Завдання до ділової ситуаціїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Завдання до ділової ситуаціїЗа допомогою програми Case_ INV вам потрібно поліпшити інвестиційний проект і досягти максимальних значень NPV (чистої теперішньої вартості) та IRR(внутрішньої норми прибутку). Для цього ви можете змінювати:

· ціни на продукцію;

· величину інвестицій в обладнання;

· структуру капіталу;

· запропонувати інші шляхи вдосконалення інвестиційного проекту.

Ви повинні оцінити чутливість критеріїв NPV та IRR до зміни ціни на сировину для кожного виду продукції та зробити висновок про стійкість і стабільність проекту.

Удосконалення інвестиційного проекту проводиться в чотири етапи.

Етап 1. Аналіз вихідних даних та попередні висновки
про можливість прийняття інвестиційного проекту

На першому етапі проводиться пасивний аналіз даних, який обмежується ознайомленням зі змістом таблиць.

Аркуш 1 (Intial Data):

· розподіл інвестицій;

· джерела фінансування проекту;

· запланований рух грошових коштів (обслуговування кредитів банків, виплата дивідендів, амортизаційні відрахування, кредиторська та дебіторська заборгованості, товарно-матеріальні запаси);

· виробничі показники (співвідношення змінних і постійних витрат, рівнів цін).

Аркуш 2 (Stratements Forecast):

· звіти про надприбутки (співвідношення витрат, величина прибутку, джерела прибутку і витрат);

· баланси (наявність вільних грошових коштів);

· звіти про рух грошових коштів (джерела грошових коштів і напрями використання).

Аркуш 3 (Projekt Evaluation):

· фінансові коефіцієнти (динаміка по роках);

· прогнозні грошові потоки;

· критерії ефективності інвестиційного проекту.

Після ознайомлення з фінансовими документами вам потрібно з’ясувати причини браку грошових коштів для поточної діяльності (звернути увагу на особливості виробництва) і запропонувати шляхи виходу з даної ситуації та зробити висновок про ефективність запропонованого інвестиційного проекту.

 

Етап 2. Планування короткотермінового фінансування

Діяльності заводу

На цьому етапі роботи ви використовуєте:

· баланси першого року проекту по місяцях (Аркуш 2, рядки 218–250);

· річні баланси 2–5 років (Аркуш 2, рядки 324–356);

· графіки надходжень та обслуговування короткотермінових кредитів (Аркуш 1, рядки 154–157).

Графіки надходження позик, їх повернення та виплату процентів плануєте з умови наявності на поточному рахунку заводу не менше ніж 50 000 гр. од. Вартість короткотермінових кредитів – 20% річних. Схеми повернення кредитів та виплати відсотків передбачаєте такі: виплата процентів за використання всього кредиту або його частини проводиться одно­часно з виплатою кредиту або його частини. Кредит береться на початку місяця і повертається на початку.

При плануванні короткотермі­нового фінансування протягом другого – п’ятого років приймаєте, що кредит береться на один рік і виплачується з процентами в кінці поточного року.

 

Етап 3.Удосконалення інвестиційного проекту

Якщо критерії ефективності інвестиційного проекту є нижчими за критичні рівні, то ви повинні провести дослідження, які спрямовані на поліпшення проекту шляхом підбору змінних – цін на продукцію та структури фінансування проекту.

А. Регулювання цін на продукцію (Аркуш 1, рядок 88) викликає зміну попиту на неї (Аркуш 1, рядок 105).

Компенсацію пропозиції для виконання умов «попит дорівнює пропо-зиції» можна здійснити з допомогою зміни інвестицій в обладнання (Аркуш 1, рядок 83).

Регулювання цін на продукцію та зміна інвестицій в обладнання допускається в межах -4% … +4% із кроком 1% згідно з варіантами.


