Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ та СПОРТУ україни 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ та СПОРТУ україниМіністерство освіти і науки, МОЛОДІ та СПОРТУ україни

Київський національний лінгвістичний університет

Базові

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

 

зісторії української культури

для студентів І курсу

 

спеціальність: 6.030500 “Мова та література”

6.030500 “Переклад”

факультет: германської, романської філології, перекладачів і сходознавства

 

Київ – 2011


 

І. Вимоги до знань та вмінь студентів з навчальної дисципліни

Мета викладання дисципліни ‑ ознайомити студентів з теоретичними засадами курсу, витоками української культури, особливостями її історичного розвитку і основними здобутками.

Показати розмаїття проявів загально-цивілізаційних, мистецьких процесів та явищ в українській культурі, їх рецепцію європейською й світовою спільнотою. Сприяти засвоєнню студентами основних понять і термінів з дисципліни.Формувати у студентів уміння й навички застосовувати набуті знання з історії культури у майбутній професійній діяльності. Виховувати патріотичні почуття, повагу до культурної спадщини й духовних цінностей українського народу; сприяти формуванню активної громадянської позиції.

Предмет навчальної дисципліни:історичний розвиток української культури.

 

Завдання вивчення дисципліни:

 • забезпечити оволодіння студентами глибокими знаннями з історії української культури від найдавніших часів до початку ХХІ ст.;
 • ознайомити студентів з основними теоретичними поняттями та термінами;
 • формувати сприйняття культурної спадщини України як невід’ємної складової європейського духовного простору;
 • формувати навички наукової роботи, вміння працювати з джерелами, які стосуються історії української культури;
 • пробуджувати у студентів інтерес до проблемних та малодосліджених питань історії української культури;
 • в процесі навчання виховувати шанобливе ставлення до національно-культурних традицій українського народу, формувати високий рівень культури та освіченності.

Вимоги до знань та вмінь.

Студент повинен знати:

 • теоретико-методологічні засади курсу, вільно володіти понятійним та термінологічним апаратом навчальної дисципліни;
 • основні етапи становлення і розвитку української культури як складової світової культури;
 • причинно-наслідкові зв’язки і закономірності культурного розвитку українського суспільства на різних етапах історичного процесу;
 • найвизначніші досягнення української культури, науки, освіти, військового мистецтва;
 • основні тенденції розвитку культурних процесів в Україні в минулому і сьогоденні;
 • взаємозв’язок культурного розвитку України з основними напрямками світового цивілізаційного процесу;
 • видатних представників української культури;
 • основні аспекти взаємовпливів релігійної і світської культури українців на різних етапах історичного розвитку;
 • регіональні особливості розвитку української культури;
 • внесок українського зарубіжжя в скарбницю національної та світової культури.

 

 

Студент повинен вміти:

 • вільно орієнтуватися в учбовому матеріалі;
 • робити аргументовані висновки;
 • проводити аналогії подій минулого з сучасністю в царині української культури;
 • вичерпно відповідати на поставлені запитання, демонструючи знання основних проблем курсу;
 • аналізувати культурно-мистецькі події і явища в Україні від найдавніших часів до сьогодення;
 • вільно оперувати науковими термінами, поняттями у навчальному процесі;
 • визначати джерела (культурні пам’ятки) вивчення основних культурних процесів і явищ;
 • визначати своєрідність історико-культурних процесів в Україні в контексті світового культурного розвитку;
 • визначати тенденції соціокультурного розвитку українців в їх історичній ретроспективі;
 • визначати сприятливі та гальмівні чинники процесу формування і розвитку української культури;
 • використовувати отриманні знання на практиці (в роботі з науково-методичними матеріалами, друкованими джерелами в бібліотеках, архівах, при підготовці відповідей на теми семінарські і самостійних занять, для написання наукових повідомлень та рефератів під час педагогічної практики, у майбутній професійній діяльності).

Міждисциплінарні зв’язки. Перелік дисциплін, засвоєння яких кореспондується із вивченням даної дисципліни. Курс “Історія української культури” тісно пов’язаний із загальними курсами, спецкурсами та спецсемінарами, що викладаються кафедрами гуманітарного профілю: “Історія України”, “Теорія та історія світової літератури”, “Культурологія”, “Україна та європейський світ”, “Етика”, “Естетика”, “Релігієзнавство”, “Психологія” тощо.

 

 

Місце дисципліни у структурно-логічній схемі підготовки фахівця:вихідна, передує вивченню політології та соціології.

