ПРИРОДООХОРОННІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ МЕХАНІЧНІЙ ОБРОБЦІ МЕТАЛІВМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПРИРОДООХОРОННІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ МЕХАНІЧНІЙ ОБРОБЦІ МЕТАЛІВ 

Видалення пиловидних частинок з газових потоків з викорис­танням сили ваги, інерційних і, зокрема, відцентрових сил інко­ли (частіше всього в зарубіжній літературі) називають механіч­ним способом осадження пилу.

Осадження в полі сили ваги (гравітації) застосовують для грубого очищення запилених газів від частинок розміром 30....100 мкм і більше, інерційне осадження – для видалення частинок розміром 25...30 мкм, а відцентрове – для видалення ще більш дрібних (до 5 мкм) частинок.

Основним принципом роботи сухих інерційних пиловловлюва­чів є виведення пилових частинок з газопилового потоку шляхом осадження ча­стинок під дією сили ваги. За цим принципом працюють всі апарати сухого інерційного обезпилювання газів: пилоосаджувальні камери, жалюзійні апарати, циклони в одиночному і груповому виконанні, батарейні циклони, прямоточні циклони, інерційні пиловловлювачі, вихрові пиловловлювачі, димососи-пиловловлювачі.

Циклонні апарати завдяки дешевизні та простоті будови і обслуговування, порівняно невеликому опору і високій продук­тивності є най- розповсюдженішим типом сухого меха­нічного пиловловлювача.

Циклонні пиловловлювачі мають такі переваги:

- відсутність рухомих частин в апараті;

- надійне функціонування при температурах газів майже до 500°С без будь-яких конструктивних змін (якщо передбачається використання більш високих температур, то апарати можна виготовляти із спеціальних матеріалів);

- можливість вловлювання абразивних матеріалів при захисті внут-рішньої поверхні циклонів спеціальним покриттям;

- пил вловлюється в сухому виді;

- гідравлічний опір апаратів майже постійний;

- апарати успішно працюють при високих тисках газів;

- пиловловлювачі надто прості у виготовленні;

- зростання запиленості газів не приводить до зниження фракційної ефективності очищення.

Правильно запроектовані циклони можуть експлуатуватися надійно на протязі багатьох років.

Разом з тим необхідно мати на увазі, що гідравлічний опір високо-ефективних циклонів досягає 1250....1500 Па, тому частинки розміром менше 5 мкм вловлювати циклонами погано.

На рис. 2.1 наведене схематичне зображення потоків повіт­ря в циклоні. Запилене повітря з великою швидкістю вводиться тангенціально в апарат. Сформований тут обертовий потік спус­кається кільцевим просто-ром (утвореним циліндричною частиною циклона і вихлопною трубою) в його конічну частину, а потім, продовжуючи обертатися, виходить через вихлопну трубу. Час­тинки, маса яких достатньо велика, відділяються від потоку, до­сягають стінок циклона і під дією гравітаційних сил та захоплювальної дії осьової течії опускаються в бункер циклона. Чим більші частинки, завислі в потоці, і чим інтенсивніший (у відомих ме­жах) обертовий рух, тим ефективніше очищається газ.

 

Рисунок 2.1 – Схема циклону:

1 – вхідний патрубок; 2 – вихлопна труба; 3 – корпус;

4 – пилоосаджувальний бункер; 5 – пиловий затвор

 

За конструктивним виконанням циклони відзначаються вели­кою різ­новидністю влаштування підводу запиленого газу (танген­ціальний, танген-ціальний похилий, спіральний, осьовий з нап­равлювальним апаратом) і самого корпусу (циліндричний, перехідний в конус, з переважно розвинутою конічною частиною, конічний, з розширеною конічною частиною, з подвійною стінкою).

Всі практичні задачі щодо очищення газів від пилу з успіхом вирі­шуються циліндричними (ЦН-11, ЦН-І5, ЦН-І5У, ЦН-24) і ко­нічними (СК-ЦН-34, СК-ЦН-34М і СДК-ЦН-33) циклонами НДІОГАЗУ (держав-ний науково-дослідний інститут з промислового і санітарного очищення газів). Конструктивні схеми циліндричних і конічних циклонів НДІОГАЗ наведені відповідно на рис. 2.2.

 

Рисунок 2.2 – Конструктивні схеми циклонів:

а) циліндричний; б) конічний

 

Максимальне розрідження (тиск) газів, які поступають в циклони, не повинно перевищувати 2500 Па. Температура газів для уникнення конден­сації парів рідини вибирається на 30...50°С вищою температури точки роси, а за умовами міцності конструкції – не вище 400° С. Продуктивність циклона залежить від його діа­метра, збільшуючись зі зростанням остан­нього. Ефективність очи­щення циклонів серії ЦН зменшується зі збіль­шенням кута входу в циклон. Циліндричні циклони серії ЦН рекоменду­ється використо­вувати для попереднього очищення газів і встановлювати перед фільтрами чи електрофільтрами.

Конічні циклони серії СК типу СДК-ЦН-33 і СК-ЦН-34 відрізня­ються від циліндричних циклонів більшим опором, значно біль­шою ефек­тивністю і, в деяких випадках, можуть забезпечити необ­хідне очищення викидів, замінивши більш складні в експлуатації мокрі пиловловлювачі. Зовнішньо ці циклони відрізняються від циліндричних більш видовженою конічною частиною, спіральним вхідним патрубком і меншим діаметром вихлопної труби.

 

РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.218.88 (0.01 с.)