ТОП 10:

І. Дослідження та складання завдань.У всі часи було й залишається актуальним твердження, що найцінніше багатство нації — це її інтелектуальний потенціал. Одним з ефективних засобів розвитку інтелекту дітей є заняття оригамі, що в перекладі з япон­ської мови означає «складання з паперу». Це старовинна техніка складан­ня різноманітних фігур із квадрата паперу без застосування клею та но­жиць. На відміну від інших видів традиційної японської культури (ікебана, бонсай, каліграфія, складання хоку та ін.) оригамі є не лише мистецтвом; воно містить у собі величезний творчий потенціал щодо використання йо­го в різних галузях діяльності людини: конструюванні, архітектурі, дизай­ні, математиці, педагогіці, психології, медицині. Усе це виводить оригамі за межі екзотичного японського мистецтва та робить його цікавим і корис­ним для людей різних країн світу, незалежно від віку й роду занять. Орига­мі називають технологією XXI ст.

Особливого значення набуває використання оригамі в педагогіці. Ви­датний німецький педагог і гуманіст Фрідріх Фребель ще на початку XIX ст. підкреслював важливу роль оригамі в розвитку мислення, насам­перед, в ознайомленні дітей з азами геометрії. У наш час у багатьох краї­нах світу оригамі все ширше застосовується в практиці дошкільної, почат­кової та позашкільної освіти. У Японії, наприклад, оригамі є обов'язко­вою складовою частиною навчальних програм дитячих садків і початкової школи.

Метою програми є формування компетентностей особистості в проце­сі вивчення оригамі.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

пізнавальної: оволодіння знаннями про папір, його виробництво, види, властивості, способи конструювання з паперу;

практичної: оволодіння способами та прийомами складання паперу, формування практичних умінь і навичок виготовлення моделей оригамі;

творчої: набуття досвіду власної творчої діяльності, емоційний, фі­зичний та інтелектуальний розвиток; задоволення потреб особистості у творчій самореалізації;

соціальної: виховання культури праці, формування дружніх стосунків; відчуття відповідальності, колективізму та взаємодопомоги.

За свідченням учених-психологів, оригамі є потужним засобом розвит­ку інтелекту дитини, унікальність якого полягає в гармонійному поєднан­ні роботи правої та лівої півкуль мозку.

Заняття оригамі розвивають пам'ять, просторову уяву, моторику пальців, точність рухів, вольові зусилля, вміння доводити справу до кінця, а також формують гнучке, евристичне мислення, естетичний смак, сприя


ють спілкуванню та встановленню дружніх стосунків у колективі. Існують численні докази того, що заняття оригамі зменшують рівень тривожності й підвищують упевненість у своїх силах, що дає змогу використовувати оригамі в арттерапії.

Поєднуючи риси мистецтва й науково-технічної творчості, оригамі дає можливість встановити органічні зв'язки з іншими шкільними дисцип­лінами: мовою (розвиток усного мовлення при аналізі моделі, придуму­вання казок оригамі), психологією, образотворчим мистецтвом (поняття про ритм, співставлення кольорів, основи композиції, формотворення), уроками трудового навчання, геометрією, кресленням тощо. Оригамі — це унікальний різновид інтелектуальної гри, яка сприяє гармонійному роз­витку образної, логічної та емоційно-вольової сфери людини.

1. Вступне заняття;

2. Оригамі: історія й сучасність;

3. Інструментарій оригамі;

4. Класичне оригамі;

5. Сучасні техніки оригамі;

6. Виготовлення новорічних сувенірів і декору;

7. Оригамі та геометрія;

8. Моделі оригамі для практичного використання;

9. Створення моделей, композицій і проектів на тематику завершаль­
ного свята;

 

10. Підготовка до завершального свята й виставки;

11. Проведення завершального свята й виставки;

12. Екскурсії, конкурси, свята, виставки;

13. Підсумкове заняття.

2. Історія мистецтва оригамі. Види та властивості паперу (4 год)

Винахід паперу та перші поробки з нього. Традиційні й сучасні моделі з паперу різних видів.

Легенда про богиню Аматерасу та паперові фігурки. Демонстрація па­перу різних видів, який відрізняється за фактурою (глянцевого, матового, тонкого, картону, вологостійкого, цупкого, м'якого) та моделей із нього.

