Критерії оцінювальних завдань «Історіяукраїнськоїкультури»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Критерії оцінювальних завдань «Історіяукраїнськоїкультури»Оцінювальні завдання

До семінарських занять

для студентів історичного і філологічного факультетів

Умань 2013

Критерії оцінювальних завдань «Історіяукраїнськоїкультури»

Оцінювальні авданняскладенівідповідно до обсягунавчальногоматеріалу,

вимог до знань та вміньстудентів, якіпередбаченіробочоюпрограмою з

дисципліни «Історіяукраїнськоїкультури», складеноївідповідно ОПП

спеціальностей.

1. Оцінка«відмінно»виставляється, якщо на питанняданаповнавідповідь,

чітка і глибокоаргументована, робота оформленаакуратно, з дотриманнямдіючих

правил.

2. Оцінка«добре»виставляється, якщо на питаннядана в основному повна,

чітка і глибокоаргументованавідповідь, але допущена одна з зазначенихнижче

помилок:

- неточна характеристика головнихположеньдисципліни;

- приведена неточна характеристика того чиіншогопитання;

- відповідьрозкритав основному вірно, але не доситьобґрунтована.

3. Оцінка«задовільно»виставляється, якщовідповідь на питання

сформульованав основному вірно, але допущена одна з зазначенихпомилок:

- основніположеннядисциплінивизначені неточно;

- не приведенікатегорії й елементи, щохарактеризуютьпринципи

дисципліни.

4. Оцінка«незадовільно»виставляється, якщозавдання не виконанеабо

допущенігрубіпомилки.

За сумою балів з усіхпитаньвиставляютьсятакіоцінки:

Від 1/5 до 1/3 кількостібалів – „3”

Від 1/3 до 2/3 кількостібалів – „4”

Від 2/3 до повногооб’ємубалів – „5”

 

Семінарське завдання №1

Тема: Актуальні завдання і методологічні проблеми дослідження української національної культури.

 

Завдання для самоконтролю

1.Коли відбулося наукове виокремлення історії культури із загального масиву історичних знань:

а)XVIIIст.;

б) на межі XVIII-XIX ст.;

в) поч.XX ст.?

2. Складність формування періодизації історії української культури полягає у :

а) специфіці перебігу української історії;

б) викликана обставинами розвитку історичної науки;

в) доволі пізньому розвитку історії української культури як науки.

3. На думку М. Грушевського порогом історичних часів для українського народу можна вважати:

а)IVст.;

б) III ст. до н. е. ;

в) I ст.

4. « Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народу» – це праця :

а)М. Голубця;

б) Д. Чижевського;

в) І. Огієнка.

5. «Історія української культури» І. Крип’якевича вийшла друком у:

а)1937р.;

б) 1940р. ;

в) 1947р.

6. У 1940 році у Падебрадах вийшов збірник лекцій «Українська культура» за редакцією:

а)І. Крип’якевича;

б) Д. Антоновича;

в) М. Голубця.

7.Обгрунтування ідеї європейської приналежності української культури «наша бо земля протягом довгих століть належала до антично-грецького кругу, до кругу античної культури Еллади – родовища пізнішої культури і Риму і Європейського Заходу», належить :

а)Є. Маланюку;

б) М. Грушевському;

в) Д. Чижевському.

8.Автор, що в науковому доробку використав метод «персоніфікації» історії культури, тобто через окрему особистість показав цілий культурний період:

а)П. Попович;

б) М. Закович;

в) Г. Лозко.

9.Автори найповнішого академічного сучасного п’ятитомного видання « Історії української культури» виокремлюють ….. кількість періодів:

а)сім;

б) п’ять ;

в) десять.

10.Ментальність це :

а)система поглядів і уявлень, норм і оцінок, що регулюють моральну поведінку людей;

б) сукупність психологічних поведінкових настанов індивіда або соціальної групи ;

в) естетичне освоєння світу в процесі художньої творчості.

 

12.Визначте риси ментальності українців та фактори, які впливають на формування ментальності українства.

 

МВ:1_____, 2_____, 3____, 4____,5____, 6____, 7____,8____, 9____, 10____.

