ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Первинний облік у допоміжних виробництвахУ ТОВ «Ремонтник» є такі допоміжні виробництва: автопарк, тракторна бригада, ремонтний цех, ремонтна майстерня автопарку, ремонтна майстерня тракторної бригади.

За дебетом субрахунках «Допоміжні виробництва» відображають як прямі витрати, так і розподілені витрати на організацію і управління. За кредитом записують вартість виконання допоміжними виробництвами робіт, надання послуг, виробів чи продукції для основного виробництва.

Робота в автопарку полягає в підготовці до продажу, щоденне обслуговування, періодичне технічне обслуговування, сезонне технічне обслуговування, поточний ремонт, капітальний ремонт, ремонт автотранспортних засобів.

В процесі виробничого використання окремі частини засобів праці (машин, верстатів, механізмів). Зношуються і поступово втрачають свою здатність виконувати належні їм функції. Відновлення їх працездатності та експлуатаційних властивостей досягається шляхом ремонту, організація якого пов’язана з раціональною організацією та доглядом за обладнанням.

На кожен об’єкт, що підлягає ремонту (крім будівель), складають відомість дефектів, у якій зазначають деталі, що потребують заміни, необхідні ремонтні роботи, норми часу на виконання робіт, виготовлення та заміну деталей, кошторисну вартість ремонту, строки початку і закінчення ремонту. Ці дані є основою для планування обсягів та термінів проведення ремонтних робіт. Якщо ремонт виконує підрядна організація, то відомість дефектів складають у присутності представника замовника у двох примірниках. Один примірник відомості дефектів передається замовнику для контролю за здійсненням повноти і якості ремонту.

Списання ремонтного матеріалу здійснюється на підставі накладної на внутрішнє переміщення матеріалів, акту на витрати матеріалів, також складають акт на списання виробничого і господарського інвентарю.

Групування витрат на проведені ремонти здійснюється у регістрах аналітичного обліку по рахунку 235 «Поточний ремонт» та аналітичних рахунках, де відображається їх розподіл по окремих об’єктах.

Роботи можуть виконуватись одним робітником або бригадою. Заробітну плату робітникам за тарифом розраховують множенням годинної тарифної ставки на кількість годин зміни. Розподіл заробітної плати при бригадній відрядній системі оплати праці здійснюється пропорційно коєфіцієнто-годинам.

Списання ремонтного матеріалу здійснюється на підставі Лімітно-забірної картки (ф. №117 АПК) або Лімітно-забірної картки на отримання матеріальних цінностей (для запасних частин). В лімітно-забірній картці записують підставу відпуску, назву, ціну і загальну суму відпуску запчастин.

Первинний облік у промислових виробництвах

До промислових виробництв належать: млини, крупорушки (вироблення борошна, крупи, дерті та інших продуктів переробки зерна), забій худоби на м'ясо. Зазначені промислові виробництва є об’єктами аналітичного обліку на субрахунку 233 «Промислове виробництво».

Витрати промислового виробництва залежно від його типу можуть обліковуватись кількома методами: по процесними (простими), по замовними, по передільним.

Облік витрат у промислових виробництвах ведуть за такою номенклатурою: витрата на оплату праці, відрахування на соціальні заходи; сировина і матеріали (без зворотних відходів); роботи та послуги, витрати на утримання основних засобів; інші витрати; витрати на організацію й управління.

Підставою для списання сировини і матеріалів на витрати промислових виробництв є накладні, товарно-транспортні накладні на відправку молока і молочних продуктів, акти на вибуття худоби та птиці, лімітно-забірні картки тощо. На млинах приймання зерна для переробки оформляють помольну квитанцію. Всі ці документи є підставою для ведення помольну квитанцію.

Суми нарахованої оплати праці працівників, безпосередньо зайнятих в технологічному процесі промислового виробництва відображують в щоденних, недільних або разових нарядах на відрядну роботу (індивідуальних та бригадних), облікових листах праці та виконаних робіт, табелях обліку робочого часу (додаток Ч) .

Дані первинних документів про витрати кожного промислового виробництва, згруповані в Журналі обліку робіт і витрат, використовують також для складання зведених документів з обліку витрат і виходу продукції.

Облік в обслуговуючих виробництвах і господарствах

Поряд з основними і допоміжними виробництвами на підприємствах, як правило, функціонують обслуговуючі виробництва і господарства, які хоч і не пов’язані з основним виробництвом, однак мають важливе значення у створенні належних умов для їх працівників. До того ж частина продукції, робіт бо послуг таких виробництв і господарств може реалізовуватись іншим споживачем.

Обслуговуючі виробництва і господарства сільськогосподарських підприємств задовольняють побутові, комунальні та культурні потреби населення. До них, зокрема, належать: житлово-комунальне господарство; їдальні і буфети; дитячі дошкільні заклади; лазні; пральні, перукарні; ремонтно-швейні майстерні; будинки відпочинку, санаторії, спортивні та інші заклади.

