ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА ДО ВИВЧЕННЯ ОКРЕМИХ ТЕММы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА ДО ВИВЧЕННЯ ОКРЕМИХ ТЕМ 

До теми «Предмет, метод і система земельного права України.

Принципи земельного права України. Земельне законодавство України»

 

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
 2. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3-4. – Ст. 27.
 3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40. – Ст. 356.
 4. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25 червня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №41. – Ст. 546.
 5. Корнєєв Ю. В. Земельне право. 2-ге вид. перероб. та доп. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2011. – 248 с.
 6. Шеремет А.П. Земельне право України: навч. посібник [2-е вид.]. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 632 с.

7. Мірошниченко А. М. Земельне право України: Підручник. – 2-ге видання, допов. і перероб. – К.: Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 678 с.

8. Земельний кодекс України: Наук.-практ. коментар / За заг. ред. В. І. Семчика. 3-є вид., перероб. і доп.- К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – 896 с.

 1. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України / Мірошниченко
 2. А. М., Марусенко Р. І. – К.: Правова єдність, 2009. – 496 с.
 3. Семчик В. І. Земельне право України: Академічний курс: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / В. І. Семчик, П. Ф. Кулинич, М. В. Шульга. – К.: Ін Юре, 2008. – 600 с.
 4. Курило В.І., Миронець І.М., Харланович А.В., Ковальський Д.В. Земельне право України. Практикум: Навчальний посібник / За ред. кандидата юридичних наук, доцента В.І.Курила. – К.: НАУ, 2005. – 149 с.

13. Андрейцев В.І. Земельне право і законодавство суверенної України: Актуальні проблеми практичної теорії. – К.: Знання, 2007. – 445 с.

14. Мірошниченко А.М. Колізії в правовому регулюванні земельних відносин в Україні: Монографія. – К.: Правова єдність, 2009. – 268 c.

 1. Сидор В.Д. Проблеми систематизації земельного законодавства України. – Наше право. – 2011. – № 1, ч.2. – С. 182-187.
 2. Сидор В.Д. Земельне законодавство та його місце в системі національного законодавства // Науковий вісник ДніпрДУВС. – 2010. – № 4. – С. 110-117.
 3. Євстігнєєв А. Пріоритетність вимог екологічної безпеки як принцип земельного законодавства України // Юридична Україна. – 2011. – № 2. – С. 62-67.
 4. Сидор В. Про характер співвідношення земельного права і земельного законодавства // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. – № 1. – С. 58-63.
 5. Сидор В.Д. Загальна характеристика конституційних основ земельного права України // Право і безпека. – 2010. – № 4. – С. 230-234.
 6. Годованюк А. До питання щодо визначення правового режиму земель в Україні // Актуальні проблеми держави і права. – 2010. – № 52. – С. 185-190.
 7. Сальман І.Ю. Концептуальні особливості земельного кодексу України // Науковий вісник Ужгородського національного університету. серія Право. – № 13,ч.2. – 2010. – С. 397-398.
 8. Сидор В. Понятійно-категорійний апарат земельного законодавства України // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2011. – № 52. – С. 243-248.
 9. Вівчаренко О. Цільове призначення землі як складова правового режиму земель в Україні // Юридична Україна. – 2011. – № 1. – С. 61-65.
 10. Карпов Є. Цільове призначення земельної ділянки та види її використання // Юридичний журнал. – 2010. – № 8. – С. 69-70.
 11. Дроваль О.М. Проблеми класифікації земель України за цільовим призначенням // Проблеми законності. – 2009. – № 105. – С. 226-235.
 12. Кудінов В. Правове регулювання земельної реформи в Україні : окремі аспекти // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 12. – С. 211-214.

 

До теми «Земельні правовідносини»

І. Законодавство

1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3. – Ст. 27.

3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40. – Ст. 356.

ІІ. Література

1. Андрейцев В. І. Земельне право і законодавство суверенної України: Актуальні проблеми практичної теорії. – [2-ге вид., випр.]. – К.: Знання, 2007. – 445 с.

2. Дрозд О. Ю. Земля як об’єкт земельних відносин / О. Ю. Дрозд // Адвокат. – № 1. – 2009. – С. 24-26.