 

 

Семінарське завдання № 2

Тема: Історичні умови виникнення та джерела формування української культури. Становлення культури в період виникнення землеробських і скотарських цивілізацій

 

Завдання для самоконтролю

 

1.Дайте визначення поняттям: ритуал, синкретизм, тотемізм, артефакт, архетип, протомісто, калокагатія, поліс.

2. Доберіть правильний термін і поясніть його значення

Стародавні зображення на скелях, каменях, стінах печер тварин і птахів, людей, знаків називаються:

а) піктограми;

б) ідеограми;

в) петрогліфи.

3. Яка назва та символіка орнаменту, що на малюнку?

 

4.Визначте місце відомого петрогліфа. Опишіть пам’ятку.

5.Вставте пропущене:

На чолі Скіфського пантеону стояла богиня______________ , яку Геродот ототожнює з грецькою Гестією. __________________ символізувала жіноче ароджуючи начало в природі і була божеством світла і вогню. Життєдайні стихії – землю і воду – уособлювала богиня ________. Своїм прабатьком і чоловіком богині ________ скіфи вважали___________. Шлюб ______________і _____ – це союз неба і землі, джерело всього живого. Богинею життя і смерті була ____________________, охоронцем худоби – ____________. Найближчим до людей та їх охоронцем виступає _______________, частково злитий з образом грецького міфологічного героя. Особливе місце у скіфському пантеоні належало богові війни __________. Тільки _____________ скіфи споруджували святилища, приносили пожертви.

5.Складіть туристичний маршрут містами Північного Причорномор’я: Білгород-Дністровський (_________) – Миколаїв (___________, _______________) – Євпаторія (_______________) – Сімферополь (_____________________) – Севастополь (_____________) – Феодосія – Керч (________________________). Зробіть історичну зупинку в одному із них, складіть коротку розповідь про культуру міста для умовного туриста.

6. Яку епоху віщували слова філософа Марка Аврелія: « Час людського життя – мить, його сутність – вічний плин, відчуття непевні, тіло – тлінне, душа – хистка. доля – загадкова,слава – недоступна» ?

7. Дайте історичну та мистецьку характеристику пам’ятки. Розкрийте її сюжетідею та техніку.

 

 

8.Підберіть тлумачення до трипільські логографічних символів (Дерево життя;Спіраль часу;Підсумок, лінії життя;Порядок, лад; Дощ, опади; Початок і кінець)

Тема: Дохристиянський період української культури ( завдання для самостійної роботи)

Завдання для самоконтролю

1.Назвіть демонологічний ряд у віруваннях східних слов’ян.

2.Поясніть космогонічні та культові персоніфікації слов’янських уявлень у Збруцькому ідолі

3.Складіть пантеон слов’янських богів і порівняйте їх з античними.

Античні боги Слов’янські боги
   

 

4. В чому особливість артефактів із Мартинівського скарбу, що на Черкащині? Свідченням якого виду мистецтва вони є. які художні впливи та оригінальні рішення ви бачите в цих зразках?

 

5.Візантійський історик Прокопій Кесарійський писав : « Слов’яни вірують в єдиного Бога, творця перунів, визнають єдиним владикою світу, і в жертву приносять йому волів та інших тварин» Що означав для слов’ян Бог?

 

6.Розкрийте зміст міфу про всевидяче око

 

7.Яке місце у міфології слов’ян займає культ Рода?

 

8.Солярний культ був дуже поширений у слов’ян. Назвіть богів, поклоніння яким є доказом сакралізації Сонця нашими пращурами.

 

9. З якими світоглядними уявленнями слов’ян пов’язані обрядові символи « дідух» і «марена»?

 

10 Які жанри календарно-обрядових пісень характерні для слов’ян?

 

Семінарське заняття № 3

Завдання для самоконтролю

1.Поясніть терміни:

а) билини;б)ізборники;в)апокрифи.

3. Що поєднує і відрізняє поняття «літопис» і «графіті»?

 

4. Назвіть особливості архітектури культових споруд Київської Русі.

 

5. Поясніть техніку:

а)фрески; б)мозаїки; в) перегородчастої емалі; г) скані.

