ТОП 10:

Вінницького кооперативного інституту 


 

Циклова комісія правознавчих дисциплін

 

 

ЗАВДАННЯ

З методичними рекомендаціями

для самостійної роботи

з дисципліни "МИТНЕ ПРАВО"

Спеціальність:5.03040101 "Правознавство"

Укладач: А.О. Собчук

 

 

Розглянуто та затверджено на засіданні циклової комісії
правознавчих дисциплін

 

Протокол № 7 від 11.02.2015 р.

Голова циклової комісії

____________ А.Б. Мельник

 

 

Вінниця – 2015

Пояснювальна записка

Завдання з методичними рекомендаціями для самостійної роботи розроблені відповідно до навчальної програми з дисципліни "Митне право", затвердженої Управлінням кадрової політики, кооперативної освіти та науки від «09» липня 2013 р.

Мета – формування у студентів системи правових знань з «Митного права», основою яких є набуття студентами практичних та теоретичних навичок щодо використання нормативних документів у процесі здійснення практичної діяльності у відповідному фаховому напрямку. Навчальна дисципліна передбачає вивчення основ митної справи, головних принципів переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України, митних режимів, правил митного оформлення, порядку декларування, організації та здійснення митного контролю, притягнення до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, а також застосування митними органами заходів адміністративного примусу.

У результаті вивчення завдань для самостійної роботи студент повинен:

¾ знати організацію структури та функціонування митної служби в Україні;

¾ користуватися законодавчою та підзаконною нормативно-правовою базою регламентації діяльності митної служби України;

¾ здійснювати правильну класифікацію відносин, що складаються у сфері митної справи;

¾ визначати вид та міру відповідальності за вчинення митних правопорушень;

¾ користуватися нормативно-правовою базою, що визначає організацію та функціонування митної справи в Україні.

 

Тематичний план

№ теми Назва теми Кількість годин
Усього У т. ч. самост. роб.
Предмет, методи, принципи митного права.
Основи митної справи.
Структура та організація діяльності митної служби України.
Країна походження товару. Митна вартість товару.
Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності.
Митні режими.
Переміщення та пропуск товарів і транспортних засобів через митний кордон України.
Зберігання товарів, транспортних засобів комерційного призначення на складах митних органів та розпорядження ними.
Митне оформлення та декларування.
Митні платежі. ¾
Митний контроль. ¾
Митні пільги.
Запобігання та протидія контрабанді.
Порушення митних правил та відповідальність за них.
Разом

 

Тема 1

Предмет, методи, принципи митного права

2 години

 

Мета: ознайомитися із методами та принципами митного права.

Зміст самостійної роботи

1. Охарактеризуйте методи та принципи митного права.

Література

1. Конституція України.

2. Митний кодекс України.

3. Дубініна А. А. Митна справа. – К., 2010.

4. Іщенко Ю.В. Митне право України. – К., 2010.

5. Гіжевський В.К. Митне право України: навч. посібник / В. К. Гіжевський, І. І. Світлак, І. В. Скірський. – К., 2008.

6. Жорін Ф. Л. Правові основи митної справи в Україні: Навч. посіб. — К., 2007.

7. Курило Т.В. Митне право України. Навчальний посібник. – Львів, 2007.

8. Митне право України. Навчальний посібник. / За заг. ред. Юлдашева О.Х. – К., 2009.

9. Митне право України: навчальний посібник. / За заг. ред. проф. В.В. Ченцова. – К.: – 2007. – 283 с.

10. http://iportal.rada.gov.ua

11. http://www.kmu.gov.ua/control

12. http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/index

13. http://ovu.com.ua

 

Методичні рекомендації

1. Охарактеризуйте методи та принципи митного права.

