ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХДИПЛОМНА РОБОТА

(ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА)

 

ВИПУСКНИКА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ

«БАКАЛАВР»

 

Тема: Малий бізнес у розвитку зовнішньоекономічної діяльності країни

 

Виконавець: Іванова Ірина Іванівна     ________________ (підпис виконавця)
Керівник: к.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу ІМВ НАУ Побоченко Леся Миколаївна       ________________ (підпис керівника)  
Нормоконтролер:   ________________ (підпис нормоконтролера)

 

Київ 2014


2

ЗМІСТ

 

ВСТУП………………………………………………………………………....
РОЗДІЛ 1  
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ..…………………………………………………  
1.1. Основні поняття сталого розвитку……………………………………..
1.2. Принципи, критерії та етапи сталого розвитку………………………...
1.3. Глобальні детермінанти в умовах становлення моделі сталого розвитку………………………………………………………………………...  
РОЗДІЛ 2  
АНАЛІЗ СТАНУ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ……………………………….…………….  
2.1. Оцінка показників сталого економічного розвитку в світогосподарських процесах…………………..…………………………….  
2.2. Основні виміри глобальної системи сталого розвитку……………....
2.3. Аналіз концепції сталого розвитку в умовах глобалізації……….…….
РОЗДІЛ 3  
УКРАЇНА В ГЛОБАЛЬНИХ ВИМІРАХ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ……………………………………………………………………  
3.1. Особливості сталого розвитку України в контексті глобалізаційних процесів…………...……………………………………………………………  
3.2. Національні можливості забезпечення сталого розвитку в Україні………………………………………………………………………….  
3.3. Шляхи впровадження сталого розвитку в національну економіку України…………………………………………………………………….…...  
ВИСНОВКИ.......................................................................................................
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ..........................................................
ДОДАТКИ ..........................................................................................................

ВСТУП

Актуальність теми дослідження.Загальна тенденція до глобалізації світової економіки, що посилилася наприкінці XX століття, торкнулася і страхового ринку. Зближення економік різних країн створює принципово нові умови для страхового бізнесу, сприяє уніфікації умов страхування. Вступ України до Світової організації торгівлі (СОТ) у 2008 році, а також початок дії в 1999 році Угоди про партнерство і співробітництво між Україною та Європейським Союзом (ЄС) обумовлюють необхідність усілякого використання міжнародного досвіду в організації страхової справи, вироблення чітких умов доступу іноземних страховиків на вітчизняний ринок.

В умовах сучасного державотворення страхування є важливим та необхідним видом діяльності, який забезпечує загальну економічну стабільність, розвиток усіх сфер господарювання, ефективний захист від численних природних, техногенних та інших ризиків, реалізацію державної соціальної політики. Повноцінний розвиток страхового ринку дає помітний імпульс росту національної економіки, оскільки страхування сприяє ефективному способу перерозподілу фінансових ресурсів як на території держави, так і за її межами.

Водночас, здійснення діяльності поза межами держави безпосередньо пов’язано із потенційно можливими ризиками настання певних нещасних випадків та фінансових втрат. І у разі настання страхового випадку саме страхова інституція забезпечує відповідний захист інтересів вітчизняних та закордонних суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності у тих чи інших формах міжнародного співробітництва.

Зацікавленість держави в розвитку страхового ринку полягає в тому, що завдяки страхуванню підвищується соціальний захист населення та господарчих суб'єктів; зменшується навантаження на державний бюджет у частині відшкодування непередбачуваних збитків природно-техногенного характеру; вирішуються окремі проблеми соціального забезпечення завдяки перенесенню державних соціальних виплат з коштів бюджету на страхові виплати. Страхова галузь може й повинна використовуватися як ефективний інструмент пенсійної реформи. Страхування є стабільним і довгостроковим джерелом інвестування.

Сучасне страхування - одна із галузей економіки України, що досить динамічно розвивається. Розвиток страхового ринку і використання його в інтересах сталого розвитку національної економіки в умовах її інтеграції у світове економічне співтовариство та посилення процесів глобалізації є важливим компонентом національної безпеки, але цей процес є поступовим і тривалим.