 

6.«…Церковь чудова і славна, яко ж іна не обрящется всім округним країнам, від сходу до заходу…»( Митрополит Іларіон «Слово про закон і благодать»). Впізнайте та опишіть пам’ятку,опишіть її, визначте якого елементу комплексу не було в первісній забудові.

 

7.Складіть опис видатних пам’яток монументального мистецтва Київської Русі (назви іконних образів, місце розміщення в храмі, техніка виконання)

 

 

8. Поясніть символіку кольорів руської іконографії:золотий, білий, синій, зелений, пурпуровий.Якого кольору був хітон і гіматій на іконних зображеннях Ісуса Христа та хітон і мафорій Божої матері? Звідки прийшла така традиція?

9.Правильно назвіть імена :

а) давньоруського художника

б) письменника-публіциста,першого митрополита з руських

в) співця, виконавця билин, якого

згадує автор «Слова о полку Ігоревім»

г) князя, на честь якого збудовано один з

найвеличніших храмів у Київській Русі

д) образ центральної мозаїки Софії Київської

е) князя, на замовлення якого складена

книга енциклопедичного характеру «Ізборник»

 

10. Розкрийте символіку пам’ятки

 

Семінарське заняття № 4

Завдання для самоконтролю

1.У 1569 році єзуїти у Вільно відкрили колегіум. Якою була відповідь прогресивних православних діячів України на цю подію? Розкажіть про історію закладу, що проіснував на теренах України з 1576-16362.Вставте пропущене у текст:

Одним із перших і найбільш організованих братств було ____________________________________________________________________, яке оформилося у __________________________________ роках. Мало право ставропігії, що означало_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

По суті виконувало ту саму роль яку на Заході виконувала реформація_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Воно виступило засновником братської __________________ у_____________________, статут якої ґрунтувався на гуманістичних засадах. Він носив назву «___________________________________________» і проголошував__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Видатними діячами закладу були:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2.ШимонШимонович

ЖЕНЦІ (уривок)

Сонечко милесеньке, око дня ясного!

Ти не знаєш нашого старости чудного.

Хоч і вчасно ти встаєш, йому цього мало,

Хочеться йому, щоб ти опівніч вставало.

Ти завжди до полудня путь торуєш звичну,

Він же радий оженить полудень із ніччю.

Старосто, не будеш ти сонечком на небі,

Інший подарунок ми маємо для тебе!

Чи дівицю молоду, чи вдовицю красну,

Щоб не заздривсь на чужих, краще мати власну!

Сонечко милесеньке, око дня ясного!

Ти не знаєш нашого старости чудного.

Цілий рік неквапно чи лючиш кожну днину,

Він же хоче все зробить за одну годину.

Часом припікаєш ти, часом повівати

Дозволяєш вітерцю -- спеку вгамувати,

Він же: «Не баріться, жніть!» -- раз у раз волає,

Хоч би й три поти зійшло, та він не зважає.

Старосто, не будеш ти сонечком на небі!

Знаєм, де тобі болить, та твоїй потребі

Жодна не догодить тут, хай би навіть вміла.

Інша б сила помогла, тільки не схотіла,

Бо усіх батожиш ти. От якби так сталось,

Щоб реміння у твого батога порвалось!

Сонечко милесеньке, око дня ясного!

Ти не знаєш нашого старости чудного.

Іноді тебе хмарки раптом затуляють,

Та вітри погідні їх швидко розганяють,

Ну, а старості не смій подивитись в вічі,

В нього погляд -- як в козла і лихе обличчя.

Ти росою поїш світ, ледь на день займеться,

Вдруге поїш світ, коли вечір розпочнеться,

Ну, а в нас триває піст аж до ночі зранку,

Не питай полуденка, не питай сніданку.

Старосто, не будеш ти сонечком на небі!

Ані дівка, ні вдова не підуть за тебе!

Скрізь ославимо тебе за твої побої,

Бабу зичимо тобі, вартий ти старої

Баби, ще й щербатої, на сміх людям в хаті

З нею ти сидітимеш, ніби в маєстаті.

Цілуватиме в уста тебе твоя баба,

Та любенько так, немов осоружна жаба..