Дисципліна “Історія української культуривикладається на І курсі зазначених факультетів університету (освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”) протягом одного семестру в обсязі 72 навчальних годин (2 кредити ECTS; для спеціальності “Переклад” – у І семестрі, для спеціальності “Мова та література” – у ІІ семестрі; 2 години на тиждень; 17 тижнів на семестр), із них 36 годин (1 кредит ) – екзамен. Аудиторна робота – 34 години: 20 годин – лекції, 14 годин – семінари (10 лекцій, 7 семінарів). Самостійна робота – 38 годин (включаючи час на екзамен).

Весь навчальний матеріал викладається в одному модулі. У процесі навчання студенти працюють на лекціях, семінарах, виконують завдання позааудиторної самостійної роботи. Якість знань та вміння студентів перевіряються під час поточного (усного опитування, тестування, виконання письмових контрольних робіт на семінарських заняттях, перевірки рефератів або конспектів відповідей з тем, винесених на самостійне опрацювання), рубіжного (написання модульної контрольної роботи) та підсумкового (екзамен) контролю. Наприкінці кожного навчального модуля визначається рейтинг студента за вивчення навчального матеріалу дисципліни, який є сумою рейтингових балів за аудиторну, позааудиторну та модульну контрольну роботу студента. Семестровий рейтинговий бал є сумою модульних рейтингових балів. Студенти, що мають семестрову оцінку з дисципліни напередодні сесії “відмінно” за рішення кафедри (за відповідним рейтингом), звільняються від проходження семестрового контролю й автоматично отримують оцінку. Решта студентів, а також студенти, які бажають підвищити свій підсумковий рейтинг, складають екзамен.


Система організації позааудиторної самостійної роботи студентів із навчальної дисципліни.

Змістом самостійної роботи студентів є опрацювання ними затвердженої кафедрою тематики (перелік тем додається).

Самостійна робота здійснюється у формі вивчення студентами у поза аудиторний час теоретичних проблем курсу шляхом опрацювання обов’язкової та додаткової літератури, запропонованої у відповідних методичних рекомендаціях кафедри з метою якісної підготовки до лекцій та семінарів, тестування, модульних контрольних робіт, виконання завдань для самостійної роботи .

Перелік видів і форм позааудиторної самостійної роботи студентів

з історії української культури на факультетах германської, романської філології, перекладачів, в сходознавства.

№ п/п Вид/форма позааудиторної самостійної роботи студентів Загальний зміст позааудиторної самостійної роботи студентів Час виконання роботи студентом Примітки
1. Підготовка до лекції Підготовка до лекції передбачає вивчення студентом теоретичних проблем курсу, винесених згідно з робочою програмою на самостійне опрацювання, а також повторення вже пройденого на лекціях та семінарах матеріалу. 1 година на тиждень (10 годин на семестр на всіх факультетах) Історія української культури (72 год.) З них – 36 год. самостійної роботи) вивчається на І курсі протягом одного семестру (17 навч. тижнів).
2. Підготовка до семінару Підготовка до семінару передбачає вивчення студентом теоретичних проблем курсу, виконання практичних завдань, визначених у планах семінарських занять. Готуючись до семінару, студенти повинні систематично користуватися бібліотечними фондами університету навчальними матеріалами кафедри, розміщеними на електронних носіях, відвідувати щотижневі консультації викладачів 1 година на тиждень (7 годин на семестр на всіх факультетах) 17 навч. тижнів
3. Підготовка письмових відповідей (конспектів) на завдання двох тем з усього обсягу самостійної роботи Конспект відповідей готується з теоретичних питань курсу, винесених на самостійне опрацювання і подаються для перевірки викладачем двічі протягом семестру у відповідності до затвердженого кафедрою графіку. Загальний обсяг відповідей повинен бути не менше 6-ти сторінок комп’ютерного набору для однієї роботи 2 години на одну роботу  
4. Підготовка доповіді з теоретичного питання курсу на семінарі Доповідь готується з теоретичних питань, які пропонуються кафедрою з відповідної дисципліни. Виступ на семінарі до 10 хв. 3 години  
Вивчення всього обсягу тематики самостійних робіт з історії України Якість вивчення тематики самостійних робіт, що не підлягають конспектуванню, перевіряється шляхом вибіркового опитування, тестування, проведення модульних контрольних робіт. 6 годин  
6. Підготовка до роботи в межах тематичних студентських проблемних груп Участь у дискусіях, наукових конференціях, зустрічах з відомими постатями української науки та культури, громадсько-політичними діячами. 2 години  
7. Підготовка студента до написання тестів та модульної контрольної роботи з історії української культури Даний вид діяльності передбачає систематичну роботу студента з підручниками, посібниками, методичними рекомендаціями з навчальних курсів, у бібліотеках, комп’ютерних класах, відвідання щотижневих консультацій з викладачами кафедри 8годин  

