Розподіл за видами продукціїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розподіл за видами продукції  «Колібрі» «Лимонад» «Крем-сода»
Амортизація устаткування
Інші
Ремонт:
у т. ч. ПДВ на ремонт ? ? ?

1.5. Заповнити лист № 5 на основі вихідних даних:

Змінні витрати на одиницю виготовленої та реалізованої продукції:

· 0,2 грн по «Колібрі»;

· 0,05 грн по «Лимонаду»;

· 0,15 грн по «Крем-соді».

 

Таблиця 6

Постійні витрати на реалізацію та управління

  Грн
Затрати на управління:  
Зарплата управлінського персоналу 22000+N
Обслуговування офісу у т. ч. ПДВ
?
Експертиза та сертифікація у т. ч. ПДВ
?
Транспортні (менеджерів) витрати 18400+N

Закінчення табл. 6

  Грн
Непередбачені витрати
Відрядження
Телефонні витрати
Страховка
Інші 3000+N
Затрати на реалізацію:  
Реклама у т. ч. ПДВ
?
Зарплата торгового штату працівників 3300+N
Презентації

 

Суми загальнодержавних податків і зборів до пенсійного та соціального фондів обчислити згідно з чинним законодавством. Інші місцеві податки та збори становлять 15 000 грн щомісяця. У четвертому кварталі компанія повинна сплатити податок на нерухомість – 18 150 грн.

Крім того, у плановому році було заплановано придбати устаткування на суму 1 150 000 грн, за що треба сплатити в січні 700 000 грн і в грудні – 450 000 грн. У бюджеті також передбачено виплатудивідендів у розмірі 40 000 грн з виплатою по кварталах рівними частинами (у січні, квітні, липні, жовтні). У зв’язку з цим бажано якнайшвидше погасити кредит, узятий компанією торік.

Етап 2

Пiсля того, як введено вихiднi данi i проаналiзовано розрахованi бюджети, вам потрібно розпочати етап планування зовнiшнього фiнансування, виплати кредитiв i вiдсоткiв за ними (робота проводиться в основному з бюджетами грошових потокiв). Розрахунок сум кредитiв, їх виплат i вiдсоткiв за ними проводиться вручну i результати вводяться в програму. Слiд пам’ятати, що введення даних за виплати кредитiв i вiдсоткiв зазначається зi знаком «мiнус», а залишок коштiв не повинен бути меншим ніж 40 тис. грн. Вам потрібно знайти оптимальну схему, за якою пiдприємство виплатить найменше вiдсоткiв. Загальна сума вiдсоткiв за рiк пiдраховується автоматично в правiй частинi грошового бюджету. Слiд пам’ятати, що залежно вiд схеми фiнансування може змiнюватися «верхня межа» кредитної лiнiї i, відповідно, процентна ставка на кредити, якi залучаються знову.

«Старий» кредит доцільно сплатити разом з відсотками в січні.

Якщо фiнансування сплановано i компанiя залишається платоспроможною, ви отримаєте перший базовий варiант.

 

Етап 3

Розробити удосконалений варіант бюджету компанії, модифікуючи:

· обсяги збуту продукції;

· ціну прохолоджувальних напоїв;

· схему розрахунків із покупцями;

· схему оплати за куплені матеріали;

· запропонуйте інші шляхи вдосконалення бюджету компанії.

Після уточнення (вибору) значень змінних вам потрібно перевірити, якою є потреба в додатковому фінансуванні проекту.

На основі результатів проведених розрахунків та розробленні різних бюджетів компанії:

· оцініть перший отриманий базовий варіант;

· обґрунтуйте запропоновані шляхи його вдосконалення;

· проаналізуйте отриманий результат та аргументуйте свої дії;

· за результатами роботи напишіть звіт.

ПІДКАЗКА!

При розробленні різноманітних варіантів вам потрібно враховувати такі взаємозв’язки:

· Залежно від погодних умов (холодне чи гаряче літо) змінюється попит на ціни на продукцію. Але одночасно зі зростанням попиту чи звуженням ринку збуту змінюються ціни на матеріали: при зростанні попиту і цін на прохолоджувальні напої зростають ціни на концентрати для їх приготування, і – навпаки. Це пояснюється тим, що ринок концентратів спеціалізований і має декілька постачальників, які швидко реагують на зміну кон’юнктури.

· Незалежно від погодних умов, але залежно від змін у законодавстві, при зростанні цін на імпортні концентрати (викликані, наприклад, зростанням митних зборів) автоматично піднімаються ціни на всі прохолоджувальні напої.

