ТОП 10:

Розробка механізмів прийняття управлінських рішень в МП.В цьому розділі охарактеризовуєм всю сукупність управлінських рішень, сформульовуєм умови прийнятття їх в даному МП, оцінюємо фактори, які впливають на процес прийняття цих рішень і розробляєм підходи до застосування в нашому МП методів оптимізації управлінських рішень

Для розкриття механізмів прийнятих рішень використовуєм Табл. 8

 

Табллиця 8.

Управлінські рішення в МП

 

Характеристики управлінських рішень Приклади, які відображають характеристики управлінських рішень Механізми забезпе-чення ефективності виконання рішень
1.Вид управлінського рішення –       Умови прийняття управ лінських рішень     Фактори впливу на процес при-йняття управ-лінсьих рішень   2. Вид управлін-ського   Умови прийнят-тя рішень Фактори впливу на процес прий-няття управлін-ських рішень     Загальне рішення про розширення ремонтної бази МП на перспективу приймається на вищому рівні управління, належить ддо категорвї запрограмованих рішень.Базується на основі ззнань і досвіду керівників і   формується колегіальним шляхом, затверджується менеджментом і закріпляється наказом по МП Примається а умовах компетенції технічного менеджера, його повно-важень, при дотримання умов фінан-сових можливостей. Відповідальність за техпроект і його виконання в рамкааах кошторису і терміни несе технічний директор Відповідальність за економічну до-цільність вкладених коштів несе ме-неджер по маркетінгу продаж і сервісу Рівень досвіду і знань менеджменту Степеньризику вкладення коооштттів Інформаційний прогноз політико—еономічного стану в країні Фінансова оцінка можливостей і потреб Технічна оцінка доцільності вибору спеціального обладнання чи універ-сального для всіх марок авто. Рішення про поставку наступної партії авто для реалізації є частковим або поточним, належить до незапрог-рамованих рішень що базується на раціональному аналізі продаж та замовленнях клієхнтів, приймається менеджером продажу і затверджуєть-ся керівником в виді специфікаціє на партію машин до річного контракту. На основі повноважень і відпо-відальності менеджера по продажу Зовнішні – замовлення клієнтів; наявність авто на складі фірми; оптимальне завантаження транспорту по доставці Досвід та виконавча дисципліна менеджера Чіткий опис завданя Колективне прийняття рішень Індивідуальна відпові-дальність за правиль-ність рішення і їх   виконання Формальний контроль     Оплата за результат роботи Індивідуальна відпові-дальність

 

 

Підходи до оптимізацїї управлінських рішень Розрахунки максимального заванта-ження транспорту Оцінка ризику втрати клієнта від зриву термінів або відсутності по-трібної моделі.  

 

 

Далі розглядаємо процес виробки раціонального управлінського рішення на прикладі вибору механізму збільшення продаж- реклами, застосовуючи графічну модель на Рис 4.1

 

1 Етап. Виникнення ситуації, яка вимагає прийняття рішення

 

 

2. етап. Збір і обробка іінформації

 

 

3 етап. Виявлення та оцінка альтернатив  

 

 

4 етап. Підготовка та оптимізація рішення
5 етап. Прийняття рішення  
6 етап. Реалізація рішення та оцінка результатів

Рис.5 Графічна модель виробки управлінського рішення.

 

1 етап – Необхідність реклами про наявність підприємства, його можливості та

переваги перед конкурентами:

1. Виникнення проблеми:

– низька динаміка продаж.

2. Діагноз проблеми :

– слаба проінформованість потенційних купців;

– низька платоспроможність суспільства;

– відсутність регіональних джерел інформації;

– законодавчі обмеження для розвитку.

 

3. Вимоги до інформації – достовірність, всесторонність факторів впливу,

конфіденційність.

2 етап. Збір і обробка інформації.

1. Збір інформації:

– підбірка друкованої реклами в т. ч конкурентів;

– аналіз аналогічногоматеріалу за кордоном;

– записи вербальної реклами;

– оцінка варіантів рухомого самомаркування на бортах

транспортних засобів.

2. Оцінка інформації:

– по глибині проникнення до фінального споживача;

– по швидкодії;

– по затратах на її впровадження

– по сезонності застосування;

– по адресності впливу.

3. Критерій обмежень:

– по оптиму затрат і результату;

– по кількісних можливостях підприємства;

– по об’єму бюрократичних бар’єрів.

3 етап. Виявлення і оцінка альтернативів та піонерських ідей.

1. Встановлення альтернативів:

– друкована дрібна у всіх регінальних друкованих виданнях чи

велика, кольорова в 2-3х престижних;

– наглядна на рекламних щитах.

2. Піонерська ідея:

– пересувна майстерня для дрібного ремонту по виклику або

транспортування авто на станцію сервісу.

3. Оцінка альтернатив:

– по вартості;

– по проникненню до купця.

4 етап. Підготовка і оптимізація ріішення

1 Вибір оптимального варіанту:

– авто, як дорогий товар подати в престижжних виданнях в

кольоровому виді;.

– наглядну рекламу подати в активному рухомому виді на бортах

службових машин та міському транспорті.

2. Оформлення вибраного варіанту:

– друкована реклама в виді кольорового фото однієї або гами

машин на фоні салону сервісу та продаж;

– наглядна в виді фірмового символу на фоні кольорів фірми з поданням адреси , контактних теефонів.

5 етап. Прийняття рішення

1. Обговорення проекту:

– на рівні менеджменту підприємства;

– на рівні засновників підприємства;

– з залученням для консультацій спеціалістів рекламних агенцій;

– з чиновниками, що дозволяють або забороняють, пильнуючи закони.

2. Затвердження рішення:

– протоколом наради;

– актом погодження співвласників ПМ.

3. Оформлення рішення:

– наказ поМП про рекламу;

– розпорядження по підготовці ТЕО на пересувну майстерню.

6 етап. Реалізація рішення та оцінка результатів.

1. Організація виконання рішень:

– доручення на заключення угод з рекламними агенціями;

– заключення угоди з художним закладом про виконання

бортової реклами;

– доручення на вибір типу машини персоналу та засобів зв’язку

для пересувної майстерні

2. Контроль за виконанням:

– графіки по напрямках діяльності;

– фінансові звіти по угодах;

– аналіз росту продаж до кінця 1999 р.

3. 3. Звіт про виконання:

– річний звіт по результатах господарської діяльності МП.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-01; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.220.21 (0.007 с.)