Метод митного права — це сукупність правових прийомів (засобів і способів), за допомогою яких здійснюється вплив на поведінку суб'єктів. Як уже зазначалося, митне право регулює управлінські відносини при здійсненні митної справи, що зумовлює і його методи. Переважна частка владних вертикальних відносин митного права засновується на підпорядкуванні зобов'язаного суб'єкта носієві владних повноважень. Отже, митне право регулює відносини між його суб'єктами на засадах підлеглості. В тому числі при регулюванні відносин між фізичною особою, що перетинає кордон й переміщує предмети або товари, й митницею в праві закладено нерівність сторін. У відносинах митних органів між собою, навпаки, додержується підлеглість.

Для адміністративного права характерні такі методи, як приписи відповідних державних органів та посадових осіб. Особа, якій ці приписи адресовані, повинна їх виконувати. Юридично-владні приписи органів державного управління у сфері митної справи є, як правило, односторонніми. Вони є персоніфікованими і адресуються або певній ланці у системі митних органів, наприклад митному посту Гоптівка. Відповідно лише суб'єкт управління уповноважений давати владні приписи, які є обов'язковими для іншої сторони. Таким чином, митні правовідносини можуть бути охарактеризовані як владовідносини.

Приписи тісно пов'язані з можливістю застосування примусу. Він не виключається й застосовується як крайній засіб юридичного впливу. Разом з тим зміст приписів може бути різним: не допускати альтернативи або допускати можливість вибору одного з декількох запропонованих варіантів поведінки. Одні з них виникають за ініціативою носія обов'язку, а інші — з ініціативи компетентного органу чи його посадової особи. Наприклад, при здійсненні митного контролю контролер може на підставі зовнішніх ознак (нервування, підсилене потіння тощо) прийняти рішення про особистий огляд фізичної особи. До того ж прийняттю одностороннього владно-розпорядчого акта передують узгодження його проекту чи концептуальних положень із усіма зацікавленими сторонами, спільний його розгляд та обговорення. У разі невідповідності таких приписів чинному законодавству та грубого порушення законних прав та інтересів особи вони можуть бути в установленому порядку оскаржені й скасовані.

Виконання односторонніх приписів забезпечується роз'яснювальною й виховною роботою органів управління, в результаті якої у зобов'язаних осіб формується впевненість у необхідності їх виконання. Часто приписи супроводжуються рекомендаціями щодо їх найбільш ефективного виконання чи уникнення обтяжуючих процедур.

Слід мати на увазі, що в митному праві, особливо стосовно регулювання особливостей переміщення через митний кордон України товарів, застосовуються методи непрямого впливу. Це, як правило, економічні важелі. Таким чином, адміністративний метод регулювання митних відносин проявляється у юридичній нерівності їх учасників, прямій організаційній підпорядкованості одного іншому, покладенні на підлеглого юридичного обов'язку, здійсненні певних дій за власним розсудом.

Оскільки митні правовідносини є комплексними й включають певну частку приватних, то їм притаманні методи приватного права, що засновані на рівності сторін, дизпозитивності, судовому розгляду суперечок. На засадах рівності та паритетності митні органи України будують свої взаємовідносини з митними органами інших країн, а їх митниці здійснюють спільні заходи щодо реалізації митної справи.

Регулювання митних відносин здійснюється шляхом адміністративного нормотворення, адміністративного розпорядження та правоохоронної діяльності. Такий метод не тільки відображає владну природу державного управління, односторонність і обов'язковість приписів для зобов'язаних осіб, але допускає деякі елементи рівності.

Самостійне значення в структурі права мають його принципи. Одразу слід зазначити, що принципи митної справи не слід механічно переносити на принципи митного права. Хоча вони, безумовно, між собою тісно взаємопов'язані, але мають свою внутрішню і зовнішню спрямованість. Так, принципи митного права відображають загальні теоретичні підходи до принципів права взагалі, у той час як принципи митної справи відображають систематику побудови митної справи в Україні.