Розвиток страхування в Україні стримується багатьма об'єктивними та суб'єктивними чинниками. Головними серед них є відсутність платоспроможного попиту на страхові послуги внаслідок падіння рівня життя населення, обмеженість корпоративних фінансів, нестійкість податкової системи, відсутність економічних стимулів розвитку страхування. Особливо актуальною є проблема формування та подальшого розвитку страхового ринку України, особливо за умов кардинальних змін в економічній системі, зокрема під час кризи.

Слід зазначити, що державна політика в галузі страхування потребує вдосконалення через подальший розвиток нормативної бази, інтеграцію України в міжнародні структури в галузі страхування, забезпечення оптимального співвідношення між обов'язковим і добровільним страхуванням, залучення страхового ринку до вирішення соціальних питань тощо.

Процеси ринкової трансформації національної економіки зумовлюють необхідність проведення наукового дослідження, як національних, так і міжнародних компаній, які працюють на території України. Також необхідно провести аналіз трансформації та переулаштування системи управління компанією в зв’язку із нестабільною економічною ситуацією в світі, та в Україні зокрема, та розробити шляхи ефективного виходу із кризи для подальшого розвитку ринку страхування, що забезпечить стабільний розвиток національної економіки та продовжить подальшу інтеграцію у світове господарство.

Створення сприятливих умов для розвитку страхування в Україні потребує проведення глибоких теоретичних досліджень та надання наукових рекомендацій, які можуть стати важливим чинником ефективного функціонування національного страхового ринку. Дослідження механізму використання потужного потенціалу страхування у ринковій економіці дозволить повніше використовувати його в умовах України.

Найбільш важливими в науковому розумінні для автора під час роботи над дипломною роботою були теоретичні розробки провідних вітчизняних фахівців, зокрема: В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич, В. Д. Бігдаш, Д. П. Біленчук, П. Д. Біленчук, З. Г. Ватаманюк, О. Д. Вовчак, Л. М. Горбач, О. Л. Дорош, Ю. О. Заіка, Л. Л. Кінащук, Н. І. Клименко, Н. І. Машина, С. С. Осадець, В. Й. Плиса, С. К. Реверчук, Т. В. Сива, В. І. Шевченко та ін.

У працях російських науковців: А. Л. Алекринського, А. П. Архипова, Ю. Т. Ахвледіані, А. А. Гвозденка, С. П. Гришаєва, І. П. Денисової, А. І. Лукинова, Т. М. Рассолової, Л. І. Рейтмана, Т. А. Федорової та ін.

Крім цього, беручи до уваги особливості страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності, автором використано праці дослідників, які присвятили свої роботи питанням здійснення зовнішньоекономічної діяльності, зокрема: Г. О. Анцелевича, І. В. Багрової, В. О. Голубєвої, М. І. Дідківського, Т. В. Злуніциної, І. І. Дахна, О. П. Гребельника, Л. В. Торгової, О. В. Трифонової, О. В. Хитрої та ін.

Метою дослідженняє вивчення функціонування міжнародних компаній на національному ринку страхових послуг, адаптація світового досвіду у галузі страхування відповідно до національних особливостей, пошук ефективних шляхів подолання кризи для страхового ринку України на прикладі НАСК «Оранта».

Відповідно до поставленої мети виділяють основні завдання:

- дослідити історію страхування та етапи розвитку страхової справи;

- визначити поняття та класифікації страхування, обґрунтувати страхування як економічної категорії;

- розкрити особливості страхових операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності;

- провести аналіз сучасного стану страхового ринку та діяльності міжнародних компаній в Україні;

- проаналізувати особливості державної політики щодо регулювання страхового бізнесу в Україні;

- оцінити діяльність та особливості функціонування страхових компаній в Україні на прикладі НАСК «Оранта»;

- визначити вплив економічної кризи та антикризові заходи на страховому ринку України;

- розкрити напрями щодо поліпшення ефективності страхової діяльності в Україні на прикладі НАСК «Оранта»;

- дослідити проблеми та перспективи розвитку страхової справи в Україні на прикладі НАСК «Оранта».