 

Назвіть докази ренесансного світогляду автора

 

3.Петро Скарга писав: «Є тільки дві мови – грецька і латинська, які поширили віру в усьому світі…ще не було на світі академій або колегій, де б філософія, богослов’я, логіка викладалися слов’янською мовою» . Хто з українських діячів уклав підручники із слов’янської мови?

 

4. Фрагменти якого визначного ансамблю ренесансної архітектури на зображенні. Вкажіть назву будови, авторів та роки створення.

 

5.Зразки якого виду мистецтва показані на зображеннях. Впізнайте та опишіть пам’ятки.

 

 

6.Назвіть явище в українському малярстві, яке приходить на зміну монументальним образам , вкажіть імена відомих малярів того часу.

 

7. Пам’ятка 1556—1561рр.

Аркуш із зображенням євангеліста Луки допоможе вам визначити вид мистецтва та скласти опис пам’ятки, єдиний примірник якої зберігається у національній науковій бібліотеці ім... В. Вернадського.

 

 

7.Розташуйте у хронологічній послідовності вихід у світ таких книг:

1) «Острозька Біблія»;

2) «Апостол у Львові»;

3) Пересопницьке Євангеліє;

4) Прогностична оцінка поточного…року» Ю. Дрогобича;

5) Перші полемічні твори Герасима Смотрицького «Ключ царства небесного» , «Календар Римський новий»;

6) Статут Львівської братської школи «Порядок шкільний».

 

8. Прочитайте назви українських народних інструментів ренесансної доби і вкажіть на зайві.

1.Кобза; 2.Ліра; 3.Торбан; 4.Цимбали; 5.Гобой; 6.Басоля; 7.Скрипка; 8.Тулумбас; 9.Бугай; 10.Саксофон; 11.Арфа; 12. Сопілка; 13.Коза.

 

9.Назвітьімена відомих діячів культури України – провідників ідей гуманізму та ренесансу. Розкажіть про одного з них.

 

10.Опрацюйте терміни, які допоможуть вам скласти уявлення про особливості культової ренесансної архітектури:

Рустика, сандрик, аттик, пілястра, аркада, апсида ,волюта, тризрубний храм. рельєф, контрельєф, едікулаи барабан, неф, базиліка, сфрагіто.

 

 

Семінарське заняття №5-6

Завдання для самоконтролю

 

1.Назвіть українських діячів – просвітителів XVII- XVIIІ ст.

 

2.Виберіть вірне: Святкова, урочиста промова, недоречне звеличення, надмірне нещире вихвалення кого-небудь, чого-небудь: а) ода; б) панегірик; в) бурлеск.

 

3.Виберіть вірне: Театральне видовище, переважно комічного характеру: а) балаган; б) вертеп; в) шкільна драма.

 

4.Виберіть вірне: Перша спеціальна музична школа України виникла в:а) Чернігові; б) Батурині; в) Глухові.

 

5.Дайте визначення стилю бароко та вкажіть на особливості «козацького бароко».

 

6.Виявіть логічний зв'язок між поняттями та іменами: «Теза», «Києво – Могилянська академія», Леонтій Тарасевич, Інокентій Щирський, «гравюра». Розвиньте думку.

 

7.Назвіть пам’ятки архітектури бароко в Україні.

 

8. Розташуйте в хронологічній послідовності вихід у світ таких книг:

а) Острозька «Біблія»;

б) «Апостол» у Львові;

в) Пересопницьке «Євангеліє»;

г) «Слов’янська граматика» Мелетія Смотрицького;

д) «Прогностична оцінка поточного 1…. року» Ю. Дрогобича;

е) Перший полемічний твір «Ключ царства небесного» Герасима Смотрицького;

є) «ЛексиконьСловеноросский альбо иментолкования» П. Беринди.

 

9. Для студентів Києво–могилянської академії були зрозумілими поняття:

префект, супер-інтендант, фара, інтима,аудитор, калефактор, окупації, субботівки, тези, дисертація, конгрегаціїя, рекреації. Розкрийте їх значення.

