Естетика яких епох базувалася на принципах гуманiзму ? 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Естетика яких епох базувалася на принципах гуманiзму ?1.епохи Давньої Греції 4.епохи середньовiччя

2.епохи Візантії 5.епохи Ренесансу

3.епохи Київської Русі 6.епохи Відродження

7.епохи классицизму

Що таке Драма?

1.сильна, натхненна пристрасть

2.творчiсть

3.особливий стиль мови.

4.розумний порив, необхідність визначної поведінки.

5.вчинки людини.

6.вид мистецтва.

 

7. Визначте напрями архітектури:

1.Кругла 4.Монументальна

2.Мiстобудiвна 5.Об’ємна

3.Рельєфна 6.Ландшафтна


 

Варіант 16

 

1. Вкажiть, що вам вiдомо про пам’ятники архiтектури, скульптури і живопису епохи Вiдродження.

2. Охарактеризуйте засоби виразностi композицiї.

3. Визначте iсторичний перiод та стиль про який йдеться :

—це стиль iмперiї Наполеону. Вiн вiдрiзнявся лаконiчнiстю, монументальнiстю, контрастом рельєфних деталей, колон на фонi стiни, використанням давньоєгипетської та пiзньоантичної архітектури. Стіни в будинках затягувалися тканиною з вертикальним малюнком або покривалися розписом, орнаментом з елементами римського декору, грифонами, вінками, гербами, зірками з золотої і срібної парчі на алому, малиновому, синьому або зеленому фоні. Вiдомий iсторичний пам’ятник— Арка Карусель в Парижi.

Тести:

В яку епоху починається розмежування естетики на 2 частини ?

1.в епоху Давньої Греції 4.в епоху середньовiччя

2.в епоху Візантії 5.в епоху Ренесанс

3.в Епоху Київської Русі 6.в епоху Відродження

7.в епоху класицизму

 

2. З ім'ям якого хореографа пов'язані „Російські сезони”, які проводилися в Парижі ?

1. Новерр. 3.С.Лефар.

2. Петіна. 4. Лієпа

 

Що означає капітель?

1карнiз

2.колона

3.верхня частина колони

 

Для якої культури характерний жіночий одяг —калазирис?

1.Стародавнiй Єгипет 4. Стародавнiй Рим

2.Стародавня Грецiя 5. Вавiлон

3.Месопотамiя 6. Готика

 

5.Оберіть визначення формальної композиції:

1. –це все, що розробляється митцем і має виразність, змістовність, образність

2.- це витвір, який емоційно впливає на глядача і утворюється за допомогою простих геометричних форм, декоративних елементів, кольору

3.- це розробка проекту та будівництво об'єкту архітектури, який є диним за зовнішнім і внутрішнім змістом

 

6. Категорії етики –

1. – це фундаментальні поняття, які пов'язані з проявом моральної волі, коли обираєш між рівними цінностями

2. – фундаментальні поняття, які виражають специфіку моралі

3. – це фундаментальні поняття, в яких відображена історія пізнання людством світу за законами краси

 

7. Визначте пам’ятки архітектури:

А. готичного стилю —

Б. сучасного стилю —


Варіант 17

1. Проаналiзуйте особливостi архiтектурного стилю Київської Русi. Згадайте вiдомi вам пам’ятники.

2. Вкажiть основну технологiю освiтлення пiдприємств сфери обслуговування в туризмі

3. Визначте, в чому полягає рiзноманiтнiсть i єднiсть народної художньої вишивки України.

Тести:

1.Сократ у своїх роздумах про естетичнi категорiї надавав найважливiшого значення:

1. мистецтву, яке впливає на формування морального свiту людини;

2. космосу, як носiю гармонiї, порядку, довершеностi;

3. моралi, яка є запорукою справедливостi, чесностi, добропорядностi.

 

2. Визначте поняття моральність

1. – це ступінь виконанна усвідомлених людиною норм поведінки в реальному житті

2. - це усвідомлені людиною норми і правила поведінки

 

3.Оберіть визначення архітектурної композиції:

1. –це все, що розробляється митцем і має виразність, змістовність, образність.

2.- це витвір, який емоційно впливає на глядача і утворюється за допомогою простих геометричних форм, декоративних елементів, кольору.

3.- це розробка проекту та будівництво об'єкту архітектури, який є диним за зовнішнім і внутрішнім змістом.

 

В яку епоху спостерігався розквіт мистецької діяльності трубадурів і менестрелів?

1.Стародавня Греція 4.Епоха відродження

2.Стародавній Рим 5. Епоха класицизму

3.Епоха середньовіччя 6.Сучасний період

 

 

5. Визначте основні роди скульптури :

1. колоподібна; 4. рельєфна

2. мініатюра; 5. об'ємних споруд

3. ландшафтна; 6. героїчна

 

Що означає архітектурний ордер?

1. Визначний порядок утворення колони .

2.Визначний порядок утворення арки

3.Оформлення капітелі

 

Що означають хроматичнi кольори?

1.—це нейтральнi кольори;

2.—це всi кольровi родини;

3.—це кольоровi кольори.

 


Варіант 18

1. Визначте, що вам вiдомо про архiтектурний стиль модерн та його напрямки у мистецтвi.

