Процесуальні документи, якими ініціюється провадження щодо перегляду судових рішень на предмет обґрунтованості та/або законності.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Процесуальні документи, якими ініціюється провадження щодо перегляду судових рішень на предмет обґрунтованості та/або законності.Процесуальні документи, якими оформляється підготовка до судового розгляду справ апеляційного та касаційного провадження.

8.3. Процесуальні документи, якими оформляються результати провадження поперегляду актів суду першої інстанції.

Методика підготовки процесуальних документів, яким ініціюється провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами.

8.5.Процесуальні документи, що їх особи, які беруть участь у справі, використовують на стадії підготовки до судового розгляду справ у зв’язку з нововиявленими обставинами

8.6. Процесуальні документи, якими ініціюється перегляд судових рішень Верховним Судом України.

Документальне оформлення результати судового розгляду справ щодо перегляду судових рішень Верховним Судом України.


Аудиторна письмова робота

1. Скласти проекти наступних процесуальних документів:

· апеляційна скарга;

· касаційна скарга;

· заява про перегляд рішення у зв’язку з ново виявленими обставинами

· заява про перегляд судових рішень Верховним Судом України

· рішення суду апеляційної інстанції

· ухвала суду касаційної інстанції про відхилення касаційної скарги і залишення судових рішень без змін;

· ухвала суду касаційної інстанції про скасування судових рішень із передачею справи на новий розгляд;

· ухвала суду апеляційної інстанції про відхилення апеляційної скарги і залишення рішення суду без змін;

· ухвала суду апеляційної інстанції про скасування рішення з направленням справи на новий розгляд;

· ухвала суду апеляційної інстанції про скасування рішення суду із закриттям провадження у справі або залишенням заяви без розгляду;

· ухвала суду апеляційної інстанції про відхилення апеляційної скарги і залишення ухвали суду без змін;

· рішення суду касаційної інстанції

· ухвала суду касаційної інстанції про скасування судових рішень із закриттям провадження у справі або залишенням заяви без розгляду;

· ухвала суду касаційної інстанції про скасування судових рішень і залишення в силі судового рішення, що було помилково скасоване апеляційним судом;

· ухвала суду касаційної інстанції про відхилення касаційної скарги і залишення ухвали без змін;

· ухвала суду касаційної інстанції про зміну ухвали або скасування ухвали з направленням справи на новий розгляд або вирішенням питання по суті.

· ухвала про повне або часткове скасування судового рішення і направити справу відповідно на новий розгляд у суд першої, апеляційної або касаційної інстанції; · ухвала про скасування судового рішення і залишення в силі судового рішення, що було помилково скасовано судом апеляційної або касаційної інстанції; · ухвала про скасування судових рішень і закриття провадження в справі або залишення заяви без розгляду; · постанова ВСУ

Методичні вказівки

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є: способи перегляду судових рішень; апеляційне провадження, касаційне провадження, провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами, перегляд судових рішень ВСУ, заява про перегляд, скарга, рішення суду, ухвала суду, постанова ВСУ.

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:

Для засвоєння матеріалу теми та для створення фундаменту знань для опанування наступних тем навчальної дисципліни слід оновити знання студента в галузі цивільного процесуального права з наступних питань: способи перегляду судових рішень за чинним цивільним процесуальним законодавством.

Студент повинен звернути увагу на особливості апеляційного оскарження різних видів судових рішень, а також на можливість або навпаки відсутність направлення апеляційним судом справи на новий розгляд до суду першої інстанції, а також можливість або навпаки відсутність такої подання особами, які беруть участь у справі, нових доказів до суду апеляційної інстанції.

Аналізуючи матеріал студент повинен пам’ятати про наслідки пропуску строків апеляційного оскарження та звернути увагу на особливості оформлення апеляційних скарг в такому випадку, зокрема на необхідність подання заяви про поновлення строку на апеляційне оскарження та доказів поважності причин його пропуску.

Вивчаючи ЦПД суду апеляційної інстанції лід звернути увагу на те, що ухвалами суду апеляційної інстанції може оформлятись вирішення справи по суті, на відміну від ухвал суду першої інстанції.

Необхідно засвоїти, який суд реалізує повноваження суду касаційної інстанції в Україні. Також Необхідно звернути увагу на те, що суд касаційної інстанції перевіряє лише законність судових рішень, які набрали законної сили.

При вивчені процесуальної форми здійснення права касаційного оскарження слід приділити увагу приєднанню до касаційної скарги, запереченням на касаційну скаргу, порядку їх подання. Студент має засвоїти вимоги до оформлення та процесуальний порядок звернення до суду касаційної інстанції.

Необхідно звернути увагу на процесуальну форму підготовки справи до касаційного розгляду та попереднього розгляду справи, склад суду, коло питань, що вирішуються судом на цих етапах. Потрібно засвоїти процедуру та підстави призначення справи до судового розгляду. При розгляді справи судом касаційної інстанції відсутні судові дебати. Студент має проаналізувати процесуальні дії, вчинювані під час розгляду справи судом касаційної інстанції.