 

10. Знайдіть помилку в переліку вокальних жанрів, що належали до провідних в українській культурі козацько-гетьманської доби:

1) кант;

2) кантата;

3) серенада;

4) псалми;

5) баркарола;

6) пісня-романс;

7) арія.

Назвіть прізвища українських митців-композиторів XVIIІ ст.

 

11. Складіть таблицю:

Архітектори XVII- XVIIІ ст. Найвидатніші твори зодчих
1.Степан Ковнір  
2.Іван Григорович –Барський  
3.Йоган Шедель  
4.Бартоломео Растреллі  
5.Ян де Вітте  
6.Бернард Меретин  

 

12. Знайдіть відповідність між авторами та їх творами.

1. І. Гізель 1. «Меч духовний»

2. Ф. Прокопович 2. «Четьї-мінеї»

3. Л. Баранович 3. «Синопсис»

4. Д. Туптало 4. «Володимир»

5. М. Смотрицький 5. «Анфологіон»

6. П. Могила 6. «Тренос»

7. К. Сакович7. «Вірш на жалосний погреб П. Сагай-

дачного»

13. Розкрийте думку. Вкажіть автора.

«Бог дає народам науку та мистецтво, які зміцнюють політичний організм і роблять його міцним, мирним та благополучним. Держава, збудована на цьому, є дім Божий, окрема людина, будуючи життя своє на цьому, стає благочестивою».

 

14.Назвіть зразки садово-паркової культури України XVIIІ ст. Коротко опишіть одну з них.

 

 

Семінарське заняття № 7

Завдання для самоконтролю

 

1.Назвіть прізвища видатних корифеїв українського професійного театру.

2. Виберіть термін.

Вид образотворчого мистецтва, при якому лінії малюнка роблять на смоляному покритті металевої дошки, з якої роблять відбиток: а) дереворит; б) мідьорит;в) офорт.

 

3.Розкрийте зміст картини Т. Г. Шевченка «Дари в Чигирині».

 

4. Впізнайте за описом пам’ятку архітектури:

Збудована у Києві у1862 – 1896 рр. архітекторами Штромом І., Спарро П., Беретті О., Маєвським К., Ніколаєвим В. У художньому рішенні використано прийоми візантійської архітектури. Пам’ятка монументального живопису, авторами яких є М. Врубель, В. Васнецов, М. Пимоненко.

 

5. Вирізніть серед вказаної плеяди митців – діячів у галузі архітектури, скульптури, музики, живопису, театру. (Запишіть у вигляді таблиці).

Владислав Городецький, Сергій Васильківський, Олександр Мурашко, Михайло Паращук, Леонід Позен, Василь Тропінін, Іван Мартос, ФранцБоффо, Семен Гулак-Артемовський, Микола Лисенко, Михайло Вербицький, Марко Кропивницький, Марія Заньковецька, Кирило Стеценко, Михайло Старицький.

 

Діячі архітектури Скульптури Музики Живопису Театру
         

 

6.Хто автор архітектурних пам’яток?

 

7.Кому з наведених художників належить картина, яку багато мистецтвознавців називає своєрідним «атласом сміху»?: а) О. Богомазову; б) Т. Шевченку;в) І. Рєпіну.

 

8.Назвіть автора та історію створення пам’ятки.

 

9. Назвіть періоди процесу національного відродження та діячів, які своєю діяльністю боролися за його утвердження.

 

10. В. Д. Орловський. «Хати в літній день».

В якому художньому стилі виконана картина? Чи можна образотворчість вважати засобом утвердження ідеї національного відродження?

 

 

Семінарське заняття № 8

Питання для самоконтролю

1. Назвіть імена митців українського авангарду.

2. Як називався стиль, гаслом якого, за визначенням Миколи Вороного, було «уникнення реалістичних зображень»? а) класицизм; б) модернізм; в) романтизм.

3. Цей поет вважає, що мистецтво, досягнувши вершин академізму та класицизму, пішло деструктивним шляхом. Потрібно не чекати, поки воно саме відімре, а добивати його, аби з уламків старого мистецтва зводити, конструювати нове. Прочитайте вірш, впізнайте автора та напрямок в літературі, який він представляє:

 

Бажання

Чому не можна перевернути світ?

