ТОП 10:

ПРИНЦИПИ ОГЛЯДУ ТРУПА НА МІСЦІ ПОДІЇЗдійснення огляду місця події підпорядковане певним принципам:

1. своєчасність огляду.Огляд місця події здійснюється негайно після отримання повідомлення про подію злочину, у будь-який час доби. Огляд може бути відкладений у зв'язку з несприятливими умовами (неможливість прибуття, відсутність транспорту, стан погоди), але з обов'язковим розпорядженням про охорону місця події. Своєчасність огляду забезпечує отримання всебічної інформації про подію і оперативність у здійсненні розшукових заходів;

2. об'єктивність і повнота огляду.Об'єктивність огляду означає всебічне дослідження всієї обстановки, слідів і речових доказів. Як правило, при огляді місця події слідчий виходить з первісної інформації про подію, отриманої після прибуття на місце події, а також з тих версій, що виникають під час огляду. Таких версій може бути декілька і згідно з кожною має здійснюватися огляд. Треба виходити також із контрверсій, які дозволяють давати інше тлумачення події, що мала місце, пам'ятати про можливі інсценування події, створення слідової картини, яка спотворює сутність події;

3. планомірність огляду.Слідчий огляд передбачає певний порядок у діях слідчого: визначення порядку огляду, його меж, послідовності пересування по території або приміщенню, що оглядається, а також визначення об'єктів (слідів, речових доказів), які можуть мати місце у зв'язку з подією злочину. Планомірність передбачає й обрання методів огляду (ексцентричний, концентричний та ін.). Під час огляду місця події вивчаються обставини, за яких відбулася подія, зміни у розташуванні різних об'єктів, сліди осіб, які вчинили злочин, знаряддя і засоби вчинення злочину, а також сліди, залишені цими знаряддями. Увага слідчого має концентруватися також на речових доказах, виявлення яких пов'язане з подією злочину;

4. застосування науково-технічних засобів- один з принципів огляду місця події, який стосується виявлення і фіксації слідів і речових доказів. Виявлення слідів під час огляду у багатьох випадках неможливо без застосування науково-технічних засобів. Так, виявлення слідів рук (невидимих і слабовидимих), ніг, крові, мікрочасток вимагає застосування спеціальних науково-технічних засобів, значна їх кількість є у слідчій валізі, однак при огляді можуть бути використані також інші науково-технічні засоби, що передбачає залучення спеціаліста. Під час огляду місця події важливо дуже обережно поводитись з речовими доказами, щоб запобігти їх втраті або пошкодженню, яке виключило б їх використання для проведення експертизи. Тому при використанні науково-технічних засобів необхідно дотримуватись правил упаковки і фіксації виявленого. Важливим засобом фіксації окремих слідів, речових доказів, як і усіх обставин події, є фото- та відеозйомка. Застосована згідно з передбаченими правилами, вона сприяє найбільш об'єктивному відображенню загальної і слідової картини, які спостерігалися під час огляду місця події.

5. єдине керівництво оглядом.Слідчому, який проводить огляд місця події, підпорядковуються всі інші учасники (слідчі, працівники органів дізнання, спеціалісти та інші особи). Якщо справа дуже складна, керівництво оглядом може взяти на себе прокурор, начальник слідчого відділу, прокурор-криміналіст. Керівник огляду відповідає за його проведення, повне та об'єктивне дослідження обстановки, фіксацію ходу та результатів огляду.

КПК РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ОГЛЯДУ ТРУПА НА МІСЦІ ЙОГО ВИЯВЛЕННЯ:

Стаття 237. Огляд

1. З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

2. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

3. Для участі в огляді може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, законний представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в огляді може запросити спеціалістів.

4. Особи, у присутності яких здійснюється огляд, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу огляду.

5. При проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов’язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

6. Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце огляду до його закінчення та вчинювати будь-які дії, що заважають проведенню огляду. Невиконання цих вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність.

7. При огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Стаття 238. Огляд трупа

1. Огляд трупа слідчим, прокурором проводиться за обов’язкової участі судово-медичного експерта або лікаря, якщо вчасно неможливо залучити судово-медичного експерта.