Студент повинен згадати значення перегляду судових рішень Верховним Судом України, проаналізувати його характерні риси, їх місце в системі способів перегляду судових рішень.

При вивченні матеріалу слід зосередити увагу на навних матеріалах судової практики та вимогам до оформлення звернень до ВСУ.

Необхідно здійснити порівняльно-правову характеристику актів суду касаційної інстанції та постанов ВСУ.

Дуже важливим є з’ясування характеру тих вказівок, які вправі давати суд касаційної інстанції при скасуванні судових рішень, а також ВСУ в своїх постановах.

Потрібно також засвоїти порядок подання та розгляду заяв про перегляду судових рішень у зв’язку з ново виявленими обставинами, наслідки хї розгляду. Заява про перегляд судового рішення у зв'язку нововиявленими обставинами розглядається у судовому засіданні. Розгляд заяви здійснюється судом за правилами, встановленими ЦПК України для провадження у суді тієї інстанції, яка здійснює перегляд. Розглянувши заяву, суд може скасувати судове рішення, що переглядається, і прийняти нове судове рішення або залишити заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами без задоволення.


4. Зміст самостійної роботи студентів

Ніякі знання, якщо вони не підкріплені самостійною діяльністю, не можуть стати справжнім надбанням людини[4].

 

Отримання студентами знань про існуючі форми захисту суб’єктивних прав громадян та юридичних осіб є необхідною умовою формування кваліфікованого, професійно підготовленого юриста, особливо майбутніх суддів, прокурорів, адвокатів, юрисконсультів, нотаріусів. Тому велика роль у процесі навчання студента-юриста у вищому учбовому закладі відводиться його самостійній і систематичній роботі над пройденим матеріалом, в силу чого викладач вправі запропонувати по конкретних темах самостійно опрацювати певні теоретико-практичні ситуації чи завдання, а також питання, які потребують наукового аналізу чи дослідження.

Самостійна робота — це діяльність студентів, яка виконується за завданням і при методичному керівництві викладача, але без його систематичного контролю та стимуляції. Така робота є важливою складовою навчального процесу, оскільки є основним засобом оволодіння студентами навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Крім того, вона формує самостійність як рису характеру студентів, яка відіграє суттєву роль у структурі особистості сучасного спеціаліста вищої кваліфікації.

Метою самостійної роботи є формування самостійності студента, поглиблення його знань, вмінь, навичок, одержаних на усіх видах навчальних занять.

Для того, щоб самостійна робота була ефективною передбачено винесення різних видів завдань на самостійне опрацювання та їх взаємозв’язок з іншими видами навчальних занять, зокрема:

- опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;

- вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання;

- підготовка до семінарських занять;

- підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю — вирішення і письмове оформлення задач, схем, діаграм, інших робіт графічного характеру;

- систематика вивченого матеріалу навчальної дисципліни перед написанням модулів та заліком;

- відпрацювання практичних завдань з навчальної дисципліни;

- аналіз конкретних юридичних ситуацій та підготовка проектів юридичної документації;

- виконання індивідуальних завдань (написання реферату за заданою проблематикою; підготовка критичного есе по визначеній тематиці; пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою; аналітичний розгляд наукової публікації; написання магістерської роботи) тощо.

Питання, відведені для самостійної роботи, виносяться на поточний, модульний і підсумковий семестровий контроль.

Самостійна робота студентів може періодично контролюватися викладачем. Формою контролю є перевірка конспекту та обговорення на семінарському занятті. Тому відповіді на питання, які виносяться на самостійне опрацювання бажано здійснювати у формі конспекту, їх виклад має бути стислим і чітким, з обов’язковим посиланням на використані джерела.

Викладач, який проводить семінарські заняття, перевіряє якість проведення самостійної роботи шляхом:

- проведення перевірки конспектів опрацьованої літератури, яка рекомендувалася для вивчення теми навчальної дисципліни;

- фронтального усного опитування;

- перевірки виконання індивідуальних практичних завдань;

- письмового опитування студентів під час семінарського заняття за темою;

- тестування з навчальних питань теми, у тому числі тих, які виносились на самостійну роботу;

- розв’язування ситуаційних завдань до кожної теми навчальної дисципліни.

З метою самостійного визначення рівня засвоєння теоретичного матеріалу студентам пропонуються питання для самоконтролю набутих знань.

Змістовий модуль 1

Тема 1. Поняття та види процесуальних документів,
що використовуються в ході цивільного судочинства

 

1. Цивільна процесуальна документація: поняття, сутність та значення.

2. Функції процесуальних документів.

3. Види процесуальних документів.

4. Методика складання процесуальних документів

Питання для самоконтролю:

1. Що таке “цивільно-процесуальна документація”?

2. Яке значення ЦПД для цивільного процесу?

3. В чому полягають особливості ЦПД?

4. Які функції ЦПД?

5. Чи відрізняється методика складання ЦПД від методики складання інших видів документації?

6. Які обов’язкові реквізити ЦПД?

Література : 1-34, 40,47, 51, 55-59, 83-86, 88,89, 92, 107 тощоПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.35.159 (0.012 с.)