 


 

Темами і видами занять

 

Види занять, кількість годин     Всього навчальних годин З них:  
    Лекції (год.)   Семінарські, практичні заняття (год.)   Позааудиторна самостійна робота студента (год.)  
Номер і назва модуля, тематика занять  
Семестр І, ІІ  
Модуль Українська культура від найдавніших часів до початку ХХІ ст.  
Тема 1.1. Предмет, мета і основні теоретичні засади вивчення курсу історії української культури.             -     -  
Тема 1.2. Витоки української культури та її розвиток в період Давньоруської держави (давня та середньовічна доба ).                  
Тема 1.3. Українська культура (ХV – перша пол. ХVІІ ст.)          
Тема 1.4. Українська культура доби Просвітництва (друга пол. ХVІІ – ХVІІІ ст.)          
Тема 1.5. Українська культура в добу національного відродження (ХІХ – поч. ХХ ст.)                  
Тема 1.6. Культурний розвиток України в ХХ – на початку ХХІ ст.          
Модульний контроль  
Вид роботи Кількість балів  
Написання контрольної роботи за результатами вивчення тем 1.1–1.10 модуля 20 (“5”)  
2. Виконання самостійної роботи 10 (“5”)  
Підготовка і складання іспиту - -  
Всього за семестр  
Всього за навчальний рік:  
                 

 


 

IV. Плани семінарських (практичних) занять

СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ З

Семінар 1

Семінар 2

Семінар 3

Семінар 4

Семінар 5

Семінар 6

Семінар 7

VIІІ. підсумковий контроль

IX. Рекомендована навчально-методична література

(обов’язкової й додаткової)

Основна література

Додаткова література

 

8.1.1. Бойко О.М. Українська та зарубіжна культура: культури стародавнього світу. Курс лекцій: Навч. посібник. – Харків, 2002.

9.1.2. Бокань В.А., Польовий Л.П. Історія культури України: Навч. посібник. – К., 2001.

9.1.3. Етнографія України / Ред. С.А.Макарчук. – К., 1994.

9.1.4. Етнокультурний розвиток України: Терміни, визначення, персоналії / Відп. ред. Ю.Римаренко, І.Курас. – К., 1993.

9.1.5. Задорожний В., Кундрат Ю. Курс історії української культури (ІХ – початок ХХІ ст.): Навч. посібник для студентів-україністів. – Ужгород, 2009.

9.1.6. Історія світової культури. Культурні регіони / Левчук Л.Т. та ін. – К., 1997.

9.1.7. Історія українського мистецтва: У 6 т. – Київ, 1968.

9.1.8. Історія української культури / За ред. П. П. Толочка. – К., 2002.

9.1.9. Історія української культури / Шейко В.М., Тишевська Л.Г.: Навч. посібник. – К., 2006.

9.1.10. Історія української культури. Т.1-4. – К., 2001-2006.

9.1.11. Історія української літератури: У 8 т. – К., 1954.

9.1.12. Історія української музики: У 6 т. – К., 1989.

9.1.13. Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура. Підручник. – К., 2005.

9.1.14. Корній А. Історія української музики. – Київ; Харків; Нью-Йорк, 1996. – Ч.1.

9.1.15. Культура і побут населення України: Навч. посібник для вузів / В.І.Наулко, Л.Ф.Артюх, В.Ф.Горленко та ін. – К., 1993.

9.1.16. Культура українського народу: Навч. посіб. / В.М. Русанівський, Г.Д. Вервес та ін. – К., 1994.

9.1.17. Культурне відродження в Україні: історія і сучасність. – Львів, 1993.

9.1.18. Лекції з історії світової та вітчизняної культури: Навч. посібник / За ред. проф. А.Яртися та проф. В.Мельника. – Львів, 2005.

9.1.19. Лобас В.Х., Легенький Ю.Г. Українська і зарубіжна культура. Навч. посібник. – К., 2000.

9.1.20. Лосєв І.В. Історія і теорія світової культури. Європейський контекст. – К., 1995.

9.1.21. Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури. – К., 1992.

9.1.22. Марченко М.І. Історія української культури. З найдавніших часів до серед. XVII ст. – К., 1961.

9.1.23. Мєднікова Г.С. Українська і зарубіжна культура ХХ століття: Навч. посібник. – К., 2003.

9.1.24. Нельговський Ю.П., Степовик Д.В., Членова Л.Г. Українське мистецтво від найдавніших часів до початку ХХ ст. – К., 1976.

9.1.25. Огієнко І. Українська культура. – К., 1991.

9.1.26. Попович М.В. Нарис історії культури України. – К., 1998.

