Київський національний лінгвістичний університетМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Київський національний лінгвістичний університетБазові

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

 

зісторії української культури

для студентів І курсу

 

спеціальність: 6.030500 “Мова та література”

6.030500 “Переклад”

факультет: германської, романської філології, перекладачів і сходознавства

 

Київ – 2011


 

І. Вимоги до знань та вмінь студентів з навчальної дисципліни

Мета викладання дисципліни ‑ ознайомити студентів з теоретичними засадами курсу, витоками української культури, особливостями її історичного розвитку і основними здобутками.

Показати розмаїття проявів загально-цивілізаційних, мистецьких процесів та явищ в українській культурі, їх рецепцію європейською й світовою спільнотою. Сприяти засвоєнню студентами основних понять і термінів з дисципліни.Формувати у студентів уміння й навички застосовувати набуті знання з історії культури у майбутній професійній діяльності. Виховувати патріотичні почуття, повагу до культурної спадщини й духовних цінностей українського народу; сприяти формуванню активної громадянської позиції.

Предмет навчальної дисципліни:історичний розвиток української культури.

 

Завдання вивчення дисципліни:

 • забезпечити оволодіння студентами глибокими знаннями з історії української культури від найдавніших часів до початку ХХІ ст.;
 • ознайомити студентів з основними теоретичними поняттями та термінами;
 • формувати сприйняття культурної спадщини України як невід’ємної складової європейського духовного простору;
 • формувати навички наукової роботи, вміння працювати з джерелами, які стосуються історії української культури;
 • пробуджувати у студентів інтерес до проблемних та малодосліджених питань історії української культури;
 • в процесі навчання виховувати шанобливе ставлення до національно-культурних традицій українського народу, формувати високий рівень культури та освіченності.

Вимоги до знань та вмінь.

Студент повинен знати:

 • теоретико-методологічні засади курсу, вільно володіти понятійним та термінологічним апаратом навчальної дисципліни;
 • основні етапи становлення і розвитку української культури як складової світової культури;
 • причинно-наслідкові зв’язки і закономірності культурного розвитку українського суспільства на різних етапах історичного процесу;
 • найвизначніші досягнення української культури, науки, освіти, військового мистецтва;
 • основні тенденції розвитку культурних процесів в Україні в минулому і сьогоденні;
 • взаємозв’язок культурного розвитку України з основними напрямками світового цивілізаційного процесу;
 • видатних представників української культури;
 • основні аспекти взаємовпливів релігійної і світської культури українців на різних етапах історичного розвитку;
 • регіональні особливості розвитку української культури;
 • внесок українського зарубіжжя в скарбницю національної та світової культури.

 

 

Студент повинен вміти:

 • вільно орієнтуватися в учбовому матеріалі;
 • робити аргументовані висновки;
 • проводити аналогії подій минулого з сучасністю в царині української культури;
 • вичерпно відповідати на поставлені запитання, демонструючи знання основних проблем курсу;
 • аналізувати культурно-мистецькі події і явища в Україні від найдавніших часів до сьогодення;
 • вільно оперувати науковими термінами, поняттями у навчальному процесі;
 • визначати джерела (культурні пам’ятки) вивчення основних культурних процесів і явищ;
 • визначати своєрідність історико-культурних процесів в Україні в контексті світового культурного розвитку;
 • визначати тенденції соціокультурного розвитку українців в їх історичній ретроспективі;
 • визначати сприятливі та гальмівні чинники процесу формування і розвитку української культури;
 • використовувати отриманні знання на практиці (в роботі з науково-методичними матеріалами, друкованими джерелами в бібліотеках, архівах, при підготовці відповідей на теми семінарські і самостійних занять, для написання наукових повідомлень та рефератів під час педагогічної практики, у майбутній професійній діяльності).

Міждисциплінарні зв’язки. Перелік дисциплін, засвоєння яких кореспондується із вивченням даної дисципліни. Курс “Історія української культури” тісно пов’язаний із загальними курсами, спецкурсами та спецсемінарами, що викладаються кафедрами гуманітарного профілю: “Історія України”, “Теорія та історія світової літератури”, “Культурологія”, “Україна та європейський світ”, “Етика”, “Естетика”, “Релігієзнавство”, “Психологія” тощо.

 

 

Місце дисципліни у структурно-логічній схемі підготовки фахівця:вихідна, передує вивченню політології та соціології.

