Торговельно-економічний коледжМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Торговельно-економічний коледжТорговельно-економічний коледж

Київського національного торговельно-економічного університету

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

___________ О.В. Олійник

 

ЕТИКА Й ЕСТЕТИКА

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

напряму 140103 Туризм

140101 Готельно-ресторанна справа

спеціальності5.14010301 Туристичне обслуговування5.14010101 Готельне обслуговування

Київ 2015


ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ І ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ


Варіант 1

1. Проаналiзуйте етичні вчення та естетичну думку видатних фiлософiв Древньої Грецiї.

2. Дайте характеристику видiв архiтектурної композицiї.

3. Визначте кольорове вирішення інтер'єру, яке підвищує працездатність обслуговуючого персоналу та проаналiзуйте своє рiшення

Тести

Естетика —

1-.це наука про гармонiйний розвиток людини

2.- це наука про становлення чуттєвої культури людини, яка складається iз ставлення людини до дiйсностi

3.- це наука про чуттєву культуру людини, її ставлення до дiйсностi та її художню дiяльнiсть

2. Слово moralis cформував

1. Арістотель

2. Цицерон

3. Баумгартен.

 

3. В якому соборі знаходиться мозаїчне пано „Марія- Оранта” ?

1.Успенський собор в м.Києві

2.собор св.Софії в м.Константинополі

3.Софієвський собор в м.Києві

4.собор Нотр-Дам де Парі

 

4.Визначте схеми композиції інтер'єру:

1.- зальна, центрична, анфіладна, коридорна, секційна, змішана

2.- об'ємна, глибинна, фронтальна

3.- глибинно-просторова, замкнена, вільного простору, панорама

 

Визначте структуру естетичної свiдомостi

1.Естетичнi категорії 4.Естетичний смак

2.Естетичне почуття 5.Естетичний iдеал

3.Естетична критика 6.Естетичнi погляди

7.Естетичнi теорії

 

Етика -

1. - філософська наука про мораль

2. – наука про мораль, моральність і вчинки людей

3. – філософська наука про Добро і Зло

 

7.Визначте пам'ятки архітектури :

1. Стародавнього Єгипту –

2. Класицизму -


 

Варіант 2

1. Проаналiзуйте етичні учення Стародавнього Сходу.

2. Визначте основнi схеми композицiї iнтер’єру пiдприємства сфери обслуговування.

3. Визначте, якi кольори за характером сприйняття належать до теплих, холодних, нейтральних. Як вони гармоніюють?

Тести

Визначте форми моралі

1. Особисті моральні якості людини

2. Суспільні норми поведінки

3. Людська діяльність і розум

 

2. В арабо—мусульманських країнах на 1 мiсце в естетичних поглядах виходила:

1. обрядова музика

2. поезiя.

3. релiгiйна етика

 

В яку епоху виникає професiйне мистецтво?

1-.в епоху Давньої Греції 4.-в епоху середньовiччя

2.-в епоху Візантії 5.-в епоху Ренесанс

3.-в Епоху Київської Русі 6.-в епоху Відродження

7.-в епоху классицизму

 

4. Хто ввiв поняття : "Естетика —це наука про досконале в свiтi явищ"

Кант, Нестор Лiтописець, Фiхте, Пiфагор, Гегель, Шеллiнг, Баумгартен, Сократ, Платон, Григорiй Нисський, ,Аристотель, Iоан Златоуст, Алкмеон, Емпедокл, Теофраст, Володимир Мономах

 

5. Визначте види архітектурної композиції:

1.- зальна, центрична, анфіладна, коридорна, секційна, змішана

2.- об'ємна, глибинна, фронтальна

3.- глибинно-просторова, замкнена, вільного простору, панорама

 

Якi типи комерцiйного дизайну вам вiдомi?

сфери працi

стафф—дизайн

незалежний дизайн

середовища

соцiально—культурної сфери

графічний

 

7. Оберiть фiлософiв Давньої Грецiї:

Кант, Нестор Лiтописець, Фiхте, Пiфагор, Гегель, Шеллiнг, Баумгартен, Сократ, Платон,Григорiй Нисський, ,Аристотель, Iоан Златоуст, Алкмеон, Емпедокл, Теофраст,

Володимир Мономах


 

Варіант 3

1. Проаналiзуйте провiдну етико-естетичну думку вiзантiйських фiлософiв.

2. Визначте поняття ансамблю в архiтектурi. Якi типи просторової композицiї ансамблiв застосовують у сфері туризму?

3. Ця iсторична епоха iснувала у _________________________ .

4. Архiтектура, як провiдний вид мистецтва, вiдрiзнялась суворими, чiткими, майже геометричними формами. Iсторичнi пам’ятники — величезнi, крупномасштабнi колони, величезнi храми, якi затверджували непохитнiсть влади та пригнiчували людину.

