ТОП 10:

ПРОГРАМА гуртка паперопластикиПочатковий, основний і вищий рівні

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Одним з актуальних завдань сучасної освіти є розвиток творчого, нес­тандартного просторового мислення і застосування його у практичній ді­яльності. І чим раніше діти будуть залучені до цього процесу, тим легше вони в подальшому будуть стверджуватися як особистості, проявляти творчий індивідуальний потенціал.

Саме це завдання ставиться при організації гуртків виготовлення по-робок із паперу, особливо зараз, коли у світі набуло великої популярності й поширення традиційне японське мистецтво — оригамі. В Україні новий імпульс одержали й національні види декоративно-ужиткового мистец­тва— витинанки та паперопластика. На їхній базі провідні майстри оригамі створили нові напрями мистецтва цього виду — аерогамі та папе­ропластика геометричних фігур.

Прийоми створення, форми, конструктивні властивості виробів із па­перу останнім часом знаходять застосування в різних галузях діяльності людини: автомобілебудуванні, космічних конструкціях, архітектурі, ди­зайні інтер'єру та екстер'єру, упаковках товарів і продуктів.

Отже, мистецтво створення поробок із паперу дає широкі можливос­ті для розвитку творчих здібностей учнів, зокрема уміння уявляти, фан­тазувати, читати й самим виконувати схеми, шукати оптимальну форму та будову, пояснювати послідовність створення виробу, концентрувати увагу, дотримуватися чіткості й акуратності в роботі, знаходити кольо­рове вирішення. Тим більше, що під рукою завжди знайдеться аркуш па­перу, а практика й наукові дослідження показують, що навчання в гуртку допомагає успішному оволодінню знаннями з усіх предметів шкільного курсу.

Метою програми є формування компетентностей особистості у проце­сі створення поробок із паперу.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

пізнавальної: оволодіння знаннями про папір, його виробництво,
види, властивості, способи конструювання з паперу;

практичної: формування вмінь і навичок роботи з папером; виготов­
лення поробок у різних техніках, застосування основних прийомів роботи;

творчої: формування творчої особистості, емоційний, фізичний та
інтелектуальний розвиток; задоволення потреби особистості у творчій са-
мореалізації;

соціальної: виховання культури праці; формування дружніх стосун­
ків у колективі; відчуття відповідальності, колективізму, взаємодопомоги.

Програма дає можливість майже на кожному занятті реалізувати нав­чально-виховні завдання: формування творчої особистості, дружніх сто-


сунків, відчуття відповідальності, колективізму, взаємодопомоги, творчо­го використання національних традицій. Програма передбачає навчання учнів у групах початкового, основного та вищого рівня по 6 год на тиж­день. Для учнів молодшого шкільного віку — початковий рівень, молод­шого й середнього шкільного віку — основний рівень і середнього та стар­шого шкільного віку — вищий рівень навчання. Кількісний склад навчаль­ної групи становить 10-15 учнів.

Теоретичні заняття чергуються із практичною роботою, якій надаєть­ся значна перевага. Теми подано в порядку зростання складності матеріа­лу. Окремі теми (модульні конструкції, оригаметрія, авторські моделі) роз­глядаються на різних рівнях навчання залежно від їхньої доступності опа­нування учнями.

На перших заняттях слід приділити значну увагу оволодінню навич­ками точного складання паперу, акуратності при вирізанні кола, овалів та інших контурів, ознайомленню з папером різних видів та його власти­востями.

Повторення раніше вивченого матеріалу дасть можливість гуртківцям глибше засвоїти програму, стимулювати розвиток пам'яті, а дітям, які щойно прийшли, швидше адаптуватися до роботи в гуртку.

Виготовлення поробок здійснюється в техніці оригамі, паперопласти-ки, витинанки.

На вищому рівні навчання перевага надається створенню багатомо­дульних виробів в техніці оригамі, а також у процесі конструювання (за розгортками та з окремих елементів). Учням слід надавати можливість проявити свої творчі здібності при вивченні кожної теми.

Основними формами оцінювання роботи гуртківців є їхня участь у різ­них акціях, олімпіадах, змаганнях, виставках тощо. Як правило, кожен гуртківець готує творчий звіт із демонстрацією виробів. Свої роботи учні захищають на конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт учнів — членів МАН.

Щоб учні краще усвідомили, яке значення в їхньому подальшому жит­ті, буде мати навчання в гуртку, на останньому занятті варто проводити творчі зустрічі з колишніми учнями.

Дана програма може використовуватись для проведення занять у гру­пах індивідуального навчання, які організовуються відповідно до «Поло­ження про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позаш­кільних навчальних закладах».

Теми й розподіл годин за темами вказано орієнтовно. Керівник гуртка може вносити зміни, доповнення, у разі необхідності переставляти поря­док тем і доповнювати їх.