Розвиток обслуговуючих виробництв і господарств дає змогу сільськогосподарським підприємствам стимулювати підвищення продуктивності праці, стабілізувати кадри в селі, збільшити вільний час працівників.

Облік витрат їдалень здійснюють використанням калькуляційних карток, яку підписує особа, відповідальна за складання картки, зав. Виробництвом (старший повар) та керівник підприємства. У картці вказується назва підприємства, порядковий номер картки, найменування страви, найменування продуктів, норми закладення продуктів, вихід страви, загальну вартість сировинного набору, продажну ціну однієї порції.

Для більш точного визначення ціни однієї страви калькуляція може складатися з розрахунку вартості сировини на сто порцій. Калькуляційні картки реєструються в спеціальному реєстрі. Щоденно складають акт про реалізацію і відпуск виробів кухні.


Фінансовий облік на підприємстві

Облік грошових коштів

Облік касових операцій

До касових операцій належать операції, пов’язані з одержанням і витратою готівки безпосередньо з каси підприємства.

Дії ТОВ «Ремонтник» з ведення касових операцій регламентовані. Касові операції здійснюються відповідно до Положення проведення касових операцій у національній валюті в Україні.

Зберігати в касі готівку дозволяється в межах лімітів залишку готівки, які встановлюються установами банку щорічно протягом першого кварталу поточного року. Перевищення ліміту готівки в касі карається у вигляді штрафу у двократному розмірі виявленої понадлімітної готівки.

Для ведення касових операцій у штаті підприємства передбачається касир, який несе повну матеріальну відповідальність за збереження всіх прийнятих цінностей. З ним укладається договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність. Касир не має права передовірити будь кому свої обов’язки.

Підприємство створює необхідні умови, що забезпечують збереження грошових коштів у касі, при доставці їх з установ банків або при внесенні на поточні рахунки.

Касою називається спеціально обладнане та ізольоване приміщення, призначене для приймання, видачі та зберігання готівкових коштів, інших цінностей і касових документів, де, як правило, ведеться касова книга. Двері в касу при проведенні грошових операцій повинні бути зачинені з внутрішнього боку. Вся готівка і цінні товари в ТОВ «Ремонтник» зберігається у вогнетривких металевих шафах, які після закінчення роботи закривають ключем і опечатують печаткою касира.

Касові операції в ТОВ «Ремонтник» оформляються прибутковими та видатковими касовими ордерами. Документом, на підставі якого приймають указ у готівку є Прибутковий касовий ордер ( тип ф. КО-1) (додаток В), підписаний головним бухгалтером. Готівку з каси видають за Видатковим касовим ордером (тип ф. КО-2) (додаток Г1) іншими документами, засвідченими спеціальним штампом, який замінює касовий ордер і підписами керівника і головного бухгалтера. До видаткових ордерів може додаватись заява на видачу готівки, розрахунків. При видачі готівки за видатковим касовим ордером окремій особі касир вимагає надання документа, який засвідчує особу одержувача, записує назву і номер документа, коли і ким виданий. Готівку касир видає тільки особі, указаній у видатковому касовому ордері за паспортом або документом який його замінює.

Видача готівки з каси для здавання її до установи банку у ТОВ «Ремонтник» оформляють видатковим касовим ордером з відображанням цієї операції в касовій книзі.

Всі прибуткові і видаткові ордери та документи, що їх замінюють виписують в бухгалтерії чітко і ясно чорнилом або пастою кулькових ручок. Жодних виправлень у цих документах не дозволяється.

Всі прибуткові і видаткові касові ордери до передачі в касу реєструють у бухгалтерії в журналі реєстрації прибуткових та видаткових касових документів (тип ф. КО-3) (додаток Г).

Касові документи після складання касиром звіту та його оброблення в бухгалтерії комплектуються в хронологічному порядку, нумеруються, переплітаються в окремі папки та зберігаються протягом 36 місяців після закінчення календарного року матеріально відповідальною особою. Для приймання, видачі та зберігання готівкових коштів, інших цінностей і касових документів в підприємстві виділено спеціально обладнане та ізольоване приміщення, де як правило ведеться Касова книга (каса).

Бухгалтерська обробка звітів полягає в старанності перевірки правильності оформлення прибуткових і видаткових касових ордерів, підрахунок підсумків операцій за день і залишків на початок і кінець дня. Повинні бути звірені також суми одержаної і зданої готівки в установи банків. Після перевірки касового звіту в спеціальній графі проставляються кореспондуючі рахунки.

У строки встановлені керівником підприємства, але не рідше 1 разу на квартал проводиться раптова ревізія каси, про що складають відповідний акт. У випадках, коли буде встановлено нестачу або надлишок, комісія повинна вимагати від касира письмове пояснення.

Рахунок 30 «Каса» призначений для узагальнення інформацій про наявність та рух грошових коштів в касі підприємства. Рахунок 30 «Каса» має такі два субрахунки:

301 «Каса в національній валюті»

302 «Каса в іноземній валюті»

По дебету рахунку відображають надходження коштів, а по кредиту – їх вибуття.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.242.55 (0.009 с.)