The Future Indefinite Tense. The Imperative Mood.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

The Future Indefinite Tense. The Imperative Mood.Topic: Factors of Production.

Grammar: The Past and Future Continuous Tenses.

Degrees of Comparison of Adjectives and Adverbs.

Numerals.

Модуль 4

 

Topic: Economic Systems.

Grammar: The Past Perfect Tense. The Future Perfect Tense.

Indefinite Pronouns: some, any, no, none.

Topic: Business Organization.

Grammar: The Perfect Continuous Tenses. Indefinite Pronouns: much, many, few, little.

 

Модуль 5

 

Topic: Market and Market Structures.

Grammar: Modal Verbs and their Equivalents.

Indefinite Pronouns: one. Indefinite-Personal Sentences.

Topic: Demand.

Grammar: The Passive Voice.

Indefinite Pronouns: all, both, either, neither.

 

Модуль 6

 

Topic: Supply.

Grammar: Sequence of Tenses. Direct and Indirect Speech.

Indefinite Pronouns: every, each.

Topic: Market Price.

Grammar: The Infinitive. Forms and Functions.

The Prepositional Infinitive Complex.

 

 

Модуль 7

 

Topic: Labour.

Grammar: The Objective Infinitive Complex.

The Subjective Infinitive Complex.

Topic: Aggregate Supply and Demand.

Grammar: The Participle. Forms and Functions.

Complexes with the Participle.

 

Модуль 8

 

Topic: Money and Financial Institutions.

Grammar: The Gerund. Forms and Functions.

The Gerund Complex.

Topic: Taxation.

Grammar: The Conditional Sentences.

 

Німецька мова

Фахова тематика:

Економічна освіта в Україні. Підготовка фахівців-економістів.

Людські потреби як первісна причина господарської діяльності.

Розподіл праці як основа сучасної економіки.

Підприємства як організації виробництва.

Приватні домогосподарства як споживачі.

Держава та її роль в економічному розвитку.

Ринок та його функції.

Гроші як «кров» економіки.

Банки як мотор економіки.

Економічні системи.

Інвестиції як вирішальний фактор економічної динаміки.

Зовнішня торгівля.

Менеджмент як мистецтво управління підприємством.

Маркетинг.

Французька мова

Модуль 1

 

Тема: Université Nationale Economique de Kyiv

Граматика: Дієслова І, ІІ груп. Дієслова ІІІ групи avoir, être, faire, connaître, venir, produire, вся підгрупа répondre. Відносні займенники (прості та складні).

Тема: Université de Paris I Panthéon-Sorbonne

Граматика: Іменники. Визначення та творення чоловічого та жіночого роду. Утворення жіночого роду прикметників. Прийменники “à”, “de”. Неособові форми дієслова. Дієслова ІІІ групи (підгрупа “mettre” і підгрупа “partir”).

 

Модуль 2

 

Тема: Caractérisique générale de la position géographique et de l’économie nationale de l’Ukraine

Граматика: Визначення роду іменника по суфіксах. Творення іменників від дієслів за допомогою суфіксів. Творення іменників від прикметників за допомогою суфіксів. Дієслова І, ІІ, ІІІ гр. в основних часах: présent, passé composé, passé simple, imparfait, plus-que-parfait, futur simple, активної та пасивної форм. Зворотні дієслова.

Тема: Kyiv, centre industriel de l’Ukraine

Граматика: Творення прикметників від іменників із суфіксом “-té”. Зворот: “c’est … qui”, “c’est … que”. Дієслова підгрупи “connaître”. Зворотні дієслова. Наказовий спосіб (стверджувальна та заперечні форми).

 

Модуль 3

 

Тема: Caractérisique générale de l’économie nationale de la France

Граматика: Творення іменників від числівників. Вживання прийменників “en”, “au”, “au mois de” або опущення прийменника перед датами, місяцями, сезонами і роками. Творення множинни іменника: al-aux. Особові займенники: підмет, прямий і непрямий додатки, вживання їх по відношенню до дієслова в стверджувальній, питальній, заперечній і наказовій формах.

Тема: Régions économiques de France

Граматика: Вживання артиклів, опущення їх, а також випадки заміни артикля на прийменник “de”. Вживання артиклів і прийменників з назвами континентів, країн, міст і національностей. Неозначені займенники і прикметники типу quelque-quelqu’un-e, chaque-chaсun, -e. Підгрупа дієслова “rire”.

Модуль 4

Тема: Paris, centre économique de la France

Граматика: Творення прислівників від прикметників за допомогою суфіксів - ment, - emment, - amment, - ément. Узгодження часів Indicatif.