Принципи митного права являють собою вихідні нормативно-керівні засади митно-правового регулювання або основні керівні ідеї, що пронизують митне законодавство. В них у концентрованому вигляді виражено зміст, найважливіші основи митного права. Іншими словами, принципи митного права — правові ідеї, що пронизують всю систему митного права і є її остовом.

Принципи митного права як основні засади правового регулювання — це свого роду камертон нормотворчості в митній сфері. Вони гарантують безперервність і послідовність нормотворчого процесу, забезпечують взаємозв'язок митного права, митного законодавства і митної політики, гармонізацію митного законодавства з іншими його системами. Особливо слід наголосити на значенні принципів права у формуванні судової й адміністративної практики, у сприянні скасуванню застарілих і прийняттю нових юридичних норм, у тлумаченні правових актів і усуненні прогалин у законодавстві. Ці принципи грунтуються на принципах базової галузі права — адміністративного права. В той же час є деякі відмінності.

Прийнято розрізняти загальноправові принципи, міжгалузеві, галузеві та окремих інститутів права. Усі вони в сукупності впливають на формування змісту норм митного права.

Принципи митного права, як і інших галузей права, можна уявити собі у вигляді дерева, де корені — економічна, соціальна, політична база чинного законодавства, стовбур — загальноправові принципи, велике гілля — принципи супергалузей чи міжгалузеві принципи, їх відгалуження — принципи галузей права, а дрібне гілля — принципи інститутів права. Відповідно — листя може образно вважатися нормами права, до яких правові ідеї у вигляді живильного соку надходять по цих каналах і визначають їх спрямованість та дієвість.

До загальноправових принципів права відносять такі:

1. Принцип поваги прав і основних свобод людини, який повинен стати одним із провідних принципів митного права. Це пояснюється тим, що в Конституції України людина, її життя та здоров'я, права й свободи проголошені вищою соціальною цінністю. Закріплення цього принципу має особливе значення для регулювання процедури митного контролю (особливо особистого огляду), а також врегулювання окремих питань адміністративного процесу в митній сфері.

2. Принцип законності передбачає необхідність суворого дотримання Конституції, законів, Митного кодексу, підзаконних актів усіма суб'єктами митного права — митними органами, різними державними й недержавними організаціями й установами, що беруть участь у митних відносинах, — громадянами, іноземцями й особами без громадянства. Принцип законності зобов'язує митні органи здійснювати свої повноваження в рамках закону, керуватись у своїй діяльності виключно законом, а при прийнятті підзаконних актів з митного регулювання не виходити за рамки закону і не приймати таких, що суперечать чинному законодавству.

3. Принцип гуманності виявляється як у матеріальному митному праві (заборона провозу зброї, наркотиків і т.д., митних пільгах при оформленні вантажів, що надходять як гуманітарна допомога і інше), так і в процесуальній і деліктній частині митного законодавства.

4. Принцип моральності полягає в тому, що митне право у своїй основі будується на повазі до людини, її законних прав та інтересів і грунтується на засадах етики.

До міжгалузевих принципів належать:

1. Принцип координації й взаємодії державних органів передумовлює необхідність узгодження норм митного законодавства з нормами інших галузей права. Це пояснюється тим, що активну участь у формуванні митного права, крім Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства доходів і зборів України, беруть Національний банк України, Міністерство фінансів, Міністерство економіки, Державна податкова адміністрація та інші органи державної влади. Принцип координації і взаємодії у значній мірі визначає механізм функціонування системи митних органів, що реалізують у своїй діяльності норми митного законодавства;

2. Існуючий в зовнішньоторговельній практиці принцип недискримінації, принцип найбільшого сприяння використовуються в митному праві при регулюванні митно-фінансових відносин для усунення різних нетарифних бар'єрів на торгових шляхах.

3. Принцип еквівалентності товарообміну безпосередньо впливає на визначення тарифної політики.

4. Принцип науковості відбитий, зокрема, у нормах, що регулюють форми й методи митного контролю і спираються на досягнення фінансової й економічної науки, а також технічного прогресу при формуванні митної політики і митного законодавства.