Щоб поставити все догори ногами?

Це було б краще. По-своєму перетворити.

А то тільки ходиш, розводячи руками.

Але хто мені заперечить перевернути світ?

Місяця стягн'уть і дати березової каші,

Зорі віддати дітям — хай граються,

Барви, що кричать весняно, — служниці Маші.

Хай би одягла на себе всі оті розкоші!

Тоді б, певно, Петька покохав її,

скільки було сили.

А то ходиш цим балаганом, що звуть — природа,

Й молиш: о, хоч би вже тебе чорти вхопили!

 

4. Впізнайте за описом пам’ятку архітектури:

Будова виконана у 1902 – 1903 рр. Будівля має кубічну форму, раціонально спланована в середині. Прикрашена великою кількістю скульптур, автором яких є Еліо Саль. Скульптури запозичені з грецької міфології, а також є плодом фантазії скульптора.

5. Поясніть термін «модернізм», визначте його історичний та культурологічний зміст.

 

6. Цьому майстру належать відомі твори:

· «Червона кімната»;

· «Селянський спас»;

· «Чорний квадрат».

Хто він, в якому напрямку модерного мистецтва працював?

 

7. Впізнайте майстра за підказками.

Видатний український зодчий. Створив тисячу скульптур. Винайшов рухому скульптуру, використав колір, ввів наскрізні отвори. Працював в діаспорі. Представляє течію кубізму у пластиці.

 

8. Що ви знаєте про школу українських монументалістів?

 

9. Яка ідейна основа художньо – стильових напрямків модернізму?

 

10.Назвіть авторів творів

 

Семінарське заняття № 9

Питання для самоконтролю

1. Назвіть представників «розстріляного відродження».

2. Підберіть правильний термін:

Усвідомлення народом своєї спільності, свого місця та ролі у світовій цивілізації:

а) ідеологізація культури;

б) національна свідомість;

в) коренізація.

3.Культурно-просвітницька і літературно-художня організація, яка виникла напередодні 1917 року.

а) «Гарт»;

б) «Плуг»;

в) «Пролеткульт».

4. Представниками якого напрямку (неокласицизму, романтизму, символізму) були:

а) В. Сосюра, В. Чумак, В.Елланський;

б) М.Зеров, П. Філліпович, М. Рильський;

в) Л. Савченко, Д. Загул.

 

5.Українськеанімаційнекіновиникло в 1934 р. на Київськійфабриці «Українофільм» підкерівництвомрежисерів С. Гуєцького та Є. Горбача. Українськамультиплікаціяпродовжиласвійрозвитокнаприкінці 1950-х років на базістудії «Київнаукфільм». Засновникинаціональноїшколимультиплікації:

 

а) А. Вадов, Є. Кирич, Г. Уманський;

б) Є. Пружанський, В. Дахно, Н. Василенко;

в) Д. Черкаський, Л. Зарубін, А. Грачова;

г) Б. Храневич, А. Вадов, Є.Кирич.

6.Мистецькеоб’єднання «Березіль» Лесь Курбас створив в:а) 1904 р.;б) 1918 р.; в) 1922 р.; г) 1926 р.

7.Знайдітьвідповідністьміж датами та подіями:

 

1. Створення театру "Березіль" Л.Курбасом 1. 1840 р.

2. ПобачивсвіткінофільмО.Довженка "Земля" 2. 1918 р.

3. Вихід з друку "Кобзаря" Т.Г.Шевченка 3. 1853 р.

4. Створеннялітературноїорганізації "ВАПЛІТЕ" 4. 1922 р.

5. ВідкриттяУкраїнськогоуніверситету

в Кам'янці-Подільському 5. 1925 р.

6. Відкриттяпам'ятника князю Володимиру в Києві 6. 1930 р.

8.Василь Седляр, Іван Падалка, Т.Бойчук, О.Павленко, А.Іванова, О.Сахновська, О.Мизін, О.Бізюков, М.Шехтман, М.Рокицький, Є.Холостенко, Н.Ріхерт, К.Єлева. Що об’єднує творчість цих митців? Розкажіть про засновника цієї творчої школи.