Тема: Coopération traditionnelle avec la France

Граматика: Вживання артиклів і прийменників. Вживання неозначених займенників і прийменників типу: un autre, l’ autre, d’ autre, les autres. Трансформація прямої мови в непряму, прямого питання в непряме. Дефективні дієслова типу: falloir, valoir.

 

Модуль5

 

Тема: Мarché

Граматика: Творення слів за допомогою суфіксів сo- (con-, com-), in- (im), re- , extra-. Узгодження часів в умовному реченні. Вживання займенників типу celui, celle, ceux; etс. Трансформація прямого питання в непряме.

Тема: Marketing

Граматика: Творення слів одного корення різних граматичних категорій. Утворення прикметників жіночого роду від прикметників чоловічого роду на -f, -el, -al, -teur, -ain (-in), -é, на приголосну. Subjonctif. Творення теперішнього часу та вживання в простих і складних реченнях.

 

Модуль 6

 

Тема: Gestion

Граматика: Творення сім’ї слів від одного кореня. Перехідні та неперехідні дієслова. Підгрупа “prendre”.

Тема Production marchande et non marchande

Граматика: Заміна артикля прийменником “de”

 

Модуль 7

 

Тема: Inflation

Граматика Ступені порівняння прикметників та прислівників

Тема: Investissement

Граматика: Прислівники “en”, “y”. Дієслова підгрупи “ résoudre”

 

Модуль 8

 

Тема: Budget d’Etat

Граматика: Прислівники “en”, “у”. Дієслова на – “ayer”, - “oyer”, - “uyer”.

Тема: Budgets municipal départemental et régional.

Граматика: Прийменники “à” et “de”.

 

 

Іспанська мова

 

Модуль 1

 

Tema: Nuestra Universidad.

Gramática: Nombre Sustantivo, artículo. Pronombres personales, construcciones hay que + inf; tener que + inf; ir a + inf.

Tema: El sistema educativo español.

Gramática: Nombre adjetivo. Grados de comparación de los adjetivos. Presente de indicativo. Verbos reflexivos.

 

Модуль 2

Tema: Ucrania

Gramática: Participio. Pretérito perfecto de indicativo. Futuro de indicativo. Pronombres posesivos. Numerales cardinales.

Tema: La Еconomía de Ucrania

Gramática: Pretérito indefinido. Pronombres personales.

 

Модуль 3

Tema: La economía de España.

Gramática: Preposiciones compuestas. Pretérito Imperfecto de Indicativo.

Tema: La economía de América Latina.

Gramática: Adverbio. Imperativo afirmativo.

 

Модуль 4

 

Tema: ¿Qué es la economía?

Gramática: Pretérito Plusquamperfecto de Indicativo. Imperativo negativo.

Tema: Los factores de producción

Gramática: Futuro compuesto. Gerundio. Las construcciones gerundiales.

Модуль 5

Tema: Los sistemas ecónomicos

Gramática: Voz Pasiva. Voz Pasiva refleja.

Tema: El mercado.

Gramática: Potencial simple.

Модуль 6

Tema: La demanda.

Gramática: Modo subjuntivo. Presente de subjuntivo.

Tema: La oferta

Gramática: Pretérito perfecto de subjuntivo. Plusquamperfecto de subjuntivo.

Модуль 7

Tema: Los precios.

Gramática: Futuro de subjuntivo.

Tema: El sistema monetario.

Gramática: Concordancia de los tiempos.

 

Модуль 8

 

Tema: Dinero y las instituciónes financieras.

Gramática: Infinitivo. Construcciones verbales gramaticales

Tema: Impuestos

Gramática: Participio. Las construcciones con participio.

II. Для вступників спеціальностей: : «фінанси», «Банківська справа», «Облік і аудит», «Облік і аудит (Облік і аудит в агропромисловому комплексі)», «Економіка підприємства (Економіка агропромислових формувань)»

АНГЛІЙСЬКА МОВА

МОДУЛЬ 1

1. Тема.Київський національний економічний університет.

2. Граматика.Порядок слів у простому реченні. Іменник. Утворення множини іменників. Злічувані та незлічувані іменники. Загальний та присвійний відмінки іменників. Вживання неозначеного та означеного артиклів. Займенники. Особові та присвійні займенники. Конструкція there + be.

МОДУЛЬ 2

1. Лексика.Економіка та її основні поняття. Фактори виробництва. Праця.