Дисципліна “Історія української культуривикладається на І курсі зазначених факультетів університету (освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”) протягом одного семестру в обсязі 72 навчальних годин (2 кредити ECTS; для спеціальності “Переклад” – у І семестрі, для спеціальності “Мова та література” – у ІІ семестрі; 2 години на тиждень; 17 тижнів на семестр), із них 36 годин (1 кредит ) – екзамен. Аудиторна робота – 34 години: 20 годин – лекції, 14 годин – семінари (10 лекцій, 7 семінарів). Самостійна робота – 38 годин (включаючи час на екзамен).

Весь навчальний матеріал викладається в одному модулі. У процесі навчання студенти працюють на лекціях, семінарах, виконують завдання позааудиторної самостійної роботи. Якість знань та вміння студентів перевіряються під час поточного (усного опитування, тестування, виконання письмових контрольних робіт на семінарських заняттях, перевірки рефератів або конспектів відповідей з тем, винесених на самостійне опрацювання), рубіжного (написання модульної контрольної роботи) та підсумкового (екзамен) контролю. Наприкінці кожного навчального модуля визначається рейтинг студента за вивчення навчального матеріалу дисципліни, який є сумою рейтингових балів за аудиторну, позааудиторну та модульну контрольну роботу студента. Семестровий рейтинговий бал є сумою модульних рейтингових балів. Студенти, що мають семестрову оцінку з дисципліни напередодні сесії “відмінно” за рішення кафедри (за відповідним рейтингом), звільняються від проходження семестрового контролю й автоматично отримують оцінку. Решта студентів, а також студенти, які бажають підвищити свій підсумковий рейтинг, складають екзамен.


Система організації позааудиторної самостійної роботи студентів із навчальної дисципліни.

Змістом самостійної роботи студентів є опрацювання ними затвердженої кафедрою тематики (перелік тем додається).

Самостійна робота здійснюється у формі вивчення студентами у поза аудиторний час теоретичних проблем курсу шляхом опрацювання обов’язкової та додаткової літератури, запропонованої у відповідних методичних рекомендаціях кафедри з метою якісної підготовки до лекцій та семінарів, тестування, модульних контрольних робіт, виконання завдань для самостійної роботи .

Перелік видів і форм позааудиторної самостійної роботи студентів

з історії української культури на факультетах германської, романської філології, перекладачів, в сходознавства.

№ п/п Вид/форма позааудиторної самостійної роботи студентів Загальний зміст позааудиторної самостійної роботи студентів Час виконання роботи студентом Примітки
1. Підготовка до лекції Підготовка до лекції передбачає вивчення студентом теоретичних проблем курсу, винесених згідно з робочою програмою на самостійне опрацювання, а також повторення вже пройденого на лекціях та семінарах матеріалу. 1 година на тиждень (10 годин на семестр на всіх факультетах) Історія української культури (72 год.) З них – 36 год. самостійної роботи) вивчається на І курсі протягом одного семестру (17 навч. тижнів).
2. Підготовка до семінару Підготовка до семінару передбачає вивчення студентом теоретичних проблем курсу, виконання практичних завдань, визначених у планах семінарських занять. Готуючись до семінару, студенти повинні систематично користуватися бібліотечними фондами університету навчальними матеріалами кафедри, розміщеними на електронних носіях, відвідувати щотижневі консультації викладачів 1 година на тиждень (7 годин на семестр на всіх факультетах) 17 навч. тижнів
3. Підготовка письмових відповідей (конспектів) на завдання двох тем з усього обсягу самостійної роботи Конспект відповідей готується з теоретичних питань курсу, винесених на самостійне опрацювання і подаються для перевірки викладачем двічі протягом семестру у відповідності до затвердженого кафедрою графіку. Загальний обсяг відповідей повинен бути не менше 6-ти сторінок комп’ютерного набору для однієї роботи 2 години на одну роботу  
4. Підготовка доповіді з теоретичного питання курсу на семінарі Доповідь готується з теоретичних питань, які пропонуються кафедрою з відповідної дисципліни. Виступ на семінарі до 10 хв. 3 години  
Вивчення всього обсягу тематики самостійних робіт з історії України Якість вивчення тематики самостійних робіт, що не підлягають конспектуванню, перевіряється шляхом вибіркового опитування, тестування, проведення модульних контрольних робіт. 6 годин  
6. Підготовка до роботи в межах тематичних студентських проблемних груп Участь у дискусіях, наукових конференціях, зустрічах з відомими постатями української науки та культури, громадсько-політичними діячами. 2 години  
7. Підготовка студента до написання тестів та модульної контрольної роботи з історії української культури Даний вид діяльності передбачає систематичну роботу студента з підручниками, посібниками, методичними рекомендаціями з навчальних курсів, у бібліотеках, комп’ютерних класах, відвідання щотижневих консультацій з викладачами кафедри 8годин  

 


 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 62; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.211.101.93 (0.007 с.)