НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ.1. Українська культура в роки Другої світової війни і боротьбі з тоталітаризмом у повоєнний період.

2. Лібералізація духовного життя в СРСР. Ситуація в Україні.

3. Розвиток науки, освіти і культури в Україні в контексті науково-технічної революції. 4. Проголошення незалежності України. Нові тенденції розвитку її культури.

Основна література:

Висоцький О.Ю. Історія української культури: Навчальний посібник. — Дніпропетровськ : НМетАУ, 2009. – 130 c.

Історія української культури: курс лекцій / О.В. Ліхолат, П.А. Дігтяр, С.Ю. Боєва та ін.; під заг. Ред. Д-ра іст. Наук С.О. Костилєвої. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 336 с.

Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура: Підручник. Видання 2-ге, стереотипне – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 584 с.

Додаткова література:

Мєднікова Г.С. Українська і зарубіжна культура ХХ століття: Навч. посібник. – К., 2003.

Українська художня культура: Навч. посібник / За ред. І.Ф.Ляшенка. – К., 1996.

Культурне відродження в Україні: історія і сучасність. – Львів, 1993.

Донцов Л. Дві літератури нашої доби. - Львів, 1991.

Жулинський М.Г. Із забуття - в безсмертя. - К., 1990.

Практичне завдання:

1. Охарактеризуйте стан української культури в умовах радянського тоталітаризму у др. пол. 40-х ‑ сер.80-х рр. ХХ ст. Концепція “радянського народу” як засіб русифікації українців.

2. Проаналізуйте розвиток науки, освіти, літератури, мистецтва в період хрущовської відлиги. Поясніть, наскільки спроби лібералізації радянської системи вплинули на духовне життя українців.

3. З’ясуйте, яку роль в процесі національно-культурного відродження України відіграв рух “шестидесятників”, діяльність дисидентів.

4. Поясніть, яких змін зазнали українська наука й освіта під впливом НТР.

5. Поясніть, яка роль належить українській культурі у відродженні національної державності новітньої доби.

 

Завдання для самоконтролю:

1. Поясніть, який зміст вкладався у поняття “соціалістичного реалізму”.

2. Охарактеризуйте культуру українського зарубіжжя др. пол. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.

3. Поясніть, які фактори, на вашу думку, сприятимуть розквіту сучасної української національної культури.

4. Дайте визначення основних понять: “ідеологізація культури”, “тоталітарна культура”, “державна мова”, “духовна свобода”, “плюралізм”, “соціокультурна ситуація”, “масова культура”, “поп-арт”, “контркультура“, “андеґраунд”, “інтелектуальне мистецтво”. “концептуальне мистецтво”, “формалізм”.

5. Охарактеризуйте специфіку українського “постмодернізму” та проаналізуйте його прояви у сучасній українській культурі.

 

Критерії оцінювання відповідей на семінарських заняттях:

№ п/п Види навчальної діяльності студента Рейтинговий бал Оцінка Критерії оцінки
1. Відповідь на семінарі з основних питань Правильна, ґрунтовна, повна відповідь, творче висвітлення проблем
  Правильна, але недостатньо повна, розгорнута та ґрунтовна
  Поверхнева з порушенням логіки, не аргументована
Неправильна
2. Активна участь у роботі семінару (доповнення, відповіді на питання тощо) Максимально висока активність, що свідчить про всебічну обізнаність з матеріалом
    Висока активність, що свідчить про фрагментарну обізнаність з матеріалом
  Середня активність, що свідчить про необізнаність з матеріалом
  Низька активність, що свідчить про не володіння матеріалом
3. Експрес-контроль (робота на семінарі протягом 10-15 хв.: тест, поточна контрольна робота, вибіркове опитування та ін.)     Повна відповідь за критеріями конкретного виду роботи
    Недостатньо повна відповідь за критеріями конкретного виду роботи
  Поверхнева з порушенням логіки, не аргументована
    Незадовільна відповідь за критеріями конкретного виду роботи
4. Написання творчого повідомлення Грунтовне повідомлення, в якому повністю розкрито зміст обраної проблеми, зроблено відповідні узагальнення, висновки.
Правильне, але недостатньо повне, розгорнуте та ґрунтовне повідомлення
Поверхневе з порушенням логіки, не аргументоване повідомлення
Поверхневе з порушенням логіки, численними помилками повідомлення

 


 

V. Завдання для позааудиторної самостійної роботи студентів

 

 

Тема 1.2. Витоки української культури та її розвиток в період Давньоруської держави (давня та середньовічна доба ) (6 годин)

1. Дослов’янський період. Культура східних слов’ян. Дохристиянська доба.