 

9.Українські кінематографісти в час війни працюють над створенням хронікально-документальних та художніх фільмів. Назвіть найвідоміші з них.

Вітраж « Шевченко . Мати»

10.Розкажіть про життя і творчість автора художнього твору

 

 

Семінарське заняття № 10

Питання для самоконтролю

1. Що таке « соціалістичний реалізм»?

 

2.Поясніть термін « андеграунд». Назвіть причини цього явища в культурі та його представників.

3.2009 рік — за рішенням ЮНЕСКО — визнано роком художниці, памятник якої Ви бачите. Впізнайте мисткиню, складіть коротку розповідь про неї.

 

4.Який відомий діяч України увіковічений у пам’ятнику? Розкажіть про його життя та творчість.

 

5.Автором пісень « Два кольори», «Ясени» є композитор: 1) І. Шамо; 2) І. Поклад; 3) О. Білаш.

6.Впізнайте митця:

Стихія живопису квіти – квіти, які зачаровують поєднанням реального і фантастичного, розмаїттям барв, філігранною манерою виконання.( «Квіти за тином», «Квіти на блакитному тлі» та ін..).

7. З яким мистецтвом пов’язана діяльність митців, що є на світлинах:

Розкажіть про їх творчість.

 

8. Що ви знаєте про анімаційне кіно України?

Назвіть фільми та режисерів цього жанру.

 

9. Діячі якого відомого в Україні театру названі в переліку: С. Данченко, Б. Бенюк,О. Задніпровський,Б. Ступка.

 

10. У чому полягає сутність культурницької місії шістдесятників та дисидентів?

 

Семінарське заняття № 11

Завдання для самоконтролю

1.В яких галузях працювали ці видатні науковці: М.Амосов, І.Баренбойм, О.Богомолець, В.Вернадський, В Глушков, М.Гришко, Д.Заболотний, С.Корольов, М.Кравчук, О.Ляпунов, М.Остроградський, Є.Патон, М.Фомін, П.Холодний, М.Янгель.

(Математика, мостобудування, кібернетика, ракетобудування, ботаніка, медицина, геохімія).

 

2.Голова спілки письменників України, академік НАН України, почесний доктор літератури Альбертського університету, володар почесного звання « Інтелектуал світу», автор дилогії « Таврія»– 1) О. Гончар, 2) М. Стельмах, 3) П. Загребельний.

 

3.У незалежній Україні проходять конкурси 1) імені В. Горовця ( Київ); 2)імені С. Людкевича ( Львів).

 

4. Назвіть головні течії художньої культури постмодернізму.

 

5. Виберіть термін:

Теорія і практика, в основі якої лежить теза про необхідність заміни національного громадянства світовим, відмова від суверенітету, культури в ім’я абстрактного розуміння «єдності людського духу»:

а) космополітизм;

б) духовна свобода;

в) плюралізм.

 

6.Пасивне, пристосовницьке прийняття готових стандартів у поведінці, безапеляційне визнання існуючих порядків, норм і правил, безумовне схиляння перед авторитетом:

а) толерантність;

б) космополітизм;

в) маргінальність.

7.Поясніть значення понять: поп-арт;інсталяція; перформанс; концептуалізм;

кітч.

 

8. Назвітьнапрямки в сучасному мистецтві, представлені творами, що є на світлинах.

 

9.Впізнате митця:

а) Видатна українська художниця (1917 - 2005). Дійсний член Академії Мистецтв України, Герой України, лауреат Національної премії ім. Т. Шевченка. Твори: «Хліб», «Весно», «Час цвітіння» та ін.

 

б) Представник сучасного українського мистецтва. Народився у 1936 році – український авангардист, імпресіоніст, конструктивіст, сюрреаліст та гіперреаліст. Створив оригінальну манеру живопису – стиль «пльонтанізм», для якої характерна величезна кількість тонесеньких мазків, з яких і складаються образи полотен. Свою творчість поділив на цикли. «Голос моєї душі», «Цвітіння» і т.д.

