Тема 4. Організаційно-правові засади управління у сферах підприємництва та захисту економічної конкуренції.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 4. Організаційно-правові засади управління у сферах підприємництва та захисту економічної конкуренції.1. Загальна характеристика державної політики у сферах підприємництва та економічної конкуренції.

2. Організація державного управління у сфері підприємництва.

3. Основні адміністративно-правові засоби державного впливу у сфері підприємництва.

4. Органи виконавчої влади, що беруть участь у реалізації конкурентної політики.

5. Державний контроль у сферах підприємництва та захисту економічної конкуренції.

Тема 5. Правове регулювання і державне управління у сфері промисловості.

1. Загальна характеристика промислової політики держави.

2. Загальні засади організації державного управління промисловістю.

3. Державний контроль у сфері промисловості.

 

Тема 6. Правове регулювання і державне управління у паливно-енергетичній сфері.

1. Загальна характеристика державної політики у паливно-енергетичній сфері.

2. Організація державного управління у паливно-енергетичній сфері.

3. Основні адміністративно-правові засоби державного впливу у паливно-енергетичній сфері.

4. Державний контроль та нагляд у паливно-енергетичній сфері.

Тема 7. Організаційно-правові засади управління у сферах транспорту і зв’язку.

1. Загальна характеристика законодавства у сфері транспорту та зв’язку.

2. Система органів державного управління в системі транспорту та зв’язку.

3. Створення єдиних економічних зон, як шлях вирішення транспортних проблем.

4. Європейська Глобальна Навігаційна супутникова система Галілео.

 

Тема 8. Правове регулювання і державне управління у сферах будівництва та житлово-комунального господарства.

1. Загальна характеристика державної політики у сферах будівництва та житлово-комунального господарства.

2. Організація державного управління у сферах будівництва та житлово-комунального господарства.

3. Основні адміністративно-правові засоби державного впливу у сферах будівництва та житлово-комунального господарства.

4. Державний контроль у сферах будівництва та житлово-комунального господарства.

Тема 9. Інституціонально-правове забезпечення трансформаційної економіки та зовнішньоекономічної політики України

1. Поняття «глобалізації» та «глобальної» економіки.

2. Законодавча та інституціональна база економічної політики в Україні.

3. Особливості зовнішньоекономічної політики за умов глобалізації.

4. Економічна політика та економічна безпека.

Тема 10. Державне управління в сфері міжнародної економічної інтеграції України

1. Поняття та форми управління міждержавною інтеграцією України.

2. Перспективні напрями міждержавної інтеграції України.

3. Правові проблеми, що виникають в процесі співробітництва України з ЄЕП та ЄС.

Тема 11. Державне управління економікою України на шляху до Європи

1. Історія створення СОТ.

2. Подальші перспективи зближення систем управління економікою в результаті створення зони вільної торгівлі.

3. Світова організація торгівлі: характеристика, функції, принципи.

4. Сучасні проблеми та перспективи вступу України до СОТ.

Тема 12. Досвід зарубіжних країн у здійсненні державного управління новою соціально-економічною системою

1. Інформаційні та комунікаційні технології як передумови соціального та економічного розвитку країни.

2. Мережа як визначальна організаційна форма.

3. Інформаційна епоха – результат мережевої форми організації.

4. Соціальний регрес та тіньова економіка.

5. Поствестфальська система зв’язків як нова технологія управління.

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ

Контроль знань на семінарських заняттях покликаний організувати студента до систематичного опрацювання пройденого матеріалу. Він здійснюється шляхом:

- вибіркового усного опитування студентів в аудиторії по питаннях теми,
в т.ч. заданих для самостійного вивчення;

- дискусійного обговорення питань, що становлять зміст теми;

- обговорення проблемних питань;

- виконання письмових самостійних робіт, міні контролів;

- активної участі студента в розгляді питань в аудиторії (внесення
уточнень, доповнень, зауважень до відповідей тощо).

Тема. Правові засади здійснення державного управління економічними процесами.

1. Розкрити основні напрями адміністративно-правового регулювання відносин у сфері економіки.

2. Визначити поняття державного управління економікою.

3. Розкрити зміст державної регуляторної політики.

4. Поняття та види методів державного управління економікою.

5. Форми державного управління економікою.

6. Функції державного управління економікою.

 

Тема. Правове регулювання і державне управління у сфері промисловості.