Високого рiвню досягла металургiя, виробництво скла, керамiки, обробка камiння, деревини. Костюм чоловiкiв — пов’язка або сорочка, халат. Костюм жiнок — довга легка сорочка калазирис.

Визначте описану iсторичну епоху та час її iснування. Якi кольори використовували майстри цього художнього стилю?

Тести

1. Оберiть фiлософiв Візантії:

Кант, Нестор Лiтописець, Фiхте, Пiфагор, Гегель, Шеллiнг, Баумгартен, Сократ, Платон, Григорiй Нисський, ,Аристотель, Iоан Златоуст, Алкмеон, Емпедокл, Теофраст, Володимир Мономах

2. Арістотель визначив основу слова etos як

1. характер

2. спільне житло

3. мораль

3. Хто автор першого трактату "Естетика" ?

Кант, Нестор Лiтописець, Фiхте, Пiфагор, Гегель, Шеллiнг, Баумгартен, Сократ, Платон, Григорiй Нисський, ,Аристотель, Iоан Златоуст, Алкмеон, Емпедокл, Теофраст, Володимир Мономах

Як визначали Красу в епоху Відродження?

1.це Бог

2.це гармонiя тіла i душi

3.це вічна i не змiнна категорія естетики

5. Що означає термiн свiтлiсть?

1.—це всi свiтлi вiдтiнки вiдомих кольрових родин;

2.—це сполучення кольрового кольору з чорним або бiлим;

3.—це всi пастельнi кольори.

6 Оберіть визначення композиції:

1. –це все, що розробляється митцем і має виразність, змістовність, образність.

2.- це витвір, який емоційно впливає на глядача і утворюється за допомогою простих геометричних форм, декоративних елементів, кольору.

3.- це розробка проекту та будівництво об'єкту архітектури, який є диним за зовнішнім і внутрішнім змістом.

7. Визначте пам1ятки архітектури :

А. Давньої Греції —

Б. барокко -


Варіант 4

1. Проаналiзуйте розвиток естетики, як самостiйної науки та визначте провiднi естетичнi думки видатних нiмецьких фiлософiв.

2. Предмет етики, форми моралі, сфери морального життя людини, джерела моральних норм.

3. Визначте вид мистецтва, назву прийому(елементу) та країну, в якiй вiн був заснований з подальшої iнформацiї:

прийом, про який йдеться перекладається з латинської як порядок;

вiн розподiлявся на дорiйський, iонiйський, коринфський;

дорiйський виглядав мужнiм, простим, лаконiчним;

iонiйський був нiжним, складним;

коринфський був бiльш складним, вишуканим, мов кошик квiтiв.

Тести:

Що означає естетичний ідеал?

1 це термiн, який використовується мистецтвом;

2.це якiсть, яка формується в процесi виховання людини;

3.це образ;

4.це інтелект;

5.це духовний орієнтир.

 

2. Калокагатія—це:

1. гармонiя естетичного i морального;

2. наслідування.

3. сума чотирьох перших чисел, яка включає основнi музичнi iнтервали.

 

3. Платон у своїх роздумах про естетичнi категорiї надавав найважливiшого значення:

1. мистецтву, яке впливає на формування морального свiту людини;

2. космосу, як носiю гармонiї, порядку, довершеностi;

3. моралi, яка є запорукою справедливостi, чесностi, добропорядностi.

 

Яка iсторична культура вперше почала використовувати карiатиди в архїтектурі?

1.Стародавнiй Єгипет 4. Стародавнiй Рим

2.Стародавня Грецiя 5. Вавiлон

3.Месопотамiя 6. Готика

 

Що означає домiнуюча кольорова експозицiя?

1.композицiя, що побудована за принципом основного кольорового кола;

2.композицiя, яка складається на 80% з однiєї кольорової родини;

3.композицiя, яка складається з великої кiлькостi кольорiв.

 

6. Визначте художнi стилi епохи Вiдродження:

1.Давньогрецький 5. Барокко

2.Давньоримський 6. Романський

3.Культура Месопотамiї 7. Ренесанс

4.Вiзантiйський 8. Готичний

 

Хто є засновником класичного балету?

1. Новерр. 3.С.Лефар.

2. Петіна. 4. Лієпа


Варіант 5

1. Пояснiть, як ви розумiєте поняття "фiлософiя серця".

2 .Визначте розподiл та характеристику будинку за поверхами та конструкцiйними елементами.

4. Підберіть тон інтер'єру для різних за темпераментом людей, проаналiзуйте своє рiшення.

Тести:

1. В яку епоху вийшов з друку перший трактат "Естетика" ?