3. Дрозд О. Норми адміністративного законодавства у сфері земельних відносин / Олександр Дрозд // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 6. – С. 88-91.

4. Земельне право України: підручник / [Беженар Г. М., Бондар Л. О., Гавриш Н. С. і ін.]; за ред. О. О. Погрібного та І. І. Каракаша. – [2-е вид., перероб. і доп.]. – К.: Істина, 2009. – Розділ 3. – С. 41-63.

5. Земельне право: підручник / [Шульга М. В., Багай Н. О., Гордєєв В. І. і ін.]; за ред. М. В. Шульги. – Х.: Право, 2013. – Розділ 2. – С. 49-62.

6. Земельне право України: підруч. / [Балюк Г. І., Коваленко Т. О., Носік В. В. і ін.]; за ред. В. В. Носіка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2008. – Розділ 9. – С. 191-216.

7. Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. В. І. Курило. – К.: „Центр учбової літератури”, 2013. – 536 с.

8. Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. В. І. Семчика. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2007. – 896 с.

9. Земельний кодекс України: науково-практичний коментар / за ред. А. П. Гетьмана, М. В. Шульги. – 6-те вид, допов. – Х.: Одіссей, 2009. – 624 с.

10. Ковальський Д. В. Земельно-процесуальні відносини: монографія / Дмитро Вікторович Ковальський. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 176 с.

11. Кулинич П. Ф. Земельна ділянка як об’єкт правових відносин: поняття, ознаки, види / П. Ф. Кулинич // Земельне право України. Теорія і практика. – 2011. – № 3. – С. 14-21.

12. Мілімко Л. Особливості земельних відносин за Земельним кодексом України / Л. Мілімко // Право України. – 2007. – № 2. – С. 60-62.

13. Мірошниченко А. М. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України / А. М. Мірошниченко, Р. І. Марусенко. – 5-те видання, змінене і доповнене. – К.: Алерта, 2013. – 544 с.

14. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України / за ред. В. М. Кравчука. – К.: Істина, 2007. – 632 с.

34. Пейчев К. П. Науково-практичний коментар до Земельного кодексу України / К. П. Пейчев. – Х.: Фактор, 2011. – 472 с.

15. Семчик В. І. Земельне право України: підруч. [для студ. юрид. спец. вищ. навч. зал.] / Семчик В. І., Кулинич П. Ф., Шульга М. В. – К.: Вид. Дім „Ін Юре”, 2008. – Розділ 4. – С. 108-136.

16. Федорович В. І. Земля як об’єкт земельних відносин / В. І. Федорович // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2006. – Випуск 43. – С. 249-254.

17. Федорович В. І. Класифікація земельних правовідносин / В. І. Федорович // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Спецвипуск. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2005. – С. 553-558.

18. Федорович В. І. Поняття та види земельних правовідносин / В. І. Федорович // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали V ІІ регіональної науково-практичної конференції, 13-14 лютого 2001 року. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2001. – С. 119-121.

19. Шульга М. В. Актуальные правовые проблемы земельных отношений в современных условиях / Шульга М. В. – Харьков: Фирма „Консум”, 1998. – 224 с

 

До теми «Землі України»

 

І. Законодавство

1. Земельний кодекс України в ред. від 13.03.1992 р. № 2196-ХІІ// Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 25. – Ст. 354.

2. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3. – Ст. 27.

3. Закон України „Про колективне сільськогосподарське підприємство” від 14.02.1992 р. № 2114-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 20. – Ст. 272.

4. Закон України „Про сільськогосподарську кооперацію” від 17.07.1997 р.№ 469/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 39. –Ст. 261.

5. Закон України „Про оренду землі” від 06.10.1998 р. № 161-ХІV (в ред.Закону від 02.10.2003р. № 1211-ІV // Відомості Верховної Ради України.– 2004. – № 10. – Ст. 102.

6. Закон України „Про меліорацію земель” від 14.01.2000 р. № 1389 //Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 11. – Ст. 90.

7. Закон України „Про охорону земель” від 19.06.2003 р. № 962-І V // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 349.

8. Закон України „Про оцінку земель” від 11.11.2003 р. № 1378-І V // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 15. – Ст. 229.