· Така ж залежність існує і на ціни на енергоносії. При зростанні цін на енергоносії, наприклад електроенергію (що означає зростання змінних загальновиробничих витрат), відбувається автоматичне збільшення цін на продукцію. Характерно, що у зв’язку з високою конкуренцією на ринку прохолоджувальних напоїв при зниженні цін на електроенергію спостерігається зниження цін на продукцію.

· Вдала рекламна кампанія завжди сприяє зростанню обсягу продажу. При зростанні витрат на рекламу збільшується обсяг продажу (згідно зі статистикою, зростання щомісячних затрат на рекламу на 20% призводить до 5-процентного обсягу продажу, і – навпаки).

 

Список рекомендованої літератури

1. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23 вересня 1999 року, № 1105-XIV
// Відомості Верховної Ради. – 1999. – № 46-47. – Ст. 403.

2. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 2 березня 2000 року, № 1533- XIV // Відомості Верховної Ради. – 2000. – № 22. – Ст. 171.

3. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» від 18 січня 2001 року, № 2240-III // Відомості Верховної Ради. – 2001. – № 14. – Ст. 71.

4. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (2755-17). [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17.

5. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28 грудня 1994 року, № 334/94–ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1995. – № 4. – Ст. 28.

6. Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 року, № 1058-IV // Українська Інвестиційна Газета. – 2004. – № 18–19. – 11.05.

7. Партин Г. О. Управління витратами підприємства: концептуальні засади, методи та інструментарій : монографія / Г. О. Партин ; Національний банк України. Університет банківської справи. – К. : УБС НБУ, 2008. – 2109 с.

8. Правик Ю. М. Інвестиційний менеджмент : навч. посібник / Ю. М. Правик. – К. : Знання, 2007. – 431 с.

9. Савчук В. П. Финансовый менеджмент предприятий: прикладные вопросы с анализом деловых ситуацій / В. П. Савчук. – К. : Издательский дом «Максимум», 2001. – 600 с.

10. Самочкин В. Н. Гибкое развитие предприятия: эфективность и бюдже­тирование / В. Н. Самочкин, Ю. Б. Принин. – Минск : Дело, 2000. – 352 с.

11. Фінанси підприємств : підручник / кер. авт. кол. і наук. ред. проф.
А. М. Поддєрьогін. – 5-те вид., перероб. та доп. – К. : КНЕУ, 2005. – 546 с.

12. Хруцкий В. Е. Внутрифирменное бюджетирование / В. Е. Хруцкий,
Т. В. Сизова, В. В. Гамаюмов. – М. : Финансы и статистика, 2002. – 400 с.

13. Цал-Цалко Ю. С. Витрати підприємства : навч. посібник / Ю. С. Цал-Цалко. – К. : ЦУЛ, 2002. – 656 с.

14. Цал-Цалко Ю. С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз : навч. посібник / Ю. С. Цал-Цалко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : ЦУЛ, 2002. – 360 с.

15. Щиборщ К. В. Бюджетирование деятельносты промышленных предприятий России / К. В. Щиборщ. – М. : ДиС, 2001. – 544 с.

 


Тема 2. Кредитування підприємств

 

СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 2

Розрахунок фінансового стану
та аналіз інвестиційного проекту підприємства

План-завдання

Групова робота ознайомлює:

· з порядком кредитування підприємств банківськими установами;

· структурою довготермінових інвестицій;

· виробничими показниками та рухом грошових коштів даного підприємства;

· річними балансами (5 років);

· плануванням короткотермінового фінансування;

· шляхами поліпшення фінансового стану підприємства методом зміни: цін на продукцію, капітальних вкладень в основні засоби, структури довготермінового фінансування;

· оцінкою стійкості підприємства до коливання цін на сировину.

 

Після проходження навчально-ознайомлювальної практики студент повинен:

Знати:

· порядок кредитування підприємств банківськими установами;

· методику проведення аналізу фінансового стану підприємства;

· методику проведення оцінки інвестиційного проекту;

· визначення критеріїв ефективності інвестиційних проектів;

· оцінку стійкості та чутливості підприємств до зміни ціни на сировину.

Уміти:

· на основі проведеного аналізу фінансового стану підприємства визна­чити необхідний обсяг інвестицій;

· планувати короткотермінове фінансування діяльності заводу;

· визначати критерії ефективності інвестиційного проекту;

· проводити поліпшення фінансового стану підприємства шляхом підбору змінних – цін на продукцію, капітальних вкладень в основні засоби та структури фінансування;

· зробити висновки про чутливість фінансового стану підприємства до зміни ціни на сировину.

