Практична база проведення емпіричного дослідження.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Практична база проведення емпіричного дослідження.Базою практики для проведення нашого емпіричного дослідження буде «Об’єднання «САМОПОМІЧ», Благодійний фонд «Карітас-Львів УГКЦ» та ГО «Тайфун» у м Львові. Також використовуючи кількісний метод дослідження,а саме анкетування, ми плануємо описати (30) учнів (10 учнів 9 класу, 10 учнів 10 класу та 10 учнів 11 класу) ССЗШ№2 у м. Львові.

«Об’єднання «САМОПОМІЧ» — це організація, яка робить людей сильнішими, навчаючи їх вирішувати проблеми та розвиваючи їх. Щодня протягом десяти років представники організації працючи з громадянами, безкоштовно надають підтримку усім мешканцям м Львова. Команда організації, поєднуючи досвід і сучасне бачення, впроваджує нові ініціативи для мешканців. Організація має чітку позицію, реагує на суспільні явища, здійснює громадський контроль та надає львів’янам корисну інформацію. «Об’єднання «САМОПОМІЧ» допомагає покращити якість життя людей.

Благодійний Фонд «Карітас - Львів УГКЦ» заснований у 1996 році Львівською Архиєпархією Української Греко-Католицької Церкви та Міжнародним Благодійним фондом «Карітас України». Своєю діяльністю, згідно статуту, допомагає потребуючим, незалежно від віросповідання, національності, політичних переконань та раси. Згуртовує християн в їх обов’язку допомагати ближньому. «Фонд» оперативно реагує на потреби суспільства і кожен наступний проект започатковується для подолання конкретної актуальної соціальної проблеми.

ГО «Тайфун» здійснює свою інформативну та просвітницьку діяльність по школах, спілкуючись з учнями, доносять до школярів основи технологій збереження власного здоров’я та негативних згубних наслідків для життя та здоров’я людини шкідливих звичок, неправильного харчування, узалежнень і т.д.

ВИСНОВКИ

Розкриття теоретичних надбань дало нам змогу з’ясувати, що сформульована тема магістерської роботи є актуальною. Ми виявили, що питання застосування здоров’єзбережувальних технологій у роботі з школярами перебувають у центрі уваги як зарубіжних авторів так і вітчизняних численних видань та публікацій.

Ми визначили методи дослідження, завдяки яким плануємо виявити на якому рівні здійснюється здоров’єзбережувальна діяльність представниками громадських організацій у роботі з школярами та дослідити ефективність використання представниками громадських організацій здоров’єзбережувальних технологій. Після цього, ми спробуємо довести ефективність та необхідність здійснення здоров’єзбережувальної діяльності представниками громадських організацій у роботі з школярами в Україні.

Таким чином, в процесі виконання магістерської роботи ми плануємо підтвердити основні гіпотези роботи, виконати завдання та на основі отриманих результатів сформулювати науково-методичні рекомендації, що стосуються успішного удосконалення представниками громадських організацій використання різного роду технік, методик та технологій здоров’єзбережувальної діяльності у роботі з дітьми, які навчаються у школі.

Отже, на основі опрацьованої інформації можна запропонувати наступну структуру магістерської роботи:

ГЛОСАРІЙ

Вступ

Розділ 1. Теоретико-методологічні засади вивчення здоров’єзбереувальних технологій та їх використання в діяльності громадських організацій у роботі з Школярами

1.1. Здоров’єзбереження – провідна ідея громадянського суспільства

1.2. Поняття культури здоров’я і здорового способу життя

1.3. Нормативно-правове регулювання збереження здоров’я населення у вітчизняній та міжнародній практиці

Висновок до першого розділу

Розділ 2. Основні аспекти діяльності громадських організацій у роботі з ШКОЛЯРАМИ з питань здоров’єзбереження

2.1. Поняття, функції, типологія та структурні характеристики громадських організацій

2.2. Соціальні та психологічні особливості дітей підліткового віку

2.3. Професійний портрет представника ГО готового до здоров’єзбережувальної діяльності у роботі з школярами.