1.в епоху Давньої Греції 4.в епоху середньовiччя

2.в епоху Візантії 5.в епоху Ренесанс

3.в Епоху Київської Русі 6.в епоху Відродження

7.в епоху класицизму

 

Мімезис —це

1. гармонiя естетичного i морального;

2. музично—числова структура космосу;

3. сума чотирьох перших чисел, яка включає основнi музичнi iнтервали.

4. наслідування.

 

3. .Китайська естетика надавала значення таким естетичним категорiям:

1. "естетичне переживання", "життєва емоцiя"

2. "досконалiсть", "довершенiсть"

3. на перше мiсце ставили релiгiйну етику.

 

4. Естети Вiзантiї вважали, що джерело "краси" i "гармонiї" —це

1. Бог;

2. космос;

3. мисляча людина, свiт абсолютної iдеї, свiт душi.

 

Що таке Драма?

1.сильна, натхненна пристрасть

2.творчiсть

3.особливий стиль мови.

4.розумний порив, необхідність визначної поведінки.

5.вчинки людини.

6.вид мистецтва.

 

7. Визначте напрями архітектури:

1.Кругла 4.Монументальна

2.Мiстобудiвна 5.Об’ємна

3.Рельєфна 6.Ландшафтна


 

Варіант 6

1. Дайте характеристику форм естетичної свiдомостi.

2. Проаналiзуйте архiтектурнi та естетичнi вимоги до споруд, будинкiв.

3. Визначте помилки:

· до первинних кольорiв належать червоний, жовтий, зелений;

· до вторинних кольорiв належать сполучення первинних, тобто оранжевий, синiй, фiолетовий;

· до третинних кольорiв належать сполучення первинних та вторинних кольорiв, тобто кольори: перцю, апельсина, огiрка, бiрюзи, винограду

Тести:

Що означає капітель?

1карнiз

2.колона

3.верхня частина колони

 

Варіант 7

1. Проаналiзуйте, герїв яких творiв або видатних дiячiв ви сприймаєте як носiїв естетичного iдеалу i чому ?

2. Пояснiть, з яких елемнтiв складається iмiдж пiдприємства сфери обслуговування.

3. Визначте, чи вiрне наступне ствердження: основне кольорове коло —це первиннi кольори, якi складаються з червоного, синього та жовтого кольорiв. Доведiть своє рiшення.

Тести:

1.Сократ у своїх роздумах про естетичнi категорiї надавав найважливiшого значення:

1. мистецтву, яке впливає на формування морального свiту людини;

2. космосу, як носiю гармонiї, порядку, довершеностi;

3. моралi, яка є запорукою справедливостi, чесностi, добропорядностi.

 

2. Визначте поняття моральність

1. – це ступінь виконанна усвідомлених людиною норм поведінки в реальному житті

2. - це усвідомлені людиною норми і правила поведінки

 

3.Оберіть визначення архітектурної композиції:

1. –це все, що розробляється митцем і має виразність, змістовність, образність.

2.- це витвір, який емоційно впливає на глядача і утворюється за допомогою простих геометричних форм, декоративних елементів, кольору.

3.- це розробка проекту та будівництво об'єкту архітектури, який є диним за зовнішнім і внутрішнім змістом.

 

Варіант 8

1.Проаналiзуйте формування iдеалу краси у рiзнi iсторичнi епохи.

2. Визначте типи перегородок внутрiшнього простору за матерiалом та призначенням. Якi основнi вимоги до сходiв пiдприємств сфери обслуговування ?

3. Визначте, як гармонують теплi i холоднi кольори в iнтер’єрi. Пояснiть з яких кольорiв складається гармонiйна композицiя ?

.

Тести:

1. Оберiть фiлософiв Київської Русі:

Кант, Нестор Лiтописець, Фiхте, Пiфагор, Гегель, Шеллiнг, Баумгартен, Сократ, Платон, Григорiй Нисський, ,Аристотель, Iоан Златоуст, Алкмеон, Емпедокл, Теофраст,

Володимир Мономах.

 

Визначте поняття мораль

1. – це ступінь виконанна усвідомлених людиною норм поведінки в реальному житті

2. - це усвідомлені людиною норми і правила поведінки

 

Варіант 9

1. Охарактеризуйте основні категорії етики.

2. Визначте спецiальнi елементи споруд та їх роль в утвореннi художнього образу будiвлi.

3. Згадайте вiдомi вам iсторичнi архiтектурнi та скульптурнi пам’ятники Стародавнього Єгипту, Древньої Грецiї та Стародавнього Риму.

Тести:

Оберiть джерело Пiднесеного

1.Добро, Краса, матеріальне благополуччя

2.Благородство душi, любов до вічних iстин

3.Добро, Краса, Істина

4.Гармонiйне, Прекрасне, Моральне.