2. Прийняття християнства і культурний розвиток давньої Русі.

3. Культурний фактор у формуванні моноетнічної державності українців.

4. Українська культура середньовіччя і європейський контекст.

Основна література:

1. Висоцький О.Ю. Історія української культури: Навчальний посібник. — Дніпропетровськ : НМетАУ, 2009. – 130 c.

2. Історія української культури: курс лекцій / О.В. Ліхолат, П.А. Дігтяр, С.Ю. Боєва та ін.; під заг. Ред. Д-ра іст. наук С.О. Костилєвої. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 336 с.

3. Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 584 с.

Додаткова література:

1. Семчишин М. Тисяча років української культури. – К., 1993.

2. Терещенко Ю., Курило В. Історія України. – К., 1995.

3. Огієнко І. Українська культура. – К., 1991.

4. Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі. – К., 1988.

5. Попович М. Нарис історії культури України. – К., 1998.

Питання для самоконтролю:

1. Проаналізуйте античні та скіфо-сарматські впливи в культурі східних слов’ян.

2. Поясніть причини існування залишків язичницьких вірувань у християнському світогляді українців. Міфотворчість східних слов’ян.

3. Античні та візантійські автори про культуру та звичаї східних слов’ян.

4. Розкрийте прояви західноєвропейської та візантійської складових у середньовічній українській культурі.

5. Простежте процес зародження української символіки.

6. Проаналізуйте регіональні особливості розвитку культури на українських землях доби феодальної роздробленості.

Тема 1.3. Українська культура ХV – першої половини ХVІІ ст. (8 години)

1. Особливості культурного розвитку України у складі Литовської держави і Речі Посполитої.

2. Процеси проникнення гуманістичних і реформаційних ідей. Ренесансні тенденції в духовному просторі України.

3. Національно-культурне піднесення. Острозька школа і Києво-Могилянський колегіум, братські школи.

4. Роль козацтва у національно-культурному процесі.

Основна література:

1. Висоцький О.Ю. Історія української культури: Навчальний посібник. — Дніпропетровськ : НМетАУ, 2009. – 130 c.

2. Історія української культури: курс лекцій / О.В. Ліхолат, П.А. Дігтяр, С.Ю. Боєва та ін.; під заг. Ред. Д-ра іст. наук С.О. Костилєвої. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 336 с.

3. Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 584 с.

Додаткова література:

1. Жолтовський П. Художнє життя на Україні XVI-XVII ст. - К., 1983.

2. Ісаєвич Л.Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XIV-XVIІ ст. -К., 1966.

3. Марченко M.I. Історія української культури: 3 найдавніших часів до середини XVIII ст.-К., 1961.

4. Овсійчук В.А. Українське мистецтво XVI - першої половини XVIII ст. - К., 1985.

Питання для самоконтролю:

1. Мовна ситуація в Україні. Охарактеризуйте основні проблеми.

2. Українська культура у контексті міжконфесійної боротьби в Україні.

3. Українська література ХVІ – першої половини ХVІІ ст. у культурному житті Україні. Полемічна література. Літописання. Історична мемуаристика.

4. Історичні пісні та думи українського народу.

5. Церква у творенні культурного простору України.

6. Класи-стани українського суспільства (магнатерія, шляхта, козацтво, православне духовенство, міщанство) у культурному процесі другої половини ХVІ – першої половини ХVІІ ст.

7. Козацтво як фактор збереження самоідентифікації українського народу.

8. Політична культура українського козацтва.

Тема 1.4. Українська культура доби Просвітництва (друга пол. ХVІІ – ХVІІІ ст.) (8 години)

1. Епоха Просвітництва в Європі й Україні. Суспільно-політичне, релігійне і культурне життя українців.

2. Бароко у матеріальній та духовній культурі України. “Козацьке бароко”.

3. Національно-культурне піднесення. Розвиток науки та освіти. Літературне життя. Розвиток образотворчого мистецтва та архітектури. Театр та музика.

Основна література:

1. Висоцький О.Ю. Історія української культури: Навчальний посібник. — Дніпропетровськ : НМетАУ, 2009. – 130 c.

