ТЕМА 27. Опіка, піклування та патронат над дітьми. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 27. Опіка, піклування та патронат над дітьми.Роль і значеня теми зумовлена тим, що сімейне право є однією з найактуальніших галузей права, оскільки воно регулює особисті немайнові та пов'язані з ними майнові відносини, що виникають зі шлюбу, споріднення, усиновлення та взяття дітей на виховання. Це обумовлено як вдосконаленням системи українського сімейного законодавства, так й підвищеною увагою держави до питань сім'ї, материнства, батьківства та дитинства.

Ключові слова: батьківське піклування, дитина-сирота, дитина, позбавлена батьківського піклування, опіка, піклування, патронат, патронатний вихователь, прийомна сім'я, прийомні батьки, прийомні діти, дитячий будинок сімейного типу, батьки-вихователі дитячого будинку сімейного типу, вихованці дитячого будинку сімейного типу.

 

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми:

Знати: основні постулати сімейного права, опанувати інструментарій сімейного права.

Уміти самостійно аналізувати їх законодавче оформлення, оволодіти основними навичками практичного використання сімейно-правових засобів.

Перелік нормативних актів до вивченя теми:

1. Конституція України від 28.06.1996 р., № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. - Ст. 141.

2. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. // Офіційний Вісник України. – 2002. - №7. – Ст. 101.

3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р., №435-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - №№ 40-44. - С. 356.

 

Опіка та піклування над дітьми. Діти, над якими встановлюється опіка, піклування. Особа, яка може бути опікуном, піклувальником дитини. Опіка та піклування над дитиною, яка проживає у дитячому закладі або закладі охорони здоров'я. Контроль органу опіки та піклування за дотриманням прав дитини, над якою встановлено опіку або піклування. Права дитини, над якою встановлено опіку або піклування. Права дитини, яка залишилася без піклування батьків і проживає у дитячому закладі або закладі охорони здоров'я. Права та обов'язки опікуна, піклувальника щодо дитини. Припинення опіки, піклування над дитиною. Звільнення опікуна та піклувальника дитини від їх обов'язків. Патронат над дітьми. Договір про патронат. Згода дитини на проживання у сім'ї патронатного вихователя. Плата за виховання дитини. Обов'язки патронатного вихователя. Припинення договору про патронат. Прийомна сім'я. Поняття прийомної сім'ї. Особи, які можуть бути прийомними батьками. Особи, які не можуть бути прийомними батьками. Прийомні діти. Створення прийомної сім'ї. Дитячий будинок сімейного типу. Особи, які можуть бути батьками-вихователями дитячого будинку сімейного типу. Особи, які не можуть бути батьками-вихователями дитячого будинку сімейного типу. Вихованці дитячого будинку сімейного типу. Створення дитячого будинку сімейного типу

 

СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Тема Лекції Семінарські заняття Практичні заняття Самостійна робота Індивідуальна робота
МОДУЛЬ 1
ТЕМА 1. Способи забезпечення виконання зобов’язань. Припинення зобов’язань.
ТЕМА 2. Цивільно-правові договори: поняття, зміст, порядок укладання.
ТЕМА 3. Договори про передачу майна у власність. Договір купівлі-продажу, його види. Договір поставки. Договір контрактації сільськогосподарської продукції. Договір постачання енергетичними й іншими ресурсами через приєднану мережу.
ТЕМА 4. Договір міни. Договір дарування. Договір ренти. Договір довічного утримання (догляду).
ТЕМА 5. Договори про передачу майна у користування.
МОДУЛЬ 2
ТЕМА 6. Договори з виконання робіт. Договір підряду. Види договорів з виконання робіт.
ТЕМА 7. Загальні положення про договори з надання послуг. Договори перевезення. Договори транспортного експедирування.
ТЕМА 8. Договір зберігання. Договір страхування.
ТЕМА 9. Договір доручення. Договір комісії. Договір управління майном.
МОДУЛЬ 3
ТЕМА 10. Договори з надання фінансових послуг: кредитний, позики, банківського вкладу, банківського рахунку, факторингу. -
ТЕМА 11. Правове регулювання розрахунків. -
ТЕМА 12. Договори про спільну діяльність. Види договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. -
ТЕМА 13. Договір комерційної концесії. -
ТЕМА 14. Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу та за результатами конкурсу. Вчинення дій у майнових інтересах іншої особи без її доручення. Зобов’язання, що виникають внаслідок рятування здоров’я та життя фізичної особи. Зобов’язання, що виникають у зв’язку з рятуванням майна фізичної або юридичної особи. Зобов’язання по усуненню загрози життю, здоров’ю і майну фізичної особи або майну юридичної особи. -
ТЕМА 15. Зобов’язання з відшкодування шкоди (предмет, учасники, суб’єкт). Відшкодування шкоди, завданої особою у разі здійснення нею права на самозахист. Відповідальність за шкоду, завдану працівником. Відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг). -
ТЕМА 16. Відповідальність за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю фізичної особи. -
ТЕМА 17. Відповідальність за шкоду, заподіяну малолітніми, неповнолітніми, недієздатними, обмежено дієздатними особами. Відповідальність за шкоду, заподіяну органами державної влади. Відповідальність за шкоду, завдану правоохоронними та судовими органами. -
ТЕМА 18. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки. Право на відшкодування моральної шкоди. Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави. -
МОДУЛЬ 4
ТЕМА 19. Загальні положення сімейного права. Сімейні правовідносини. -
ТЕМА 20. Шлюб. Порядок укладання та припинення шлюбу. -
ТЕМА 21. Недійсність шлюбу. -
ТЕМА 22. Особисті немайнові та майнові права та обов’язки подружжя. -
ТЕМА 23. Права та обов’язки подружжя по утриманню. -
ТЕМА 24. Визначення походження дітей. -
ТЕМА 25. Особисті немайнові та майнові права та обов’язки батьків та дітей. -
ТЕМА 26. Усиновлення. -
ТЕМА 27. Опіка, піклування та патронат над дітьми. -
Всього:

