III. Для спеціальності «ПРАВОЗНАВСТВО»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

III. Для спеціальності «ПРАВОЗНАВСТВО»Англійська мова

 

 

Тематика для рецептивного і продуктивного володіння, інтеракції та медиації Писемне та усне спілкування за професійним спрямуванням
МОДУЛЬ I
Тема 1. Форми організації бізнесу. Економіка та виробничий процес. Презентації, публічні доповіді, переговори.
МОДУЛЬ IІ
Тема 2.Управління. Типи компаній. Правові аспекти створення і функціонування. Правовий захист. Юридичні документи: статут акціонерного товариства.
МОДУЛЬ III
Тема 3. Політична система Великої Британії. Тема 4. Типи юридичних професій у Великій Британії і в Україні. Стиль ділового життя. Міжкультурне спілкування Написання есе і рефератів, ділові зустрічі.
МОДУЛЬ IV
Тема 5. Політична система США. Тема 6. Закон і судова влада. Судова влада і право як гарантія бізнесової діяльності. Публічні доповіді, дискусії. Переговори.
МОДУЛЬ V
Тема 7. Економіка Великої Британії. Тема 8.Бізнес та суспільство. Пріоритети сучасного бізнесу.   Конференції.
МОДУЛЬ VІ
Тема 9. Європейська спільнота. Питання Євроінтеграція. Структура Євросоюзу. Правові аспекти. Тема 10. Парламентські вибори Юридичні документи: угоди, що заклали підвалини Євросоюзу.
МОДУЛЬ VІІ
Тема 11. Судова система Тема 12. Основи закону про фізичних і юридичних осіб. Міжнародне комерційне право Ділові документи: обігові документи.
МОДУЛЬ VIІІ
Тема 13. Судове переслідування. Тема 14. Законотворчий процес. Контракти та їх юридична основа, елементи контрактів. Ділові листи.

Німецька мова

Фахова тематика:

 

Підготовка юристів в Україні та Німеччині.

Право та його функції.

Міжнародне публічне право.

Трудове право.

Соціальне право.

Право щодо захисту довкілля.

Право Європейського Союзу.

Господарське право.

Правові форми підприємств.

Право щодо укладання договорів.

Конкурентне право.

Податкове право.

Інвестиційне право.

Страхове право.

Право з питань банкрутства.

Французька мова

Модуль 1

 

Тема: Université Nationale Economique de Kyiv

Граматика: Дієслова І, ІІ груп. Дієслова ІІІ групи avoir, être, faire, connaître, venir, produire, вся підгрупа répondre. Відносні займенники (прості та складні).

Тема: Université de Paris I Panthéon-Sorbonne

Граматика: Іменники. Визначення та творення чоловічого та жіночого роду. Утворення жіночого роду прикметників. Прийменники “à”, “de”. Неособові форми дієслова. Дієслова ІІІ групи (підгрупа “mettre” і підгрупа “partir”).

Модуль 2

 

Тема: Caractérisique générale de la position géographique et de l’économie nationale de l’Ukraine

Граматика: Визначення роду іменника по суфіксах. Творення іменників від дієслів за допомогою суфіксів. Творення іменників від прикметників за допомогою суфіксів. Дієслова І, ІІ, ІІІ гр. в основних часах: présent, passé composé, passé simple, imparfait, plus-que-parfait, futur simple, активної та пасивної форм. Зворотні дієслова.

Тема: Kyiv, centre industriel de l’Ukraine

Граматика: Творення прикметників від іменників із суфіксом “-té”. Зворот: “c’est … qui”, “c’est … que”. Дієслова підгрупи “connaître”. Зворотні дієслова. Наказовий спосіб (стверджувальна та заперечні форми).

 

Модуль 3

 

Тема: Caractérisique générale de l’économie nationale de la France

Граматика: Творення іменників від числівників. Вживання прийменників “en”, “au”, “au mois de” або опущення прийменника перед датами, місяцями, сезонами і роками. Творення множинни іменника: al-aux. Особові займенники: підмет, прямий і непрямий додатки, вживання їх по відношенню до дієслова в стверджувальній, питальній, заперечній і наказовій формах.

Тема: Régions économiques de France

Граматика: Вживання артиклів, опущення їх, а також випадки заміни артикля на прийменник “de”. Вживання артиклів і прийменників з назвами континентів, країн, міст і національностей. Неозначені займенники і прикметники типу quelque-quelqu’un-e, chaque-chaсun, -e. Підгрупа дієслова “rire”.

Модуль 4

Тема: Paris, centre économique de la France

Граматика: Творення прислівників від прикметників за допомогою суфіксів - ment, - emment, - amment, - ément. Узгодження часів Indicatif.