5. Принцип примату міжнародно-правових норм відповідає прагненню України до активної участі в міжнародному співробітництві в галузі митної справи. Митно-правове регулювання в нашій країні розвивається в напрямі гармонізації й уніфікації з загальноприйнятими міжнародними нормами й практикою.

6. Серед інших загальноюридичних принципів митного права слід зазначити принципи юридичної рівності, судового захисту суб'єктивних прав, відповідальності тільки за винне протиправне поводження й ін.

У той же час окремі інститути митного права можуть мати і мають свої принципи. Наприклад, для митного оформлення характерним є принцип оперативності, а для контролю — результативності.

Питання для самоперевірки

1. Розкрийте сутність поняття «метод митного права».

2. Назвіть основні методи митного права.

3. Розкрийте сутність поняття «принципи митного права».

4. Назвіть загальноправові принципи.

5. Назвіть міжгалузеві принципи митного права.

 

 

Тема 2

Основи митної справи

2 години

 

Мета: ознайомитися із основами державної митної справи, її основними складовими елементами та засадами державної митної справи.

Зміст самостійної роботи

1. Проаналізуйте державну митну справу та її основні складові елементи.

2. Охарактеризуйте засади державної митної справи.

Література

1. Конституція України.

2. Митний кодекс України.

3. Дубініна А. А. Митна справа. – К., 2010.

4. Іщенко Ю.В. Митне право України. – К., 2010.

5. Гіжевський В.К. Митне право України: навч. посібник / В. К. Гіжевський, І. І. Світлак, І. В. Скірський. – К., 2008.

6. Жорін Ф. Л. Правові основи митної справи в Україні: Навч. посіб. — К., 2007.

7. Курило Т.В. Митне право України. Навчальний посібник. – Львів, 2007.

8. Митне право України. Навчальний посібник. / За заг. ред. Юлдашева О.Х. – К., 2009.

9. Митне право України: навчальний посібник. / За заг. ред. проф. В.В. Ченцова. – К.: – 2007. – 283 с.

10. http://iportal.rada.gov.ua

11. http://www.kmu.gov.ua/control

12. http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/index

13. http://ovu.com.ua

 

Методичні рекомендації

1. Проаналізуйте державну митну справу та її основні складові елементи.

Встановлені порядок і умови переміщення товарів через митний кордон України, їх митний контроль та митне оформлення, застосування механізмів тарифного і нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, справляння митних платежів, ведення митної статистики, обмін митною інформацією, ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, здійснення відповідно до закону державного контролю нехарчової продукції при її ввезенні на митну територію України, запобігання та протидія контрабанді, боротьба з порушеннями митних правил, організація і забезпечення діяльності органів доходів і зборів та інші заходи, спрямовані на реалізацію державної політики у сфері державної митної справи, становлять державну митну справу.

Державна митна справа здійснюється з додержанням прийнятих у міжнародній практиці форм декларування товарів, методів визначення митної вартості товарів, систем класифікації та кодування товарів та системи митної статистики, інших загальновизнаних у світі норм і стандартів.

Засади державної митної справи, зокрема, правовий статус органів доходів і зборів, митна територія та митний кордон України, процедури митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України, митні режими та умови їх застосування, заборони та/або обмеження щодо ввезення в Україну, вивезення з України та переміщення через територію України транзитом окремих видів товарів, умови та порядок справляння митних платежів, митні пільги, визначаються цим Кодексом та іншими законами України.

Безпосереднє керівництво здійсненням державної митної справи покладається на центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику (ст. 7 МК).

Питання для самоперевірки

1. Яка стаття Митного Кодексу України регулює питання державних митної справи?

2. В чому суть державної митної справи?

3. Чи здійснюється державна митна справа з додержанням міжнародних норм?

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.77.252 (0.011 с.)