Композиційно-логічна побудова промови.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Композиційно-логічна побудова промови.Зроблені перші кроки у підготовці промови. Визначені тема і ціль виступу, підібрано матеріал. Ми ясно уявляємо про що будемо говорити, в чому переконувати слухачів. Народжуються думки, виникають формулювання, варіанти майбутньої розмови з аудиторією. Але самої промови ще немає. Ми ще не знаємо з чого почати, в якій послідовності розмістити матеріал, як закінчити.Настає час композиційно-логічного оформлення промови. Логічні закони - це закони вірного мислення, відображення в мозку людини зв'язків і закономірностей об'єктивного світу. Тільки дотримуючись логічних законів, можна довести істинність якоїсь думки чи підвести аудиторію до якихось висновків.

Найважливішим документом, в якому розгортається логічна структура промови, є план. При цьому, чим більше ідей, думок і фактів у розпорядженні оратора, тим важливіша чітка логічна організація матеріалу, ретельно розроблений план. Як без креслень неможливо збудувати дім, так і без плану неможливо проголосити промову.

Буває, деякі оратори "творять промову на людях", розмірковують уголос. Але навіть блискуча імпровізація завжди якось спланована, а розмірковування уголос - це, як правило, ефектний ораторський прийом.

В будь-якому випадку ні один оратор не повинен виходити до трибуни без плану промови. Навіть короткий виступ повинен бути спроектований в голові чи на папері.

План розбивається на розділи, підрозділи, пункти, однак, не повинен бути надто роздробленим. Будь-яку промову зручніше усього поділяти на три композиційно-логічні частини: вступ, головну частину і заключення. При цьому промова не є механічним поєднанням цих частин, вона являє собою єдине ціле, стрижнем' якого є основна ідея, задум оратора. Але кожній композиційній] частині притаманні власні специфічні функції.

Вступ і заключення.

Вступ і заключення являють собою обрамлення промови. Вступі в будь-якому усному чи письмовому повідомленні є зачином,] введенням слухача або читача в тему повідомлення.

Глава III КОМПОЗИЦІЯ І ПЛАН ПРОМОВИ

В ораторській промові роль вступу значно підвищується. Крім введення у зміст, він несе значне психологічне навантаження. Можна сміливо стверджувати, що значна частка успіху оратора визначається вдалим вступом.

У вступі оратор прагне досягти наступних цілей: викликати зацікавленність у аудиторії і оволодіти її увагою; встановити контакт з аудиторією і завоювати її довіру; підготувати сприятливий психологічний грунт для сприйняття промови, повідомити план промови.

Важливим засобом привертання уваги є звернення. Форма звернення залежить від обставин, складу аудиторії і виду виступу. Як же потрібно скласти вступ, щоб привернути і зосередити якнайбільше уваги слухачів? З усіх можливих рекомендацій наведемо найбільш загальну: не починати промову з трафаретних виразів і фраз, прагнути до максимальної новизни, неочікуваності, свого роду інтриги. Перші слова повинні бути прості.доступні, зрозумілі та цікаві, щоб зачепити увагу. Цих зачіпок-вступів є багато: випадок з життя, якийсь парадокс, неочікуване питання і т.п.

Звичайно вибір того чи іншого вступу залежить від виду публічної промови, складу і стану аудиторії та інших обставин. Тому до однієї і тієї ж промови досвідчений оратор може підготувати декілька вступів.

Наведемо деякі з способів досягнення новизни і неочікуваності: апеляція до інтересів аудиторії; прийом парадоксальної ситуації; гумористичне зауваження; постановка проблемного питання; апеляція до події, часу, місця; апеляція до авторитетів, відомих джерел інформації, особи оратора.

Стародавні оратори розрізняли три види вступів: штучний, природний і раптовий. У першому випадку оратор поступово готує слухачів до викладення головної теми промови. У другому - оратор без усякої підготовки підходить до суті справи. У третьому випадку оратор, схвильований якоюсь подією, починає промову раптово, несподівано, розкриваючи перед слухачами свої почуття.

Вступ повинен бути нерозривно пов'язаним з іншими

композиційними частинами промови. Це стосується як змісту, так і

Форми промови. Використавши яскравий, незвичайний вступ чи

очавши промову у звичайному простому стилі, оратор повинен і

Родовжувати в тій же тональності. Якщо ж після емоційного зачину

Ратор починає говорити монотонне, сухими штампованими

Глава II! КОМПОЗИЦІЯ І ПЛАН ПРОМОВИ

фразами, рівновага промови порушується і контакт з аудиторією зникає.

Тривалість вступу визначається низкою факторів: тривалістю усієї промови, настроєм аудиторії і відношенням аудиторії до промови і оратора. Але завжди треба прагнути до максимальної лаконічності вступу. Перші фрази повинні бути короткими, максимально простими і миттєво доходити до свідомості будь-якого слухача.

Якщо дозволяють обставини, краще починати виступ спокійно, в уповільненому темпі і неголосно.

Звичайно, крім перерахованих засобів, в арсеналі досвідченого оратора завжди є і свої власні способи і методи "захвату" уваги аудиторії.