Початковий рівень ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

 

 

Розділ, тема Кількість годин
усього теоретичні практичні
Вступне заняття
Найпоширеніші традиційні в Україні ви­роби з паперу, виконані в техніці витинан-ки, оригамі та паперопластики
Умовні знаки при роботі з папером. Прос­ті базові форми оригамі
Казки й оповідання оригамі
Новорічні та різдвяні фантазії
Поробки оригамі на основі складніших базових форм
Витинанки — особливий вид поробок із паперу
Паперова аплікація
Вироби з гофрованого паперу
Виготовлення експонатів на виставку. Суспільно-корисна праця -
Підсумкове заняття -
Разом

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття(3 год)

Мета та зміст роботи гуртка. Інструменти й матеріали. Історія винай­дення паперу. Властивості паперу та основні прийоми роботи з ним. Де­монстрація кращих моделей. Вступний інструктаж із техніки безпеки.

Практична робота. Виготовлення виробів із паперу на вільну тему з метою перевірки рівня підготовки дітей.

2. Найпоширеніші традиційні в Україні вироби з паперу, виконані в техніці витинанки, оригамі та паперопластики (12 год)

Історія виникнення й розвитку мистецтва виготовлення поробок із па­перу методом витинанок, оригамі та паперопластики. Найпростіші виро­би в техніці витинанки (серветки, фіранки, гірлянди), оригамі (човники, шапочки, курочки), паперопластики (чарівні птахи, рибки, квіти).

Практична робота. Виготовлення витинанок із квадратного арку­ша паперу (зірочки, орнаменти), зі стрічки (гірлянди з чоловічків і зайчи-


ків). Вироби в техніці оригамі (двотрубний кораблик, шапочка від сонця, голубок) і паперопластики (павич, чарівна квітка папороті).

3. Умовні знаки при роботі з папером. Прості базові форми оригамі (60 год)

Загальноприйняті умовні знаки і прийоми складання. Поняття про ба­зові форми: «Трикутник», «Повітряний змій», «Двері», «Млинець», «Буди­нок», «Водяна бомбочка».

Практична робота. Виготовлення не менше 10 виробів на кожну базову форму. Проведення конкурсу на краще знання базових форм і ви­готовлення виробів із них. Виконання ілюстрацій до відомих казок, зага­док і прислів'їв (за вибором).

4. Казки та оповідання оригамі (9 год)

Призначення казок та оповідань оригамі. Оповідання про Україну, Попелюшку, метелика, зайчика, ворону, відважного моряка.

Практична робота. Виготовлення вище поданих моделей і конкурс на краще оповідання чи казку до відомих виробів (за вибором).

5. Новорічні та різдвяні фантазії (12 год)

Новорічні ялинки, виготовлені в техніці паперопластики, оригамі та витинанки. Найпростіші ялинкові та різдвяні прикраси, виготовлені в різ­них техніках. Інструктаж із техніки безпеки та цільові інструктажі.

Практична робота. Екскурсія на міську ялинку або ялинку орига­мі. Виготовлення плоских та об'ємних ялинок методом аплікації, вити­нанки, оригамі та ялинкових прикрас (зірочки, напівпрозорі зірочки, сні­жинки, кульки, бурульки). Різдвяні зірочки й ангели. Вироби за власним задумом.

6. Поробки оригамі на основі складніших базових форм (66 год)

Використання у виробах базових форм: «Подвійний квадрат», «Риба», «Катамаран», «Птах», «Жабка». Історія про японську дівчинку Садако Са-сакі та 1000 журавликів.

Практична робота. Виготовлення не менше 10 виробів на кожну базову форму. Конкурс на краще знання базових форм і відомих із них ви­робів. Виготовлення сувенірів до свята 8 Березня. Екскурсія до художньо­го музею чи картинної галереї.

7. Витинанки-особливий вид поробок із паперу (12 год)

В Україні витинанки — найпоширеніший вид декоративно-ужитково­го мистецтва з паперу. Методи й прийоми виготовлення витинанок. Зраз­ки витинанок. Витинанки та аерогамі.

Практична робота. Виготовлення серветок, гірлянд, масок, орна­ментів, зірочок, сніжинок. Писанки, оздоблені витинанками. Виготовлен­ня аерогамі різноманітних конструкцій. Створення декоративного панно за власним задумом.

8. Паперова аплікація (12 год)

Аплікація як вид декоративного образотворчого мистецтва. Кращі зразки робіт, виконаних відомими художниками й графіками. Методи та прийоми виготовлення аплікацій.


Практична робота. Виготовлення предметно-декоративних (буди­нок, грибок, кораблик, закладка, орнамент, візерунок), силуетних (птахи, риби, тварини) та сюжетно-тематичних (казки, байки, пейзажі) аплікацій.

9. Вироби з гофрованого паперу (9 год)

Гофрування паперу за допомогою «долинок « і «гірок», застосування елементів «ялинкових структур». Зразки та ілюстрації виробів із гофрова­ного паперу, зокрема, англійського дизайнера Поля Джексона. Авторські роботи Ольги Сухаревської.

Практична робота. Виготовлення найпростіших виробів, викона­них у техніці гофрування: квіти, листівки, метелики, рибки, пташки, зак­ладки, ліхтарики.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.237.183.249 (0.014 с.)