2. Історія української культури: курс лекцій / О.В. Ліхолат, П.А. Дігтяр, С.Ю. Боєва та ін.; під заг. Ред. Д-ра іст. наук С.О. Костилєвої. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 336 с.

3. Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 584 с.

Додаткова література:

1. Макаров A.M. Світло українського бароко. - К., 1994.

2. Українська література XVII ст. - К., 1987.

3. Українська культура: Лекції/ За ред. Д.М.Антоновича. - К., 1993.

4. УшкаловЛ.В. Григорій Сковорода і антична культура. - X., 1993.

5. УшкаловЛ.В. Світ українського бароко: Філологічні етюди. - X.. 1994.

Питання для самоконтролю:

1. Визначте основні тенденції розвитку української культури в зв’язку з утвердженням козацької держави. Поясніть, у чому полягала своєрідність української барокової культури.

2. Охарактеризуйте діяльність шкіл живопису й архітектури в Україні др. пол. ХVІІ ст. – ХVІІІ ст. Порівняйте стильові відмінності “бароко”, “рококо”, “класицизму” на основі аналізу творчості найбільш визначних представників української культури зазначеної доби.

3. Проаналізуйте розвиток політичної, правової культури українців у зазначений період. Конституція Пилипа Орлика.

4. Охарактеризуйте розвиток української освіти, літератури наприкінці XVIІ –XVIIІ ст.

5. З’ясуйте, який вплив на розвиток української культури, науки, освіти ХVІІ ст. – поч. ХVІІІ ст. справили події Голландської, Англійської буржуазних революцій.

6. Тридцятилітня війна в Європі і Україна.

7. Рецепція українців та їх духовного світу в Західній Європі.

8. Які позитивні зрушення відбулися в культурному житті України під впливом ідей європейського Просвітництва?

9. Творчість яких видатних діячів української культури др. пол. XVII-XVIII ст. була тісно пов’язана з європейською культурою.

10. Охарактеризуйте роль української православної церкви, козацько-шляхетської еліти у національно-культурному відродженні України й розбудові “козацької держави” у др. пол. ХVІІ – ХVІІІ ст.ст.

11. Поясніть, як ліквідація Гетьманщини позначилася на культурному розвитку України.

12. Порівняйте культурно-освітню політику Російської та Австро-Угорської імперій щодо українців.

13. Висвітлити проблему – українці в європейській вищій школі.

14. Дати оцінку ролі Мазепи в культурному житті України.

15. Охарактеризуйте філософську систему Сковороди.

Тема 1.5. Українська культура в добу національного відродження (ХІХ – поч. ХХ ст.) (8 годин)

1. Трансформація суспільного і духовного життя в Європі у першій половині ХІХ ст. Національно-культурне відродження в Україні.

2. Українська культура другої половини ХІХ ст. Культурно-мистецькі прояви народництва.

3. Українське духовне життя на зламі епох (ХІХ – поч. ХХ ст.). Модерні течії в українській культурі.

4. Наукове життя. Природничі та гуманітарні дослідження.

Основна література:

1. Висоцький О.Ю. Історія української культури: Навчальний посібник. — Дніпропетровськ : НМетАУ, 2009. – 130 c.

2. Історія української культури: курс лекцій / О.В. Ліхолат, П.А. Дігтяр, С.Ю. Боєва та ін.; під заг. Ред. Д-ра іст. наук С.О. Костилєвої. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 336 с.

3. Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 584 с.

Додаткова література:

1. Історія української культури. - К., 1994.

2. Історія української'літератури. - К., 1986.

3. Мороз З.П. Українська драматургія і театр другої половини XIX ст. - К., 1950.

4. Огієнко І. Українська культура. - К., 1993.

Питання для самоконтролю:

1. Охарактеризуйте класицизм та романтизм в українському літературному процесі і проаналізуйте їх найбільш яскраві зразки.

2. Поясніть, який вплив на духовний розвиток українців мали революції в Європі, як вони позначилися на розвитку української науки, літератури, мистецтва.

3. Дайте оцінку масонству, декабристському руху, поширенню волелюбних ідей в українському суспільстві.

4. Дайте оцінку історичної ролі І.Котляревського, Т.Шевченка в становленні нової української літератури.

5. Поясніть, яку роль в духовному відродженні України відіграли “Руська трійця”, Кирило-Мефодіївське братство.