Тема: Coopération traditionnelle avec la France

Граматика: Вживання артиклів і прийменників. Вживання неозначених займенників і прийменників типу: un autre, l’ autre, d’ autre, les autres. Трансформація прямої мови в непряму, прямого питання в непряме. Дефективні дієслова типу: falloir, valoir.

 

Модуль5

 

Тема: La Constitution de l’Ukraine

Граматика: Творення слів за допомогою суфіксів сo- (con-, com-), in- (im), re- , extra-. Узгодження часів в умовному реченні. Вживання займенників типу celui, celle, ceux; etс. Трансформація прямого питання в непряме.

Тема: Marketing

Граматика: Творення слів одного корення різних граматичних категорій. Утворення прикметників жіночого роду від прикметників чоловічого роду на -f, -el, -al, -teur, -ain (-in), -é, на приголосну. Subjonctif. Творення теперішнього часу та вживання в простих і складних реченнях.

 

Модуль 6

 

Тема: Déclaration universelle des droits de l’homme

Граматика: Творення сім’ї слів від одного кореня. Перехідні та неперехідні дієслова. Підгрупа “prendre”.

Тема Production marchande et non marchande

Граматика: Заміна артикля прийменником “de”

 

Модуль 7

 

Тема: Droit commercial

Граматика Ступені порівняння прикметників та прислівників

Тема: Investissement

Граматика: Прислівники “en”, “y”. Дієслова підгрупи “ résoudre”

 

Модуль 8

 

Тема: Budget d’Etat

Граматика: Прислівники “en”, “у”. Дієслова на – “ayer”, - “oyer”, - “uyer”.

Тема: Union européenne

Граматика: Прийменники “à” et “de”.

Іспанська мова

 

Модуль 1

 

Tema: Nuestra Universidad.

Gramática: Nombre Sustantivo, artículo. Pronombres personales, construcciones hay que + inf; tener que + inf; ir a + inf.

Tema: El sistema educativo español.

Gramática: Nombre adjetivo. Grados de comparación de los adjetivos. Presente de indicativo. Verbos reflexivos.

 

Модуль 2

Tema: Ucrania

Gramática: Participio. Pretérito perfecto de indicativo. Futuro de indicativo. Pronombres posesivos. Numerales cardinales.

Tema: La Еconomía de Ucrania

Gramática: Pretérito indefinido. Pronombres personales.

 

Модуль 3

Tema: La economía de España.

Gramática: Preposiciones compuestas. Pretérito Imperfecto de Indicativo.

Tema: La economía de América Latina.

Gramática: Adverbio. Imperativo afirmativo.

 

Модуль 4

 

Tema: Sistema estatal de España

Gramática: Pretérito Plusquamperfecto de Indicativo. Imperativo negativo.

Tema: Las Cortes Generales

Gramática: Futuro compuesto. Gerundio. Las construcciones gerundiales.

Модуль 5

Tema: La Constitución de España

Gramática: Voz Pasiva. Voz Pasiva refleja.

Tema: Estado sosial y de Derecho

Gramática: Potencial simple.

Модуль 6

Tema: El Poder judicial en España

Gramática: Modo subjuntivo. Presente de subjuntivo.

Tema: Los Juzgados y Tribunales de España

Gramática: Pretérito perfecto de subjuntivo. Plusquamperfecto de subjuntivo.

Модуль 7

Tema: Las elecciones en España

Gramática: Futuro de subjuntivo.

Tema: El Poder ejecutivo y legislativo de España

Gramática: Concordancia de los tiempos.

 

Модуль 8

 

Tema: El sistema estatal de Cuba

Gramática: Infinitivo. Construcciones verbales gramaticales

Tema: Los órganos del Poder ejecutivo y legislativo en Cuba

Gramática: Participio. Las construcciones con participio.

Укладачі:

Шевченко О.Л. доц., завідувач кафедри іноземних мов ф-ту МЕіМ,

Чеботарьова Л.І., доц., заст. зав.кафедри іноземних мов ф-ту МЕіМ,

Капустіна О.В., доц., заст. зав.кафедри іноземних мов ф-ту МЕіМ,

Друзь Ю.М. доц., завідувач кафедри іноземних мов ф-ту УП та М,

Гузік Т.А., доц., завідувач кафедри іноземних мов фінансово-економічного факультету,

Боровецька Л.В., ст. викладач кафедри іноземних мов ф-ту МЕіМ

 


ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ

 

У зв'язку з необхідністю комплексної перевірки вищезазначе­них умінь та навичокіспит проводиться в письмовій формі і містить лексико-граматичний матеріал, який засвоєно вступниками під час вивчення «Іноземної мови за професійним спрямуванням»

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 52; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.205.167.104 (0.013 с.)