Вправа 1. Накладання зображень 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вправа 1. Накладання зображеньНакладання шарів

 

Надзвичайно цікаві ефекти можна отримати шляхом накладання одних зображень на інші. Цього досягають завдяки палітрі Layers та діалоговому вікну Layer Style (Стиль шару).

 

Найпростіші способи накладання

Повзунок Opacity і список Blend Mode, який містить різноманітні режими накладання, вже згадувані не раз. Вони є і в палітрі Layers (Шари), і в діалоговому вікні Layer Style (Стилі шару).

Параметр Opacity – це найпростіший засіб накладання шарів, він дає змо­гу накладати активний шар на шар, розташований під ним, у заданих про­порціях.

У новій версії Photoshop уже є 22 режими накладання. Для того, щоб ліпше ознайомитись з ними, треба частіше їх використувати та не боятись експериментувати. Внаслідок накладання пікселів утворюється композит­ний піксель. Кожен з режимів виконує свої функції. Якщо ви бажаєте рівно­мірно змішати активний шар з шарами, що розташовані нижче, бажано вико­ристовувати режим Overlay. Цей режим завжди виокремлює нижній шар, а протилежний за дією йому режим Hard Light – активний. Інші режими накла­дання також можуть давати протилежні ефекти. Наприклад, режими Colors і Luminosity дають один і той же ефект, якщо міняти місцями шари. Отже, під час накладання зображень, крім вибору режиму, не менш важливим є порядок розташування шарів. Цікаві ефекти також можна досягти, якщо між двох однакових зображень помістити це ж зображення з накладеним на нього фільтром і відповідним режимом.

 

Вправа 1. Накладання зображень

1. Відкрийте будь-яке зображення і зробіть його копію в палітрі Layers.

2. До копії застосуйте фільтр Reticulation з групи Sketch підменю Filter, задавши попередньо основний колір синім, а фоновий – зеленим.

 

 

3. Створіть ще одну копію фонового шару і розмістіть відфільтроване зображення між двома вихідними.

4. Застосуйте режим Luminosity до верхнього шару.

 

 

Параметри накладання

Завдяки діалоговому вікну Layer Style можна застосувати різному­нітні параметри накладання. Щоб відкрити це вікно, двічі клацають по мініатюрі зображення на палітрі Layers (Шари) або виконують команду Layer\Layer Style\Blending options.

У лівій частині вікна розміщені кнопки з внутрішніми ефектами шару. Внутрішніми називають ефекти, які застосовують до обмеженої частини області, це Drop shadow, Inner shadow, Outer glow, Inner glow, Bevel and emboss, Satin, Stroke і три ефекти Overlay. Для того, щоб змі­шувати ці ефекти на одній внутрішній ділянці, використовують параметр Blend Interior Effects as Group (Накладання внутрішніх ефектів). Після увік­нення цього параметра вибраний режим накладання буде застосовантй до всіх внутрішніх ефектів шару так само, як і до заповнених ділянок.

 

 

Повзунок Fill Opacity змінює непрозорість тільки заповнених ділянок.

Якщо ввімкнути параметр Blend Clipped Layers as a Group, то всі шари в групі будуть суміщені, як єдине ціле.

Параметри Channels, розташовані під повзунком Fill Opacity, дають змогу незалежно накладати шари.

Список параметрів Knockout перетворює активний шар у плаваючу діру, яку можна простежувати через декілька шарів. Глибину діри регулю­ють параметрами Shallow (Мілко) і Deep (Глибоко).

Для опису дії повзунка Fill Opacity розглянемо приклад.

Вправа 2. Вплив повзунка Fill Opacity на заповнену ділянку

1. Відкрийте якийсь малюнок. Намалюйте поверх малюнка заповнений еліпс.

 

 

2. Клацніть у діалоговому вікні на кнопці Outer glow і задайте відповідні параметри для створення облямівки довкола еліпса.

3. Задайте параметр Opacity 40%. Зазначимо, що облямівка, яка нале­жить до внутрішніх ефектів, також стала прозорою.

 

 

4. Задайте Opacity знову початкове значення, а параметру Fill Opacity надайте значення 40%. Тепер облямівка залишилась непрозорою.