Об’єктом дослідженняє сукупність страхових відносин міжнародних та національних компаній в Україні та їх особливості на прикладі НАСК «Оранта».

Предметом дослідження є особливості розвитку міжнародної страхової діяльності в Україні в посткризовий період розвитку на прикладі НАСК «Оранта».

Методологія дослідження. Методологічну основу дослідження становлять фундаментальні положення страхової справи. В першому розділі при розкритті сутності та концептуальних понять страхової діяльності використовувалися методи від абстрактного до конкретного, поєднання аналізу та синтезу, структурно-системного підходу, методу, причинно-наслідкових зв’язків. В другому розділі роботи, в аналітичній частині, де досліджувалися та аналізувались показники та динаміка сучасного стану страхового ринку та діяльності міжнародних компаній в Україні та особливості функціонування НАСК «Оранта», використовувалися методи логічного й історичного, кількісно-якісного аналізу, статистичні методи, методи порівняльного аналізу. У завершальному третьому розділі основним науковим методом був метод причинно-наслідкових, логічних та функціональних зв’язків і залежностей, а також кореляційно-регресійного аналізу для розкриття ефективності страхової діяльності в Україні на прикладі НАСК «Оранта».

Теоретичну основу роботи склали економічні дослідження вітчизняних та зарубіжних учених. При написанні роботи використовувались матеріали Державної служби статистики України, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, Міністерства фінансів України, а також національних та міжнародних аналітичних агентств та матеріали НАСК «Оранта». Фактологічною та статистичною основою слугували щорічні звіти Державної служби статистики України та Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, відповідні сайти в Internet та річні звіти НАСК «Оранта».

Структура дипломної роботи. Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. В роботі розміщено 10 таблиць і 11 рисунків. Список використаних джерел включає 95 найменувань на восьми сторінках.

 


РОЗДІЛ 1

ТУРИСТИЧНИХ ВІДНОСИН

Таблиця 1.1

Класифікація туризму

Класифікаційна ознака Види туризму
1. Географічний принцип Внутрішній, міжнародний
2. Напрямок туристичного потоку в'їзний, виїзний
3. Мета поїздки Рекреаційний, оздоровчий відпочинок, пізнавальний відпочинок, професійно-діловий туризм, науковий (конгресний), спортивний відпочинок, шоп-тури, пригодницький, паломницький, ностальгічний, екотуризм, екзотичний, елітарний
4. Джерело фінансування Соціальний, комерційний
5. Спосіб пересування Пішохідний, авіаційний, морський, річковий, автотуризм, залізничний, велосипедний, змішаний
6. Засоби розміщення Готелі, мотелі, пансіонати, кемпінги, намети
7. Кількість учасників Індивідуальний, сімейний, груповий
8. Тривалість перебування Короткотривалий, довготривалий
9. Розташування туристичного місця Гірський, водний, сільський, приміський
10. Інтенсивність туристичного потоку Постійний, сезонний
11.Організаційна форма Організований, неорганізований

Джерело: Пуцентейло П.Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємництва / Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007. – С.34.

 


- став складовою частиною стратегічних, економічних і соціальних концепцій розвитку країн світу;

- сприяє розвитку багатьох пов’язаних з ним галузей економіки (готельної, транспортної, харчової, торговельної ін.);

- допомагає створювати робочі місця і, таким чином, вирішує проблему зайнятості працездатного населення.