2.4. Вплив діяльності ГО на процес формування особистості дітей, які навчаються у школах та їх ставлення до здорово збереження

Висновок до другого розділу

Розділ 3. ДОСЛІДЖЕННЯ методів та технологій діяльності громадських організацій у роботі з школярами та їх впливу на здоровозбереження дітей

(на прикладі ГО «САМОПОМІЧ» м. Львів та БФ «КАРІТАС-ЛЬВІВ УГКЦ» )

3.1. Програма та хід емпіричного дослідження

3.2. Обгрунтування методів дослідження

3.3. Аналіз результатів емпіричного дослідження та розроблення практичних рекомендацій по удосконаленню технологій здоров’єзбереувальної діяльності ГО у роботі з школярами

Висновок до третього розділу

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

 

 

 

Список використаної літератури та джерел:

1. Ben­Shlomo Y., Kuh D. A life course approach to chronic disease epidemiology: conceptual models, empirical challenges and interdisciplinary perspectives // Int. J. Epidemiol. — 2002. — 31. — P. 285­-293.

2. Апанасенко Г.Л. Охрана здоровья здоровых: постановка проблемы в Украине и России // Укр. мед. часопис. — 2009. — № 4(72). — С. 122-­124.

3. Аракава М.ВРуководство по предупреждению насилия над детьми: / Под ред. М.В. Араковой. – М., 2001. – 347 с.

4. Батіщева Г. О. Робота соціальних служб для молоді з молодою сім'єю: методичні рекомендації / Батіщева Г.О., Зайцева 3.Г. – Київ.: А.Л.Д., 1996. – 119 с.

5. Бесєдіна О.А., Котакова Т.М., Даниленко Г.М. Проблеми погіршення стану здоров'я дітей і підлітків в умовах навчального закладу // Актуальні проблеми і основні напрямки розвитку профілактичної науки і практики. — Харків, 1997. — С. 51­-55.

6. Вайнола Р.Х. Волонтерський рух в Україні: тенденції розвитку / Р.Х. Вайнола, А.Й. Капська, Н.М. Комарова та ін. – К.: Академпрес, 1999. – 29 с.

7. Веб-сайт: Головне управління статистики у Львівській області [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://lvmx.ukrstat.gov.ua/ukr/news/index.php?date=2014-01-21

8. Ведєрніков Ю.А Теорія держави і права [Електронний ресурс]/ Ю.А.Ведєрніков. – Режим доступу до інф.: http://pidruchniki.ws/10560412/pravo/ponyattya_vidi_normativno-pravovih_aktiv

9. Волинець Л. Соціальні проблеми дитинства в сучасній Україні / Л. Волинець // Національна безпека і оборона. – 2001. – № 3 – С. 34 – 38.

10. Волочко М. Сімейні цінності здоров’я дітей // Ваш аптекар. — 2008. — № 21–22. — С. 5.

11. Все про соціальну роботу: навчальний енциклопедичний словник-довідник / ред. – упоряд. В.М. Піча. – 2-ге вид., оновлено. – Л.: Новий світ – 2000, 2012. – 615 с.

12. Гаєва Н.П. Конституційні основи об'єднань громадян в Україні: Проблеми реалізації Конституції України теорія і практика / Відп.ред. В.Ф. Погорілко. – К.: ІДП НАН України: А.С.К., 2003. – 47 с.

13. Галагузова М.А. Социальная педагогика: учебник для вузов / М.А. Галагузова, Г.Н. Штиновап, Ю.Н. Галагузова. М.: Владос, 2008. – 447 с.

14. Гошовський Я. Актуальні проблеми психології депривованої особистості [Електронний ресурс] / Я. Гошовський // Навчально-методичні матеріали – Режим доступу до ресурсу: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/634

15. Гошовський Я. Депривація у кризових сім'ях і проблеми становлення статевої самосвідомості дітей (ресоціалізаційні аспекти) [Електронний ресурс] / Я. Гошовський // Навчально-методичні матеріали – Режим доступу до ресурсу: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/633

16. Гребнюк М.П., Вітріщак С.В. Соціально­медичні фактори ризику для здоров’я дитячого населення // Охорона здоров’я України. — 2002. — № 3–4. — С. 12­-14.