 

Визначте властивості моралі

1.Імперативність 4.Регулятивність

2.Нормативність 5. Вихавання

3.Інтегративність 6.Комунікативність

 

7. У 90-тi роки ХIХ ст.в архiтектурi розпочали використовувати новi матерiали-бетон, сталь, керамiку. Визначте, для якого стилю характерна ця подiя:

1.Вiзантiйський 5. Ренесанс

2.Романський 6. Барокко

3.Готичний 7. Рококо

4.Класицизм 8.Модерн


 

Варіант 10

1. Дайте оцiнку прекрасного i потворного.

2. Пояснiть, що означає стандартна система класичного ордеру в

архiтектурi ?

3. Визначте область застосування, характернi елементи, кольори українського декоративного орнаменту.

Тести:

1.Визначте країну та період творчості відомого митця Мікеланджело Буонарроті:

1. Стародавня Греція ; а) 395-400 роки н.е.

2. Стародавній Рим ; б) YIII ст.. до н.е –Y ст.н.е.

3. Візантія; в) ХII –XYI ст..н.е.

4.Франція; г) YIII – II ст..до н.е.

5. Італія; д) ХIY ст..н.е.

 

Варіант 11

1. Проаналiзуйте прояв естетичних категорiй у сферi туризму.

2. Визначте декоративнi елементи споруд рiзних iсторичних стилiв. Яку роль вони вiдiграють у вирiшеннi внутрiшнього простору пiдприємств?

3. Охарактеризуйте нейтральну кольорову родину та визначте область її застосування.

Тести:

Естетика —

1-.це наука про гармонiйний розвиток людини

2.- це наука про становлення чуттєвої культури людини, яка складається iз ставлення людини до дiйсностi

3.- це наука про чуттєву культуру людини, її ставлення до дiйсностi та її художню дiяльнiсть

2. Слово moralis cформував

1. Арістотель

2. Цицерон

3. Баумгартен.

 

3. В якому соборі знаходиться мозаїчне пано „Марія- Оранта” ?

1.Успенський собор в м.Києві

2.собор св.Софії в м.Константинополі

3.Софієвський собор в м.Києві

4.собор Нотр-Дам де Парі

 

4.Визначте схеми композиції інтер'єру:

1.- зальна, центрична, анфіладна, коридорна, секційна, змішана

2.- об'ємна, глибинна, фронтальна

3.- глибинно-просторова, замкнена, вільного простору, панорама

 

Етика -

1. - філософська наука про мораль

2. – наука про мораль, моральність і вчинки людей

3. – філософська наука про Добро і Зло

 

7.Визначте пам'ятки архітектури :

1. Стародавнього Єгипту –

2. Класицизму -


Варіант 12

1. Проаналiзуйте, як спiввiдносяться категорiї "Пiднесене", "Низьке", "Героїчне".

2. Визначте види декоративної штукатурки, керамiчних матерiалiв i виробiв та їх застосування в iнтер’єрi пiдприємств.

3. Проаналiзуйте фактори передачі кольору художниками-дизайнерами (відтінок, інтенсивність, глибина).

Тести

Визначте форми моралі

1. Особисті моральні якості людини

2. Суспільні норми поведінки

3. Людська діяльність і розум

 

2. В арабо—мусульманських країнах на 1 мiсце в естетичних поглядах виходила:

1. обрядова музика

2. поезiя.

3. релiгiйна етика

 

Варіант 13

1. Проаналiзуйте специфiку прояву "Трагiчного" i "Комiчного" у рiзних видах мистецтва та у сферi туризму.

2. Визначте види опоряджувальних матерiалiв iз скла, полiмерiв, металу та їх особливостi. В яких видах iнтер’єру вони застосовуються?

3. Визначте, за допомогою яких кольорiв можна оптично змiнити розмiр внутрiшнього простору та утворити окремi затишнi куточки.

Тести

1. Оберiть фiлософiв Візантії:

Кант, Нестор Лiтописець, Фiхте, Пiфагор, Гегель, Шеллiнг, Баумгартен, Сократ, Платон, Григорiй Нисський, ,Аристотель, Iоан Златоуст, Алкмеон, Емпедокл, Теофраст, Володимир Мономах

2. Арістотель визначив основу слова etos як

1. характер

2. спільне житло

3. мораль

3. Хто автор першого трактату "Естетика" ?

Кант, Нестор Лiтописець, Фiхте, Пiфагор, Гегель, Шеллiнг, Баумгартен, Сократ, Платон, Григорiй Нисський, ,Аристотель, Iоан Златоуст, Алкмеон, Емпедокл, Теофраст, Володимир Мономах

Варіант 14

1. Проаналiзуйте поняття "естетичне" та його прояв у сферi туризму.

2. Визначте значення дизайну у створеннi композицiй внутрiшнього простору.