 

Висновки до розділу 1

Отже, в цілому міжнародний туризм є однією з найдинамічніших галузей світової економіки, що відіграє істотну роль у подоланні бідності та розв’язанні екологічних проблем в інтересах сталого розвитку. При цьому слід зазначити, що позитивний вплив міжнародного туризму на забезпечення сталого розвитку світової спільноти є вагомішим, ніж негативний. Проте дія лише ринкових чинників не гарантує мінімізації негативних економічних, соціокультурних та екологічних наслідків. Тому, з точки зору перспективності міжнародної туристичної діяльності в контексті вимог сталого розвитку, існує необхідність регулятивного впливу як на міжнародному, так і національному рівнях.

приблизно 1 сторінка

 

 

РОЗДІЛ 3

Таблиця 3.1

Рис. 3.2. Динаміка обсягів ПІІ між Україною та Кіпром, (млн. дол. США).

Примітка. Побудовано автором за даними Державної служби статистики України.

 

Інвестування в основний капітал призводить до оновлення виробництва, зменшення трудомісткості, підвищення ефективності використання ресурсів тощо, тобто є причиною зростання економіки.

Про інвестиції в основний капітал за джерелами фінансування показує той факт, що із всіх інвестицій здійснених на території України перше місце належить джерелу фінансування кредитів банків та інших позик, а також джерелу власних коштів підприємств та організацій по 31182 млн. грн. та 106520 млн. грн. у 2008 р. відповідно та 21581 млн. грн. і 96019 млн. грн. у 2010 р. У той час, коли кошти іноземних інвесторів займають останню сходинку у цій структурі в 2008 р. (6660 млн. грн.), але у 2010 р. це джерело займає друге місце (6859 млн. грн.), що можна пояснити значним скороченням фінансування із вітчизняних джерел, яке є результатом другої фази фінансової кризи, і слабкою вітчизняною економікою (табл. 3.2):

Таблиця 3.2

ВИСНОВКИ

 

Аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа

3-4 сторінки

 


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст. 92, 124.

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV.

3. Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 1 червня 2000 р.. // ВВР України. — 2000. — № 36.

4. Закон України “Про страхування” від 07.03.1996 № 85/96-ВР.

5. Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг ” від 12.07.2001 р. № 2664-ІІІ.

6. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств ” від 28.12.1994 р. № 334/94-ВР.

7. Закон України “Про господарські товариства ” від 19.09.1991 р. № 157-ХІІ, Відомості ВРУ. - № 49. - 1991 р.

8. Розпорядження КМУ «Про схваленняКонцепції розвитку страхового ринку до 2010 року». - N 1022 від 26.07.2006.

9. Постанова Кабінету Міністрів України “Питання проведення обов‘язкового державного страхування за деякими видами ” від 28.11.2007 р. № 1372.

10. Постанова КМУ “Про затвердження Положення про обов¢язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті” № 959 від 14.08.96 р.

підручники, навчальні посібники в алфавітному порядку…

Далі - іноземні джерела

41. Department of Economic and Social Affairs, 2009. Western Asia database. United Nations, New York, October. – 2009. – 22с.

42. World investment report 2009. Transnational corporations and the Infrastructure Challenge. 411 p. - 2009. - 411с.

Далі - електронні ресурси

71.http://economist.com.ru – офіційний сайт журналу «Економіст».

72.http://www.politstudies.ru/friends/meimo1_01.htm - офіційний сайт журналу МЕІМО.

73.http://www.expert.ua – офіційний сайт журналу «Експерт».

74.http://www.nbuv.gov.ua – офіційний сайт наукової періодики України Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського.

 

Не менше 50 літературних джерел


 

 

ДОДАТКИ

 


