритетів пов'язаний зі здатністю фірми поставляти товари чи послуги точно в обіцяний, нею термін?

а) витрати виробництва;

б) надійність постачань.

в) термін виконання замовлення;

г) якість і надійність продукції;

б) особливості операційних пріоритетів сервісних організацій. ( Рудаков)

 

1. Операційний пріоритет притаманний сервісним організаціям пов'язаний зі здатністю фірми поставляти товари чи послуги точно в обіцяний, нею термін, або навіть раніше:

а) гнучкість фірми на зміни попиту;

б) надійність постачання;

в) якість продукції;

г) витрати виробництва.

 

2. Який пріоритет не відносять до найважливіших пріоритетів сервісних організацій :

а) уважне і ввічливе спілкування з клієнтами;

б) ціна послуги;

в) здатність фірми реагувати на зміни попиту;

г) висока швидкість і якість надання послуги.

 

Г) усі відповіді вірні

 

Семінар 4.

Г) обсягів продукції.

 

 

Лекціі

Тема 1. Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту

 

1. Мета та завдання курсу “Операційний менеджмент”, його значення для підготовки фахівців. Зв’язок операційного менеджменту з іншими дисциплінами. ( Альбертович)

 

1. Завданням курсу «Операційний менеджмент» не є:

а) знання принципів та методів раціональної організації, планувані я і контролю за функціонуванням операційних систем різних видів;

б) вміння здійснювати менеджмент якості та управляти продуктивністю операційної діяльності організації;

в) планування й координація виробничої, збутової й фінансової діяльності ринку з урахуванням умов ринку;

г) уміння розробляти операційну стратегію підприємства.

 

2. Закономірності планування, створення та ефективного використання операційної системи організації – це:

а) об’єкт курсу «Операційний менеджмент»;

б) предмет курсу «Операційний менеджмент»;

в) мета курсу «Операційний менеджмент»;

г) завдання курсу «Операційний менеджмент».

 

2. Об’єктивні закономірності управління виробництвом.( Березюк)

 

1. Діяльність, пов’язана з розробкою, використанням і удосконаленням виробничих систем, на основі яких виробляється основна продукція чи послуга компанії.

а) Управління виробництвом;

б) Операційний менеджмент;

в) Ефективне виробництво;

г) Операція.

 

2. метод чи ряд дій, головним чином практичного характеру це:

а) операція;

б) процес;

в) дії

г) функція.

 

3. Роль і місце виробничого менеджменту в системі управління. ( Блажкун)

 

1. Основне призначення фірми характеризується ланцюжком:

а) потреби споживача – виробництво;

б) виробництво – потреби підприємства;

в) виробництво – потреби споживача;

г) потреби підприємства – виробництво.

 

2. Управління об'єктами чи процесами, що роблять товари і/чи надають послуги:

а) управління виробництвом;

б) управління підприємством;

в) управління організацією;

г) немає правильної відповіді.

 

4. Природа операційної функції. ( Бублей)

1. Напрям виробництва, який включає вивчення методів виробництва, оцінку зробленої роботи, систему матеріального стимулювання:

а) планування виробництва;

б) операційна функція;

в) виробничий інжиніринг;

г) забезпечення якості.

 

2. Діяльність, яку можна описати як операцію, що пов’язана зі зміною стану покупця:

а) виробництво;

б) поставки;

в) транспортування;

г) сервіс.

5. Принципи та функції операційного менеджменту. ( Вітюк)

1.Суть, якого принципу операційного менеджменту, полягає у відповідності економічних методів управління суті відображених ними процесів, а також відповідності прийнятих рішень змісту функцій персоналу кожного рівня ієрархії?

А) принцип економічності;

Б) принцип адекватності;

В) принцип ефективності;

Г) принцип відповідності.

 

1. Яка функція операційного менеджменту полягає у визначенні напрямків, цілей, пропорцій, темпів виконання виробничих процесів і являє собою вибір дій на визначений період часу?

А) функція аналізу;

Б) функція організації;

В) функція планування;

Г) функція координації.

 

6. Операційний менеджер та процес управління. (Кошкалда)

1. Процес менеджменту не включає:

а) Планування;

б) Штати;

в) Керівництво;

г) Управління.

2. Промисловий інжиніринг – це:

а) Визначення найбільш ефективного використання машин, площ і персоналу;

б) Визначення найбільш ефективного використання машин і персоналу;

в) Визначення найбільш ефективного використання площ;

г) Правельної відповіді не наведено.

 

Тема 2 Операційна стратегія

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.170.171 (0.026 с.)