Практична робота. Досліди з вивчення властивостей паперу різних видів: складання навпіл, зминання, розірвання, намокання паперу для друку, кольорового паперу, кальки, картону, паперової серветки тощо. Дослід із па­перовою квіткою, що «розпускається» у воді. Складання простих фігур із ко­льорового паперу. Казки оригамі («Казка про матроську тільняшку» та ін.).

3. Основні лінії, прийоми складання та базові форми. Базові форми «Трикутник», «Двері», «Будинок»,» Повітряний змій» (8 год)

Ознайомлення з основними лініями («долина» та «гора») і прийомами складання: «зігнути на себе», «відігнути від себе», «зігнути навпіл» (три­кутником або прямокутником), «відкрити кишеню», «розплющити». Ос-


новні поняття про базові форми. Ознайомлення з базовими формами «Трикутник», «Двері», «Будинок», «Повітряний змій».

Практична робота. Складання фігур: жабка, квіти, листя, собачка, кішка, зайчик (б/ф «Трикутник»); порося (б/ф «Двері»), орган, пілотка; ли­сичка, яка розмовляє (б/ф «Двері»), качка, зайчик, півень (б/ф «Повітряний змій»), курча. Виготовлення аплікацій і сюжетних композицій із зроблених моделей: «Подорож до країни оригамі», «На фермі», «На озері» тощо.

4. Прості рухомі моделі-іграшки. Пальчиковий театр і театр на долоні (20 год)

Поняття про прості рухомі моделі-іграшки, виготовлені на основі б/ф «Трикутник» і «Повітряний змій». Пальчиковий театр, театр на долоні й пальчикові ігри.

Практична робота. Складання рухомих моделей з б/ф «Трикутник» і «Повітряний змій»: жабка; пташка, яка клює; пташка, яка махає крилами; ворона, зозуленя, вуж, порося. Рольові ігри з ними. Складання пальчико-вих ляльок оригамі: вовк, заєць, порося, мишка, лисичка, гусак, їжачок, ді­дусь, бабуся, онука. Пальчикові ігри «Мишенята», «У мене є 10 пальців». Виготовлення декорацій оригамі: будинок із трубою, будинок із верандою, квіти, дерева. Розігрування сцен із пальчиковими ляльками оригамі за мо­тивами казок: «Лисиця і Заєць», «Ріпка», «Рукавичка та ін.

5. Модульне та гетеромодульне оригамі з плоских модулів. Кірікомі-оригамі (18 год)

Поняття про нетрадиційні техніки складання. Модульне й гетеромо­дульне оригамі. Кірікомі-оригамі (з використанням надрізів). Українські витинанки. Демонстрація моделей із використанням техніки надрізів в оригамі та порівняння їх із витинанками.

Практична робота. Виготовлення:

а) моделей із двох і більше квадратів: кінь, корова, ведмідь, гном;

б) фігур у техніці модульного та гетеромодульного оригамі: орнамен­
ти, квіти, фігури людей і тварин у гетеромодульній техніці ( лис, білочка,
дівчина, дід, баба, ялинка, кущ);

в) виготовлення моделей в техніці кірікомі-оригамі: заєць, гном, чарів­
ний птах.

Створення сюжетних композицій та аплікацій за темами казок. Виго­товлення сніжинок, серветок, зірочок із використанням надрізів: простих витинанок, гірлянд, орнаментів.

6. Атрибутика святкування Нового року в Японії. Виготовлення новорічних сувенірів та ялинкових прикрас (12 год)

Святкування Нового Року в Японії. Традиційні листівки в техніці кірі­комі-оригамі. Ялинкові прикраси, прості шапочки-маски.

Практична робота. Виготовлення ялинок із модулів (б/ф «Трикут­ник»). Виготовлення аплікацій «Дід Мороз і Снігуронька» (в техніці гете­ромодульного оригамі). Складання моделей: чобіт для подарунків, шапоч­ка, ковпачок феї, корона (з одного квадрата); маски-шапочки мишки, зай­ця, кота (з кількох квадратів); виготовлення сніжинок, ліхтариків, зірочок, ялинкових гірлянд (в техніці кірікомі-оригамі). Складання власних моде-лей-прикрас на ялинку.


7. Елементарні поняття геометрії засобами оригамі (10 год)

Елементарні поняття про геометричні фігури.