 

 

Керування накладанням шарів

У нижній частині діалогового вікна Layer Style розташовані два повзунки This Layer (Цей шар) і Underlying (Нижній). Повзунки керу­вання зображенням дають змогу точно визначити, які пікселі будуть уве­дені або вилучені з цільового шару. Повзунки темного кольору контро­люють темні кольори, а повзунки світлого – світлі ділянки зобра­ження. Завдяки цим повзункам можна точно задати значення пікселів поперед­нього шару. Для ліпшого розуміння роботи шкал This Layer і Underlying у разі накладання двох зображень розглянемо приклад.

 

Вправа 3. Собор у хмарах

1. Відкрийте будь-яке зображення, яке бажаєте накласти на фон. У цьому прикладі вибрано зображення собору Паризької Богоматері.

2. Створіть фоновий малюнок. Для цього відкрийте новий документ і використайте команду Filter\Render\Clouds.

 

 

3. Перетягніть інструментом Move зображення собору на фоновий рису­нок, який переміститься на шар з назвою Layer1 у палітрі Layers.

4. Клацніть двічі в палітрі Layers по мініатюрі зображення собору для відкриття вікна Layer Style.

5. Пересувайте спочатку світлий, а потім темний повзунки шкали This Layer.

6. Перейдіть до шкали Underlying і пересувайте темний та світлий пов­зунки. Перетягаючи чорний повзунок праворуч, ви додаєте темні пікселі з попереднього шару і вилучаєте частину відповідних пікселів цільо­вого шару. Переміщаючи білий повзунок ліворуч, ви додаєте до вислідного зображення світлі пікселі з попереднього шару і вилучаєте частину пікселів цільового шару.

7. Для детальнішого налаштування можна розділити кожний повзунок на дві половинки. Для цього натисніть на клавішу Alt, після чого клац­ніть і перемістіть трикутну половинку повзунка. Таке розділення пов­зунків згладжує результати накладання шарів.

 

 

Над повзунками є список Blend if (Накладання), який дає змогу накла­дати зображення окремо в кожному каналі. Якщо для роботи з кольоро­вими зображеннями вибрати елемент Gray (Сірий), то це означатиме, що під час накладання зображень будуть враховані значення пікселів усіх каналів зображення. Вибір Red (Червоний), Green (Зелений) або Blue (Го­лубий) дає змогу врахувати пікселі тільки вибраного каналу.

 

Вправа 5. Улюблене місто

1. Відкрийте фотографію вашого улюбленого міста. Виокремте фотогра­фію, виконавши спочатку команду Select\All, а потім скопіюйте її в буфер за допомогою команди Edit\Copy.

2. Створіть нове зображення, на якому намалюйте сердечко, використо­ву­ючи інструмент Custom Shape. Перетворіть сердечко у виокремлену ділянку. Для цього клацніть внизу палітри Path на кнопці Load Path as a selection(Завантажити шлях як виокремлення).

 

3. Не знімаючи виокремлення з сердечка, виберіть команду Edit\Paste Into. Після виконання цієї дії в палітрі Layers з’явиться новий шар. Поряд з мініатюрою шару з’явиться мініатюра маски шару, через яку видно фонове зображення.

 

 

 

Створення масок шару

 

Надзвичайно цікавим способом редагування зображень є створення маски шару (Layer mask), яка поєднує всі можливості, що їх нада­ють шари з можливостями альфа-каналів. Завдяки маскам шару мож­на від­кривати і приховувати фрагменти зображення, що приводить до отри­мання цікавих ефектів накладання шарів. За таких накладань зобра­ження одного шару може простежуватись на фоні зображення іншого шару.

 

Вправа 5. Всевидюще Око

На цьому прикладі детально опишемо всі можливості створення масок шару та їхнього редагування.

1. Відкрийте два зображення, які ви б хотіли скомбінувати. В цьому прик­ладі такими зображеннями будуть фотографія і намальоване око засо­бами Photoshop.

 

2. Перетягніть за допомогою інструмента Move зображення ока на фото­графію. Якщо потрібно, змініть розміри ока за допомогою групи команд Edit\Transform.

3. У палітрі Layers утворено два шари: шар Background (фотографія) і шар Layer1 (око). Бажано, щоб шар з зображенням ока був розташо­ваний під фотографією. Клацніть двічі на мініатюрі фотографії для відкриття вікна New Layer, після натискання на кнопку ОК шару Background присвоїться нова назва Layer0. Тепер можна поміняти їх місцями, перетягнувши шар з назвою Layer1 на шар Layer0. Зобра­ження ока повністю сховалось під фотографією.