Межі зміни ціни

Продукція Варіант
-4;+4 -4;+3 -4;+4 -3;+4 -4;+3 -3;+3 -3;+4 -4;+4 -4;+4 -4;+3 -4;+4 -4;+3 -3;+4
-4;+4 -3;+4 -4;+3 -4;+4 -4;+4 -4;+3 -3;+3 -4;+4 -4;+4 -4;+3 -3;+3 -4;+4 -4;+4
-4;+4 -4;+4 -3;+4 -4;+3 -4;+4 -3;+4 -4;+4 -3;+3 -4;+4 -4;+3 -4;+3 -3;+3 -4;+4
-4;+4 -4;+3 -4;+4 -3;+4 -3;+4 -4;+4 -4;+4 -4;+3 -3;+3 -4;+4 -3;+4 -3;+4 -4;+3

Б. Структура фінансування проекту може бути змінена з урахуванням таких обмежень:

· частка акціонерного капіталу – не менше ніж 25%;

· частка кредиту ЄБРіР – не більше ніж 35%.

Спробуйте, комбінуючи змінні (ціни на продукцію та структуру капіталу), досягти додатного значення NPV та IRR більшого, ніж вартість власного капіталу. Відшукайте такі значення змінних, які б забезпечили максимальні значення NPV та IRR.

В. Після уточнення (вибору) значень змінних вам потрібно перевірити, чи є потреба в додатковому короткотерміновому фінансуванні проекту, тобто повернутись до Етапу 2.

 

Етап 4. Оцінка стійкості інвестиційного проекту

На прикладі аналізу чутливості до коливання цін на сировину (Аркуш 1, рядок 95) оцініть стійкість проекту до невизначеності прогнозних значень вихідних даних. Для цього збільшіть ціни на сировину до 5% (із кроком 1%) одночасно для всіх видів продукції. На кожному кроці перевіряйте достатність коротко­термінового фінансування.

На основі результатів проведених розрахунків та аналізу інвестиційного проекту:

· оцініть базовий варіант;

· обґрунтуйте запропоновані шляхи його вдосконалення;

· зробіть висновки про стійкість проекту до коливань цін на сировину та вкажіть рішення щодо забезпечення стійкості проекту;

· проаналізуйте застосування традиційної задачі вибору прийнятного співвід­ношення «дохідність – ризик» до інвестиційного проекту, що розглядається (більш стійкий проект із меншим рівнем дохідності чи менш стійкий із більшим рівнем дохідності), та аргументуйте свій вибір;

· за результатами роботи напишіть звіт.


Список рекомендованої літератури

1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р.,
№ 2121-III // Відомості Верховної Ради. – 2001. – № 5–6. – Ст. 30.

2. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22 травня 1997 року, № 283/97–ВР // Українська інвестиційна газета. – 2003. – № 38.

3. Крамаренко Г. О. Фінансовий менеджмент : підручник / Г. О. Крамаренко,
О. Є. Чорна. – 2-ге вид. – К. : Центр навчальної літератури, 2009. – 520 с.

4. Коваленко Л. О. Фінансовий менеджмент : навч. посібник / Л. О. Коваленко, Л. М. Ремньова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2005. – 485 с.

5. Нікбахт Е. Фінанси / Е. Нікбахт, А. Гроппеллі ; пер. з англ. В. Ф. Овсієнка та
В. Я. Мусієнка. – К. : Основи, 1993. – 383 с.

6. Партин Г. О. Фінанси підприємств : навч. посібник / Г. О. Партин, А. Г. За­городній. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2006. – 379 с.

7. Правик Ю. М. Інвестиційний менеджмент : навч. посібник / Ю. М. Правик. – К. : Знання, 2007. – 431 с.

8. Фінанси підприємств : підручник / кер. авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Под­дєрьогін. – 5-те вид., перероб. та доп. – К. : КНЕУ, 2005. – 546 с.