3.Утворiть iнтер’єр внутрішнього простору підприємства сфери обслуговування у стилі мінімалізм

Тести:

Варіант 15

1. Що означає для вас Добро?

2. Вкажiть етапи дизайнерського проектування. Якi типи та види дизайну ви знаєте?

3. Пояснiть, як освiтлення впливає на настрiй i колiр.

Тести:

1. В яку епоху вийшов з друку перший трактат "Естетика" ?

1.в епоху Давньої Греції 4.в епоху середньовiччя

2.в епоху Візантії 5.в епоху Ренесанс

3.в Епоху Київської Русі 6.в епоху Відродження

7.в епоху класицизму

 

Мімезис —це

1. гармонiя естетичного i морального;

2. музично—числова структура космосу;

3. сума чотирьох перших чисел, яка включає основнi музичнi iнтервали.

4. наслідування.

 

3. .Китайська естетика надавала значення таким естетичним категорiям:

1. "естетичне переживання", "життєва емоцiя"

2. "досконалiсть", "довершенiсть"

3. на перше мiсце ставили релiгiйну етику.

 

4. Естети Вiзантiї вважали, що джерело "краси" i "гармонiї" —це

1. Бог;

2. космос;

3. мисляча людина, свiт абсолютної iдеї, свiт душi.

 

Що таке Драма?

1.сильна, натхненна пристрасть

2.творчiсть

3.особливий стиль мови.

4.розумний порив, необхідність визначної поведінки.

5.вчинки людини.

6.вид мистецтва.

 

7. Визначте напрями архітектури:

1.Кругла 4.Монументальна

2.Мiстобудiвна 5.Об’ємна

3.Рельєфна 6.Ландшафтна


 

Варіант 16

 

1. Вкажiть, що вам вiдомо про пам’ятники архiтектури, скульптури і живопису епохи Вiдродження.

2. Охарактеризуйте засоби виразностi композицiї.

3. Визначте iсторичний перiод та стиль про який йдеться :

—це стиль iмперiї Наполеону. Вiн вiдрiзнявся лаконiчнiстю, монументальнiстю, контрастом рельєфних деталей, колон на фонi стiни, використанням давньоєгипетської та пiзньоантичної архітектури. Стіни в будинках затягувалися тканиною з вертикальним малюнком або покривалися розписом, орнаментом з елементами римського декору, грифонами, вінками, гербами, зірками з золотої і срібної парчі на алому, малиновому, синьому або зеленому фоні. Вiдомий iсторичний пам’ятник— Арка Карусель в Парижi.

Тести:

Що означає капітель?

1карнiз

2.колона

3.верхня частина колони

 

Варіант 17

1. Проаналiзуйте особливостi архiтектурного стилю Київської Русi. Згадайте вiдомi вам пам’ятники.

2. Вкажiть основну технологiю освiтлення пiдприємств сфери обслуговування в туризмі

3. Визначте, в чому полягає рiзноманiтнiсть i єднiсть народної художньої вишивки України.

Тести:

1.Сократ у своїх роздумах про естетичнi категорiї надавав найважливiшого значення:

1. мистецтву, яке впливає на формування морального свiту людини;

2. космосу, як носiю гармонiї, порядку, довершеностi;

3. моралi, яка є запорукою справедливостi, чесностi, добропорядностi.

 

2. Визначте поняття моральність

1. – це ступінь виконанна усвідомлених людиною норм поведінки в реальному житті

2. - це усвідомлені людиною норми і правила поведінки

 

3.Оберіть визначення архітектурної композиції:

1. –це все, що розробляється митцем і має виразність, змістовність, образність.

2.- це витвір, який емоційно впливає на глядача і утворюється за допомогою простих геометричних форм, декоративних елементів, кольору.

3.- це розробка проекту та будівництво об'єкту архітектури, який є диним за зовнішнім і внутрішнім змістом.

 

Варіант 18

1. Визначте, що вам вiдомо про архiтектурний стиль модерн та його напрямки у мистецтвi.

2. Визначте складові професійної етики і психології, якими повинен керуватись в своїй роботі фахівець з туризму.

3. На вашу думку про який архітектурний стиль йдетьсяі коли він започаткований: з’явилися нові матеріали —чавун, сталь; новi методи, полегшали будiвництво; вперше метал поєднують iз склом —ажурна архітектура; виникають критi ринки, вокзали, універмаги з металевими перекриттями у виглядi склепіння, виставочнi споруди, такi, як Кристал‑палас (сталь + скло) в Лондонi. Пам’ятником архітектури стала 300‑метрова Ейфелева вежа, яка була зведена для Всесвітньої промислової виставки в Парижi. Вiдомi архітектори: Пекстон, Ейфель.