Поняття про сторону та кут квадрата, середину кола. Поділ навпіл сторони і кута за допомогою згинів, без застосування вимірювань ліній­кою. Знаходження середини кола.

Практична робота. Виготовлення квадрата з прямокутника та рів­нобічного трикутника з квадрата. Складання шестикутної зірочки з рів­нобічного трикутника, коробочки з прямокутника.

Виготовлення шестикутника з квадрата та складання з нього сніжинки (без надрізування). Моделі з кола: віслючок, діти (гетеромодульне оригамі).

8. Моделі оригамі для практичного використання (18 год)

«Корисні» речі в оригамі. Використання паперових речей в Японії (па­расольки, віяла, одяг, стіни традиційних будинків тощо).

Демонстрація «корисних» речей, виготовлених у техніці оригамі: коро­бочок, вазочок, капелюшків, гаманців тощо.

Практична робота. Виготовлення моделей: гаманець, скляночка, капелюх від сонця, пілотка, шапочка Червоної Шапочки тощо.

9. Виготовлення моделей птахів і звірів у класичному, модульному та кірікомі-оригамі (12 год)

Поняття про прийом «вигнути назовні».

Практична робота. Виготовлення моделей птахів і звірів з б/ф «Повітряний змій» і «Двері» в класичному та кірікомі-оригамі. Складання моделей: лебідь (2 варіанти), гусак, качка, кенгуру, слон, віслюк, заєць, жи­рафа, мишка. Виготовлення сюжетної композиції «У зоопарку».

10. Підготовка до завершального Свята оригамі та виставки учнівських робіт (28 год)

Поняття про ігри, конкурси, казки оригамі. Сценарій вистави «Троє поросят».

Практична робота. Складання та підготовка моделей для підсум­кової виставки. Виготовлення пальчикових ляльок (поросята, вовк) і деко­рацій (дерева, будиночки) у всіх вивчених техніках оригамі. Репетиція вис­тави пальчикового театру оригамі «Троє поросят».

11. Проведення Свята оригамі та виставки(2 год)

Показ лялькової вистави оригамі «Троє поросят». Виставка дитячих робіт.

12. Екскурсії, конкурси, свята, виставки (10 год)

Екскурсії в музеї, на виставки. Участь у різноманітних конкурсах, вис­тавках. Організація та проведення свят.

13. Підсумкове заняття(2 год)

Підведення підсумків роботи за рік. Відзначення кращих вихованців.


Основний рівень, перший рік навчання ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

 

 

Розділ, тема Кількість годин
усього теоретичні практичні
Вступне заняття
Оригамі як храмове мистецтво. Види япон­ського паперу. Декоративна обробка паперу
Схеми, умовні знаки та символи в оригамі
Базові форми «Риба», «Млинчик», «Катама­ран» і складання фігур на їхній основі
Модульне та гетеромодульне оригамі з плос­ких та об'ємних модулів. Рухомі моделі в тех­ніці кірікомі-оригамі. Гофрування
Виготовлення новорічних сувенірів та ялин­кових прикрас із б/ф «подвійний трикутник» і «Подвійний квадрат». Поєднання різних технік
Геометричні фігури з аркуша будь-якої форми. Головоломки і фокуси оригамі. Флексагони
Плоскі та об'ємні, традиційні й сучасні коро­бочки оригамі. Вази
Японське свято дівчаток. Паперові ляльки оригамі. Сувеніри до 8-го Березня
Море та його мешканці з усіх вивчених б/ф. Кораблі оригамі. Підготовка до свята-кон-курсу «На острові пірата Орі» та виставки учнівських робіт
Проведення завершального свята-гри «На острові пірата Орі» та виставка -
Екскурсії, конкурси, свята, виставки -
Підсумкове заняття -
Разом

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття(3 год)

Цілі, завдання і зміст роботи гуртка на рік. Правила техніки безпеки та правила поведінки в лабораторії.

Практична робота. Складання улюблених моделей і рольові ігри з ними. «Казка про Лиса, який допоміг знайти дітей».


2. Оригамі як храмове мистецтво. Види японського паперу. Декоративна обробка паперу (15 год)

Оригамі як храмове мистецтво. Демонстрація моделей: гохеї, паперові храмові ляльки, коробочка санбо, носі, кусудами.