10.Правильно розташуйте прізвища сучасних митців та жанр їх творчості:

1. Сергій Поярков 1. Живопис

2. Іван Марчук 2. Скульптор

3. Олег Пінчук 3. Графік і художник

4. Володимир Пасивенко 4. Монументальний живопис

 

Оцінювальні завдання

До семінарських занять

для студентів історичного і філологічного факультетів

Умань 2013

Критерії оцінювальних завдань «Історіяукраїнськоїкультури»

Оцінювальні авданняскладенівідповідно до обсягунавчальногоматеріалу,

вимог до знань та вміньстудентів, якіпередбаченіробочоюпрограмою з

дисципліни «Історіяукраїнськоїкультури», складеноївідповідно ОПП

спеціальностей.

1. Оцінка«відмінно»виставляється, якщо на питанняданаповнавідповідь,

чітка і глибокоаргументована, робота оформленаакуратно, з дотриманнямдіючих

правил.

2. Оцінка«добре»виставляється, якщо на питаннядана в основному повна,

чітка і глибокоаргументованавідповідь, але допущена одна з зазначенихнижче

помилок:

- неточна характеристика головнихположеньдисципліни;

- приведена неточна характеристика того чиіншогопитання;

- відповідьрозкритав основному вірно, але не доситьобґрунтована.

3. Оцінка«задовільно»виставляється, якщовідповідь на питання

сформульованав основному вірно, але допущена одна з зазначенихпомилок:

- основніположеннядисциплінивизначені неточно;

- не приведенікатегорії й елементи, щохарактеризуютьпринципи

дисципліни.

4. Оцінка«незадовільно»виставляється, якщозавдання не виконанеабо

допущенігрубіпомилки.

За сумою балів з усіхпитаньвиставляютьсятакіоцінки:

Від 1/5 до 1/3 кількостібалів – „3”

Від 1/3 до 2/3 кількостібалів – „4”

Від 2/3 до повногооб’ємубалів – „5”

 

Семінарське завдання №1

Тема: Актуальні завдання і методологічні проблеми дослідження української національної культури.

 

Завдання для самоконтролю

1.Коли відбулося наукове виокремлення історії культури із загального масиву історичних знань:

а)XVIIIст.;

б) на межі XVIII-XIX ст.;

в) поч.XX ст.?

2. Складність формування періодизації історії української культури полягає у :

а) специфіці перебігу української історії;

б) викликана обставинами розвитку історичної науки;

в) доволі пізньому розвитку історії української культури як науки.

3. На думку М. Грушевського порогом історичних часів для українського народу можна вважати:

а)IVст.;

б) III ст. до н. е. ;

в) I ст.

4. « Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народу» – це праця :

а)М. Голубця;

б) Д. Чижевського;

в) І. Огієнка.

5. «Історія української культури» І. Крип’якевича вийшла друком у:

а)1937р.;

б) 1940р. ;

в) 1947р.

6. У 1940 році у Падебрадах вийшов збірник лекцій «Українська культура» за редакцією:

а)І. Крип’якевича;

б) Д. Антоновича;

в) М. Голубця.

7.Обгрунтування ідеї європейської приналежності української культури «наша бо земля протягом довгих століть належала до антично-грецького кругу, до кругу античної культури Еллади – родовища пізнішої культури і Риму і Європейського Заходу», належить :

а)Є. Маланюку;

б) М. Грушевському;

в) Д. Чижевському.

8.Автор, що в науковому доробку використав метод «персоніфікації» історії культури, тобто через окрему особистість показав цілий культурний період:

а)П. Попович;

б) М. Закович;

в) Г. Лозко.

9.Автори найповнішого академічного сучасного п’ятитомного видання « Історії української культури» виокремлюють ….. кількість періодів:

а)сім;

б) п’ять ;

в) десять.

10.Ментальність це :

а)система поглядів і уявлень, норм і оцінок, що регулюють моральну поведінку людей;

б) сукупність психологічних поведінкових настанов індивіда або соціальної групи ;

в) естетичне освоєння світу в процесі художньої творчості.

 

12.Визначте риси ментальності українців та фактори, які впливають на формування ментальності українства.

 

МВ:1_____, 2_____, 3____, 4____,5____, 6____, 7____,8____, 9____, 10____.

 

 

Семінарське завдання № 2Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.014 с.)