Закінчувати промову потрібно так само рішуче, як і починати. Затягування промови, перевищування регламенту - ознака неграмотності оратора, який не хоче враховувати можливості слухачів. Деякі оратори по декілька разів попереджають про свій намір закінчити промову, але так і не можуть зупинитися. Така поведінка різко знижує престиж оратора та його виступу. З іншого боку, неприпустимо обривати промову на півслові.

Подібно до вступу, заключення повинно бути ретельно розроблене раніше, однак повинно звучати природньо, без зайвого пафосу.

Які ж цілі переслідує оратор в заключній частині промови? Ці цілі в значному ступені залежать від виду виступу і конкретних; обставин, однак загалом їх можна звести до наступного: сумуватиповідомлення, закріпити і посилити враження від промови, поставити і перед аудиторією завдання і забезпечити готовність до певних дій, і спонукати аудиторію до певних дій.

Перераховані цілі можуть бути досягнуті різноманітними] методами. Назвемо деякі з них: коротке повторення основних! проблем і висновків промови; узагальнення повідомленого в| промові; постановка завдань; вказівка перспектив; ілюстративна! кінцівка (яскравий приклад, цитата і т.п.).

Головна частина

В головній частині розкривається тема, вирішуються які загальна, так і конкретна ціль виступу: повідомити аудиторії певні] відомості; переконати її в чомусь чи спонукати до якихось дій.

 

КОМПОЗИЦІЯ І ПЛАН ПРОМОВИ

Цих цілей можна досягнути, якщо увагу, що була досягнута у вступі, вдасться зберегти на протязі усієї промови, тобто забезпечити стійкість уваги. Стійкість уваги визначається вмілою побудовою головної частини промови, коли оратор ніби веде думку аудиторії за собою. Логічна структура головної частини повинна бути ясною, одне положення витікати з іншого. Враховуючи непостійний характер уваги, відносно тривалу промову спід складати так, щоб кожен її розділ був розрахований не більше ніж на 10-15 хвилин.

Композиція головної частини виступу повинна забезпечити і певну зацікавленість до змісту, коли аудиторія постійно ніби задається питанням "а що ж далі?" або "чому?". Наступні слова оратора дають від'овідь на ці питання, падаючи таким чином на підготовлений грунт.

В залежності від виду виступу, цілі і стану аудиторії можна використовувати в побудові промови цілий ряд методів і насамперед індуктивний, дедуктивний та метод аналогії.

Індуктивний метод,індукція - це рух думки від окремого до загального, рух від знання поодиноких окремих фактів до знання загального правила, до узагальнення. Індукція, як метод мислення, може бути повною і неповною. При повній індукції загальний висновок робиться на основі знань про всі без виключення предмети чи явища даного класу. У публічному виступі частіше використовується неповна індукція, коли висновок подасться після розгляду не всіх, а лише деяких фактів, що відносяться до певної події чи явища.

Дедуктивний метод.Дедукція - хід викладення матеріалу в промові, коли від загального йдуть до одиничного, від загальних положень і законів до менш загальних. В ораторському мовленні Дедуктивний метод найчастіше використовується для роз'яснення складних питань в добре підготовленій аудиторії.

Не можна протиставляти дедукцію та індукцію, вони складають Дві нерозривні частини процесу пізнання. Виходячи з особливостей аУДиторії і характеру промови частину питань доцільно викладати за Допомогою дедуктивного методу, частину - індуктивного.

Досить часто в різних видах виступів використовується ще °Дин вид подачі матеріалу - аналогія.

Метод аналогії.Буденне розуміння аналогії,- подібність, ПаРалель, схожість. Однак використовуючи метод аналогії в

ЗО

Глава III КОМПОЗИЦІЯ І ПЛАН ПРОМОВИ

 

ораторському мовленні, ми не просто згадуємо про схожість якихось явищ, а допомагаємо слухачам зробити висновок по аналогії, який можна сформулювати наступним чином: якщо два явища подібні в одному чи більше відношеннях, то вони, напевно, подібні і в інших відношеннях.

В ораторському мовленні аналогія використовується в тих випадках, коли треба пояснити свою думку, зробити її більш зрозумілою.

Головне призначення аналогії - ілюстративне. У думках і на словах ми постійно використовуємо аналогію. Існують аналогії фігуральні і аналогії в буквальному розумінні. Фігуральна аналогія порівнює дві сукупності явищ з різних галузей, явищ різного порядку. Вони мають лише символічний зв'язок. Аналогія в буквальному розумінні порівнює дві сукупності явищ в одній галузі, одного порядку. Аналогія в буквальному розумінні володіє значною вагою як доказ у спорі; фігуральна аналогія звичайно стимулює уявлення.

Разом з поданими методами викладення матеріалу і в поєднанні з ними в ораторському мовленні використовуються і так звані концентричний та ступеневий метод.

Суть концентричного методу полягає в тім, що все викладене концентрується навколо єдиного центру, яким є поставлена проблема. На протязі промови оратор весь час утримує в полі зору цю проблему, повертається до неї, поступово поглиблюючи і розвиваючи висунуте положення. Використовуючи ступеневий метод, оратор поступово викладає проблему, переходячи з одного^ ступеня, етапу до другого. До цього методу наближені історичний] та просторовий принципи викладення матеріалу.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-15; просмотров: 340; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.158.251.104 (0.011 с.)