Чернівецький національний університет імені Юрія ФедьковичаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Чернівецький національний університет імені Юрія ФедьковичаЕкономічний факультет

Кафедра фінансів і кредиту

 

ЗВІТ

про проходження виробничої практики

«Асистентська практика»

 

 

Студента (ки) __V__ курсу ______ групи

напряму підготовки__фінанси і кредит__

спеціальності________________________

___________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник к.е.н., доц. Бак Н.А..__________

____________________________________

Національна шкала ________________

 

Кількість балів: __________Оцінка: ECTS _____

 

 

Члени комісії ____________ ______д.е.н., прроф. Нікіфоров П.О.

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ______ д.е.н., прроф. Швець Н.Р.

(підпис) (прізвище та ініціали)

____________________ ___ к.е.н., доц. Бак Н.А.

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

 

Чернівці, 2016


ЗМІСТ

 

 

І. Графік проведення лекційних і семінарських занять ……………………….
ІІ. Щоденник асистентської практики ………………………………………….  
ІІІ. Місце та роль дисципліни у процесі підготовки фахівця за спеціальністю «Фінанси і кредит» ………………………………………...  
ІV. Основний зміст лекційних і семінарських занять …………………………  
4.1. План-проспект пробного та залікового лекційного заняття ………….  
4.2. План-проспект пробного та залікового семінарського заняття ………  
V. Індивідуальне завдання ………………………………………………………  
VІ. Анкета аналізу проведення лекційного заняття ………………………….  
VІІ. Анкета аналізу проведення семінарського заняття ……………………...  
VІІ.. Список використаних джерел ……………………………………………  
Додатки …………………………………………………………………………..  

Графік проведення лекційних і семінарських занять

 

№ п/п   Дата Час проведення Місце проведення Курс, спеціальність, група Назва дисципліни Вид заняття   Тема заняття Підпис керівника про фактичне виконання
1. 3.11.2015 16.10 Кор..14,ауд 73 ІV,фінанси і кредит (481,483,482) Фінанси підприємств Пробна лекція Оподаткування підприємств  
2. 4.11.2015 13.00 Кор..14,акд15 ІV,фінанси і кредит (481) Фінанси підприємств Відкрита лекція Оподаткування підприємств  
3. 10.11.2015 16.10 Кор..14,ауд 73 ІV,фінанси і кредит (481,482,483) Фінанси підприємств Пробний семінар Оподаткування підприємств  
4. 11.11.2015 16.10 Кор..14,ауд 69 ІV,фінанси і кредит (483) Фінанси підприємств Відкритий семінар Оподаткування підприємств  

 

«УЗГОДЖЕНО»:

«___»__________________________ 2016 р.

Керівник практики від кафедри:

К.е.н., доц. _____________ Бак Н.А.

Науковий керівник:

Д.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту Грешко Р.І.


Щоденник асистентської практики

  Дата   Завдання за планом   Фактичне виконання Підпис керівника практики від кафедри
  Складання графіку проведення лекційних і семінарських занять. Узгодження графіку проведення лекційних і семінарських занять з науковим керівником і керівником практики від кафедри Складено та узгоджено графік проведення лекційних і семінарських занять.  
  Розробка плану-проспекту лекційного заняття, узгодження його з керівником практики від кафедри Розроблено та узгоджено план-проспект лекційного заняття  
  Підготовка конспекту лекційного заняття, узгодження його з керівником практики від кафедри Підготовлено та узгоджено конспект лекційного заняття  
  Відвідування лекційного заняття, яке проводить магістр кафедри Відвідано лекційне заняття, яке провів магістр кафедри (курс «Фінанси підприємств», 16:10, 14 к. 73 а., гр. 481,482,483)  
  Розробка плану семінарського заняття. Узгодження плану семінарського заняття з керівником практики від кафедри Розроблено та узгоджено план семінарського заняття  
  Підбір наукових та інформаційних джерел для підготовки семінарського заняття. Підібрані наукові та інформаційні джерела для підготовки семінарського заняття.  
  Проведення лекційного заняття Проведено пробне лекційне заняття на тему «Оподаткування підприємств» (16:10, 14 к. 73 а., гр. 481, 482, 483)  
  Підготовка тестових і проблемних завдань для проведення семінару Підготовлені тестові і проблемні завдання для проведення семінару  
  Проведення семінарського заняття Проведено пробне семінарське заняття на тему «Оподаткування підприємств» (13:00, 14 к. 15 а., гр. 481)  
  Розробка плану-проспекту лекційного заняття, узгодження його з керівником практики від кафедри Розроблено та узгоджено план-проспект лекційного заняття  
  Підготовка конспекту лекційного заняття, узгодження його з керівником практики від кафедри Підготовлено та узгоджено конспект лекційного заняття  
  Проведення лекційного заняття Проведено відкрите лекційне заняття на тему «Оподаткування підприємств (продовження)» (16:10, 14 к. 73 а., гр. 481, 482, 483)  
  Розробка плану семінарського заняття. Узгодження плану семінарського заняття з керівником практики від кафедри Розроблено та узгоджено план семінарського заняття  
  Підбір наукових та інформаційних джерел для підготовки семінарського заняття. Підібрані наукові та інформаційні джерела для підготовки семінарського заняття.  
  Підготовка тестових і проблемних завдань для проведення семінару Підготовлені тестові і проблемні завдання для проведення семінару  
  Проведення семінарського заняття Проведено відкрите семінарське заняття на тему «Оподаткування підприємств(продовження)» (16:10, 14 к. 69 ауд., гр. 483)  
  Одержання від наукового керівника консультацій щодо оформлення та захисту звіту по асистентській практиці Одержана від наукового керівника консультація щодо оформлення та захисту звіту по асистентській практиці  
  Оформлення звіту про проходження асистентської практики Оформлено звіт про проходження асистентської практики  