Додаток А

Таблиця А.1

Продовження додатку А

Продовження таблиці А.1

Автор і рік дослідження Країни Період Економічні показники Вплив на економічне зростання
Ейшеджіен, 2004 США 1960-2000 ВВП, робоча сила Позитивний
Гунейдін і Татоглу, 2005 Туреччина 1968-2002 ВВП Автори не змогли підтвердити наявність зв’язку
Ченг, 2006 Тайвань 1981-2003 ВВП, рівень безробіття, експорт Позитивний
Рой і Вен дер Берг, 2006 США 1970-2001 ВВП, внутрішні інвестиції, експорт, імпорт, фонд людського капіталу Позитивний
Оледіпо, 2007 Мексика 1970-2004 Реальний ВВП, приватні капітальні фонди, рівень людського капіталу, рівень освіти, ефективність виробництва Позитивний (але менший ефект, ніж у внутрішніх інвестицій)
Вереміні і Ву, 2007 В’єтнам 1988-2005 ВВП, експорт, імпорт Позитивний
Кзу і Венг, 2007 Китай 1980-1999 ВВП, внутрішні інвестиції, Імпорт, експорт Позитивний
Кесібетле та ін., 2008 Китай, США, Індія, Мексика, Велика Британія 1970-2005 ВВП Позитивний (тільки для Індії)
Бехерумша і Альмасаїд, 2009 Малайзія 1974-2004 Ріст ВВП на душу населення, первинний дохід, людський капітал Позитивний

Примітка. Складено автором на основі даних Moura R., Forte R. The Effects of Foreign Direct Investment on the Host Country Economic Growth – Theory and Empirical Evidence // FEP Working Papers. – November, 2010. – No. 390. – p. 18.

Додаток Б

Рис. Б.1. Динаміка обсягів накопичених ПІІ в Україну за видами економічної діяльності за 2003-2012 рр., (млн. дол. США).

Примітка. Побудовано автором за даними Національного банку України.

Додаток В

 

Рис. В.1. Макроекономічна структура інвестиційного клімату.

Примітка. Побудовано автором за даними Борщ Л.М., Герасимова С.В. Інвестування: теорія і практика: навч. посіб. / Київський ун-т ринкових відносин, Феодосійська фінансово-економічна академія. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – С. 309.

ДИПЛОМНА РОБОТА

(ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА)

 

ВИПУСКНИКА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ

«БАКАЛАВР»

 

Тема: Малий бізнес у розвитку зовнішньоекономічної діяльності країни

 

Виконавець: Іванова Ірина Іванівна     ________________ (підпис виконавця)
Керівник: к.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу ІМВ НАУ Побоченко Леся Миколаївна       ________________ (підпис керівника)  
Нормоконтролер:   ________________ (підпис нормоконтролера)

 

Київ 2014


2

ЗМІСТ

 

ВСТУП………………………………………………………………………....
РОЗДІЛ 1  
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ..…………………………………………………  
1.1. Основні поняття сталого розвитку……………………………………..
1.2. Принципи, критерії та етапи сталого розвитку………………………...
1.3. Глобальні детермінанти в умовах становлення моделі сталого розвитку………………………………………………………………………...  
РОЗДІЛ 2  
АНАЛІЗ СТАНУ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ……………………………….…………….  
2.1. Оцінка показників сталого економічного розвитку в світогосподарських процесах…………………..…………………………….  
2.2. Основні виміри глобальної системи сталого розвитку……………....
2.3. Аналіз концепції сталого розвитку в умовах глобалізації……….…….
РОЗДІЛ 3  
УКРАЇНА В ГЛОБАЛЬНИХ ВИМІРАХ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ……………………………………………………………………  
3.1. Особливості сталого розвитку України в контексті глобалізаційних процесів…………...……………………………………………………………  
3.2. Національні можливості забезпечення сталого розвитку в Україні………………………………………………………………………….  
3.3. Шляхи впровадження сталого розвитку в національну економіку України…………………………………………………………………….…...  
ВИСНОВКИ.......................................................................................................
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ..........................................................
ДОДАТКИ ..........................................................................................................

ВСТУП

Актуальність теми дослідження.Загальна тенденція до глобалізації світової економіки, що посилилася наприкінці XX століття, торкнулася і страхового ринку. Зближення економік різних країн створює принципово нові умови для страхового бізнесу, сприяє уніфікації умов страхування. Вступ України до Світової організації торгівлі (СОТ) у 2008 році, а також початок дії в 1999 році Угоди про партнерство і співробітництво між Україною та Європейським Союзом (ЄС) обумовлюють необхідність усілякого використання міжнародного досвіду в організації страхової справи, вироблення чітких умов доступу іноземних страховиків на вітчизняний ринок.