17. Декларація прав дитини [Електронний ресурс] / Проголошена Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 20 листопада 1959 року // Національна бібліотека України для дітей. – 2013. – режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=331

18. Дитинство в Україні: права, гарантії, захист: Збірник документів. – Ч.II. – К.: АТ Видавництво «Столиця», 2003. – 292 с.

19. Діяльність центрів соціальних служб для молоді України: сучасний стан та перспективи розвитку / Керівник авг. кол.: С.В. Толстоухова. – К.: Академпрес, 1999. – 31с.

20. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / за заг. ред. І.Д. Звєрєвої. – 2-ге видання. – Київ, Сімферополь: Універсум, 2013. – 536 с.

21. Закон України «Про соціальні послуги» від 19.06.2003 № 966-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 13.05.2015: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/966-15.

22. Канішевська Л.В. Теоретико-методологічні засади виховання соціальної зрілості старшокласників шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки, у позаурочній діяльності/ Л.В. Канішевська – К.: Стилос, 2001.-342 с.

23. Капська А.Й. Соціальна робота: технологічний аспект: Навч. посібн. /А.Й. Капська. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 352 с.

24. Капська А.Й. Соціальний супровід різних категорій сімей та дітей: Навч. посіб. /А.Й. Капська. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 232 с.

25. Квашніна Л.В., Величко М.І. Методика визначення рівня здоров'я і адаптаційних можливостей дитячого організму // Перинатологія і педіатрія. — 2000. — № 2. — С. 49­-52.

26. Кизименко Л.Д. Словник-довідник соціального працівника (для студентив та соціальних працівників) / Л.Д. Кизименко, Л.М. Бєдна – Міні – глосарій – Львів, ДЦ МОУ, 2000. – 67с.

27. Кобзар Б.С. Специфіка позаурочної виховної роботи з учнями шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків/ Б.С. Кобзар, Є.П. Постовойтов. – К.: Стилос, 1997. – 312 с.

28. Конвенція ООН «Про права дитини» від 20.11.1989 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 13.05.2015: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_021.

29. Красницька О.В. Депривація як соціально-педагогічна проблема/ О.В. Красницька // Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. Сер.: Психолого-педагогічні науки, 2013. т.№ 1. С. 24 28.

30. Краснова О.В. Психология социальной работы: Учебник / О.В. Краснова. – М.: Издат.-торговая корпорация "Дашков и К.", 2013. – 304 с.

31. Кузьменко Т.М. Соціологія: Навч. посіб / Т.М. Кузьменко. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 320 с.

32. Кукліна І.А. Неурядові організації та громадянське суспільство / І.А. Кукліна // Право України. – 2002. – №4 – С. 21- 22.

33. Лангмейер Й., Матейчек 3. ІІсихическая депривация в детском возрасте / Й. Лангмейер, З Матейчик // Авиценум: Медицинское издательство. М., 1991. – С. 194

34. Лук’янова О.М. Медико­соціальні аспекти збереження здоров’я дітей, забезпечення їхнього гармонійного фізичного та інтелектуального розвитку // Журн. АМН України. — 2001. — Т. 7, № 3. — С. 408-­415.

35. Лук’янова О.М. Проблеми здоров’я здорової дитини та наукові аспекти профілактики його порушень // Мистецтво лікування. — 2005. — № 2. — С. 6­15.

36. Лукашевич М.П. Теорія і методи соціальної роботи. Навч. посіб. – 2-ге вид., доп. і випр. – К.: МАУП, 2003. – 168 с.

37. Мадди С. Теории личности: Сравнительный анализ / Пер. з англ. И. Авидон, А. Батустин, П. Румянцева. – СПб. : Мова, 2002. – 538 с.