4. Застосуйте до шару Layer1 маску шару з використанням команди Layer\Add Layer mask\Reveal All (Шар\Додати маску шару\Відкрити все). На палітрі Layers поряд з мініатюрою фотографії з’явиться мініа­тюра маски.

5. Перевірте, чи ввімикнений значок маски шару, якщо ж ні, то клацніть на мініатюрі маски шару.

6. Задайте основним чорний колір. Виберіть пензлик з м’якими краями і починайте малювати ним по фотографії в тому місці, де знизу розміщене око. Замальовані пікселі ставатимуть прозорими, і око почне з’являтись з нижнього шару.

7. Точно виокремити око досить складно, оскільки пензлик зачіпає й інші ділянки шару. Щоб полегшити цю роботу, ввімкніть на палітрі Layers значок з оком, що розташований ліворуч від значка маски шару. Це приведе до того, що шар Layer0 стане невидимим. Видимим буде лише шар Layer1.

8. Тепер ви бачите лише око, перевірте чи ліворуч від мініатюри ока на палітрі Layers є значок із зображенням пензлика, який дає дозвіл на редагування. За допомогою відповідних інструментів виокремте око, оточивши його рухомою лінією.

9. Зробіть шар Layer0 видимим, увімкнувши відповідний значок з оком. Виокремлена ділянка з’явиться на фотографії.

 

10. Перевірте, чи є значок маски шару. Тепер усі зміни можуть від­буватись лише у виокремленій ділянці. Для того, щоб око легко було видно через піраміду, задайте основним кольором 50% сірого. Унас­лідок цього ви змішаєте порівну зображення цільо­вого і попереднього шару.

 

 

Редагування маски шару

Перед редагуванням бажано відкрити на екрані палітру Color. Зазначимо, що в палітрі відбулись зміни: єдина шкала відображає півто­новий діапазон від чорного до білого кольору. Перетяганням повзунка по шкалі можна задавити різні відтінки сірого для основного і фонового кольорів. Під час редагування маски шару можна малювати лише чорним, білим або відтінками сірого кольору.

У попередній вправі око замальовували 50% сірим, що привело до змішування пікселів двох шарів у однакових пропорціях. Якби вибрали основним кольором чорний, то око чітко виділялося б на фоні піраміди, і зник би ефект поглядання через скло. Малювання білим кольо­ром або світло-сірими відтінками вилучає покриття маски і відкриває ділянки цільового шару. Отже, чим темнішим кольором малювати по цільовому шарі, тим прозорішими стають ці ділянки, якщо замінити основний колір на білий і малювати ним по ділянках, які на попередньому кроці стали прозорі, то легко зауважити, що пікселі цільового шару втрачають про­зорість, і зображення відновлю­ється.

Маску шару можна редагувати також у каналі маски в палітрі Channels. Якщо клацнути на значку ока ліворуч від каналу маски, то з’явиться червоне покриття. Тепер за допомогою інструментів малювання можна редагувати маску шляхом додавання і віднімання ділянок з її покриття. Після закінчення редагування треба клацнути на значку ока і червоне покриття зникне.

Для тимчасового приховування маски виконують команду Layer\ Disable Layer mask (Шар\Вимкнути маску шару). Щоб знову зробити видимою маску, застосовують команду Layer\Enable Layer mask (Шар\ Увімкнути маску шару).

Цікаве накладання зображень можна отримати завдяки інструменту Gradient (Градієнт). У цьому випадку активізують режим накладання Normal зі значенням повзунка Opacity 100%; вибирають градієнтний перехід від білого до чорного, а на панелі параметрів – параметр Radial (Радіальний); поміщають курсор у центрі цільового шару і перетягають його до краю зображення.

Нижче наведено два приклади покрокового редагування масок шару.

 

Вправа 6. Метелик

1. Відкрийте два зображення, які бажаєте накладати. В цьому прикладі, використовуючи маску шару, помістіть метелика на ромашки.

 

 

2. Перетягніть зображення метелика, намальоване засобами век­тор­ної графіки, на фотографію з ромашками.

3. Метелик оточений білими фрагментами, які треба вилучити. Зробіть це за допомогою маски шару. Для цього в палітрі Layers виберіть, як цільовим верхній шар із зображенням метелика і виконайте команду Layer\Add Layer mask\Reveal All (Шар\Додати маску шару\Від­крити все). На палітрі Layers поряд з мініатюрою фотографії з’явиться мініатюра маски.

4. Клацніть на значку ока в шарі Background з ромашками, щоб цей шар став невидимим. На екрані видимим залишиться лише метелик.

