Методи кількісного аналізу проектних ризиків 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методи кількісного аналізу проектних ризиківПеред тим, як перейти до кількісних вимірів ризиків необхідно виділити напрямки урахування непевності, тобто провести якісний аналіз проектних ризиків

Важлива специфічна особливість якісного аналізу інвестиційних ризиків складається у визначенні можливих ризиків, що мають істотний вплив на результати реалізації проекту.

Основними результатами якісного аналізу ризиків є:

• виявлення конкретних ризиків проекту і їхніх причин, що породжують;

• аналіз і вартісний еквівалент гіпотетичних наслідків можливої реалізації відзначених ризиків;

• пропозиція заходів щодо мінімізації збитку і їхньої вартісної оцінки.

До додаткових, але також дуже значимим результатам якісного аналізу варто віднести визначення прикордонних значень можливої зміни всіх чинників (перемінних) проекту, що перевіряються на ризик.

Після етапу якісного аналізу провадиться кількісна оцінка ризиків.

Найбільше методами кількісного аналізу , що зустрічаються часто, ризиків проекту, як уже відзначалося є аналіз чутливості (уразливості), аналіз сценаріїв і імітаційне моделювання ризиків по методі Монте-Карло.

Перед тим, як досліджувати кожний із перерахованих методів, дамо загальне уявлення про них. Отже, проведення кількісного аналізу проектних ризиків спирається на вже згаданий базисний варіант розрахунку проекту. У ході якісного аналізу були визначені чинники пректу, що перевіряються на ризик. Задача кількісного аналізу складається в чисельному вимірі впливи змін ризикованих чинників на ефективність проекту.

Аналіз чутливості (уразливості) відбувається при “послідовно-одиничній” зміні кожної перемінної: тільки одна з перемінних змінює значення, на основі чого перераховується нове значення використовуваного критерію (наприклад, критерію чистого дисконтованого прибутку (NPV). Потім оцінюється процентна зміна критерію в порівнянні з базисним випадком і розраховується показник чутливості, що являє собою відношення процентної зміни критерію до зміни значення перемінної на один відсоток (так називана еластичність зміни показника). Таким же чином обчислюються показники чутливості по кожній з інших перемінних. За результатами цих розрахунків відбуваються експертне ранжирування перемінних по ступені важливості (наприклад, "дуже висока", "середня", "невисока") і експертна оцінка прогнозованості (передбачуваності) значень перемінних (наприклад, "висока", "середня", "низька"). Далі експерт будує матрицю чутливості, що дозволяє виділити найменш і найбільше ризиковані для проекту перемінні (показники).

Аналіз чутливості - найпростіший і тому найбільше використовуваний кількісний метод дослідження ризиків. Проте в його простоті криються деякі хиби: по-перше, цей метод є експертним, тобто різні групи експертів можуть одержати різноманітні результати; по-друге, у ході аналізу чутливості не враховується зв'язок (кореляція) між змінюваними перемінними.

Аналіз сценаріїв являє собою розвиток методики аналізу чутливості проекту, тому що одночасно непротирічній (реалістичній) зміні піддається, уся група перемінних, яка перевіряються на ризик. Розраховуються песимістичний варіант (сценарій) можливої зміни перемінних, а також оптимістичний і найбільше ймовірний варіанти. Відповідно до цих розрахунків визначаються нові значення критеріїв оцінки ефективності проекту. Ці показники порівнюють із базисними значеннями і роблять необхідні рекомендації. У основі рекомендацій лежить визначене "правило": навіть в оптимістичному варіанті немає можливості вважати проект доцільним для реалізації, якщо значення критерію NPV цього проекту негативне, і навпаки: песимістичний сценарій у випадку одержання позитивного значення NPV дозволяє експерту судити про прийнятність даного проекту незважаючи на найгірші прогнози зміни перемінних.

