ТОП 10:

Теоретична довідка до ПР №25-26Об’єктна структура мови VBA

Головна перевага мови VBA полягає в тому, що вона належить до мов об’єктно-орієнтованого програмування. В основу програмування мовою VBA покладено таке поняття, як об’єкт. Об’єкт дозволяє інкапсулювати дані, що описують деякий елемент, разом з програмним кодом, призначеним для опрацювання цих даних, тобто об’єднати їх в одне ціле, що має назву об’єкт. У кожному VBA- додатку є свій унікальний набір об’єктів з власними властивостями (характеристиками даного елементу) і методами (командами для опрацювання цих властивостей). В результаті доступ до властивостей об’єкта (тобто характеристик стану деякого елемента у додатку) можливий тільки за допомогою його власних методів. Управління станом елемента здійснюється за допомогою надісланих йому повідомлень, що вказують об’єкту на необхідність виконати той чи інший метод для досягнення результату. Самі повідомлення генеруються системою у відповідь на дії користувача чи дії інших програм, що в даному випадку називаються подіями.

Одне з важливих понять об’єктно-орієнтованого програмування — це поняття класу, що описує типову структуру схожих за призначенням елементів. В системі зберігається програмний опис кожного використаного класу, на основі якого при необхідності створюються екземпляри об’єктів. Наприклад, в програмі може бути описано клас кнопки, що відображається у вікнах додатків. Кожна окрема кнопка (екземпляр об’єкта цього класу) в будь-якому вікні додатку створюється на основі цього опису, але відрізняється від інших своїми властивостями (розміром, кольором, написом, виконуваною після клацання операцією і т.д.).

Крім методів і властивостей об’єкта, існує таке поняття, як подія. Подія – це деяка дія, що може бути виконана по відношенню до об’єкта і на яку необхідно запрограмувати відповідну реакцію даного об’єкта. Наприклад, подією може бути клацання на зображенні об’єкта, натиснення клавіші на клавіатурі чи переміщення покажчика миші над зображенням об’єкта. В цілому, суть програмування мовою VBA полягає у створенні коду програм (методів), які генерують необхідні відгуки на відповідні події.

Загальні принципи побудови VBA-програм

Процес створення VBA- програми можна розділити на кілька етапів:

- На першому етапі проводиться детальний аналіз поставленої задачі. Потім проектують програму, а саме ті елементи, з яких буде складатися майбутня програма: екранна форма, елементи управління та процедури, що відповідатимуть за обробку подій з формою та її елементами управління.

- На другому етапі реалізують проект: розробляють зовнішній вигляд форм з описом властивостей їх елементів та описують процедури обробки необхідних подій. Для цього у середовищі редактора VBA для створення нової форми вибрати команду Insert→UserForm, і на екран буде виведено вікно нової порожньої форми. Потім на форму копіюють елементи управління та пишуть програмний код у вікні програмного коду View→Code.

- На третьому етапі здійснюють тестування створеної програми. Для запуску програми на виконання дати команду меню редактора VBA Run (Выполнить...). При тестуванні програми перевіряється правильність її реакції на події, чи правильно опрацьовуються введені дані, чи розв’язує програма поставлену задачу.

- При виявленні будь-яких помилок переходять до четвертого етапу розробки програми – проведення відладки. На цьому етапі за допомогою різних засобів виявляють причину появи помилки в роботі програми і приймається рішення про способи її усунення. Далі повертаються до другого етапу і вносять в програму необхідні зміни, а потім знову переходять до третього етапу і повторюють її тестування.

VBA-програма не є самостійним структурним елементом серед об’єктів мови VBA, і тому редактор VBA розпізнає по іменам не програми, а процедури, модулі та проекти. У VBA рядки програмного коду об’єднані у процедури, які розміщені у модулях, а модулі розміщені у проектах. Тобто програмний код складається з наступних елементів:

■ Оператор — це найменша одиниця VBA-коду. Він призначений для визначення змінної, встановлення параметрів чи виконання будь-якої дії у програмі.

■ Процедура — це окрема одиниця програмного коду VBA, яку можна викликати за іменем для виконання. Будь-яка процедура містить один або кілька операторів.

■ Модуль — це іменована одиниця, що складається з однієї чи кількох процедур та розділу оголошень, у якому оголошують змінні, константи та користувацькі типи даних, а також встановлюють параметри компілятора.

■ Проект — включає всі модулі, форми і зв’язані з додатком об’єкти, причому проект зберігається разом з даним документом.