6. Висвітліть релігійну ситуацію в Україні першої половини ХІХ ст.

7. Порівняйте ліберальні реформи в Австро-Угорській й Російській імперіях др. пол. ХІХ ст. та розкрийте їх вплив на національно-культурний розвиток України.

8. Поясніть, вплив європейського літературного процесу на оновлення духовного життя України кінця ХІХ ст. – початку ХХ ст.

9. Охарактеризуйте культуру українського модерну, його прояви у різних сферах літературної і мистецької творчості. Наведіть приклади його найбільш відомих творів.

10. Охарактеризуйте особливості національно-культурного руху в Україні на початку ХХ ст.

11. Висвітліть специфіку культурного процесу в Галичині 2-ї половини ХІХ ст.

Тема 1.6. Культурний розвиток України в ХХ – на початку ХХІ ст. (8 години)

1. Українська культура доби національно-визвольних змагань.

2. Політика коренізації і духовне життя в Україні.

3. Українська культура в умовах радянського тоталітаризму.

4. Українська культура в незалежній Україні: проблеми та перспективи розвитку.

5. Національно-культурне життя українців за рубежем.

Основна література:

1. Висоцький О.Ю. Історія української культури: Навчальний посібник. — Дніпропетровськ : НМетАУ, 2009. – 130 c.

2. Історія української культури: курс лекцій / О.В. Ліхолат, П.А. Дігтяр, С.Ю. Боєва та ін.; під заг. Ред. Д-ра іст. наук С.О. Костилєвої. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 336 с.

3. Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 584 с.

Додаткова література:

1. Мєднікова Г.С. Українська і зарубіжна культура ХХ століття: Навч. посібник. – К., 2003.

2. Українська художня культура: Навч. посібник / За ред. І.Ф.Ляшенка. – К., 1996.

3. Культурне відродження в Україні: історія і сучасність. – Львів, 1993.

4. Донцов Л. Дві літератури нашої доби. - Львів, 1991.

5. Жулинський М.Г. Із забуття - в безсмертя. - К., 1990.

Питання для самоконтролю:

1. Проаналізуйте, який вплив на розвиток української культури справили події Першої світової війни й національно-визвольних змагань 1917 – 1920 рр.

2. Порівняйте зміст та наслідки політики Центральної Ради, Гетьманату, Директорії у царині української освіти, науки, культури.

3. Поясніть, у чому полягали основні завдання політики коренізації, запровадженої більшовицьким урядом в Україні у 20-х рр. ХХ ст., якими були її досягнення. Чи сприяла така політика духовному відродженню українського народу?

4. Порівняйте культурний розвиток українських земель у складі Польщі, Чехословаччини, Румунії у міжвоєнний час. Поясніть, чим характеризувався культурно-просвітницький рух на західноукраїнських землях і яка роль у ньому належала українським політичним партіям, громадським організаціям, греко-католицькій церкві.

5. Охарактеризуйте духовне життя української діаспори 20-х – 30-х рр. ХХ ст.

6. Охарактеризуйте стан української культури в умовах утвердження радянського тоталітаризму в УРСР. Розкажіть, що вам відомо про творчість митців “розстріляного відродження”.

7. Проаналізуйте стан українського кіномистецтва, театру міжвоєнної доби.

8. Розкрийте проблему – сталінський тоталітаризм в нищенні української культури.

9. Охарактеризуйте стан української культури в умовах радянського тоталітаризму у др. пол. 40-х ‑ сер.80-х рр. ХХ ст. Концепція “радянського народу” як засіб русифікації українців.

10. Проаналізуйте розвиток науки, освіти, літератури, мистецтва в період хрущовської відлиги.

11. З’ясуйте, яку роль в процесі національно-культурного відродження України відіграв рух “шестидесятників”, діяльність дисидентів.

12. Поясніть, яких змін зазнали українська наука й освіта під впливом НТР.

13. Поясніть, яка роль належить українській культурі у відродженні національної державності новітньої доби.

14. Розкрити культурний фактор у формуванні політичної нації в Україні.

15. Охарактеризуйте культуру українського зарубіжжя др. пол. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.

16. Україна у світовій культурі новітньої доби.

17. Охарактеризуйте специфіку українського “постмодернізму” та проаналізуйте його прояви у сучасній українській культурі.

 


 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 86; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.205.167.104 (0.011 с.)