9. Закон України „Про оптові ринки сільськогосподарської продукції” від 25.06.2009 р. № 1561-VІ // Відомості Верховної Ради України. – 2009.– № 51. – Ст. 755

10. Указ Президента України „Про суцільну агрохімічну паспортизацію земель сільськогосподарського призначення” від 02.12.1995 р. № 1118/95// Урядовий кур’єр від 14.12.1995 р. – № 187-188.

11. Наказ Державного комітету із земельних ресурсів „Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель” від 23.07.2010 р.№ 548 // Офіційний вісник України. – 2010. – № 85. – Ст. 3006.

12. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України „Про затвердження Порядку консервації земель” від 26.04.2013 р. № 283 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 42. – Ст. 1525.

 

ІІ. Судова практика

1. Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16.04.2004 р. № 7. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/E5DB134E2C2BE3D7C3256EBD00373408?OpenDocument&CollapseView&RestrictToCategory=E5DB134E2C2BE3D7C3256EBD00373408&Count=500&

2. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 92, пункту 6 розділу Х „Перехідні положення” Земельного кодексу України (справа про постійне користування земельними ділянками) від 22.09.2005 р. № 5-рп/2005.

– Режим доступу: http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=9890

3. Про деякі питання практики розгляду справ у спорах, що виникають із земельних відносин: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17.05.2011 р. № 6 – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

4. Про практику застосування господарськими судами земельного законодавства: Рекомендації президії Вищого господарського суду України від 02.02.2010 р. № 04-06/15 – Режим доступу: vgsu.arbitr.gov.ua

5. Земельні ділянки. Законодавство. Роз’яснення. Судова практика. // Бюлетень законодавства і юридичною практики. – 2008. – № 12. – 416 с.

6. Практика розгляду судами земельних спорів, 2009. // Бюлетень законодавства і юридичної практики. – 2010. – № 5. – 348 с.

 

ІІІ. Література

1. Андрейцев В. І. Земельне право і законодавство суверенної України: Актуальні проблеми практичної теорії / Володимир Іванович Андрейцев. – К.: Знання, 2007. – Розділ ХІV. – С. 323-354.

2. Барабаш А. Правовий режим земельних ділянок, наданих для ведення товарного сільськогосподарського виробництва приватними власниками та користувачами / А. Барабаш, Р. Барабаш // Право України. – 2007. –№ 4. – С. 111-114.

3. Барабаш Н. П. Поняття „правовий режим земель”: підходи до тлумачення / Н. П. Барабаш // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2009. – Вип. 49. – С. 179-189.

4. Ващишин М. Я. Правовий режим земель оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні / М. Я. Ващишин // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІX звітної науково-практичної конференції. 7-8 лютого 2013 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. – С. 199-200.

5. Ващишин М. Я. Правові форми використання земель сільськогосподарського призначення / М. Я. Ващишин // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІV регіональної науково практичної конференції. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008. – С. 220-223.

6. Гафурова О. Право власності членів сільськогосподарських виробничих кооперативів на землю / О. Гафурова // Право України. – 2003. – № 1. – С. 68-72.

7. Гребенюк М. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення: проблеми, перспективи, зарубіжний досвід / М. Гребенюк // Право України. – 2007. – № 9. – С. 41-45.

8. Гуревський В. К. Право приватної власності громадян України на землі сільськогосподарського призначення / Гуревський В. К. – Одеса: АстроПринт, 2000. – 136 с.

9. Жиравецький Т. М. Поняття та склад земель сільськогосподарського призначення / Т. М. Жиравецький // Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – 2001. – Випуск 36. – С. 423-427.

10. Жиравецький Т. М. Пріоритетний характер правового режиму земель сільськогосподарського призначення / Т. М. Жиравецький // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2000. – Випуск 35. – С. 361-364.

11. Земельне право України: підручник / [Беженар Г. М., Бондар Л. О., Гавриш Н. С. і ін.]; за ред. О. О. Погрібного та І. І. Каракаша. – [2-е вид., перероб. і доп.]. – К.: Істина, 2009. – Розділ 12. – С. 293-310.

12. Земельне право: підручник / [Шульга М. В., Багай Н. О., Гордєєв В. І. і ін.]; за ред. М. В. Шульги. – Х.: Право, 2013. – Розділ ХІV. – С. 343-379.