В умовах сучасного державотворення страхування є важливим та необхідним видом діяльності, який забезпечує загальну економічну стабільність, розвиток усіх сфер господарювання, ефективний захист від численних природних, техногенних та інших ризиків, реалізацію державної соціальної політики. Повноцінний розвиток страхового ринку дає помітний імпульс росту національної економіки, оскільки страхування сприяє ефективному способу перерозподілу фінансових ресурсів як на території держави, так і за її межами.

Водночас, здійснення діяльності поза межами держави безпосередньо пов’язано із потенційно можливими ризиками настання певних нещасних випадків та фінансових втрат. І у разі настання страхового випадку саме страхова інституція забезпечує відповідний захист інтересів вітчизняних та закордонних суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності у тих чи інших формах міжнародного співробітництва.

Зацікавленість держави в розвитку страхового ринку полягає в тому, що завдяки страхуванню підвищується соціальний захист населення та господарчих суб'єктів; зменшується навантаження на державний бюджет у частині відшкодування непередбачуваних збитків природно-техногенного характеру; вирішуються окремі проблеми соціального забезпечення завдяки перенесенню державних соціальних виплат з коштів бюджету на страхові виплати. Страхова галузь може й повинна використовуватися як ефективний інструмент пенсійної реформи. Страхування є стабільним і довгостроковим джерелом інвестування.

Сучасне страхування - одна із галузей економіки України, що досить динамічно розвивається. Розвиток страхового ринку і використання його в інтересах сталого розвитку національної економіки в умовах її інтеграції у світове економічне співтовариство та посилення процесів глобалізації є важливим компонентом національної безпеки, але цей процес є поступовим і тривалим.

Розвиток страхування в Україні стримується багатьма об'єктивними та суб'єктивними чинниками. Головними серед них є відсутність платоспроможного попиту на страхові послуги внаслідок падіння рівня життя населення, обмеженість корпоративних фінансів, нестійкість податкової системи, відсутність економічних стимулів розвитку страхування. Особливо актуальною є проблема формування та подальшого розвитку страхового ринку України, особливо за умов кардинальних змін в економічній системі, зокрема під час кризи.

Слід зазначити, що державна політика в галузі страхування потребує вдосконалення через подальший розвиток нормативної бази, інтеграцію України в міжнародні структури в галузі страхування, забезпечення оптимального співвідношення між обов'язковим і добровільним страхуванням, залучення страхового ринку до вирішення соціальних питань тощо.

Процеси ринкової трансформації національної економіки зумовлюють необхідність проведення наукового дослідження, як національних, так і міжнародних компаній, які працюють на території України. Також необхідно провести аналіз трансформації та переулаштування системи управління компанією в зв’язку із нестабільною економічною ситуацією в світі, та в Україні зокрема, та розробити шляхи ефективного виходу із кризи для подальшого розвитку ринку страхування, що забезпечить стабільний розвиток національної економіки та продовжить подальшу інтеграцію у світове господарство.

Створення сприятливих умов для розвитку страхування в Україні потребує проведення глибоких теоретичних досліджень та надання наукових рекомендацій, які можуть стати важливим чинником ефективного функціонування національного страхового ринку. Дослідження механізму використання потужного потенціалу страхування у ринковій економіці дозволить повніше використовувати його в умовах України.

Найбільш важливими в науковому розумінні для автора під час роботи над дипломною роботою були теоретичні розробки провідних вітчизняних фахівців, зокрема: В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич, В. Д. Бігдаш, Д. П. Біленчук, П. Д. Біленчук, З. Г. Ватаманюк, О. Д. Вовчак, Л. М. Горбач, О. Л. Дорош, Ю. О. Заіка, Л. Л. Кінащук, Н. І. Клименко, Н. І. Машина, С. С. Осадець, В. Й. Плиса, С. К. Реверчук, Т. В. Сива, В. І. Шевченко та ін.