5. За допомогою інструментів Photoshop виокремте рухомою лінією білі фрагменти. Якби видимий був шар з ромашками, то це б ускладнило виокремлення білих фрагментів довкола метелика, і можна було б захопи­ти й інші ділянки.

 

 

6. Увімкніть видимість шару Background. Білі фрагменти довкола мете­лика будуть акуратно виокремлені рухомою лінією як на малюнку ліворуч.

7. Задайте основним кольором чорний, виберіть відповідного розміру м’який пензлик і замалюйте виокремлення. Ви можете спокійно зама­льовувати, не боячись, що зачепите інші фрагменти малюнка, оскільки маска поширюється лише на виокремлення.

 

 

 

Ефекти шару

 

Ефекти шару є зручним і дуже простим засобом для створення оригі­нальних зображень. Діалогове вікно Layer Style містить різноманітні пара­метри для точного задання цих ефектів. Воно пропонує 13 панелей, де першою є Blending options, а наступні 12 стосуються ефектів шару. Для кожного з ефектів у діалоговому вікні є вікно попереднього перегляду, завдяки якому можна оцінювати вплив параметрів.

Зазначимо, що ефекти прив’язані до шару, тому переміщення шару су­проводжується відповідними змінами ефекту.

 

Вікно Layer Style

Для застосування ефектів шару необхідно, щоб зображення було в незалежному шарі. Переміщають зображення в незалежний шар так: спочатку виокремлюють його, а потім виконують команду Layer\New\ Layer via copy (Шар\Новий\Копія шару) або натискають на Ctrl+J.

 

Унаслідок таких дій виокремлена копія потрапляє на новий шар. Після цього виконують команду Layer\Layer Style (Шар\Стиль шару) або натис­кають на кнопку Add a layer style (Додати стиль шару), яка має вигляд букви fунизу палітри Layers, – з’являється список з ефектами шару; з нього вибирають потрібний, і відкривається діалогове вікно Layer Style.

Для ввімкнення або вимкнення ефекту можна користуватися пра­пор­цем поряд з його назвою. Щоб відкрити параметри кожного з ефектів, треба клацнути на кнопці з назвою стилю. Опишемо ефекти шару деталь­ніше:

· Drop Shadow (Тінь) і Inner Shadow (Внутрішня тінь). Команди, від­повідно, створюють зовнішню або внутрішню тінь, параметри якої можна задати у вікні Layer Style, клацнувши на кнопці Drop Shadow або Inner Shadow. Тут можна задати для тіні колір, розмір, напрям, прозорість і режим її накладання. Крім того, у цьому ж вікні можна задати контур тіні та додати шум;

· Outer Glow (Зовнішнє сяйво) і Inner Glow (Внутрішнє сяйво). Ці команди можуть створити, відповідно, зовнішнє або внутрішнє сяйво довкола об’єкта. Всі потрібні параметри для створення кольору, розміру, розсіяності та режиму сяйва можна задати в діалоговому вікні, клацнувши, відповідно, на кнопках Outer Glow або Inner Glow.

· Bevel and Emboss (Фаска і Рельєф). Цю команда застосовують для створення крайових ефектів, що визначені списком Style;

· Contour (Контур) і Texture (Текстура). Ці команди є модифікаціями ефекту Bevel and Emboss;

· Satin (Глянц). За допомогою цієї команди можна створювати кольо­рові хвилі, форму яких задають параметром Contour (Контур);

· Color Overlay (Перекривання кольорів), Gradient Overlay (Перекри­вання градієнта), Pattern Overlay (Перекривання узору). За допомо­гою цих параметрів можна заповнити шар, відповідно, суцільним кольором, градієнтом або узором;

· Stroke (Обведення). Завдяки цій команді можна створити зафарбо­ваний контур довкола шару;

Крім того, значно цікавіші зображення можна отримати, якщо поєд­нати між собою різні ефекти на одному шарі.

 

Робота з ефектами шару

Після застосування ефекту шару Photoshop позначає шар, для якого задано один або декілька ефектів. Поряд з буквою f у назві шару є трикут­ник, клацнувши по якому, можна приховати або відобразити ефекти в палітрі Layers. Якщо треба вимкнути ефекти, то їх перетягають на значок з кошиком.

Створені ефекти шару можна копіювати і застосовувати до інших шарів. Для цього виконують команду Layer\Layer Style\Сopy Layer Style або клацають правою клавішею мишки на назві шару в палітрі Layers і з контекстного меню вибирають команду Сopy Layer Style. Після цього переходять на потрібний шар і застосовують команду Paste Layer Style.

