ВП «Стахановський педагогічний коледж 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ВП «Стахановський педагогічний коледжЛуганського національного університету

Імені Тараса Шевченка»

 

 

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ

З навчальної практики: з основ природознавства та краєзнавства

___________________________________________________________________

(вид і назва практики)

студента ___________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Інститут, факультет, відділення________________________________________

 

Кафедра, циклова комісія _____________________________________________

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень_______________________________________

 

Напрям підготовки ___________________________________________________

 

Спеціальність_______________________________________________________

(назва)

 

Студент______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

прибув на .місце проходження практики

 

„___” ____________________ 20___ року

 

____________ ________________________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

 

Вибув з місця проходження практики

 

“___” ____________________ 20___ року

 

_____________ ________________________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

УДК 37.033

ББК 74.102.144

Я - 73

 

Рецензенти:

 

Янко О.В. – кандидат педагогічних наук, заступник директора з виробничої роботи ВП «Стахановський педколедж ЛНУ імені Тараса Шевченка»

Байдик В.В. – завідувач дошкільного навчального закладу №8 «Берізка» УОВ Стахановської міської ради.

 

Щоденник з навчальної практики: з основ природознавства та краєзнавства для студентів спеціальності «Дошкільна освіта», освітньо - кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст»: І. Ярита, Т. Алдонова – Стаханов : ВП «Стахановський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. – 63 с.

 

Щоденник навчальної практики з природознавства та краєзнавства містить різного рівня завдання та окремі теоретичні положення, які можуть бути використані студентом для їх вирішення в період проходження практики. Щоденник рекомендовано для професійної спрямованості студентів спеціальності „Дошкільна освіта”.

 

Рекомендовано до друку навчально-методичною радою ВП «Стахановський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»

(протокол № 1 від 30 серпня 2013)

 

 

Навчально-методичне видання

 

 

Ярита Ірина Іванівна

Алдонова Тамара Миколаївна

 

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ

З навчальної практики: з основ природознавства та краєзнавства

 

За редакцією автора

Комп’ютерний макет – Козелкова М.Я.

Коректор – Воронцова Р.І.

 

 

 

 

Згідно до складання 6.10.2010 р. Підписано до друку 10.10. 2010 р. Формат 60×84 1/16. Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman. Друк ризографічний. Умов. друк. арк. 6,3. Наклад 100 прим. Зам. №47

 

Видавництво

ВСТУП

Реформування системи освіти в умовах культурної й духовної перебудови, екологічна криза, що виникла, примушує серйозно замислитися над майбутнім Землі, змінити ставлення кожної людини і всього людства до природного довкілля. Сучасні проблеми стосунків людини та оточуючого середовища можуть бути вирішені лише тільки за умови формування екологічного світогляду всіх людей, підвищення їх екологічної освіти та культури. Саме природа є тим найпершим матеріалом, на основі якого починається формуватись багатогранна особистість.

Необхідним компонентом професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у педагогічному коледжі є природознавча освіта, яка допомагає пізнати та зрозуміти оточуючий світ, виробити життєві орієнтири, сформувати актуальне бачення місця людини в природі, активізувати потреби в самоосвіті та самовдосконаленні, а отже, сприяє професійному зростанню майбутніх фахівців, формуванню їх світогляду, екологічного мислення, ціннісного ставлення до навколишньої природи

Навчальна (польова) практика з природознавства і краєзнавства в підготовці майбутніх вихователів дошкільних закладів – це одна із складових частин системи їхньої освіти. Важливість такої практики проявляється в різних аспектах: по-перше, вона сприяє закріпленню отриманого під час аудиторних занять матеріалу, по-друге, у процесі її проведення студенти набувають навичок самостійних досліджень об’єктів природи, виробляють необхідність бережливого ставлення до природи, бажання спілкуватися з нею, бачити красу в усіх природних явищах, формують естетичні почуття до природи, по-третє, ця практика має чітку професійну спрямованість, готуючи майбутніх фахівців.

 

Ураховуючи невелику тривалість практики, студентам для виконання рекомендовано найпростіші завдання, які цілком під силу їм для самостійного виконання. Надаються короткі методичні вказівки, що стосуються особливостей виконання того чи іншого завдання.

Згідно з навчальним планом та враховуючи специфіку сезонної організації практики зміст запропонованих у щоденнику завдань пов’язаний із систематичними біофенологічними сезонними спостереженнями з метою реєстрації строків сезонних явищ, характерних для природного довкілля як цілісного живого організму.

Розпочинає весь комплекс завдань текстові питання різного рівня складності визначення наявності рівня знань студентів.

На основі вивчення теоретичних питань, які запропоновані в додатках в щоденнику, передбачаються самостійне виконання студентами низки завдань.

Матеріали щоденника можуть бути базовими для використання і здійснення організації навчально-виховної роботи в дитячому навчальному закладі.

 


МЕТА Й ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

Метою навчальної польової практики є:

- виявлення однієї з найважливіших закономірностей розвитку природи-сезонної ритміки, ознайомлення студентів із сезонними природними процесами та явищами й методикою їх вивчення;

- поглиблення теоретичних знань з основ природознавства та правознавства ботаніки та зоології;

- формування професійних умінь майбутніх вихователів з питань ознайомлення дошкільників з природою.

Завдання практики:

1. Підготувати фахівців дошкільних закладів до здійснення екологічного виховання дітей, формування розуміння в них причинно-наслідкових зв’язків у природі.

2. Ознайомити з основними біогенезами (екосистемами) своєї місцевості: парк; луки; степ; водойми.

3. Поглибити знання про рослинний і тваринний світ своєї місцевості.

4. Формувати естетичне сприйняття природи у майбутніх вихователів дошкільних закладів.

 

Важливою методичною умовою польової практики є її комплексність, зумовлена одночасним спостереженням за розвитком екзогенних рельєфоутворюючих процесів, гідрометеорологічними явищами та погодними умовами, сезонними особливостями в житті тварин та вегетації рослин.

У результаті польової практики студенти мають навчитися:

1) проводити фенологічні спостереження за об’єктами та явищами живої й неживої природи: рослинами, тваринами, птахами, комахами;

2) фіксувати та оформляти результати фенологічних спостережень;

3) знати представників рослинного й тваринного світу своєї місцевості;

4) вибирати на місцевості район для організації фенологічних спостережень та фенологічні об’єкти в його межах;

5) дотримуватись правил техніки безпеки під час польових робіт.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 221; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.249.22 (0.006 с.)