2. Граматика.Типи запитальних речень. Теперішній, минулий та майбутній неозначені часи. Особові форми та значення дієслів to be, to have.Займенники. Загальний та об'єктний відмінки займенників. Теперішній, минулий та майбутній тривалі та неозначені часи. Дієприкметники теперішнього та минулого часів. Конструкція to be going to.

МОДУЛЬ 3

1. Лексика.Економічні системи. Ринки та ринкові структури.

2. Граматика.Теперішній, минулий та майбутній перфектні часи. Ступені порівняння прикметників та прислівників. Теперішній, минулий та майбутній перфектно-тривалі часи. Прийменники.

МОДУЛЬ 4

1. Лексика.Попит. Пропозиція.

2. Граматичний блок.Пасивний стан дієслова. Означальні займенники: all, both, either, neither.Неозначені займенники one, all, both, either, neither, every, each.Безособові речення.

МОДУЛЬ 5

1. Лексика.Ринкова ціна. Гроші. Оподаткування.

2. Граматика.Модальні дієслова та їх еквіваленти: can, could, be able to , may, might, must, have to, should, ought to, be to, shall, will. Узгодження часів. Пряма та непряма мова. Розповідні речення в непрямій мові. Загальні та спеціальні запитання в непрямій мові. Наказові речення непрямій мові.

МОДУЛЬ 6

1. Лексичка.Організаційні форми бізнесу.

2. Граматика.Неособові форми дієслова. Інфінітив. Форми та функції інфінітива.

 

МОДУЛЬ 7

1. Лексика.Економіка США та Великобританії.

2. Граматика.Інфінітив. Прийменниковий, об'єктний та суб'єктний інфінітивні комплекси. Дієприкметник. Форми дієприкметника. Функції дієприкметника в реченні. Об'єктний та суб'єктний дієприкметникові комплекси. Незалежний дієприкметниковий комплекс.

МОДУЛЬ 8

1. Лексика.Економіка України. Моя спеціальність (фінанси; банківська справа; бухгалтерський облік; економіка АПК).

2. Граматика.Герундій. Форми та функції. Герундіальні конструкції.Умовні речення.Повторення граматичного матеріалу. Іменник. Множина та відмінки іменників. Вживання артиклів. Займенники. Ступені порівняння прикметників та прислівників. Модальні дієслова. Пасивний стан дієслова.

 

 

НІМЕЦЬКА МОВА

 

Фахова тематика:

Економічна освіта в Україні. Підготовка фахівців-економістів.

Людські потреби як первісна причина господарської діяльності.

Розподіл праці як основа сучасної економіки.

Підприємства як організації виробництва.

Приватні домогосподарства як споживачі.

Держава та її роль в економічному розвитку.

Ринок та його функції.

Гроші як “кров” економіки.

Банки як мотор економіки.

Економічні системи.

Інвестиції як вирішальний фактор економічної динаміки.

Зовнішня торгівля.

Менеджмент як мистецтво управління підприємством.

Маркетинг.

 

Французька мова

Модуль 1

 

Тема: Université Nationale Economique de Kyiv

Граматика: Дієслова І, ІІ груп. Дієслова ІІІ групи avoir, être, faire, connaître, venir, produire, вся підгрупа répondre. Відносні займенники (прості та складні).

Тема: Université de Paris I Panthéon-Sorbonne

Граматика: Іменники. Визначення та творення чоловічого та жіночого роду. Утворення жіночого роду прикметників. Прийменники “à”, “de”. Неособові форми дієслова. Дієслова ІІІ групи (підгрупа “mettre” і підгрупа “partir”).

 

Модуль 2

 

Тема: Caractérisique générale de la position géographique et de l’économie nationale de l’Ukraine

Граматика: Визначення роду іменника по суфіксах. Творення іменників від дієслів за допомогою суфіксів. Творення іменників від прикметників за допомогою суфіксів. Дієслова І, ІІ, ІІІ гр. в основних часах: présent, passé composé, passé simple, imparfait, plus-que-parfait, futur simple, активної та пасивної форм. Зворотні дієслова.

Тема: Kyiv, centre industriel de l’Ukraine

Граматика: Творення прикметників від іменників із суфіксом “-té”. Зворот: “c’est … qui”, “c’est … que”. Дієслова підгрупи “connaître”. Зворотні дієслова. Наказовий спосіб (стверджувальна та заперечні форми).