2. Огляд трупа може здійснюватися одночасно з оглядом місця події, житла чи іншого володіння особи з додержанням правил цього Кодексу про огляд житла чи іншого володіння особи.

3. Після огляду труп підлягає обов’язковому направленню для проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.

4. Труп підлягає видачі лише з письмового дозволу прокурора і тільки після проведення судово-медичної експертизи та встановлення причини смерті.

 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР:

1. Окремим видом слідчого огляду законодавець визнав огляд трупа як особливого об'єкта, вивчення ознак і властивостей якого вимагає обов'язкового застосування спеціальних знань із залученням спеціаліста. Таким спеціалістом, відсутність якого під час огляду вважається грубим порушенням процесуальних вимог, що призводить до неможливості використання встановлених даних як доказів, може бути лише судово-медичний експерт або лікар. Судово-медичний експерт - це особа, яка займає штатну посаду експерта в державній спеціалізованій судово-медичній експертній установі чи її підрозділі. Під час огляду трупа такий експерт має права й обов'язки спеціаліста, встановлені ст.ст. 71 та 72 КПК, а його участь в огляді не заперечує можливості призначення йому судово-медичної експертизи цього трупа, проведення якої для встановлення причин смерті є обов'язковою вимогою законодавця. Участь в слідчій дії не створює передумов для упередженості чи заінтересованості експерта

в результатах експертного дослідження, а вивчення спеціалістом ознак смерті у більш ранній період надає більші можливості для встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження. Лікарем, якого можна залучити за неможливості вчасного залучення судово-медичного експерта, може бути тільки особа, що має диплом фахівця з повною вищою медичною освітою і кваліфікацію лікаря, незалежно від лікарського фаху. Безумовно, бажаною в таких випадках є участь в огляді лікаря патологоанатома, хірурга, травматолога тощо.

2. Судово-медичний експерт або лікар не оглядають труп, а надають допомогу слідчому, прокурору в його огляді. Відповідальність за повноту і якість проведення слідчої (розшукової) дії несе не спеціаліст, а відповідна процесуальна особа.

3. Огляд трупа може бути окремою слідчою (розшуковою) дією або ж такий огляд проводять одночасно і в межах огляду місця, в якому його виявлено. Якщо таким місцем є житло чи інше володіння особи, то проведення слідчого огляду повинне підпорядковуватися порядку й правилам, встановленим відповідними статтями КПК, передбаченими для огляду житла чи іншого володіння особи та вимог, встановлених коментованою статтею.

4. На місці виявлення трупа під час його огляду заборонено проводити будь-які дослідження, вносити зміни до зовнішнього вигляду трупа, виймати з тіла сторонні предмети чи обмивати ділянки тіла з пошкодженнями. Такі дії можуть негативно вплинути на встановлення справжньої причини смерті. І тому огляд трупа на місці його виявлення є фактично попереднім оглядом за участю спеціаліста, після якого труп підлягає обов'язковому направленню до судово-медичної установи для проведення експертизи з метою встановлення причини смерті та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження. Огляд одягу, речей, що виявлені біля трупа і належать або могли належати померлій особі, зброї чи знарядь травми є невід'ємною частиною огляду трупа. Слідчий, прокурор, який проводить цю слідчу (розшукову) дію, зобов'язаний створити умови для належного збереження трупа і знайдених біля нього предметів від пошкодження під час транспортування до судово-медичної установи. Огляд трупа судово-медичним експертом під час проведення експертизи не потребує складання окремого протоколу, оскільки такі дії спеціаліста є частиною судово-медичного експертного дослідження, результати якого відображаються у висновку експерта.

5. В разі потреби видачі трупа рідним, близьким чи іншим особам для його поховання підставою для видачі може бути лише письмовий дозвіл прокурора, незалежно від того, яким правоохоронним органом проводиться досудове розслідування, і тільки після проведення судово-медичної експертизи та встановлення причини смерті.

 

 

Стаття 239. Огляд трупа, пов’язаний з ексгумацією

1. Ексгумація трупа здійснюється за постановою прокурора. Виконання постанови покладається на службових осіб органів місцевого самоврядування.