Види й властивості японського паперу. Традиційні японські орнамен­ти порівняно з українськими. Основні прийоми декоративної обробки па­перу.

Практична робота. Змальовування японських орнаментів. Нане­сення відбитків, які повторюються (зім'ятим папером або спеціально виго­товленим штампом із поролону, картоплі тощо). Розбризкування фарби на поверхню паперу за допомогою зубної щітки. «Мармуровий папір». Нанесення малюнка кольоровим клейстером. Роздування через трубочку краплі розведеної фарби на поверхні аркуша. Складання коробочок санбо з декорованого паперу.

3. Схеми, умовні знаки та символи в оригамі. Принцип складання за схемами (18 год)

Акіра Йошизава та його революційний внесок у розвиток оригамі. Абетка оригамі Акіри Йошизави. Схеми оригамі та універсальні умовні знаки й символи: лінії «гори», «долини», «попередня», «невидима»; стріл­ки «зігнути», «зігнути і розкрити», «повернути», «перевернути», «натисну­ти», «потягнути», «надути», «повторити з іншого боку», складка «блискав­ка»; позначки: «рівні кути», «рівні відрізки», «надрізати».

Практична робота. Складання б/ф «Трикутник», «Повітряний змій», «Двері» та фігур на їхній основі за схемами: скляночка, голуб, чов­ник з вітрилом, човник-джонка, папуга, горобчик, пляшка. Вигадування історії про «Карту Скарбів пірата Орі», схематичне зображення дій, необ­хідних для знаходження «скарбу» (самостійне креслення схеми будь-якої з вивчених фігур, яка й буде «скарбом»).

4. Базові форми «Риба», «Млинчик», «Катамаран» і складання фігур на їхній основі (21 год)

Уявлення стародавніх жителів країн Далекого Сходу про Всесвіт і Зем­лю у формі квадрата. Порівняти їх з уявленнями про будову Всесвіту жителів західних країн. Квадрат є основою східних ігор (шахів, го, сьогу) та ієрогліфів. Квадрат — це універсальний конструктор. Класична кусудама.

Практична робота. Б/ф «Риба» і два способи її побудови. Вивчен­ня складки «заяче вухо». Моделі: короп, кит-1, тюлень, акула-1, пінгвін, ворона, яка каркає.

«Казка про кошеня та цуценя, яких налякала ворона».

Складання б/ф «Млинчик» і моделей з нього: маска, що змінюються; пастка для мікробів; вороненя, латаття (водяна лілія); лис, який співає; двотрубний корабель; курочка, яка клює. Вивчення прийомів: «відігнути всі кути в центр квадрата», «вивернути назовні».

Б/ф «Катамаран» і два способи її побудови (через б/ф «Млинчик» і б/ф «Двері»). Моделі: катамаран, вітряк, пахаріта, метелик.

Демонстрація універсального конструктора — квадрата на прикладі «Казки про пірата». Класична кусудама (б/ф «Катамаран»).


5. Модульне та гетеромодульне оригамі з плоских й об'ємних модулів. Рухомі моделі в техніці кірікомі-оригамі. Гофрування (24 год)

Поняття про сучасні напрями розвитку техніки оригамі. Модульне оригамі з плоских модулів: модульні зірочки та орнаменти оригамі. Рухо­ма модель «кільце-зірка» (з 8 модулів). Модульне оригамі з об'ємних моду­лів, складених із квадрата: сучасні кусудами, принципи винаходу автор­ських моделей шляхом змін, привнесених в уже існуючі моделі. Гофруван­ня та кірікомі-оригамі в декоративній творчості.

Практична робота. Виготовлення 4-, 6-, 7-, 8- і 9-модульних зірочок та орнаментів. Конструювання ящірки, яка рухається з різних за формою мо­дулів (гетеромодульне оригамі). Виготовлення об'ємних модулів для кусудам і принципи їхнього з'єднання (склеювання, вставки, паперові «замки»).

Конструювання гірлянд (із паперової стрічки) та рухомих іграшок: за­єць, принцеса (із кола) шляхом надрізування на зразок гохеїв.

Техніка гофрування — послідовне складання «горою — долиною».

Моделі: віяло, павич, метелик, квітка, листочок. Іграшки Ольги Суха-ревської: змій, птах, рибка.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.232.51.240 (0.013 с.)