ТОП 10:

Стандартні математичні функціїПозначення функції Дія
В математиці В програмі VB
|x| Abs(Х) Обчислює абсолютне значення виразу Х
cosx Cos( Х ) Обчислює косинус кута Х, вираженого в радіанах
sinx Sin( Х ) Обчислює синус кута Х, вираженого в радіанах
tgx Tan( Х ) Обчислює тангенс кута Х, вираженого в радіанах
arctgx Atn(x) Обчислює кут (в радіанах), тангенс якого дорівнює х
ex Exp( Х ) Обчислює константу е в степені Х
lnx Log (Х ) Обчислює логарифм виразу Х
Знак числа x Sgn( Х ) Повертає – 1 , якщо Х< 0; 0, якщо Х= 0; 1 , якщо Х > 0
Sqr( Х ) Обчислює квадратний корінь з виразу Х
- Str( Х ) Перетворює числове значення Х на рядкову величину
- Val( Х ) Перетворює рядкову величину Х на числове значення
- Rnd( Х ) Генерує випадкове число між 0 та 1

Наприклад:

k = 4

inn = 457 - k

ss = “Сообщение об ошибке:”

ainn (45) = (4567*k – inn)*x1(3)*cos(x3(5) )

x2(0) = 2.71

pr_equip.cod = 12 – x2(0)

pr_equip.price = 2*sin(2*j) – pr_tax

Якщо оператор не поміщається на один рядок, то він переноситься на наступний рядок за допомогою символу підкреслення «_», відділеного від тексту оператора пропуском. Наприклад:

d = log(a) * (1 + sqr(b) / k) _

*tan(c)^3

Після кожного оператора в тому ж рядку може бути коментар (пояснення). Для запису коментаря використовують апостроф або службове слово Rem:

<оператор> ‘<коментар>

<оператор> Rem <коментар>

Приклад процедури з лінійним обчислювальним процесом, записаної мовою VBA:

Private Sub Prog1

Dim a As Byte, b As Single , c As Single

Dim d As Single

a = 5

b = log(a)

c = sin(a*b)

d = c* (1 + b / 100) ^a

Print d

End Sub

Оператор введенняInputBox

Цей оператор використовується для введення і збереження вхідних даних. Результатом роботи цього оператора буде виведення на екрані діалогового вікна із запитом для введення значень. Синтаксис:

InputBox (< повідомлення > [, < заголовок > ] [,< значення > ] [, < x, y > ])

Де < повідомлення > та < заголовок > - довільні, які беруться у лапки (“), < значення > - значення змінної, а < x, y > - координати лівого верхнього кута вікна на екрані. Якщо будь-який елемент оператора замовчується , ставляться коми.

Приклад (Рис. 12):х = InputBox (“х =” , “ Проект ” , , 400, 400)

Рис. 12

У виведеному діалоговому вікні в поле вводу внести значення змінної і натиснути ОК. Введене значення присвоюється змінній і управління передається наступному оператору в програмі. При натисканні Cancel, дія відміняється.

Оператор виведення MsgBox

Цей оператор використовується для одержання від користувача відповідей (“Так” або “Ні”) на короткі повідомлення. Синтаксис:

MsgBox <повідомлення > [, число ] [, < заголовок > ]

Де <повідомлення > і < заголовок > - довільні символи, число – цифра в залежності від якої змінюється вигляд вікна (наприклад, 16 – повідомлення про помилку, 64 – інформаційне повідомлення, 3 – кнопки Да, Нет, Отмена). Повідомлення може включати арифметичний вираз, якій задається через функцію Str ().

Приклади:

1. MsgBox “Процес обчислення завершено”, 1, “Проект” (Рис.13)

Рис. 13

2. MsgBox (“х=” + Str (x) + “ “ + ” x+sin(x)=”+Str (x+Sin(x))), , "проект" (Рис.14)

Результатом виконання буде виведене вікно з результатом розрахунку, передбачається що значення “х” було вказано раніше :

Рис. 14

Оператор виведення даних Print

Дія цього оператора полягає у виведенні результатів роботи програми у окреме вікно Immediate Window. Синтаксис:

Debug.Print [ список елементів виведення ]

До списку елементів виведення можуть входити: константи, змінні, арифметичні вирази, послідовність символів у лапках, функції Tab, Spc, String. Елементи списку відокремлюються комою (,) або крапка з комою (;). У випадку розділення комою наступна інформація друкується з нової зони (одна зона 14 позицій),. У випадку розділення крапкою з комою наступна інформація друкується безпосередньо після попередньої. Якщо елементом списку є вираз, то спочатку система обчислює значення виразу а потім друкує результат. Функція Tab(n) – визначає номер позиції з якої відбувається друк. Функція Spc(n)визначаєкількість позицій, які треба пропустити. Функція String(n, “символ”) – визначає кількість символів, які друкуються. Рис. 15.

Рис. 15


Теоретична довідка до ПР №27Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.1.126 (0.007 с.)