Примітка:Співвідношення кількості годин аудиторних занять та індивідуальної і самостійної роботи може становити 60% до 40% або 40% до 60% залежно від змісту навчального курсу.

 

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

МОДУЛЬ 1

Договори про передачу майна у власність та користування

(семінари - 12 год.)

Семінарське заняття 1. «Способи забезпечення виконання зобов’язань. Припинення зобов’язань». – 2 год.

План:

1. Загальні положення про способи забезпечення виконання зобов’язань, їх характерні риси.

2. Поняття, функції, види неустойки. Характерні риси штрафу та пені. Збільшення та зменшення розміру неустойки.

3. Поняття, порядок оформлення, строки, підстави припинення поруки.

4. Поняття, порядок оформлення, види, строки, підстави припинення гарантії.

5. Поняття, функції, форма завдатку. Відмінність завдатку від авансу.

6. Поняття, правове регулювання застави. Сторони, форма, зміст договору застави.

7. Види застави: заклад; застава товарів у обороті та переробці; застава майнових прав, застава цінних паперів; іпотека. Порядок звернення стягнення на предмет застави.

8. Поняття та особливості притримання.

9. Поняття припинення зобов’язань. Належне виконання; зарахування зустрічних вимог; домовленість сторін: новація, передання боржником відступного, прощення боргу.

10. Поєднання боржника та кредитора в одній особі; неможливість виконання; смерть кредитора чи боржника; ліквідація юридичної особи.

11. Загальні положення про порушення зобов’язань та їх правові наслідки.

Семінарське заняття 2. «Цивільно-правові договори: поняття, зміст, порядок укладання». – 2 год.

План:

1. Поняття, функції цивільно-правовивих договорів. Зміст свободи договору.

2. Класифікація договорів. Основний та попередній договори.

3. Вільні та публічні договори. Ознаки публічних договорів. Взаємоузгоджені та договори приєднання.

4. Договори за участю третіх осіб.

5. Зміст договору. Істотні умови договору.

6. Поняття та стадії укладення договорів.

7. Місце та момент укладення договору.

8. Особливості укладення деяких видів договорів (на аукціонах, біржах, тощо).

9. Зміна та розірвання договорів.

Семінарське заняття 3. «Договори про передачу майна у власність. Договір купівлі-продажу, його види. Договір поставки. Договір контрактації сільськогосподарської продукції. Договір постачання енергетичними й іншими ресурсами через приєднану мережу». – 2 год.

План:

1. Договір купівлі-продажу. Зміст договору купівлі-продажу.

2. Сторони договору їх права та обов’язки. Строк та момент виконання обов’язку продавця передати товар. Правові наслідки порушення умов договору щодо кількості, асортименту, якості товару.

3. Гарантійні строки. Ціна і оплата товару. Продаж товару у кредит. Особливості купівлі-продажу товару на біржі.

4. Договір купівлі-продажу в процесі приватизації.

5. Організаційно-правові основи торговельної діяльності.

6. Поняття та особливості договору роздрібної купівлі-продажу. Продаж товару за зразками. Продаж товарів з використанням автоматів. Договір з умовою про доставку товару покупцеві. Поняття договору найму-продажу.

7. Поняття, сторони, порядок і форма укладання договору поставки. Істотні умови та зміст договору.

8. Зміна і розірвання договору поставки.

9. Загальна характеристика договору контрактації сільськогосподарської продукції.

10. Поняття та зміст договору про постачання енергетичними й іншими ресурсами через приєднану мережу; його відмінність від подібних договорів.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 74; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.85.80.239 (0.011 с.)