13. Земельне право України: підруч. / [Балюк Г. І., Коваленко Т. О., Носік В. В. і ін.]; за ред. В. В. Носіка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр„Київський університет”, 2008. – Розділ 1. – С. 325-354.

14. Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. В. І. Курило. – К.: „Центр учбової літератури”, 2013. – 536 с.

15. Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. В. І. Семчика. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2007. – 896 с.

16. Земельний кодекс України: науково-практичний коментар / за ред. А. П. Гетьмана, М. В. Шульги. – 6-те вид, допов. – Х.: Одіссей, 2009. –624 с.

17. Землі сільськогосподарського призначення: права громадян України. Науково-навчальний посібник / [Титова Н. І., Позняк С. П., Гуревський В. К. і ін.]; за ред. докт. юрид. наук, проф. Н. І. Титової. – Львів: ПАІС, 2005. – Розділ 4, 10. – С. 76-86; 194-228.

18. Ільків Н. В. Оренда земель сільськогосподарського призначення в Україні: теоретичні й практичні аспекти: монографія / Наталія Володимирівна Ільків. – Л.: Льв.ДУВС, 2008. – 295 с.

19. Ковальчук Т. Г. Поняття та особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення / Т. Г. Ковальчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Серія юридичні науки. – 2005. – Вип. 63-64. – С. 32-37.

20. Кулинич П. Ф. Правові проблеми охорони і використання земель сільськогосподарського призначення в Україні / П. Ф. Кулинич. – К.: Логос, 2011. – 688 с.

21. Лисанец О. С. Земельно-правовые основы огородничества граждан: монография / Лисанец О. С. – Х.: ФИНН, 2011. – 176 с.

22. Луняченко А. В. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення, які належать громадянам на праві власності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 „Земельне право; аграрне право; екологічне право; природноресурсове право” / А. В. Луняченко. – К., 2002. – 16 с.

23. Мірошниченко А. М. Земельне право України: Підручник / Анатолій Миколайович Мірошниченко. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. – Розділ ХІІ. – С. 455-470.

24. Мірошниченко А. М. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України / А. М. Мірошниченко, Р. І. Марусенко. – 5-те видання, змінене і доповнене. – К.: Алерта, 2013. – 544 с.

25. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України / за ред. В. М. Кравчука. – К.: Істина, 2007. – 632 с.

26. Пейчев К. П. Науково-практичний коментар до Земельного кодексу України / К. П. Пейчев. – Х.: Фактор, 2011. – 472 с.

27. Санніков Д. В. Особливості використання і охорони земельних ділянок для садівництва громадян / Д. В. Санніков; за заг. ред. М. В. Шульги. – Х.:ФІНН,2010. – 160 с.

28. Семчик В. І. Земельне право України: підруч. [для студ. юрид. спец. вищ. навч. зал.] / Семчик В. І., Кулинич П. Ф., Шульга М. В. – К.: Вид. Дім „Ін Юре”, 2008. – Розділ 14. – С. 383-427.

29. Сидор В. Д. Особливості правового режиму сільськогосподарських земель / В. Д. Сидор // Часопис Київського університету права. – 2006. – № 3. – С. 120-123.

30. Титова Н. І. Землі сільськогосподарського призначення – особливий об’єкт правової регламентації / Н. І. Титова // Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – 1999. – Випуск 34. – С. 135-140.

31. Туєва О. М. Земельні ділянки для сінокосіння й випасання худоби: правові питання / О. М. Туєва // Проблеми законності. – 2009. – Вип. 102. – С. 126-130.

32. Федорович В. І. Правові основи створення та діяльності сільськогосподарських кооперативів в Україні / Володимир Іванович Федорович. – Львів: „Атлас”, 1998. – 144 с.

33. Шульга М. В. Актуальные правовые проблемы земельных отношений в современных условиях / Шульга М. В. – Харьков: Фирма „Консум”, 1998. – 224 с.

34. Янчук В. В. Правова охорона земель сільськогосподарського призначення / Янчук В. В. – К., 1987. – 80 с.

 

 

До теми «Права на землю»

 

Нормативно-правові акти

1.Про землеустрій. Закон України від 22 травня 2003р.//Відомості Верховної Ради України.-2003.-№36.-Ст.282.