2. Визначте складові професійної етики і психології, якими повинен керуватись в своїй роботі фахівець з туризму.

3. На вашу думку про який архітектурний стиль йдетьсяі коли він започаткований: з’явилися нові матеріали —чавун, сталь; новi методи, полегшали будiвництво; вперше метал поєднують iз склом —ажурна архітектура; виникають критi ринки, вокзали, універмаги з металевими перекриттями у виглядi склепіння, виставочнi споруди, такi, як Кристал‑палас (сталь + скло) в Лондонi. Пам’ятником архітектури стала 300‑метрова Ейфелева вежа, яка була зведена для Всесвітньої промислової виставки в Парижi. Вiдомi архітектори: Пекстон, Ейфель.

Тести:

1. Оберiть фiлософiв Київської Русі:

Кант, Нестор Лiтописець, Фiхте, Пiфагор, Гегель, Шеллiнг, Баумгартен, Сократ, Платон, Григорiй Нисський, ,Аристотель, Iоан Златоуст, Алкмеон, Емпедокл, Теофраст,

Володимир Мономах.

Визначте поняття мораль

1. – це ступінь виконанна усвідомлених людиною норм поведінки в реальному житті

2. - це усвідомлені людиною норми і правила поведінки

 

Якi фактори впливають на розвиток естетичного почуття?

1.мистецтво 3.виховання

2.інтелект 4.система художнього виховання

5.суспiльство i мораль

4. Дайте визначення стилю:

1.—змiни форм предметного середовища;

2.—стiйкi ознаки предметного середовища;

3.—еволюцiя форм предметного середовища, що вiдбувається в умовах визначної iсторичної епохи;

4.—система образно-виразних засобiв, що виникає в результатi духовних iнтересiв i потреб суспiльства.

 

Що означає героїчний вчинок?

1.сильна, натхненна пристрасть

2.творчiсть

3.особливий стиль мови.

4.розумний порив, необхідність визначної поведінки.

5.вчинки людини.

6.вид мистецтва.

 

Визначте найвищі цінності людства

1. Час життя, непоправний ресурс

2. Істина, добро і краса

 

Визначте групи категорій етики

1. Категорії моральної свідомості, моральних відносин, моральної практики

2. Добро і Зло

3. Істина, добро , краса

Варіант 19

1. Визначте роди, жанри i область застосування скульптурного мистецтва. Що вам вiдомо про скульптуру Стародавньої Грецiї?

  1. Вкажiть прийоми побудови орнаменту. Яке значення має орнаментика у сьогоденнi?

3.Утворiть віртуальний ресторан морської тематики.. Вкажiть елементи фасаду, кольори, освiтлення та декоративнi елементи iнтер’єру, одяг офiциантiв, меню, музику.

Тести:

Оберiть джерело Пiднесеного

1.Добро, Краса, матеріальне благополуччя

2.Благородство душi, любов до вічних iстин

3.Добро, Краса, Істина

4.Гармонiйне, Прекрасне, Моральне.

 

В яку епоху набула розвитку архітектура готичного стилю ?

1.в епоху Давньої Греції 4.в епоху середньовiччя

2.в епоху Візантії 5.в епоху Ренесанс

3.в Епоху Київської Русі 6.в епоху Відродження

7.в епоху классицизму

 

3. Впишiть пропущене:

Людина, що володiє ____________________—яскрава особистість.

 

Яка культура прославляла вільну прекрасну людину ?

1.Стародавнiй Єгипет 4. Стародавнiй Рим

2.Стародавня Грецiя 5. Вавiлон

3.Месопотамiя 6. Готика

 

Якi види комерцiйного дизайну вам вiдомi?

1.сфери працi

2.стафф—дизайн

3.незалежний дизайн

4.середовища

5.соцiально—культурної сфери

6.графічний

 

Визначте властивості моралі

1.Імперативність 4.Регулятивність

2.Нормативність 5. Вихавання

3.Інтегративність 6.Комунікативність

 

7. У 90-тi роки ХIХ ст.в архiтектурi розпочали використовувати новi матерiали-бетон, сталь, керамiку. Визначте, для якого стилю характерна ця подiя:

1.Вiзантiйський 5. Ренесанс

2.Романський 6. Барокко

3.Готичний 7. Рококо

4.Класицизм 8.Модерн


Варіант 20

1. Дайте характеристику властивостям моралі та типам моральних норм.

2. Визначте, що вам вiдомо про скульптурне мистецтво та визначнi пам’ятники України XYIII-- - XIX ст

3 Визначте , що означає термiн флористика, напрямки дiяльностi, об’єкти флор-декора та його значення для пiдприємств сфери обслуговування населення.

Тести:

1.Визначте країну та період творчості відомого митця Мікеланджело Буонарроті:

1. Стародавня Греція ; а) 395-400 роки н.е.

2. Стародавній Рим ; б) YIII ст.. до н.е –Y ст.н.е.

3. Візантія; в) ХII –XYI ст..н.е.

4.Франція; г) YIII – II ст..до н.е.

5. Італія; д) ХIY ст..н.е.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 113; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.205.167.104 (0.007 с.)