 


ІІІ. Місце та роль дисципліни у процесі підготовки фахівця

За спеціальністю «Фінанси і кредит»

Лекційні та семінарські заняття були проведені з курсу «Фінанси підприємств» в І семестрі 2015-2016 н.р. для студентів ІV курсу денної форми навчання напряму підготовки «Фінанси і кредит».

Предметом курсу «Фінанси підприємств» є система грошових відносин, які відображають формування, розподіл і використання грошових доходів і фондів суб'єктів господарювання в процесі відтворення.

Метою навчальної дисципліни «Фінанси підприємств» є :

• отримання студентами базових знань з питань теорії та практики фінансових відносин суб’єктів господарювання;
• надання майбутнім спеціалістам навичок вивчення основних фундаментальних положень фінансів підприємств, а також їх врахування у практичній діяльності;
• посилити пізнавальний потенціал майбутніх спеціалістів вмінням використовувати сучасні методи кількісного і якісного аналізу для виявлення загальних тенденцій та особливостей розвитку фінансів підприємств та їх вплив на перспективу;
• виховання ринкового економічного мислення з вмінням побачити найефективніші варіантні та альтернативні шляхи економічного розвитку підприємств, пов’язувати різні економічні процеси воєдино;
• висвітлення сутності основних фінансових категорій і відносин, що виникають у суб’єктів господарювання, а також фінансові механізми, які забезпечують їх функціонування у фінансовій системи країни.

Завдання вивчення навчальної дисципліни „Фінанси підприємств” передбачають:

У процесі вивчення дисципліни вирішуються такі завдання:
• з’ясування сутності фінансових ресурсів підприємств, методів і джерел їх формування, організації фінансової діяльності підприємств;
• здобуття навичок здійснення розрахунків грошових надходжень, формування і розподілу прибутку, впливу оподаткування на використання прибутку;
• визначення потреби в оборотному капіталі, джерелах фінансування процесу відтворення основних і оборотних активів підприємства; їх ефективного використання;
• оволодіння методами оцінки фінансового стану, фінансового планування, санації підприємств.

У результаті вивчення навчальної дисципліни „Фінанси підприємств” студент повинен знати:

Зміст програми у відповідності з цілями навчання та
змістом матеріалу в модулях.

вміти:

• Застосовувати отримані на заняттях знання під час усіх видів практичних занять, що проводяться з викладачем, а також під час виробничої, переддипломної та педагогічної практики;
• Організовувати свою самостійну пізнавальну діяльність, самоконтроль і самоаналіз;
• Самостійно здобувати нові знання.

Вивченню курсу «Фінанси» передує набуття студентами знань з таких навчальних дисциплін, як «Економічна теорія», «Податкова система», «Фінанси та кредит». Знання, отримані студентами з курсу «Фінанси підприємств», є основою для вивчення всіх інших фінансових дисциплін, а саме: «Бюджетна система», «Місцеві фінанси», «Фінанси суб’єктів господарювання», «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання», «Інвестиційна діяльність», «Страхування», «Фінансовий ринок», тощо.