 

 

Тема 3. Фінансові аспекти використання основних засобів та обігових коштів підприємства. Організація фінансової роботи на підприємстві

 

СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 3

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ «Парус – Підприємство 7.40» ДЛЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ»

План-завдання

Групова робота ознайомлює:

· з основними засобами підприємств;

· оборотними коштами підприємств;

· основними можливостями програмних продуктів корпорації «Парус»

· складовими комплексної системи управління підприємством «Парус – Підприємство 7.4»: Модуль «Адміністратор», Модуль «Бухгалтерія», Модуль «Торгівля та склад», Модуль «Заробітна плата», Модуль «Персонал», Модуль «Менеджмент і маркетинг», Модуль «Готельне господарство», Модуль «Туристичне агентство».


Після проходження навчально-ознайомлювальної практики студент повинен:

Знати:

· склад основних засобів та оборотних коштів підприємств;

· можливості комплексної програми управління підприємством «Парус – Підприємство 7.40».

Уміти:

· пояснити суть і охарактеризувати склад, джерела і порядок фінансування основних засобів;

· охарактеризувати обігові кошти підприємства;

· запустити модуль «Адміністратор» і створити нову базу даних;

· запустити модулі комплексної програми управління підприємством «Парус – Підприємство 7.40» та виконати завдання.

Відповідно до обраного виду діяльності підприємства і варіанта
студент повинен:

1. Запустити модуль «Бухгалтерія» і налаштувати основні параметри системи, ввести вхідні залишки:

· створити банківські, касові документи та здійснити реєстрацію госпо­дарських операцій по касі;

· провести облік господарських операцій щодо руху матеріальних ціннос­тей, реєстрацію господарських операцій у валюті та наявності і руху основних засобів у бухгалтерському та податковому обліку.

2. Запустити модуль «Торгівля та склад» і налаштувати основні параметри системи:

· оформити прихід товарів на склад і заповнити податкові накладні на основі прихідного ордера;

· визначити ціни реалізації та заповнити рахунки на оплату товарів;

· оформити журнал платежів та заповнити вихідні податкові накладні на основі рахунків на оплату.

3. Запустити модуль «Бухгалтерія» і налаштувати основні параметри системи:

· сформувати платіжні, внутрішні документи, журнал платежів, товарні документи, акти виконаних робіт;

· створити податкові накладні;

· здійснити облік матеріальних цінностей, фінансування, грошових коштів та витрат;

· підготувати оборотні відомості та звітні документи.

4. Запустити модуль «Персонал» і налаштувати основні параметри системи:

· сформувати штатний розклад підприємства;

· здійснити прийом на роботу працівників;

· провести облік даних про відрядження та відпустки, табельний облік роботи співробітників;

· оформити облік кваліфікаційних категорій співробітників та про­ходження курсів підвищення кваліфікації.

5. Запустити модуль «Менеджмент і маркетинг», налаштувати основні пара­метри системи:

· здійснити облік вхідної маркетингової інформації та обслуговування клієнтів;

· провести облік виробничих процесів усіх підрозділів організації;

· управління товарним обліком.

6. Запустити модуль «Готельне господарство» і налаштувати основні пара­метри системи:

· провести реєстрацію, поселення і розподіл за номерами;

· управління номерним фондом;

· здійснити облік додаткових послуг;

· реєстрацію оплати за надані послуги та сформувати платіжні та звітні документи.

7. Запустити модуль «Туристичне агентство» і налаштувати основні пара­метри системи:

· сформувати заявки на турпутівки;

· провести реєстрацію, бронювання готелів, білетів;

· здійснити облік додаткових послуг і сформувати звітні документи.

 

Список рекомендованої літератури

1. Інструкції про роботу з програмою комплексної автоматизації управління підприємствами малого та середнього бізнесу «Парус – Підприємство 7.40».

2. Партин Г. О. Фінанси підприємств : навч. посібник / Г. О. Партин, А. Г. За­городній. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2006. – 379 с.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-15; просмотров: 128; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.144.55.253 (0.013 с.)