9.1.27. Семчишин М. Тисяча років української культури. – Львів, 1993.

9.1.28. Теорія та історія світової і вітчизняної культури / Бичко А.К. та ін. – К., 1992.

9.1.29. Українська культура. Лекції / За ред. Д. Антоновича. – К., 1993.

9.1.30. Українська культура: Навч. посібник / За ред. С.О.Черепанової. – Львів, 1994.

9.1.31. Українська та зарубіжна культура. Навч. посібник / За ред. Заковича М.М. – К., 2000.

9.1.32. Українська художня культура: Навч. посібник / За ред. І.Ф.Ляшенка. – К., 1996.

9.1.33. Шевченко І. Україна між Сходом і Заходом. Нариси з історії культури до початку XVIII століття. – Львів, 2001.

 

9.2. Додаткова

9.2.1. Александрович В. Львівські малярі кінця XVI століття. – Львів, 1998.

9.2.2. Александрович В. Мистецтво Галицько-Волинського князівства. – Львів, 1999

9.2.3. Андрусяк М. Гетьман Іван Мазепа як культурний діяч. – К., 1991.

9.2.4. Антошкіна Л.І., Мурзін Ю.В. Історія та культура давнього населення України та правові норми охорони археологічної спадщини: Навч.-метод. посібник. – Донецьк, 2006.

9.2.5. Анучина Л.В., Бурлука О.В., Немцова В.С. та ін. Мистецтво незалежної України: Навч. посібник. – Харків, 2007.

9.2.6. Асєєв Ю.С. Джерела мистецтва Київської Русі. – К., 1980.

9.2.7. Білецький П. Український портретний живопис XVII-XVIII ст.: Проблеми становлення і розвитку. – К., 1969.

9.2.8. Білецький П.О. Нариси з історії українського мистецтва. Українське мистецтво другої половини ХVII-ХVIII століть. – К., 1988.

9.2.9. Боплан Гійом Левассер де. Опис України. – К., 1990.

9.2.10. Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі. – К., 1988.

9.2.11. Возняк М. Історія української літератури. – Львів, 1921, 1924. – Т.2-3.

9.2.12. Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис. – К., 1993.

9.2.13. Горський В.С. Історія української філософії. Курс лекцій. – К., 1996.

9.2.14. Грінченко М. Історія української музики. – Нью-Йорк, 1961.

9.2.15. Європейське Відродження та українська література XIV-XVIII ст. – К., 1993.

9.2.16. Єфремов С. Історія українського письменства. – К., 1995.

9.2.17. Жолтовський П.М. Український живопис XVII-XVIII ст. – К., 1978.

9.2.18. Запаско Я.П. Мистецтво книги на Україні в XVI-XVIII ст. – Львів, 1971.

9.2.19. Іваницький А. Українська народна музична творчість. – К., 1990.

9.2.20. Книга і друкарство на Україні. – К., 1965.

9.2.21. Національна культура в сучасній Україні. – К., 1995.

9.2.22. Нариси історії української інтелігенції: У 3-х т. – К., 1994.

9.2.23. Овсійчук В.А. Українське малярство X-XVIII ст. – Львів, 1996.

9.2.24. Попович М. Національна культура і культура нації. – К., 1991.

9.2.25. Українське бароко та європейський контекст: Архітектура, образотворче мистецтво, театр і музика. – К., 1991.

9.2.26. Чопівський В. Українська інтелігенція в національно-визвольному русі на Західній Україні (1918-1939). – Львів, 1993.

9.2.27. Шевчук В.О. Муза Роксоланська: Українська література ХVІ-ХVІІІ ст.: В.2-х кн. – К., 2004-2005.

9.2.28. Шреєр-Ткаченко О. Історія української музики. – Ч.1. – К., 1980.

9.2.29. Юдкін І. Східно-західні взаємини української культури. Українознавство в розбудові держави. – Кн.1. – К., 1994.

9.2.30. Юрчук В.І. Культурне життя в Україні у повоєнні роки: світло й тіні. – К., 1995.

9.2.31. Яковенко Н. Паралельний світ: Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI-XVII ст. – К., 2002.

 

Засоби навчання

Кінофільми:

Київський некрополь.

Найдавніші часи України.

Українське бароко.

Золото скіфів.

Великодня частування.

Святкування Різдва.

 

Слайди:

Греко-католицизм: історія і сучасність.

Католицизм: проблеми, факти, міркування.

Православні монастирі на Україні.

Грушевське чудо.

Українська автокефальна церква: минуле і сучасне.

Сторінки історії українського козацтва.

Запорожці у вітчизняному образотворчому мистецтві.

 

Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ та СПОРТУ україни

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 57; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.158.251.104 (0.012 с.)