Тести:

1. Оберiть фiлософiв Київської Русі:

Кант, Нестор Лiтописець, Фiхте, Пiфагор, Гегель, Шеллiнг, Баумгартен, Сократ, Платон, Григорiй Нисський, ,Аристотель, Iоан Златоуст, Алкмеон, Емпедокл, Теофраст,

Володимир Мономах.

Визначте поняття мораль

1. – це ступінь виконанна усвідомлених людиною норм поведінки в реальному житті

2. - це усвідомлені людиною норми і правила поведінки

 

Варіант 19

1. Визначте роди, жанри i область застосування скульптурного мистецтва. Що вам вiдомо про скульптуру Стародавньої Грецiї?

  1. Вкажiть прийоми побудови орнаменту. Яке значення має орнаментика у сьогоденнi?

3.Утворiть віртуальний ресторан морської тематики.. Вкажiть елементи фасаду, кольори, освiтлення та декоративнi елементи iнтер’єру, одяг офiциантiв, меню, музику.

Тести:

Оберiть джерело Пiднесеного

1.Добро, Краса, матеріальне благополуччя

2.Благородство душi, любов до вічних iстин

3.Добро, Краса, Істина

4.Гармонiйне, Прекрасне, Моральне.

 

Визначте властивості моралі

1.Імперативність 4.Регулятивність

2.Нормативність 5. Вихавання

3.Інтегративність 6.Комунікативність

 

7. У 90-тi роки ХIХ ст.в архiтектурi розпочали використовувати новi матерiали-бетон, сталь, керамiку. Визначте, для якого стилю характерна ця подiя:

1.Вiзантiйський 5. Ренесанс

2.Романський 6. Барокко

3.Готичний 7. Рококо

4.Класицизм 8.Модерн


Варіант 20

1. Дайте характеристику властивостям моралі та типам моральних норм.

2. Визначте, що вам вiдомо про скульптурне мистецтво та визначнi пам’ятники України XYIII-- - XIX ст

3 Визначте , що означає термiн флористика, напрямки дiяльностi, об’єкти флор-декора та його значення для пiдприємств сфери обслуговування населення.

Тести:

1.Визначте країну та період творчості відомого митця Мікеланджело Буонарроті:

1. Стародавня Греція ; а) 395-400 роки н.е.

2. Стародавній Рим ; б) YIII ст.. до н.е –Y ст.н.е.

3. Візантія; в) ХII –XYI ст..н.е.

4.Франція; г) YIII – II ст..до н.е.

5. Італія; д) ХIY ст..н.е.

 

Варіант 21

1. Охарактеризуйте специфiку живопису як виду мистецтва. Що вам вiдомо про мистецтво iконопису, мозаїки, фрескового живопису та декоративного розпису?

2. Визначте первиннi та родиннi кольори та їх використання.

3. Проаналiзуйте iсторiю виникнення та значення арабесок та меандр. Оберiть зазначенi орнаменти iз запропонованих у додатку №1

Тести:

Естетика —

1-.це наука про гармонiйний розвиток людини

2.- це наука про становлення чуттєвої культури людини, яка складається iз ставлення людини до дiйсностi

3.- це наука про чуттєву культуру людини, її ставлення до дiйсностi та її художню дiяльнiсть

2. Слово moralis cформував

1. Арістотель

2. Цицерон

3. Баумгартен.

 

3. В якому соборі знаходиться мозаїчне пано „Марія- Оранта” ?

1.Успенський собор в м.Києві

2.собор св.Софії в м.Константинополі

3.Софієвський собор в м.Києві

4.собор Нотр-Дам де Парі

 

4.Визначте схеми композиції інтер'єру:

1.- зальна, центрична, анфіладна, коридорна, секційна, змішана

2.- об'ємна, глибинна, фронтальна

3.- глибинно-просторова, замкнена, вільного простору, панорама

 

Етика -

1. - філософська наука про мораль

2. – наука про мораль, моральність і вчинки людей

3. – філософська наука про Добро і Зло

 

7.Визначте пам'ятки архітектури :

1. Стародавнього Єгипту –

2. Класицизму -


Варіант 22

1. Вкажiть, якi видатнi художники епохи Вiдродження вам вiдомi. Назвiть їх роботи та провiдну iдею.

2. Визначте психологiчну дiю кольору на людину. Яке значення має кольорова композицiя у сферi обслуговування населення?

3. Знайдiть помилки у подальшiй розповiдi:

—культура Давньої Грецiї iснувала у VIIст. до н.е. – 332р.до н.е. Вона дала свiту славетнi споруди – Колiзей, Пантеон, кремль в Афiнах – Акрополь, трiумфальнi арки.

Вiдомi скульптори – Мiкеланджело Буанарротi, Мiрон, Полiклет створили вiдомi скульптури –Афiни, Зевса, Лаокоон.

