ТОП 10:

Формування механізмів управління групами працівників в МПВ цьому розділі визначаємо і охарактеризовуємо формальні і неформальні групи працівників, розробляєм заходи по підвищенню ефективності груп працівників. Результати заносимо в Табл.9

 

Таблиця 9

Особливості груп працівників

 

Характеристи-ка груп працівників Види формальних груп Види неформальних груп
Командна Виробнича Автохоббі Соціальна
Склад Адміністратори КВ Майстри Інженери- техніки Співпраців-ники, сусіди
Чисельність
Характеристи-ка зв’язків Пряма залежність Технодогічна схема Ремонту Професійна орієнтація Спонтанні Безконфлікт-ні
Мотиви виникнення Організація Управління Виробничі потреби Група Однодумців Економія витрат
Заходи підвищення Ефективності Формування витрат Створення ко-ректорного ді-лового клімату Логічний розпо-поділ заробітків. Професійна підготовка Взаємови-ручка. Всестороння інформованість Інтереси до но-винок Бажання стати лідером в час-тині знання. Координація взаємодії в напрямку ра-ціоналізації транспорту до і після ро-бочого часу.

 

Розробка пропозицій в організації та вдосконалення керівництва.

6.1 Спочатку характеризуєм керівників підприємства, використовуючи Табл. 10

Таблиця 10

Характеристика параметрів керівництва

 

Параметри керівництва Обгрунтування параметрів керівництва конкректними посадовими особами апарату управління
Президент засновника Генер.директор
Форми влади Експертна Законна
Способи впливу   Переконання підлеглих, що керів-ник володіє запасом спеціальних знань і досвіду, які задовольнять певні потреби. Формує довіру до себе, вміє оцінити інтелект підлеглих.     Традиційне задо-вільнення бажання підлеглих бути пот-рібними і захище-ними
Підходи до лідер- ства З позиції особистих якостей, чесність, інтелект економічна освіта, здоровий глузд, почуття гумору Ситуаційний, в за-лежності від кон-кретного моменту
Стилі керівництва Демократичний з делегуванням пов-новажень, широко використовує принцип самоуправління і ініціативу підлеглих до рішення спільних цілей. Авторитетний з ви-користанням вина-город. Зосереджений на роботу, без виді-лення персоналій.

 

6.2 Оцінюємо можливість застосування конкретних підходів до ефективного керівництва і вибору найбільш результативного. Результати заносимо в Табл. 11.

Таблиця 11

 

Характеристика і обгрунтування застосування підходів до ефективного керівництва

 

Підходи до ефективно-го керівництва Загальна характерис-тика Переваги застоосування в організації Недоліки застосування в організації Обгрунтування вибору ефективного керівництва
Ситуацій-ний підхід Шлях- ціль Мітчела і Хауса Керівник на –правляє під-леглих на до-сягнення в роботі через вплив на шляхи досяг-нення мети   Виникнення нової ніші в сервісі по-требує залучення інтелекту і нових рівнів знань: кіль-кість мов, комп’ю-тер, тобто автори-тет досягнув рівня компетентності в конкретних вико-навчих функціях і досягнення цілі потрібно гармо-нійно залучити, і відкрити ініціати-ву і розум під-леглої молоді. Критична еко-номічна ситуа-ція в країні не дає керівнику основного сти-мулу – матері-ального, а пер-спективи росту по службі в МП обмежені. Є не-безпнка виник-нення синдрому типу “досить вчити собі ше-фа”. Ця сама кри-за в еконо-міці не дає інших шан-сів вижити, як вірити що нині йдемо по шляху до цілі жити краще.

 

6.3 Далі на прикладі нашогоМП проводимо оцінку керівників і результати заносимо в Табл.12

Таблиця 12

Результати оцінки професійних якостей керівників

 

Фактори, які відображають професійні якості керівників Посади керівників (оцінка в балах)
Президент Генер директор
Вміння керувати Впевненість в собі Строгість і вимогливість Позитивна критика Компроміс між заохоченням і покаранням Поважати час піддлеглих Доброзичливість Переконати або вислухати Почуття гумору Вивчення підлеглих      
Всього

 

Організація управління конфліктами, перемінами і стресами.