У працях російських науковців: А. Л. Алекринського, А. П. Архипова, Ю. Т. Ахвледіані, А. А. Гвозденка, С. П. Гришаєва, І. П. Денисової, А. І. Лукинова, Т. М. Рассолової, Л. І. Рейтмана, Т. А. Федорової та ін.

Крім цього, беручи до уваги особливості страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності, автором використано праці дослідників, які присвятили свої роботи питанням здійснення зовнішньоекономічної діяльності, зокрема: Г. О. Анцелевича, І. В. Багрової, В. О. Голубєвої, М. І. Дідківського, Т. В. Злуніциної, І. І. Дахна, О. П. Гребельника, Л. В. Торгової, О. В. Трифонової, О. В. Хитрої та ін.

Метою дослідженняє вивчення функціонування міжнародних компаній на національному ринку страхових послуг, адаптація світового досвіду у галузі страхування відповідно до національних особливостей, пошук ефективних шляхів подолання кризи для страхового ринку України на прикладі НАСК «Оранта».

Відповідно до поставленої мети виділяють основні завдання:

- дослідити історію страхування та етапи розвитку страхової справи;

- визначити поняття та класифікації страхування, обґрунтувати страхування як економічної категорії;

- розкрити особливості страхових операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності;

- провести аналіз сучасного стану страхового ринку та діяльності міжнародних компаній в Україні;

- проаналізувати особливості державної політики щодо регулювання страхового бізнесу в Україні;

- оцінити діяльність та особливості функціонування страхових компаній в Україні на прикладі НАСК «Оранта»;

- визначити вплив економічної кризи та антикризові заходи на страховому ринку України;

- розкрити напрями щодо поліпшення ефективності страхової діяльності в Україні на прикладі НАСК «Оранта»;

- дослідити проблеми та перспективи розвитку страхової справи в Україні на прикладі НАСК «Оранта».

Об’єктом дослідженняє сукупність страхових відносин міжнародних та національних компаній в Україні та їх особливості на прикладі НАСК «Оранта».

Предметом дослідження є особливості розвитку міжнародної страхової діяльності в Україні в посткризовий період розвитку на прикладі НАСК «Оранта».

Методологія дослідження. Методологічну основу дослідження становлять фундаментальні положення страхової справи. В першому розділі при розкритті сутності та концептуальних понять страхової діяльності використовувалися методи від абстрактного до конкретного, поєднання аналізу та синтезу, структурно-системного підходу, методу, причинно-наслідкових зв’язків. В другому розділі роботи, в аналітичній частині, де досліджувалися та аналізувались показники та динаміка сучасного стану страхового ринку та діяльності міжнародних компаній в Україні та особливості функціонування НАСК «Оранта», використовувалися методи логічного й історичного, кількісно-якісного аналізу, статистичні методи, методи порівняльного аналізу. У завершальному третьому розділі основним науковим методом був метод причинно-наслідкових, логічних та функціональних зв’язків і залежностей, а також кореляційно-регресійного аналізу для розкриття ефективності страхової діяльності в Україні на прикладі НАСК «Оранта».

Теоретичну основу роботи склали економічні дослідження вітчизняних та зарубіжних учених. При написанні роботи використовувались матеріали Державної служби статистики України, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, Міністерства фінансів України, а також національних та міжнародних аналітичних агентств та матеріали НАСК «Оранта». Фактологічною та статистичною основою слугували щорічні звіти Державної служби статистики України та Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, відповідні сайти в Internet та річні звіти НАСК «Оранта».

Структура дипломної роботи. Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. В роботі розміщено 10 таблиць і 11 рисунків. Список використаних джерел включає 95 найменувань на восьми сторінках.

 


РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ

ТУРИСТИЧНИХ ВІДНОСИНПоследнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 112; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.173.217 (0.017 с.)