Для проведення сценарного аналізу розроблена методика, що дозволяє враховувати всі можливі сценарії розвитку, а не три варіанти (оптимістичний, песимістичний, реалістичний), як це пропонується в літературі. Пропонується наступний алгоритм сценарного аналізу:

1. Використовуючи аналіз чутливості, визначаються ключові фактори

2. Розглядаються можливі ситуації й сполучення ситуацій, обумовлені коливаннями цих факторів. Для цього рекомендується будувати “дерево сценаріїв”.

3. Методом експертних оцінок визначаються ймовірності кожного сценарію.

4. По кожному сценарії з урахуванням його ймовірності розраховується NPV проекту, у результаті чого виходить масив значень NPV.

Метод моделювання Монте-Карло, використову-ваний для аналізу ризиків, являє собою синтез методів аналізу чутливості й аналізу сценаріїв. Це складна методика, що має тільки комп'ютерну реалізацію. Результатом такого аналізу (виступає розподіл можливостей вірогідних результатів проекту (наприклад, можливість одержання NPV<0).

Методи запобігання ризиків

Засоби запобігання або зниження ризиків і їхніх наслідків дуже різноманітні. Загальна назва цих методів - страхування ризиків. До найбільше загального з них варто віднести:

· диверсифікація ризиків;

· страхування подій і їхніх результатів;

· встановлення лімітів;

· постійне дослідження ринкової кон'юнктури, накопичення інформації про стан ринку;

· об'єктивна оцінка власних можливостей;

· оптимізація планованої корисності.

Диверсифікація ризиків припускає рівнобіжне проведення різноманітних варіантів підприємницької діяльності з різним рівнем ризиків (одночасний розвиток різноманітних виробництв для підтримки необхідного рівня прибутковості, розподіл портфеля інвестицій у різноманітні цінні папери, це і розмаїтість торгового обігу і т.і.).

Страхування може здійснюватися за допомогою спеціалізованих посередників (страхові компанії, різноманітні фонди), на основі власних засобів (створення резервних і страхових фондів) і проведення зустрічних страхових угод ( наприклад: хеджирування в біржовій справі).

Встановлення лімітів, це перед усім, установлення страхових обмежень - лімітів на ризиковані операції.

Постійне накопичення інформації про ринок сприяє збільшенню обрію пізнання, уточнює прогноз ситуації і знижує ступінь ризику.

Часто на практиці відбувається переоцінка власних можливостей, що сприяє проведенню неадекватних ризикованих операцій. Перед тим як використовувати той або інший засіб реалізації поставленої цілі, варто прорахувати внутрішні можливості і необхідність притягнення резервів і зовнішньої помочі.

При оптимізації різноманітних ризиків розраховуються варіанти з максимальною планованою корисністю і різноманітним рівнем ризику. З даного набору вибираються альтернативні варіанти для прийняття рішень.

1. Сучасні задачі планування та управління бізнесом

2. Стратегічне планування. Види стратегій розвитку фірми

Інвестиційне проектування - основа довгострокового розвитку підприємницької діяльності

Сутність і види проектів

Життєвий цикл проекту

Оточення й учасники проекту

7. Принципова схема бізнес-планів

8. Типова структура бізнес-плану

9. Порядок формування бізнес-плану

Методологія інвестиційних рішень

Маркетинговий аналіз умов інвестування

Технічний аналіз

Інституційний аналіз

Соціальний аналіз

Екологічний аналіз

Фінансовий і економічний аналіз

Сутність інструментарію проектного аналізу

Критерії оцінки проектів

Аналіз ситуації з «проектом» і «без проекту»

Концепція вартості грошей у часі

Елементи теорії процентів

22.Прості методи оцінки ефективності проектів

Дисконтовані критерії ефективності проектів

Розрахунок показників ефективності з використанням ЕОМ

Оцінка ефективності альтернативних проектів на основі дисконтованих критеріїв

Порівняння проектів із різними обсягами грошових потоків
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 312; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.47.240 (0.004 с.)