 

Модуль 3

 

Тема: Caractérisique générale de l’économie nationale de la France

Граматика: Творення іменників від числівників. Вживання прийменників “en”, “au”, “au mois de” або опущення прийменника перед датами, місяцями, сезонами і роками. Творення множинни іменника: al-aux. Особові займенники: підмет, прямий і непрямий додатки, вживання їх по відношенню до дієслова в стверджувальній, питальній, заперечній і наказовій формах.

Тема: Régions économiques de France

Граматика: Вживання артиклів, опущення їх, а також випадки заміни артикля на прийменник “de”. Вживання артиклів і прийменників з назвами континентів, країн, міст і національностей. Неозначені займенники і прикметники типу quelque-quelqu’un-e, chaque-chaсun, -e. Підгрупа дієслова “rire”.

Модуль 4

Тема: Paris, centre économique de la France

Граматика: Творення прислівників від прикметників за допомогою суфіксів - ment, - emment, - amment, - ément. Узгодження часів Indicatif.

Тема: Coopération traditionnelle avec la France

Граматика: Вживання артиклів і прийменників. Вживання неозначених займенників і прийменників типу: un autre, l’ autre, d’ autre, les autres. Трансформація прямої мови в непряму, прямого питання в непряме. Дефективні дієслова типу: falloir, valoir.

 

Модуль5

 

Тема: Мarché

Граматика: Творення слів за допомогою суфіксів сo- (con-, com-), in- (im), re- , extra-. Узгодження часів в умовному реченні. Вживання займенників типу celui, celle, ceux; etс. Трансформація прямого питання в непряме.

Тема: Marketing

Граматика: Творення слів одного корення різних граматичних категорій. Утворення прикметників жіночого роду від прикметників чоловічого роду на -f, -el, -al, -teur, -ain (-in), -é, на приголосну. Subjonctif. Творення теперішнього часу та вживання в простих і складних реченнях.

 

Модуль 6

 

Тема: Gestion

Граматика: Творення сім’ї слів від одного кореня. Перехідні та неперехідні дієслова. Підгрупа “prendre”.

Тема Production marchande et non marchande

Граматика: Заміна артикля прийменником “de”

 

Модуль 7

 

Тема: Inflation

Граматика Ступені порівняння прикметників та прислівників

Тема: Investissement

Граматика: Прислівники “en”, “y”. Дієслова підгрупи “ résoudre”

 

Модуль 8

 

Тема: Budget d’Etat

Граматика: Прислівники “en”, “у”. Дієслова на – “ayer”, - “oyer”, - “uyer”.

Тема: Budgets municipal départemental et régional.

Граматика: Прийменники “à” et “de”.

Іспанська мова

 

Модуль 1

 

Tema: Nuestra Universidad.

Gramática: Nombre Sustantivo, artículo. Pronombres personales, construcciones hay que + inf; tener que + inf; ir a + inf.

Tema: El sistema educativo español.

Gramática: Nombre adjetivo. Grados de comparación de los adjetivos. Presente de indicativo. Verbos reflexivos.

 

Модуль 2

Tema: Ucrania

Gramática: Participio. Pretérito perfecto de indicativo. Futuro de indicativo. Pronombres posesivos. Numerales cardinales.

Tema: La Еconomía de Ucrania

Gramática: Pretérito indefinido. Pronombres personales.

 

Модуль 3

Tema: La economía de España.

Gramática: Preposiciones compuestas. Pretérito Imperfecto de Indicativo.

Tema: La economía de América Latina.

Gramática: Adverbio. Imperativo afirmativo.

 

Модуль 4

 

Tema: ¿Qué es la economía?

Gramática: Pretérito Plusquamperfecto de Indicativo. Imperativo negativo.

Tema: Los factores de producción

Gramática: Futuro compuesto. Gerundio. Las construcciones gerundiales.

Модуль 5

Tema: Los sistemas ecónomicos

Gramática: Voz Pasiva. Voz Pasiva refleja.

Tema: El mercado.

Gramática: Potencial simple.

Модуль 6

Tema: La demanda.

Gramática: Modo subjuntivo. Presente de subjuntivo.

Tema: La oferta

Gramática: Pretérito perfecto de subjuntivo. Plusquamperfecto de subjuntivo.

Модуль 7

Tema: Los precios.

Gramática: Futuro de subjuntivo.

Tema: El sistema monetario.

Gramática: Concordancia de los tiempos.

 

Модуль 8

 

Tema: Dinero y las instituciónes financieras.

Gramática: Infinitivo. Construcciones verbales gramaticales

Tema: Impuestos

Gramática: Participio. Las construcciones con participio.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 51; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.90.49.108 (0.011 с.)