 

На основі реальної ситуаційної задачі студент повинен здійснити:

1) кредитування поточної діяльності підприємства. Скласти кредитний договір;

2) дослідження з удосконалення фінансового стану підприємства шляхом зміни:

а) ціни на продукцію;

б) капітальних вкладень у основні засоби;

в) структури фінансування проекту – частки акціонерного капіталу та частки кредиту ЄБРР;

3) періодичну перевірку достатності короткотермінового фінансування і за необхідності доповнювати його;

4) перевірку критеріїв ефективності інвестиційного проекту;

5) оцінку чутливості та стійкості фінансового стану підприємства до коливань ціни на сировину, величину дебіторської заборгованості;

6) узагальнення дослідження та висвітлити переваги вдосконаленого інвести­ційного проекту у звіті.

 

Для виконання завдання вам потрібно:

· ознайомитись із розділами: Основні положення, Опис ситуаційної задачі, Інструкція для користувача програми Case_INV;

· виконати завдання до ситуаційної задачі (згідно з варіантами);

· обґрунтувати отримані результати та зробити висновки.

Основні положення

Ділова ситуація призначена для здобуття практичних навичок попереднього аналізу фінансового стану та ефективності інвестиційного проекту з урахуванням короткотермінового фінансування діяльності підприємства.

Аналіз цієї ділової ситуації передбачає активне використання програми Case INV і потребує знань та вміння працювати в програмі EXСEL.

 

Опис ситуаційної задачі

Після приватизації заводу керівництво зіштовхнулося з великою кількістю проблем. Раніше держава через міністерство і комітети робила замовлення на техніку, регулювала поставку матеріалів та комплектуючих, забезпечувала реалізацію готової продукції, надавала пільгові кредити та субсидії.

На нинішній день власниками заводу стали акціонери, які придбали акції в обмін на приватизаційні та компенсаційні сертифікати. Не вкладаючи грошей в акціонерний капітал, вони вимагають виплати дивідендів.

Прибутку немає, завод збитковий. Великий асортимент продукції низької якості з малими обсягами випуску зв’язує оборотні кошти, збільшує основні фонди, викликає необґрунтоване зростання управлінських витрат.

Постійний спад рентабельності продажу, низька якість продукції, невідповідність відпускних цін ринковим – ось далеко не повний перелік проблем заводу. Першочергове завдання, яке потрібно вирішити заводові, – визначити необхідну номенклатуру продукції, запланувати обсяги виробництва, виробити цінову стратегію, розрахувати необхідні інвестиції та коротко­термінове фінансування і, таким чином, підвищити ефективність виробництва.

Для проведення основних робіт із реструктуризації заводу були запрошені фахівці Центру підтримки підприємств та підприємництва. Спеціалісти провели всесторонній аналіз фінансового стану заводу, у ході якого було виявлено дійсні причини його збитковості, оцінено наслідки зниження ліквідності, знайдено внутрішні джерела поповнення грошових коштів.

Вони запропонували такі кроки виходу з кризового стану та одержання інвестицій під певний проект:

· спеціалізація на певних видах продукції: зняття з виробництва такої техніки, яка не забезпечувала повернення витрат і збільшення випуску техніки, що забезпечує отримання прибутку (заплановано збільшення випуску чотирьох груп перспективної продукції, обґрунтовано ціни та визначено попит на ці види товарів, розраховано затрати на їх вироб­ництво, продуктивність обладнання, обсяги необхідних інвестицій);

· зовнішні інвестиції з такою структурою джерел:

– 30% – за рахунок акціонерного капіталу;

– 40% – капітал комерційного банку (вартість 35% річних);

– 35% – вклад ЄБРіР;

· додаткове короткотермінове фінансування для забезпечення поточної діяльності.

Для заводу спеціально був розроблений програмний пакет Case_INV, з допомогою якого підприємство мало можливість оцінити результати запланованого інвестиційного проекту та за потреби зможе провести його вдосконалення.

Інструкція для користувача програми Case_INV

Програма розроблена в середовищі табличного електронного процесора EXCEL і складається з трьох робочих аркушів:

· Initial Data – вихідні дані;

· Statement Forecast – прогнозування фінансової звітності;

· Project Evaluation – оцінка проекту.

Потрібно звернути увагу на повідомлення і дані, які виділено кольором:

· червоним кольором відмічені вказівки, які необхідно обов’язково виконувати (допустимі межі варіації змінних, заборона на зміну вмісту комірок);

· синім кольором відмічені комірки, вміст яких можна міняти корис­тувачеві в процесі роботи з програмою;

· зеленим кольором виділені комірки, які використовують для контролю за виконанням співвідношення «пропозиція – попит».Последнее изменение этой страницы: 2016-07-15; просмотров: 134; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.211.101.93 (0.008 с.)