2. Труп виймається з місця поховання за присутності судово-медичного експерта та оглядається з додержанням правил статті 238 цього Кодексу. Після проведення ексгумації і необхідних досліджень поховання здійснюється в тому самому місці з приведенням могили в попередній стан.

3. Під час ексгумації судово-медичним експертом можуть бути вилучені зразки тканини і органів або частини трупа, необхідні для проведення експертних досліджень.

4. У разі необхідності труп може бути доставлений до відповідного експертного закладу для проведення експертизи.

5. Під час ексгумації трупа з поховання можуть бути вилучені речі, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

6. Про проведену слідчу (розшукову) дію складається протокол, у якому зазначається все, що було виявлено, у тій послідовності, в якій це відбувалося, і в тому вигляді, у якому спостерігалося під час проведення слідчої (розшукової) дії. Якщо при ексгумації вилучалися речі та об’єкти для досліджень, про це зазначається в протоколі. До протоколу додаються матеріали вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапису, плани і схеми, графічні зображення, відбитки та зліпки.

 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР

 

1. Ексгумація трупа - це слідча (розшукова) дія з виймання трупа з відомого місця поховання в землі чи в іншому місці з метою його судово-медичного дослідження, а також у тих випадках, коли первинне судово-медичне дослідження цього трупа було проведене неповно або виникли нові серйозні обставини для перевірки обставин кримінального правопорушення шляхом дослідження раніше похованого трупа. Доволі складним для дослідження, але можливим з огляду на сучасний розвиток судово-медичної науки, можна вважати такий об'єкт, як рештки трупа після кремації, і тому ексгумацією слід вважати також виймання урни з попелом спаленого тіла трупа з місця в колумбарії. Не можна розглядати як ексгумацію виймання трупа з місця поховання, що було виявлене під час здійснення огляду, обшуку або під час здійснення оперативно-розшукових заходів.

2. Ексгумація трупа здійснюється лише за постановою прокурора. Якщо ініціатором цієї дії є слідчий за власною ініціативою або з ініціативи сторони захисту чи потерпілого, він повинен подати прокурору клопотання з викладенням мотивів та обгрунтуванням потреби проведення цієї слідчої (розшукової) дії. В постанові повинно зазначатися: чий труп підлягає вийманню з місця поховання і де це місце розташоване; з якою метою проводиться ця слідча (розшукова) дія (для проведення огляду, зокрема, повторного після поховання, пред'явлення трупа для впізнання, проведення експертизи тощо). Потреби отримання згоди на ексгумацію трупа від рідних чи близьких законом не передбачено. Виконання постанови в частині виймання трупа з місця поховання і повторного поховання в тому самому місці та приведення могили в попередній

стан покладається на органи місцевого самоврядування, що повинно бути обов'язково зазначено в постанові прокурора.

3. Труп виймається з місця поховання за обов'язкової присутності судово-медичного експерта як спеціаліста і оглядається за його допомогою з додержанням правил, встановлених ст. 238 КПК. Під час ексгумації в процесі огляду трупа судово-медичним експертом можуть бути вилучені зразки тканини і органів або частини трупа, його одягу та інші речі, необхідні для проведення експертизи і встановлення обставин кримінального правопорушення. За рішенням процесуальної особи, що здійснює слідчу дію, до участі в ній можуть бути залучені й інші спеціалісти з метою надання допомоги в огляді та фіксуванні ходу слідчої (розшукової) дії.

За неможливості провести всі потрібні дослідження в місці ексгумації труп може бути доставлений до відповідного закладу судово-медичної експертизи для проведення експертних досліджень. На час проведення експертизи могила трупа має бути приведена у належний порядок

4. За результатами ексгумації складається протокол, у якому слідчий, прокурор зазначає все, що було виявлено і у тій послідовності, як це відбувалося та спостерігалося учасниками під час слідчої (розшукової) дії. Додатками до протоколу можуть бути фотознімки, матеріали аудіо- чи відеозапису, плани, схеми, інші графічні зображення, відбитки, зліпки. Якщо ексгумований труп пред'являвся для впізнання чи його огляд здійснено в іншому місці, про проведені слідчі (розшукові) дії складається окремий протокол

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.188.251 (0.006 с.)