Гончарнi вироби – амфори мали характерне червоне забарвлення та розпис чорнолаковими фiгурами

Тести

Визначте форми моралі

1. Особисті моральні якості людини

2. Суспільні норми поведінки

3. Людська діяльність і розум

 

2. В арабо—мусульманських країнах на 1 мiсце в естетичних поглядах виходила:

1. обрядова музика

2. поезiя.

3. релiгiйна етика

 

Варіант 23

1. Визначте напрямки живопису ХIX – XX ст. Назвiть вiдомих художникiв, роботи, провiдну iдею

2. Проаналізуйте особливості українського етикету.

3. Визначте прийом побудови та стиль наступних орнаментів. (Дивись додаток №2)

Тести:

1. Оберiть фiлософiв Візантії:

Кант, Нестор Лiтописець, Фiхте, Пiфагор, Гегель, Шеллiнг, Баумгартен, Сократ, Платон, Григорiй Нисський, ,Аристотель, Iоан Златоуст, Алкмеон, Емпедокл, Теофраст, Володимир Мономах

2. Арістотель визначив основу слова etos як

1. характер

2. спільне житло

3. мораль

3. Хто автор першого трактату "Естетика" ?

Кант, Нестор Лiтописець, Фiхте, Пiфагор, Гегель, Шеллiнг, Баумгартен, Сократ, Платон, Григорiй Нисський, ,Аристотель, Iоан Златоуст, Алкмеон, Емпедокл, Теофраст, Володимир Мономах

Варіант 24

1. Визначте складові виробничої естетики..

2. Дайте визначення моди, її характернi ознаки, тенденцiї, особливостi та цикли, якi вона проходить у своєму розвитку.

3. Проаналiзуйте живописний витвiр будь-якого художника, який вам вiдомий. Визначте тему, сюжет, художню сутнiсть, тип композицiї, колорит та зробiть висновок.

Тести:

Варіант 25

1. Визначте основнi роди i жанри музики. Яких композиторiв вважають "вiденськими класиками"?

2. Проаналiзуйте загальнi правила сучасного етикету.

3. Визначте основнi види українського декоративно-прикладного мистецтва.

Тести:

1. В яку епоху вийшов з друку перший трактат "Естетика" ?

1.в епоху Давньої Греції 4.в епоху середньовiччя

2.в епоху Візантії 5.в епоху Ренесанс

3.в Епоху Київської Русі 6.в епоху Відродження

7.в епоху класицизму

 

Мімезис —це

1. гармонiя естетичного i морального;

2. музично—числова структура космосу;

3. сума чотирьох перших чисел, яка включає основнi музичнi iнтервали.

4. наслідування.

 

3. .Китайська естетика надавала значення таким естетичним категорiям:

1. "естетичне переживання", "життєва емоцiя"

2. "досконалiсть", "довершенiсть"

3. на перше мiсце ставили релiгiйну етику.

 

4. Естети Вiзантiї вважали, що джерело "краси" i "гармонiї" —це

1. Бог;

2. космос;

3. мисляча людина, свiт абсолютної iдеї, свiт душi.

 

Що таке Драма?

1.сильна, натхненна пристрасть

2.творчiсть

3.особливий стиль мови.

4.розумний порив, необхідність визначної поведінки.

5.вчинки людини.

6.вид мистецтва.

 

7. Визначте напрями архітектури:

1.Кругла 4.Монументальна

2.Мiстобудiвна 5.Об’ємна

3.Рельєфна 6.Ландшафтна

Варіант 26

1. Проаналiзуйте функції моралі?

2. Визначте засоби досягнення єдностi архiтектурної композицiї.

3. Визначте ланцюг стилiв минулих епох за часом iснування:

Стиль Стародавнього Єгипту

——————————

___________________

 


Сучасні стилі: _________________

Тести:

Що означає капітель?

1карнiз

2.колона

3.верхня частина колони

 

Варіант 27

1. Проаналiзуйте напрями музичної культури XX ст.

2. Моральна дія і свобода людини.

3. Визначте основнi мотиви орнаменту Стародавнього Єгипту. Оберiть характерний орнамент зазначеного художнього стилю, охарактеризуйте інші орнаменти, представлені в додатку №3.

Тести:

1.Сократ у своїх роздумах про естетичнi категорiї надавав найважливiшого значення:

1. мистецтву, яке впливає на формування морального свiту людини;

2. космосу, як носiю гармонiї, порядку, довершеностi;

3. моралi, яка є запорукою справедливостi, чесностi, добропорядностi.

 

2. Визначте поняття моральність

1. – це ступінь виконанна усвідомлених людиною норм поведінки в реальному житті

2. - це усвідомлені людиною норми і правила поведінки

 

3.Оберіть визначення архітектурної композиції:

1. –це все, що розробляється митцем і має виразність, змістовність, образність.