 

Для розкриття цього розділу слід скласти Таблицю 13

Таблиця 13.

Управління конфліктами, перемінами та стресами

 

Види Неорди –нарних ситуацій Приклади Ситуацій Причини, нас-лідки фактори , що визнача-ють ситуацію Шляхи превентивних дій Способи Розв’язання або усунення
Особисті міжлюд-ські кон-флікти     Органі-заційні   Стресові   Спір про причини не-справності двигуна     Структурна зміна під- розділу про- даж з пере-міщенням менеджерів по горизон-талі і верти-калі адміні-стративного управління Рекламація клієнта на якість ре-монту гальм   Недостатня компетент-ність, амбіцій-ність, нечіт-кий розподіл обов’язків між майстрами   Слабі об’єми продаж ство- рює напругу в стосунках між менеджарами в очікуванні можливих змі-щень з посади   Відсутність стенду випро-бувань гальм   - Оснащення ком-п’ютерною діаг-ностикою Стажування спе-ціалістів по на-прямках діяль-ності   Колегіальне об-говорення шля- хів розвитку про даж і вибору оптимальної по-будови марке-тін     Вибір гаранто-ваних постав-щиків запчастин Посилення тех- нічного контро-лю. Ліквідація напру-ження силовим ко-мандним способом і переведення його в русло професійного конкурентного спо-ру для загального блага 1.Терміново довес-ти до відома менед- жерів суть перемін 2.Індивідуальна критика менеджера відділу продаж.   Перед клієнтом за-хищати імідж фірми Майстра наказати матеріально.    

 

Організація праці менеджерів в організації.

Вцьому розділі розробляються заходи, які приводяться в Таблиця 14

 

Таблиця14

Організація праці менеджерів

 

Напрями організації праці Приклади організації праці за напрямка
Менеджерів вищого рівня Менеджерів нижчого рівня
Поділ та кооперу-вання управлінської праці.     Організація і обслу-говування робочих місць менеджерів     Нормування управ-лінської праці праці   Нормалізація умов праці   Підвищення квалі-фікації управлін-ької праці     Організація роботи ме-неджерів нижчого рів-ня, поєднання з вирі-шенням питань еконо-мічного плану Безпосередня участь в зовнішніх контактах з державними інстанція-ми Секретар референт ре гулює зовнішні кон-такти слідкує за графі-ком завантаження, про-ведення нарад спові-щення про невідкладні та текучі події Оргтехніка – телефон, факс, комп’ютер, систе-ма конфеденційного оповіщення та виклику Ненормована     За винятком форс- мажорних обставин робота побудована по принципу розноски в часі, розгляду питань по степені важливості і терміновості. Стажування за кордо-ном Спеціальна література та курси вдосконалення менеджерів, курси іно-земної мови і ком-п’ютерів     Організація роботи май-стрів сервісу, поєднання з керівництвом постачання запчастинами Організація роботою салону продаж поєднана з маркетінгом і рекламою     Оргтехніка відділу продаж Відіотехніка для огляду рекламних роликів, моні-тор центрального ком-п’ютера з інформацією про опції моделей авто; монітор менеджера серві-су з виходом інформації про вузли авто та каталог запасних частин. Нормована погодинна з прилагодженням до ви-гідної роботи з клієнтом. Спонтанна, наближення до напливу клієнтів з наданням максимальної уваги кожному в вигідний для нього час.     Факультет менеджменту ЛДУ Львівська політех-ніка Стажування на фірмі Fiat.

 

Висновки

На основі детальної проробки всіх ланок багатогранноі науки менеджменту, самокритичного підходу до своіх дій, аналізу успіхів і невдач керівництво всіх ланок структури управління створило основу динамічного розвитку МП і визначило стратегічні напрямки розвитку і забезпечення максимальної економічнорї активності господарської діяльності на основі здорової конкуренції і утримання осциляцій в рамках чинного законодавства.

.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-01; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.188.251 (0.005 с.)