2.Про планування і забудову територій. Закон України від 20 квітня 2000р.//Відомості Верховної Ради України.-2000.-№31.-Ст.250.

3.Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв). Закон України від 5 червня 2003р.//Відомості Верховної Ради України.-2003.-№38.-Ст.314.

4.Про охорону земель. Закон України від 19 червня 2003р.//Відомості Верховної Ради України.-2003.-№39.-Ст.351.

5.Про внесення змін і доповнень до Закону України „Про оренду землі”. Закон України від 2 жовтня 2003р. із зм.//Відомості Верховної Ради України.-2004.-№10.-Ст.102.

6.Про меліорацію земель. Закон України від 14 січня 2000р.//Відомості Верховної Ради України.- 2000.-№11.-Ст.90.

7.Про плату за землю. Закон України в ред.від 19 вересня 1996р.//Відомості Верховної Ради України.-1992.-№38.-Ст.560.

8.Про державний контроль за використанням та охороною земель. Закон України від 19 червня 2003р.// Відомості Верховної Ради України.-2003.-№39.-Ст.350.

9.Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки. Указ Президента України від 3 грудня 1999 р.// Офіційний вісник. – 1999. - №49. – Ст.2400.

10.Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993р.із зм. від 14 січня 2004р.//ЗП Уряду України. – 1993. - №10. –Ст.193.

11.Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню: постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. зі зм. [Електронний ресурс] // Законодавство України: Офіційний сайт Верховної Ради України. — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0719400-79. — Заголовок з екрану.

12.Про порядок ведення державного земельного кадастру. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 січня 1993р. із зм. від 30 січня 1997р., 18 жовтня 1999р.

13.Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2002р. [Електронний ресурс] // Законодавство України: Офіційний сайт Верховної Ради України. — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v071942. — Заголовок з екрану.

14.Методика визначення розмірів шкоди, обумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства: наказ Мінприроди в ред. від 4 квітня 2007р. [Електронний ресурс] // Законодавство України: Офіційний сайт Верховної Ради України. — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v9400-79. — Заголовок з екрану.

 

Спеціальна література

1. Андрейцев В.І. Правові засади земельної реформи і приватизації земель в Україні. Навч.-практ. посіб.- К.: Істина, 1999. – 345 с.

2. Быстров Г.Е. Земельная и аграрная реформа в зарубежных странах: правовая теория и практика. – Минск: БГЭУ, 1999. – 367 с.

3. Ващишин М. Форми землевикористання у СФГ за новим Земельним кодексом України// Вісник Львівського університету. Серія юридична.- 2002. - Вип. 37.- С. 383-386.

4. Дмитренко И.А. Законодательные основы земельных отношений в Украине. – К., 1993.- 155 с.

5. Земельне право: Підруч./За ред.М.В.Шульги.-К.:Юрінком Інтер, 2004.- 387с.

6. Земельне право. Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спеціальностей вищих навч. закладів/ За ред. В.І. Семчика і П.Ф.Кулинича.- К.: Вид.Дім „Ін Юре”, 2008.- 439 с.

7. Земельні правовідносини в Україні: правове регулювання та судова практика (актуальна тема номера)// Право України. – 2009. - № 9.

8. Иконицкая И.А. Земельное право Российской Федерации: теория и тенденции развития.- М., 1999.- 248 с.

9. Каракаш И.И. Право собственности на землю и право землепользования в Украине: науч.-практ. пособие.- К.: Істина, 2004.- 280 с.

10. Краснов Н.И. О понятиях рационального использования и охраны земли// Государство и право.-1999.-№8.- С.56-66.

11. Мірошниченко А.М. Земельне право України. – К.: Правова єдність, 2009.

12. Титова Н.І. Землі як об’єкт правового регулювання// Право України.-1998.-№4.-С.10-

13. Федорович В. Реформування земельних відносин у сфері сільськогосподарського виробництва// Вісник Львівського університету. Серія юридична.– Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.І.Франка, 2000. - Вип.35.- С.279-284.

14. Шульга М.В. Актуальные правовые проблемы земельных отношений в современных условиях.- Харьков: Консум, 1998.- 368 с.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.232.88 (0.013 с.)