2.- це витвір, який емоційно впливає на глядача і утворюється за допомогою простих геометричних форм, декоративних елементів, кольору.

3.- це розробка проекту та будівництво об'єкту архітектури, який є диним за зовнішнім і внутрішнім змістом.

 

Варіант 28

1. Визначте поняття стилю, його систему образно-виразних засобiв, причини змiни форм та етапи розвитку.

2. Опишiть значення освiтлення як дизайнерського iнструменту.

3. Утворiть iнтер’єр закладу громадського харчування в українському декоративному стилi.

Тести:

1. Оберiть фiлософiв Київської Русі:

Кант, Нестор Лiтописець, Фiхте, Пiфагор, Гегель, Шеллiнг, Баумгартен, Сократ, Платон, Григорiй Нисський, ,Аристотель, Iоан Златоуст, Алкмеон, Емпедокл, Теофраст,

Володимир Мономах.

 

Визначте поняття мораль

1. – це ступінь виконанна усвідомлених людиною норм поведінки в реальному житті

2. - це усвідомлені людиною норми і правила поведінки

 

Варіант 29

1. Охарактеризуйте специфiку мистецтва хореографiї i як вона впливає на дiяльнiсть пiдприємств ресторанного господарства. Коли виник балет i хто є реформатором балетного мистецтва?

2. Визначте типи будiвль за призначенням. Якi типи пiдприємств бiльш зручнi для споживача, вiдвiдувача i чому?

3. Які асоціації викликають наступні кольори: червоний, жовтий, зелений, синій, білий, чорний і сірий?

Тести:

Оберiть джерело Пiднесеного

1.Добро, Краса, матеріальне благополуччя

2.Благородство душi, любов до вічних iстин

3.Добро, Краса, Істина

4.Гармонiйне, Прекрасне, Моральне.

 

Визначте властивості моралі

1.Імперативність 4.Регулятивність

2.Нормативність 5. Вихавання

3.Інтегративність 6.Комунікативність

 

7. У 90-тi роки ХIХ ст.в архiтектурi розпочали використовувати новi матерiали-бетон, сталь, керамiку. Визначте, для якого стилю характерна ця подiя:

1.Вiзантiйський 5. Ренесанс

2.Романський 6. Барокко

3.Готичний 7. Рококо

4.Класицизм 8.Модерн


Варіант 30

1. Визначте основнi властивостi архiтектурно-просторових форм.

2. Охарактеризуйте напрями флористики. Що може бути об’єктами флор-декору в підприємстві ресторанного господарства?

3. Запропонуйте три принципи поєднання кольорів.

Тести:

1.Визначте країну та період творчості відомого митця Мікеланджело Буонарроті:

1. Стародавня Греція ; а) 395-400 роки н.е.

2. Стародавній Рим ; б) YIII ст.. до н.е –Y ст.н.е.

3. Візантія; в) ХII –XYI ст..н.е.

4.Франція; г) YIII – II ст..до н.е.

5. Італія; д) ХIY ст..н.е.

 

Додаток № 1

 

№1

 

№2


 

Додаток №2

№1

№2

№3

Додаток№3

№1

№2

 

ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ

«ЕТИКА І ЕСТЕТИКА»


 

 

ЗРАЗОК ПИСЬМОВОЇ ВІДПОВІДІ СТУДЕНТА

ДИСЦИПЛІНИ

«ЕТИКА Й ЕСТЕТИКА»

 

Відповідь на завдання №1

4. Проаналiзуйте як розвивалась естетична думка видатних фiлософiв Древньої Грецiї.

Відповідь:

Філософи стародавньої Греції Піфагор, Алкмеон, Теофраст, Платон, Сократ, Аристотель надавали значення почуттям, які осмислювалися через естетичні категорії Гармонія, Досконалість, Краса. Було відкрито правило «Золотого перетину». Кожна людина через вроджені можливості ока може відчути гармонію пропорції. Греки вважали гармонійною тільки пропорцію «Золотого перетину». У майбутньому довгий час саме за цією пропорцією вимушені були працювати всі митці архітектури, скульптури, живопису.

Піфагор в своїх роздумах надавав значення Космосу, який на його думку складався з чисел і музики, ввів поняття тетрактид. Вважав, якщо опанувати музично-числову структуру космосу, можна обрести безсмертя душі, довершеності. В Космосі він бачив Гармонію небесних тіл.

Алкмеон вважав, що людина існує осмисленням, що є вищою формою існування. Тварина і рослина існує рецепторами відчуття, рефлексами. Емпедокл теж надавав значення чуттям. Нижчий рівень – відчуття народжують почуття, які в свою чергу формують такі поняття як Любов і Ворожнечу, протилежності, які знаходяться в Гармонії. Теофраст довершив теорію почуттів у працяПоследнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 151; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.207.247.69 (0.025 с.)