 

 

Для вставляння скопійованого ефекту до кількох шарів одночасно їх треба попередньо зв’язати, а потім вибрати команду Paste Layer Style to Lined.

 

Створення стилю

Після тривалого підбирання різноманітних параметрів, яких у вікні Layer Style є понад 100, доцільно зберегти ефекти шару і параметри накла­дання для подальшого використання їх у бібліотеці стилів. Для цього після виконання всіх дій накладання ефектів треба клацнути на кнопці Style у діалоговому вікні Layer Style і потім на кнопці New Style. Відкриється діалогове вікно New Style, в якому можна задати назву для ново­го стилю. Після натискання на кнопку ОК у списку стилів з’явиться нова пі­ктограма з новоствореним стилем, який можна накладати на майбутні шари.

 

 

 

Накладання шарів

 

Надзвичайно цікаві ефекти можна отримати шляхом накладання одних зображень на інші. Цього досягають завдяки палітрі Layers та діалоговому вікну Layer Style (Стиль шару).

 

Найпростіші способи накладання

Повзунок Opacity і список Blend Mode, який містить різноманітні режими накладання, вже згадувані не раз. Вони є і в палітрі Layers (Шари), і в діалоговому вікні Layer Style (Стилі шару).

Параметр Opacity – це найпростіший засіб накладання шарів, він дає змо­гу накладати активний шар на шар, розташований під ним, у заданих про­порціях.

У новій версії Photoshop уже є 22 режими накладання. Для того, щоб ліпше ознайомитись з ними, треба частіше їх використувати та не боятись експериментувати. Внаслідок накладання пікселів утворюється композит­ний піксель. Кожен з режимів виконує свої функції. Якщо ви бажаєте рівно­мірно змішати активний шар з шарами, що розташовані нижче, бажано вико­ристовувати режим Overlay. Цей режим завжди виокремлює нижній шар, а протилежний за дією йому режим Hard Light – активний. Інші режими накла­дання також можуть давати протилежні ефекти. Наприклад, режими Colors і Luminosity дають один і той же ефект, якщо міняти місцями шари. Отже, під час накладання зображень, крім вибору режиму, не менш важливим є порядок розташування шарів. Цікаві ефекти також можна досягти, якщо між двох однакових зображень помістити це ж зображення з накладеним на нього фільтром і відповідним режимом.

 

Вправа 1. Накладання зображень

1. Відкрийте будь-яке зображення і зробіть його копію в палітрі Layers.

2. До копії застосуйте фільтр Reticulation з групи Sketch підменю Filter, задавши попередньо основний колір синім, а фоновий – зеленим.

 

 

3. Створіть ще одну копію фонового шару і розмістіть відфільтроване зображення між двома вихідними.

4. Застосуйте режим Luminosity до верхнього шару.

 

 

Параметри накладання

Завдяки діалоговому вікну Layer Style можна застосувати різному­нітні параметри накладання. Щоб відкрити це вікно, двічі клацають по мініатюрі зображення на палітрі Layers (Шари) або виконують команду Layer\Layer Style\Blending options.

У лівій частині вікна розміщені кнопки з внутрішніми ефектами шару. Внутрішніми називають ефекти, які застосовують до обмеженої частини області, це Drop shadow, Inner shadow, Outer glow, Inner glow, Bevel and emboss, Satin, Stroke і три ефекти Overlay. Для того, щоб змі­шувати ці ефекти на одній внутрішній ділянці, використовують параметр Blend Interior Effects as Group (Накладання внутрішніх ефектів). Після увік­нення цього параметра вибраний режим накладання буде застосовантй до всіх внутрішніх ефектів шару так само, як і до заповнених ділянок.

 

 

Повзунок Fill Opacity змінює непрозорість тільки заповнених ділянок.

Якщо ввімкнути параметр Blend Clipped Layers as a Group, то всі шари в групі будуть суміщені, як єдине ціле.

Параметри Channels, розташовані під повзунком Fill Opacity, дають змогу незалежно накладати шари.

Список параметрів Knockout перетворює активний шар у плаваючу діру, яку можна простежувати через декілька шарів. Глибину діри регулю­ють параметрами Shallow (Мілко) і Deep (Глибоко).

Для опису дії повзунка Fill Opacity розглянемо приклад.

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 127; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 107.21.85.250 (0.01 с.)