ІV. Основний зміст лекційних і семінарських занять

План-проспект пробного та залікового лекційного заняття

Пробне лекційне заняття

ТЕМА: «Оподаткування підприємств»

І. Мета – формування у студентів:

*наукових (методологічних знань про прямі та непрямі податки);

*розуміння понять(самої теорії,тощо);

*осмислення закономірностей (теорій,підходів,тощо);

*умінь дискусії(діалогу) з проблем оподаткування підприємст;

*цінність уявлень про прямі та непрямі податки,роль їх у господарській діяльності;

*особистого ставлення до податків(негативне чи позитивне,підтримуєте їх чи навпаки хотіли б додати щось своє);

*особистісних поглядів стосовно мита,акцизу,ПДВ та інших податків;

*критичного ставлення до проблем які виникають у державі і як з ними боотися.

ІІ. Методи, прийоми, засоби:

Методи, прийоми передачі та обміну словесною інформацією: розповідь; проблемна бесіда.

Методи, прийоми переконування: апеляція до висловлювань відомих людей; приведення доказів; висловлювання аргументів «за» і «проти»; апеляція до позитивних і негативних емоцій студентів.

Методи, прийоми розвитку мислительних дій: аналіз; синтез; порівняння; узагальнення; міркування.

ІІІ. Наочність: таблиці, схеми.

ІV. Основні питання лекції:

1. Система оподаткування юридичних осіб, її функції і призначення
2. Непрямі податки і особливості їхнього впливу на фінансово-господарську діяльність господарюючих суб'єктів.

V. Рекомендована література:

V.Рекомендована література:

Основна:

1. . Зятковський І. В. Фінанси підприємств: навчальний посібник / І. В. Зятковський. – Тернопіль: Економічна думка, 2003. –400 с.
2. Партин Т. О. Фінанси підприємств: навч. посібник / Т. О. Партин, А. Г. Загородній. – К. – 2006. – 379 с.
3. Стасюк Г. А. Фінанси підприємств: навчальний посібник / Г. А. Стасюк. – Херсон: Олді-плюс, 2004. – 480 с.
4. Філімоненков О. С. Фінанси підприємств: навчальний посібник / О. С. Філімоненков. – К.: Кондор, 2005. – 400 с.
5. Фінанси підприємств: навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / [Л. Д. Буряк, Є. В. Вакуленко, А. П. Куліш та ін.]. – К.: КНЕУ, 2003. – 165 с.
6. Фінанси підприємств: навч. посібник: курс лекцій / [за ред. проф. Г. Г. Кірейцева]. – К.: ЦУЛ, 2002. – 268 с.

7. Фінанси підприємств: підручник / [керівник авт. кол. і наук. ред. проф. A. M. Поддєрьогін].– [3-те вид., переробл. та доп.] – К.: КНЕУ, 2003. – 571 с.

8. Філімоненков О. С. Фінанси підприємств: практикум / О. С. Філімоненков. – К.: Ельга. – 2003. – 212 с.

Додаткова:

1. Парнюк В. Регулююча функція податку на додану вартість // Економіка України. – 2007. – № 6. – С. 4–13.
2. Скрипник А. Гендлер Г. Оцінка податкового навантаження і детінізації фонду оплати праці // Економіка України. – 2007. – № 5. – С. 17–25.
3. Слухай С.В. Спрощене оподаткування в Україні в контексті теорії фіскальної конкуренції // Фінанси України. – 2008. – № 10. – С. 72–79
4. Тимченко О. М., Бадида М. П. Податковий борг: критерії оцінки та інтерпретація результатів // Фінанси України. – 2007. – № 10. – С. 111–120.
5. Швабій К., Серебрянський Д. Інвестиційні стимули в механізмі оподаткування прибутку підприємств в Україні // Економіка України. – 2007. – № 75. – С. 32–40.

VІ. Хід лекції:

-висвітлення кожного питання окремо;

-показ логічного переходу від одного питання до іншого,здійснення підсумку після кожного етапу;

-опис шляху обґрунтування понять,термінів ,виокремлення крите рільних ознак,складових основних елементів.

-показ логіки пояснення,інтерпретації явищ;

-розкриття кожного методу,прийому формування мислитель них дій,що застосовуються під час лекції;

-зазначення міжпредметних зв’язків,практичних прикладів,спрямованості начальної інформації на професійну діяльність студентів;

-виокремлення питань для бесіди,дискусії чи діалогу,отримання зворотного зв’язку;

-підведення підсумків

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-15; просмотров: 211; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.234.191.202 (0.02 с.)