38. Макаренко А.В., Рудник Б.Л. Государство и негосударственные общественные организации: формы поддержки и сотрудничества. / А.В Макаренко, Б.Л. Рудник. – М.: Сигнал, 1997. – 12 с.

39. Максименко О.М. Організаційно-правове забезпечення форм співпраці громадських організацій та органів місцевого самоврядування / О.М. Максименко // Правова держава: Щорічнік наукових праць ІДП НАН України. – Вип. 13. – К., 2002. – 29-33 с.

40. Марцинковская Т.Д. Детская практическая психология / Т.Д. Марцинковская, Е.И. Изотова. Москва: Гардарики, 2007. 256 с.

41. Мухина B.C. Возрастная психология. Феноменология развития: учебник для студ. высш. учеб. заведений / В.С. Мухина. – Десятый изд., Перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия». – 2006. – 608 с.

42. Неділько В.П., Камінська Т.М., Руденко С.А. Шляхи покращення здоров’я школярів // Гігієна населених місць. — К., 2004. — Вип. 44. — С. 546­549.

43. Няньковський С.Л., Яцула М.С. Застосування полівітамінно­мінерального комплексу з пробіотиком Multi­tabs Імуно Кідс у школярів початкових класів у схемах покращення шкільної адаптації // Современная педиатрия. — 2008. — № 4(21). — С. 165­-168.

44. Общественные организации в политической системе /Отв.ред. Проф. Ц. А. Ямпольська. – Миколаїв.: – Наука, 1998. – 47 с.

45. Онищенко О.С. Шляхи реформування в Україні громадянського суспільства / О.С. Онищенко // Правова держава: щоріч. наук. праць ІДІП НАН України. – Вип 13. – К., 2002. – 34 с.

46. Павленок П.Д. Руднева М.Я. Технология социальной работы с различными группами населения: Навчальний посібник / Під ред. П.Д. Павленок, М.Я. Руднева. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 272 с.

47. Подолець О.О. Вплив депривації на формування та соціалізацію особистості підлітка / О.О. Подолець // Психологічні перспективи. – 2012. – №20. – С. 195 - 201.

48. Резніченко Г.І., Резніченко Ю.Г. Проблеми охорони здоров'я дітей та матерів на сучасному етапі та можливі шляхи їх вирішення // Современная педиатрия. — 2005. — № 2(7). — С. 25­-28.

49. Сердюк А.М. Медична екологія і проблема здоров’я дітей // Журн. АМН України. — 2001. — Т. 7, № 3. — С. 437-­449.

50. Социальное воспитание в учреждениях дополнительного образования детей: учеб. пособие для студентов пед. вузов / Б.В. Куприянов, Е.А. Салина, Н.Т. Крылова, О.В. Миновская / ред. А.В. Мудрик. – М.: Издат. центр «Академия», 2004. – 240 с.

51. Соціальна педагогіка: Підручник. 4-те вид. виправ, та доп. / За ред. проф. А. И. Капської. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 488 с.

52. Соціальні служби – родині: Розвиток нових підходів в Україні, (перевидання) / за ред. І.М. Григи, Т.В. Семигіної. – К.: КМА, 2003. – 128 с.

53. Справочное пособие по социальной работе / Л.С. Алексеева, П.В. Бобкова, Г.Ю. Бурлака и др. / Под ред. A . M . Панова, Є.І. Холостовой. — М.: Юристъ, 1997. — 168 с.

54. Тюптя Л.Т. Соціальна робота: теорія і практика: Навч-метод. посіб. / Під ред. Л.Т. Тюптя, І.Б. Іванова. — К.: ВМУРОЛ Україна, 2004. – 408 с.

55. Хилько М.Е. Возрастная психология. Конспект лекций / М.Е. Хилько, М.С. Ткачева. – М., 2010. – 194 с.

56. Ядвиршис Л. А. Преодоление депривации у детей в деятельности педагога / Л. А. Ядвиршис. – Брянск : БИПКРО, 2001. –54 с.

 

Додаток АПоследнее изменение этой страницы: 2016-07-15; просмотров: 143; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.89.204.127 (0.009 с.)