Основні елементи мови програмування Visual Basic For Application (VBA)

Алфавіт мови складається з таких символів:

1. Латинські літери від A до Z;

2. Літери кирилиці;

3. Цифри від 0 до 9;

4. Знаки математичних операцій (^, *, /, \, Mod, +, -);

5. Знаки відношень (<, >, <=, >=, <>, =);

6. Розділові символи (. , : ; “ ” ( ) );

7. Спеціальні символи (‘, !, #, $, %, & і т.д.)

Використовуючи алфавіт, будують елементи мови: службові слова, імена констант і змінних, вирази, імена функцій і ін.

До основних службових слів відносять Data, Dim, Do – Loop, End, For – to – step, Gosub, Goto, If – then – else, Input, Next, On, Print, Read, Restore, Return, Stop, While, Select Case і т.д.

Змінна – це іменована зарезервована область оперативної пам’яті для тимчасового зберігання даних визначеного типу. Кожна змінна має ім’я, яке задається з використанням таких правил:

- ім’я може складатися з букв, цифр та символу підкреслення (_), але першим символом в імені повинна бути літера (буква)

- ім’я кожної змінної повинно бути унікальним і не співпадати з зарезервованими словами;

- ім’я не може містити більше 255 символів.

- ім'я не може містити розділових знаків, пробілів і наступних символів: %, &, !, #, @, $.

Наприклад, ClassName, Dobutok_Dodatnyh – правильні імена;

1Name, Print, Suma vsih – не правильні імена змінних.

Константа – це величина, значення якої не змінюється в процесі виконання програми, її ім’я задають за тими ж правилами, що і імена змінних.

Спосіб збереження змінних та констант визначається за типом даних VBA:

Byte-мале ціле число без знаку (от 0 до 255), що займає в пам’яті 1 байт

Integer - середнє ціле число із знаком (от –32768 до 32767), що займає в пам’яті 2 байта

Long-велике ціле число (від -2147483648 до 2147483647), що займає в пам’яті 4 байта

Single-число с плавающою точкою(від -3.402823E38 до 3.402823E38 ), що займає в пам’яті 4 байта

Double-число с плавающою точкою(від -1.79769313486232E308 до 1.79769313486232E308), що займає в пам’яті 8 байт

Currency-велике число у грошовому форматі(від -922337203685477.5808 до 922337203685477.5807), що займає в пам’яті 8 байт

Decimal-число с плавающою точкою(±79 228 162 514 264 337 593 543 950 335 без десяткової точки або 28 цифр після десяткової точки), що займає в пам’яті 14 байт

Date-дата або час, що займає в пам’яті 8 байт

Boolean-логічна змінна, що може набувати два значення: Trueі False, що займає 2 байта

String-рядоксимволів довільної довжини (1 байт на 1 символ), від 0 до 2 млрдю символів

String*k -рядоксимволів фіксованої довжини k(k – будь-яке число), від 0 до 65 400 символів

Variant-змінна може набувати будь-яке значення, не менше 16 байт пам’яті.

Перед використанням змінних у програмному коді їх попередньо треба оголосити. Оголошення змінних здійснюється за допомогою службових слів, що мають такий формат:

Dimім’я_змінної [As тип_даних]- для оголошення локальної змінної – видимої тільки у цій процедурі, при виході з процедури її значення буде втрачено.

Privateім’я_змінної [As тип_даних]- для оголошення локальної змінної - видимої у всіх процедурах одного модуля, до якого належать ці процедури, але опис такої змінної потрібно зробити у розділі Declarations.

Staticім’я_змінної [As тип_даних]- для оголошення локальної змінної – видимої тільки у цій процедурі, але після виходу з цієї процедури її значення не втратиться.

Publicім’я_змінної [As тип_даних]- для оголошення глобальної змінної – видимої у всіх процедурах усіх модулів. Вона може бути оголошена у стандартному модулі.

Наприклад.

Option Private Module

Dim a As Integer

Private b As Long

Public с As Single

Public Sub NewSubO

Dim x As Single ,

End Sub

Змінні а та b доступні у межах всього модуля. Змінна с буде доступна для всіх модулів, але тільки для даного проекту (т.я. вказано оператор Option Private Module). Змінна х буде доступна тільки всередині процедури NewSub, т.я. вона оголошена безпосередньо в ній.

Крім простих величин у VBA використовують структуровані величини – масиви.

Після оголошення змінної, їй можна задати деяке значення за допомогою оператора присвоєння. Оператор присвоєння надає змінній значення, обчислене за деякою формулою і має вид:

<змінна> = <вираз>

Вираз містить числа, константи, прості змінні, елементи масиву, круглі дужки та стандартні математичні функції., об’єднані знаками арифметичних операцій.

Стандартні функції для числових величин подано у таблиці 1.

Таблиця 1Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.200.226.179 (0.007 с.)