1. Розкрити зміст промислової політики держави.

2. Розкрити систему органів державного управління промисловістю.

3. Первинні ланки промисловості.

4. Суб’єкти здійснення надгалузевого контролю у сфері промисловості.

5. Спеціальні контролюючі органи у сфері промисловості.

 

Тема. Організаційно-правові засади управління у сферах транспорту і звязку.

1. Поняття та види транспорту.

2. Поняття та види зв’язку.

3. Назвати основні нормативно-правові акти, що регулюють відносини у сферах транспорту та зв’язку.

4. Суб’єкти державного управління у сферах транспорту та зв’язку.

5. Єдині економічні зони, як шлях вирішення транспортних проблем.

6. Європейська Глобальна Навігаційна супутникова система Галілео.

Тема. Правове регулювання і державне управління у сферах будівництва та житлово-комунального господарства.

1. Розкрити зміст державної політики у сферах будівництва та житлово-комунального господарства.

2. Система органів державного управління у сферах будівництва та житлово-комунального господарства.

3. Визначити основні правові засоби державного впливу у сферах будівництва та житлово-комунального господарства.

4. Суб’єкти державного контролю у сферах будівництва та житлово-комунального господарства.

 

Тема. Інституціонально-правове забезпечення трансформаційної економіки та зовнішньоекономічної політики України.

1. Поняття «глобалізації» та «глобальної» економіки.

2. Законодавча та інституціональна база економічної політики в Україні.

3. Особливості зовнішньоекономічної політики за умов глобалізації.

4. Взаємозв’язок економічної політики та економічної безпеки.

Тема. Досвід зарубіжних країн у здійсненні державного управління новою соціально-економічною системою.

1. Розкрити інформаційні та комунікаційні технології як передумови соціального та економічного розвитку країни.

2. Поняття мережі як визначальної організаційної форми.

3. Поняття та сутність інформаційної епохи.

4. Поняття та передумови виникнення та розвитку тіньової економіки.

5. Поствестфальська система зв’язків як нова технологія управління.

 

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ.

5.1.Карта самостійної роботи студента

з дисципліни Правові основи управління економікою

для студентів спеціальності “ Правознавство”

Види самостійної роботи Планові терміни виконання Форми контролю та звітності Максимальна кількість балів
Денна та вечірня форма навчання
9 –й семестр
І. Обов’язкові
1.1. підготовка до семінарських занять та виконання завдань За розкладом занять Активність та результативність під час семінарських занять
1.2 виконання практичного завдання, з тем що винесені на самостійне опрацювання За розкладом занять Захист робіт в години ІКР  
1.3. підготовка до модульних контрольних завдань 1 –й модуль – після опрацювання 1-6 тем курсу; 2 – й модуль – після опрацювання 7 –12 тем курсу Письмова робота, що виконується в присутності викладача   10 за 1 модуль 10 х 2 = 20
Разом балів за обов’язкові види СРС 35
ІІ. Вибіркові
2.1. написання реферату за заданою тематикою До 1 грудня Обговорення (захист) матеріалів реферату під час ІКР
2.2 переклад з іноземних джерел матеріалів за темами № 3, 12 До 1 грудня Обговорення результатів проведеної роботи під час ІКР
Разом балів за вибіркові види СРС 5
Всього балів за СРС 40

 

Види самостійної роботи Планові терміни виконання Форми контролю та звітності Максимальна кількість балів
Заочна форма навчання
Види самостійної роботи Планові терміни виконання Форми контролю та звітності Максимальна кількість балів  
І. Обов’язкові  
Виконання модульних (контрольних) завдань  
1.1. Підготовка до модульного контролю знань Відповідно до робочої програми та згідно з розкладом Перевірка правильності виконання модульних завдань    
1.2. Виконання обов’язкового індивідуального завдання Відповідно до графіку ІКР Відповідно до графіку ІКР  
ІІ. Вибіркові  
2.1Підготовка есе за заданою тематикою Відповідно до графіку ІКР Відповідно до графіку ІКР  
2.2 . Підготовка доповіді по відповідних темах, винесених на самостійне вивчення     -//- Обговорення результатів проведеної роботи під час ІКР    
Разом балів за обов’язкові види СРС  
Всього балів за СРС  
                   Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 102; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.211.101.93 (0.006 с.)